Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996

Kazalo

2805. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Zgornja Hudinja-Lahovna, stran 3896.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Zgornja Hudinja–Lahovna
Objavljam odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Zgornja Hudinja–Lahovna, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 25. julija 1996.
Celje, dne 25. julija 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 25. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Zgornja Hudinja–Lahovna
1. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje Zgornja Hudinja–Lahovna (Uradni list SRS, št. 36/88) se spremenijo in dopolnijo po projektu št. 84/95-IUP, ki ga je izdelal Razvojni center – IUP, d.o.o., Celje.
2. člen
5. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Zg. Hudinja–Lahovna se dopolni z novim odstavkom:
– Spremembe in dopolnitve iz prejšnjega člena se nanašajo na razširitev stavbnih zemljišč v coni 6 b na zemlj. parc. št. 63, 64/1 in 65/3 k.o. Sp. Hudinja, kjer je dopustna gradnja poslovno-stanovanjske hiše s prizidki.
3. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-371/95
Celje, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost