Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996

Kazalo

2804. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Glazija, stran 3895.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Glazija
Objavljam odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Glazija, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 25. julija 1996.
Celje, dne 25. julija 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 25. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Glazija
1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu Glazija (Uradni list SRS, št. 31/84 in Uradni list RS, št. 27/90, 23/91, 69/93 in 49/95) se dopolni z besedilom v naslednjih členih:
2. člen
V 4. členu odloka o zazidalnem načrtu Glazija se za zadnjim odstavkom dodata dve novi alinei, ki se glasita:
“– Srednja trgovska šola na parc. št. 391/3 in 393/1 k.o. Celje se bo nadzidala za eno etažo, ki bo namenjena dodatnim učilnicam. Vezni trakt med glavnim traktom in telovadnico bo razširjen. Streha bo dvokapnica, krita s pločevino.
Arhitekturno se mora predvidena nadzidava podrejati osnovni arhitekturi.
– Električne in strojne instalacije v prostorih nove etaže iz prejšnjega odstavka se priključijo na obstoječo komunalno infrastrukturo, ogrevanje pa se izvede na plin.
Nova etaža ne bo povzročila prekomernega osenčenja obstoječih stanovanjskih objektov, ki ležijo severno od srednje trgovske šole, oziroma bo njihovo osončenje v skladu s sanitarno-higienskimi predpisi in predpisi o varstvu okolja.”
3. člen
Sprememba odloka o zazidalnem načrtu je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-168/96
Celje, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost