Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996

Kazalo

2803. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 1996, stran 3890.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje - redakcijsko prečiščeno besedilo - (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 1996
Objavljam odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 1996, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 2. julija 1996.
Celje, dne 2. julija 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 2. julija 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Celje za leto 1996
1. člen
V proračunu Mestne občine Celje za leto 1996 zagotavljamo sredstva za financiranje nujnih in drugih nalog na osnovi prihodkov iz 21. in 22. člena zakona o financiranju občin.
Pregled prihodkov in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka o proračunu Mestne občine Celje.
2. člen
Skupni prihodki proračuna Mestne občine Celje znašajo 3.115,644.775 SIT in se razporejajo na:
– razporejeni prihodki 3.093,706.551 SIT
– rezerve Mestne občine Celje 15,578.224 SIT
– tekoča proračunska rezerva 6,360.000 SIT
Sestavni del tega odloka je bilanca prihodkov in odhodkov, ki se objavi sočasno s tem odlokom.
3. člen
Mestna občina zagotavlja odplačevanje obveznosti iz naslova dolgoročne zadolžitve s celotnimi sredstvi javne porabe, zmanjšane za sredstva finančne izravnave, skladno z določili 28. člena zakona o financiranju občin. Obveznosti iz naslova dolgoročne zadolžitve iz preteklih let so stvar delitvene bilance med novo nastalimi Občinami Celje, Vojnik, Štore, oziroma prevzema sorazmernega dela obveznosti po ključu zagotovljene porabe iz leta 1995.
4. člen
Od skupnih prihodkov občinskega proračuna izločamo 0,5% v sredstva rezerv občine za namene, določene v 12. členu zakona o financiranju občin.
O razporejanju sredstev rezerv odločata župan in občinski svet skladno s 47. členom statuta Mestne občine Celje.
5. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo, za financiranje javne porabe, katere namen ob sprejemanju proračuna ni bilo možno predvideti ali zanje ni bilo možno predvideti zadostnih sredstev.
O vsakokratni porabi sredstev odloča do višine 100.000 SIT župan.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna razporejamo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, če s posebnim aktom ni določeno drugače.
7. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.
Uporabniki občinskega proračuna smejo sredstva, ki so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi.
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev je odgovoren župan.
8. člen
Župan mora začasno zmanjšati znesek sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, ali začasno zadržati uporabo teh sredstev, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, a financiranja ni mogoče zagotoviti po členu 13.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti svet in predlagati ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna na prvi seji.
9. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne dejavnosti, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti svet Mestne občine Celje na prvi seji sveta.
10. člen
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu z zakonom, s pogodbo oziroma na podlagi javnega razpisa.
11. člen
O začasni uporabi likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna, odloča župan, ki mora ob tem ravnati kot dober gospodar in upoštevati pogoj najugodnejšega ponudnika.
12. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni svetu Mestne občine Celje predložiti finančne načrte za leto 1996, ne glede na to, ali so v celoti ali delno financirani iz proračuna, polletna poročila o porabi sredstev ter zaključne račune skladno z zakonodajo in statutom Mestne občine Celje.
13. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov:
– uporabijo sredstva rezerv Mestne občine Celje,
– najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta, o čemer odloča svet Mestne občine Celje na predlog župana,
– najame posojilo največ do 2% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano v roku 30 dni, o čemer odloča župan.
14. člen
Župan in nadzorni odbor Mestne občine Celje opravljata nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov, glede na namen, obseg in dinamiko uporabe sredstev, uporabniki proračunskih sredstev pa so dolžni predložiti vse zahtevane potrebne podatke.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 40100/0001/96-23
Celje, dne 2. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Alojz Oset l. r.
         Bilanca prihodkov in odhodkov

PRIHODKI
-----------------------------------------------------------------
Zap.  Vrsta prihodkov   Zaključni račun    Predlog Indeks
 št.       1995       proračun      1996
-----------------------------------------------------------------
  1         2          3       4   5 
-----------------------------------------------------------------
I. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
PORABO (A+B+C)        1.845.324.214 1.955.437.120  106

A. PRIHODKI,KI SE RAZPOR.
MED REP. IN OBČINO      1.325.017.437 1.404.518.483  106
1. Dohodnina (30%)

B. PRIHODKI,KI PRIPADAJO
OBČINI             196.928.304  208.744.000  106
2. Davek na dediščine in darila 14.940.813   15.837.261  106

-----------------------------------------------------------------
Zap.  Vrsta prihodkov   Zaključni račun    Predlog Indeks
 št.       1995       proračun      1996
-----------------------------------------------------------------
  1         2          3       4   5 
-----------------------------------------------------------------

3. Davek na dobitke
  od iger na srečo        5.407.295   5.731.732  106
4. Davek na promet nepremičnin 100.572.038  106.606.360  106
5. Upravne takse         28.208.903   29.901.437  106
6. Pos. taksa za uporabo
  igr. avt. zunaj igralnic   47.799.255   50.667.210  106

C/7. FINANČNA IZRAVNAVA     323.378.473  342.174.637  106
  Prenesena iz leta 1994
  Nakazana v letu 1995

II. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE
  (D+E+F+G)          979.311.512 1.160.207.655  118

D. DAVKI IN DRUGE DAJATVE    713.736.613  882.177.084  124
8. Davek od premoženja      20.756.388   37.433.922  180
9. Nadomestilo za uporabo
  stavbnega zemljišča     234.316.742  300.000.000  128
10. Krajevne takse - turistična
  taksa             2.463.337   2.500.000  107
11. Komunalne takse       23.679.068   21.000.000   89
12. Ekološke takse, degradacije
13. Priključne takse       63.836.752   56.900.000   89
14. Pristojbine za vzdrževanje
  gozdnih cest           76.813    100.000  130
15. Odškodnina zaradi sprem.
  namemb.kmet.zemlj.      8.938.932   9.000.000  101
16. Odšk. in nadomest. za degr.
  in uzurpacijo okolja     3.030.332   3.000.000  100
17. Prihodki uprave       83.245.000   75.243.162   90
18. Prihodki določeni z drugimi
  akti
18.1. Prihodki od obresti     2.737.855   3.000.000  110
18.2. Požarna taksa        7.582.341   8.000.000  106
18.3. Vračilo prisp. za gozdne
   ceste             518.718    500.000   96
18.4. Prisp.za vlaganje v 
   invest.objekte IKR    220.356.355  273.300.000  124
18.5. Prihodek od stanov.sklada
   MOC            20.000.000   50.000.000  250
18.6. Komunalni prisp.
   -dotacija-odprti prost.  11.964.128   7.000.000   59
18.7. Mandatne kazni       10.209.172   8.000.000   78
18.8. Nadomest. za uporabo
   stavbnega zemlj.        24.680
18.9. Odškodnine za onesnaženje
   okolja                  27.200.000

E. PRIHODKI OD PREMOŽENJA    63.140.745   71.900.000  114
19. Najemnine za poslovne 
  prostore           1.968.323   16.000.000
20. Prodaja premoženja (PTT)   48.279.220   49.000.000  101
21. Prihodek od koncesij     12.893.202   6.900.000   54

F. PRIHODKI IZ NASLOVA 
  SOFINANCIRANJ RS       34.286.000   79.600.000  232
22. Za vodovodno omrežje            11.400.000
23. Za kanalizacijsko omrežje          37.700.000
24. Za odlagališče komunalnih odpadkov     23.000.000
25. Za toplifikacijo               6.000.000
26. Za plinifikacijo               1.500.000

G. DRUGI PRIHODKI        168.147.483  126.530.571   75
27. Drugi prihodki        74.152.878   3.000.000   4
28. Obnova v stečaju               4.930.571
29. Odstoplj. ekološke takse
  za kanaliz. (RS)              70.000.000
30. Prihodki od občine Žalec          48.600.000
31. Prihodki od Istragasa    78.294.605
32. Pokritje neplačanih terjatev 15.700.000

PRIHODKI SKUPAJ (I+II)    2.824.635.726 3.115.644.775  110
-----------------------------------------------------------------
ODHODKI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Namen         Zaključni račun     Predlog Indeks
 št.                 1995  proračun 1996
-----------------------------------------------------------------
  1 2                  3        4   5
-----------------------------------------------------------------

A. TEKOČI ODHODKI

1. UPRAVA           220.263.580   276.525.644  126

1.1. Plače, prisp. in dr.
   oseb. prejemki      185.856.312   232.417.387  125

2.1. Plače, prisp. in dr.
   oseb. prej. v KS      34.407.268   44.108.257  128


2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 100.550.791   110.606.201  110

2.1. V organih in upravi
   lokalne skup.       89.467.324   98.746.891  110

2.2. V KS            11.083.467   11.859.310  107


3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI    1.192.079.014  1.322.180.691  111

3.1. Osnovno izobraževanje   250.258.580   267.068.408  107

 - plače in dr. os. prejemki  28.022.600   29.984.000  107

 - ogrevanje          23.375.094   23.213.000   99

 - materialni stroški     136.127.700   19.094.000   14

 - prevozi učencev       20.562.606   23.800.000  116

 - materialni stroški na
  oddelek                   118.282.700

 - invest.vzdržev. in amortiz. 42.170.580   52.694.708  125


3.2. Otroško varstvo      475.596.037   509.287.599  107

 - plače in dr. oseb. prejemki 445.094.100   496.723.599  112

 - materialni stroški      26.177.937   12.564.000   48

 - invest. vzdržev. in amortiz. 4.324.000    4.324.000  100


3.3. Socialno varstvo     113.146.895   122.084.539  108

 - plače in dr. oseb. prejemki 12.542.917   22.087.258  176

 - amortizac. + invest. vzdržev.

 - socialne pomoči       76.050.155   83.606.220  110

 - financ. humanit. org.     8.984.100    1.148.768   13

 - najemnine          13.455.902   12.869.685   96

 - občinski programi       2.113.821    2.372.608  1123.4. Zdravstveno varstvo    25.773.000   30.583.171  119

 - zdr. zavarov. občanov    24.993.000   29.883.171  120

 - lokalne akcijske skupine    780.000     700.000   903.5. Kultura          187.721.910   198.211.926  106

 - plače in dr. oseb. prejemki 106.182.300   105.472.528   99

 - amortizacija         5.155.650    7.114.000  138

 - invest. vzdrževanje      7.222.994    8.738.504  121

 - materialni stroški      24.455.010   28.771.446  118

 - var. nar. in kult. dediš.   4.066.000    4.351.000  107

 - dejavnost društev       8.000.000    9.000.000  112

 - ostali programi       28.297.156   34.414.448  122

 - mlad. pev. festival      4.342.800     350.000   83.6. Telesna kultura      89.136.592   93.658.463  105

 - športna vzgoja mladih     9.904.000   10.724.000  108

 - tekmov. in vrhun. šport   19.025.500   21.434.000  113

 - športna rekreacija       512.000     560.000  109

 - skupne naloge        17.366.092   19.067.963  110

 - funkcionalni stroški     1.590.703    1.692.000  106

 - plače in dr. os. prejemki  25.396.500   31.180.500  123

 - amortizacija

 - invest. vzdržev.       14.000.000    9.000.000   64

 - medn. športne igre šol. 
  otrok             1.341.7973.7. Raziskovalna dejavnost   10.446.000   11.286.585  108

 - mladinsko raziskov. delo

 * nagrade mentorjem       6.285.585    5.100.000   81

 * materialni stroški      4.160.415    6.186.585  149

-----------------------------------------------------------------
Zap. Namen         Zaključni račun     Predlog Indeks
 št.                 1995  proračun 1996
-----------------------------------------------------------------
  1 2                  3        4   5
-----------------------------------------------------------------

3.8. Investicije        40.000.000   90.000.000  225

 - osnovne šole         40.000.000   50.000.000  125

 - kultura-preselitev
  knjižnice                  10.000.000

 - šport - AD Kladivar             20.000.000

 - višje in visoko šolstvo           10.000.0004. DRUGA PLAČILA STORITEV   731.202.894   873.997.000  120

4.1. Sredstva za gospodarjenje
   z napravami komunalne
   rabe           723.411.703   858.333.000  119

 - individualna komun. raba  342.673.712   479.800.000  140

 - skupna komunalna raba,

 cestni promet         373.200.002   375.467.000  101

 - plazovi - elementar      7.537.989    3.066.000   41

4.2. Sredstva za varstvo okolja 7.791.191   15.664.000  2015. PLAČILA ANUITET       140.963.880   160.348.720  114

5.1. Plačila anuitet      62.613.553

5.2. Obresti          78.350.327


6. SUBVEN. IN TRANSFERI V
  GOSPODAR.          32.497.031   29.360.800   90

6.1. Kmetijstvo, veterina    11.676.031   12.380.800  106

6.2. Turistična dejavnost    8.000.000    8.480.000  106

6.3. Urejanje kmet.zemljišč   8.430.000    8.500.000  101

6.4. Sanacija posledic po suši  4.391.0007. ZAŠČITA IN REŠEVANJE,POŽ.
  VARNOST           90.382.341   112.860.000  125

7.1. OGZ

7.2. Zavod za pož., teh. in
   reševalno službo

7.3. CZ


8. GOSPODARSKI RAZVOJ     180.098.927   240.000.000  133

8.1. Sklad stavbnih zemljišč  161.100.000   210.000.000  130

8.2. Javna dela         18.998.927   30.000.000  158


9. DRUGE JAVNE POTREBE     81.636.163   108.867.513  133

 - nadomestila svet       11.519.807   18.000.000  156

 - politične stranke       9.248.967   11.000.000  119

 - financiranje klubov svetnikov         9.900.000

 - podžupan OD                  1.309.532

 - premož. pravna služba     1.211.076    6.700.000  553

 - gozdarstvo                  3.000.000

 - prireditve, sprejemi     1.140.352    2.000.000  175

 - reprezentanca         1.997.828    4.000.000  200

 - objave            2.274.449    2.531.000  111

 - sodelovanje s tujino     3.437.143    4.000.000  116

 - teden Singen

 - občinska priznanja      2.628.705    2.760.000  101

 - promoc. politika, protok.
  darila            2.735.095    6.000.000  219

 - celostna podoba MOC              1.000.000

 - vzdrževalna dela       4.933.252   20.000.000  405

 - domicili            236.000     250.160  106

 - ZZB              1.565.000    1.658.900  106

 - policijska postaja      1.601.949    1.728.860  108

 - TTN              1.409.688

 - TECOS             1.500.000    3.300.000  220

 - amortizacija         6.000.000    6.500.000  108

 - mrliški ogledi        2.074.047    2.198.490  106

 - denacionalizacija       4.561.528    6.000.000  132

(stanovanjski zakon)

 - ostalo            21.561.277

 - Obnova v stečaju               4.930.571

-----------------------------------------------------------------
Zap. Namen         Zaključni račun     Predlog Indeks
 št.                 1995  proračun 1996
-----------------------------------------------------------------
  1 2                  3        4   5
-----------------------------------------------------------------

B. REZERVE           19.869.625   21.938.224  110

10. TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA  5.907.260    6.360.000  108

11. REZERVE           13.962.365   15.578.224  112

C. IZGUBA           144.051.462   108.959.982   75

ODHODKI SKUPAJ:       2.933.595.708  3.379.868.775  115

PRIMANJKLJAJ          108.959.982   264.224.000  242

AAA Zlata odličnost