Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1996 z dne 9. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1996 z dne 9. 8. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2701. Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (ZPUODO)
2702. Zakon o dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-B)
2703. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-C)
2704. Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS)

Odloki

2705. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2706. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2707. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2708. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2709. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2710. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2711. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2712. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2713. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2714. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2715. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2716. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2717. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2718. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2719. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2720. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2721. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2722. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2723. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2724. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2725. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2726. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2727. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2728. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2729. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2730. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2731. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2732. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2733. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2734. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2735. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2736. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2737. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2738. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2739. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2740. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2741. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2742. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2743. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2744. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2745. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2746. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2747. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2748. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2749. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2750. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2751. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2752. Odlok o razrešitvi višje sodnice - svetnice na Višjem sodišču v Mariboru
2753. Odlok o imenovanju predsednika in članov Sveta Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
2754. Odlok o imenovanju Nadzornega sveta Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja
2755. Odlok o razrešitvi okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2756. Odlok o imenovanju Republiške volilne komisije
2757. Odlok o razrešitvi in imenovanju člana Sveta za varstvo okolja
2759. Odlok o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za evropske zadeve in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije
2760. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose in o izvolitvi predsednice, podpredsednika in članov odbora
2761. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in kreditno-monetarno politiko in o izvolitvi predsednika, dveh podpredsednikov in članov odbora
2792. Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v državni zbor (OdRZRV)

Drugi akti

2758. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2762. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Divača-Kozina
2763. Uredba o uresničevanju pravic tujcev, ki jim je priznan status begunca
2764. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil
2765. Uredba o načinu oblikovanja cen pogrebnih in dimnikarskih storitev
2766. Uredba o dajanju soglasja k cenam storitev tržnic in k cenam parkiranja in varovanja vozil
2767. Uredba o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil in medicinskih pripomočkov za humano rabo
2768. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov
2769. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov
2770. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996

Sklepi

2771. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju državne in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic

MINISTRSTVA

2772. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
2773. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o priznanjih ministrstva za obrambo
2774. Odločba o spremembi odločbe o določitvi izpitnih centrov, njihovih območij ter kategorij vozil, za katere v izpitnem centru kandidati za voznike opravljajo vozniški izpit

USTAVNO SODIŠČE

2775. Odločba o ugotovitvi, da določbe drugega in tretjega odstavka 25. člena zakona o denacionalizaciji niso v neskladju z ustavo
2776. Odločba o: - razveljavitvi 1. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin, - razveljavitvi prvega odstavka 99.a člena zakona o lokalni samoupravi, - razveljavitvi naslednjih točk v 3....

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2777. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za julij 1996
2778. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 1996
2779. Sklep o potrditvi učbenika: Slaščičarstvo
2780. Sklep o potrditvi učbenika: Poznavanje tekstilij 2. del Tekstilnotehnološki postopki
2781. Sklep o potrditvi učbenika: Vaje iz živilskih tehnologij meso, mesni izdelki, ribe in jajca
2782. Sklep o potrditvi učbenika: Elektroenergetski sistemi
2783. Statut Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.
2784. Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije

OBČINE

Idrija

2785. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah v Občini Idrija
2786. Statutarni sklep da se mandat dosedanjih svetov krajevnih skupnosti v Občini Idrija podaljša do prvih volitev v svete krajevnih skupnosti

Krško

2788. Sklep o javni razgrnitvi - osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin, spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine...

Lendava

2787. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za obmbočje Krajevne skupnosti Dolga Vas

Murska Sobota

2789. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pomurske lekarne
2790. Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za območje vasi Otovci v KS Mačkovci

Slovenj Gradec

2791. Odlok o določitvi občinskega praznika Mestne občine Slovenj Gradec

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

39. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o prevzemu zunanjih dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (BDEPZD)
40. Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih avtocest/B (MGPGSA)
41. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja (BRUIDO)
42. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantskega pakta o tranzitu (BNAT)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti