Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996

Kazalo

2821. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta območja B-17 Duplica, stran 3916.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/94), je Občinski svet občine Kamnik na 17. seji z dne 3. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta območja B-17 Duplica
1. člen
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za območje zazidalnega otoka BM2, dela zazidalnega otoka BP2 in dela zazidalnega otoka BP 1 v Kamniku (Uradni list SRS, št. 33/83), ki je bil s sprejetjem dolgoročnega plana Občine Kamnik, preimenovan v odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta območja B-17 Duplica in spremenjen in dopolnjen z odlokom o dopolnitvi odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ZN za območje zazidalnega otoka BM-2, dela zazidalnega otoka BP-2 in dela zazidalnega otoka BP-1 v Kamniku (Uradni list RS, št. 22/92) se spremeni in dopolni tako, da se 1. člen glasi:
”Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta območja B-17 Duplica, ki ga je izdelal Razvojni zavod Domžale, Ljubljanska 76, pod št. proj. 107/95 v aprilu 1995 in na osnovi javne razgrnitve in javne obravnave dopolnil v aprilu 1996.
2. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen odloka tako, da se glasi: “Meja območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta poteka po sledečih mejah zemljišč parcelnih številk: prične se na severni strani na stičišču parc. št. 1357 in parc. št. 1340, nadaljuje se preko parc. št. 1358/2 in parc. št. 1338/1, nato teče naprej proti zahodu meje območja mimo parc. št. 1358/11, parc. št. 1358/9 in se na skrajnem severo zahodnem delu obrne po zahodni meji na parc. št. 1358/2. Pot nadaljuje mimo parc. št. 1362, 1363, 1364, 1381, 1384 ter se v stičišču parc. št. 1349 in parc. št. 1398/1 obrne na južno mejo mimo parc. št. 1385/1, parc. št. 1386. Nato zopet obrne po vzhodni meji mimo parc. št. 1347/5, in se tako izteče v izhodiščni točki.”
3. člen
Spremeni in dopolni se 5. člen odloka, tako, da se glasi: “Pri izgradnji in urejanju območja je obvezno izhajati iz izhodišča, da zazidalno območje vključuje obstoječo zazidavo ob Ljubljanski cesti na zahodu, na vzhodu meji na Mlinščico, na severu na južno mejo Alprema, kjer intenzivira poslovno-trgovsko, gostinske, stanovanjske in obrtne dejavnosti, na jugu pa posega v območje sedanje deponije lesa, ki jo namenja intenzivni izrabi v namen poslovno-trgovske, gostinske in deloma stanovanjske dejavnosti na zahodu in zgostitvi stanovanjskega dela na skrajnem jugovzhodu območja.”
4. člen
Deloma se spremeni in dopolni 6. člen odloka, in sicer, da se za točko b) poslovno-servisni objekti in garaže črta tekst točke c) in nadomesti z novim, ki se glasi:
“c) trgovsko-poslovni in stanovanjski objekti (sklop objektov na jugu ob tovarni Stol)
– določa se izgradnja trgovsko poslovnega sklopa objektov ob Ljubljanski cesti, kjer se etažni deli izrabljajo v stanovanjske (možno poslovne) namene in
– določa se izgradnja stanovanjskih objektov v predelu med Mlinščico in zaključkom dovozne prometnice v območje.
– “določa se možnost izrabe višjih etaž in mansard v trgovsko-poslovnih in obrtnih objektih v stanovanjske namene”.
5. člen
Spremeni in dopolni se 7. člen odloka, tako, da se črta predzadnja alinea in nadomesti z naslednjim tekstom:” Ogrevanje celotnega kompleksa se dolgoročno izvede s plinom v skladu s konceptom plinifikacije mesta Kamnika in sprejetim lokacijskim načrtom plinifikacije mesta.
6. člen
Spremeni in dopolni se 9. člen odloka, in sicer tako, da se glasi:
“Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se izvaja v več etapah, ki se medsebojno neodvisne glede na časovno zaporedje; vsaka etapa mora z ozirom na specifiko dejavnosti izvesti pripadajoče infrastrukturno omrežje in naprave oziroma se izvajati sočasno z etapo, ki zagotavlja ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega okolja. Vsebinska konkretizacija etape se opredeli v mnenju o usklajenosti posega v prostor z ZN. Časovno zaporedje izvedbe posamezne etape je odvisno od izkazanega interesa investitorjev, oziroma v primerih celostnega oblikovanja posega, tudi od pristojnih organizacij, organov in skupnosti.”
7. člen
Spremenita se 13. in 14. člen odloka, tako, da se glasita:
13. člen
“Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so vsem zainteresiranim na vpogled v Oddelku za okolje in prostor in v Zavodu za urbanistično načrtovanje občine Kamnik.”
14. člen
“Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija“.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02101-51/96-1
Kamnik, dne 3. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost