Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996

Kazalo

2807. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah odloka o ZN Staro mestno jedro Celja, stran 3897.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi sklepa o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah odloka o ZN Staro mestno jedro Celja
Objavljam sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah odloka o ZN Staro mestno jedro Celja, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 25. julija 1996.
Celje, dne 25. julija 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) je sprejel Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 25. 7. 1996
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah odloka o ZN Staro mestno jedro Celja
I
Občinski svet mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka odloka o spremembah odloka o ZN Starega mestnega jedra, ki je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in RS št. 18/91, 54/94) ter s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86).
II
Osnutek sprememb odloka se nanaša na gradnjo prizidka blagovnici TEKO na parc. št. 2254/2 in 2253, k.o. Celje in na sanacijo, prenovo in ponovno oživitev Kina dom, parc. št. 2034/2 k.o. Celje.
III
Javna razgrnitev sprememb odloka se prične z dnem objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu KS Center in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Občine Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Občine Celje in o njej pisno obvesti KS Center.
IV
V treh dneh po preteku javne razgrnitve lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-182/96
Celje, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost