Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2837. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica-Šentjakob, stran 3949.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in 45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica–Šentjakob
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije in prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občin Domžale, Lukovica in Moravče, sprejme lokacijski načrt za avtocesto na odseku Blagovica–Šentjakob (v nadaljevanju: lokacijski načrt).
Lokacijski načrt sta izdelala Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. in Razvojni zavod Domžale, d.d., v aprilu 1996 pod številko projekta 79/94.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
– uvodna obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– funkcija območja,
– ureditev komunalno energetskih infrastruktur,
– odkup in rušenje objektov,
– prostorske ureditve po posameznih področjih,
– ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– etape izvajanja lokacijskega načrta,
– soglasja in mnenja,
– gradbene parcele in elemente zakoličbe,
– poročilo o vplivih na okolje.
Grafični del obsega:
– pregledno situacijo širšega območja M 1:25000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije M 1:250000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občin Domžale, Lukovica in Moravče s programsko zasnovo M 1:25000 in 1:5000,
– pregledni situacijski načrt M 1:5000,
– ureditveno situacijo M 1:2000,
– zbirni prikaz komunalnih vodov M 1:1000,
– normalne prečne profile M 1:100,
– vzdolžne profile M 1:2000/200,
– obodno parcelacijo in načrt gradbenih parcel M 1:2880.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
k.o. BLAGOVICA
Območje odkupa zemljišč
1289/1, 1290, 1291, 1292, 1300/1, 1300/2, 1302/2, 1303, 1304/1, 1304/2, 1304/3, 1304/4, 1304/6, 1305, 1306/1, 1306/2, 1307/1, 1307/2, 1338/1, 1338/3, 1357/3, 1376, 1377/2, 1377/3, 1378, 1383, 1385, 1386, 1387, 1388, 1390, 1391, 1393, 1394, 1395/1, 1395/2, 1395/3, 1396, 1397/1, 1397/2, 1398, 1399/1, 1399/2, 1400/1, 1400/2, 1400/3, 1401/1, 1401/2, 1402, 1407, 1409, 1410, 1411/2, 1413/1, 1413/2, 1420, 1421, 1422, 1461, 1462/1, 1462/2, 1464, 1466, 1472, 1473/1, 1473/2, 1474/1, 1474/2, 1475, 1476/1, 1476/2, 1501/1, 1501/2, 1501/3, 1502, 1503, 1504/1, 1504/3, 1504/4, 1504/5, 1504/6, 1504/7, 1504/8, 1511, 1512/1, 1512/2, 1518/2, 1518/3, 1518/4, 1518/5, 1519, 1522/1, 1522/2, 1523/1, 1523/2, 1524, 1532/1, 1611/1, 1611/3, 1611/4, 1611/6, 1612/1, 1612/2, 1612/3, 1612/7, 1612/9, 1670/1, 1670/2, 1671/1, 1672/2, 1672/3, 1673, 1674, 1675/1, 1676/1, 1676/2, 1676/3, 1684/1, 1684/2, 1684/3, 1685, 1686/1, 1686/2, 1723/1, 1723/2, 1724, 37/3, 38/4, 38/5, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 58, 61
Območje začasnega odvzema zemljišč
1287, 1289/1, 1407, 1409, 1504/3, 1505, 1506, 1509, 1510, 1511, 1685, 1723/1, 36, 37/3, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/8, 38/9, 43/2, 43/7
Vodovod
1292, 1300/1, 1300/2, 1303, 1307/1, 1338/1, 1338/3, 1356, 1357/3, 1378, 1386, 1387, 1388, 1466, 1472, 1475, 1476/1, 1498, 1501/1, 1502, 1516, 1523/1, 1523/2, 1524, 1611/1, 1611/6, 1612/1, 1612/2, 1612/3, 1612/7, 1612/9, 1670/1, 1671/1, 1672/2, 1672/3, 1684/1, 1687, 1723/1, 51, 52/1, 53, 58
Plinovod
1288, 1289/1, 1290, 1291, 1292, 1300/1, 1300/2, 1502, 1503, 1504/1, 1504/4, 1512/1, 1685, 1723/1
PTT kabel
1288, 1289/1, 1502, 1504/1, 1511, 1512/1, 1513, 1517, 1518/1, 1518/6, 1685, 1723/1, 61, 63, 64, 66
PTT blok
1292, 1299/1, 1300/1, 1300/2, 1307/1, 1338/1, 1357/3, 1378, 1388, 1460, 1464, 1466, 1474/1, 1498, 1501/1, 1501/2, 1502, 1504/1, 1504/6, 1511, 1518/3, 1518/4, 1519, 1522/2, 1611/1, 1612/1, 1612/2, 1612/7, 1670/1, 1671/1, 1684/2, 1684/3, 1686/1, 1686/2, 1723/1, 43/4, 61
Električno omrežje nizke napetosti
1195, 1288, 1289/1, 1292, 1300/1, 1300/2, 1302/2, 1306/1, 1307/1, 1307/2, 1310/1, 1311/1, 1312, 1315, 1316/2, 1337, 1338/1, 1344/2, 1355/1, 1355/9, 1378, 1407, 1409, 1464, 1474/1, 1476/1, 1476/2, 1476/3, 1476/4, 1478, 1496, 1501/1, 1502, 1504/6, 1518/3, 1518/4, 1531, 1532/1, 1611/1, 1612/1, 1612/2, 1612/7, 1668/1, 1668/2, 1670/1, 1671/1, 1684/2, 1686/1, 1686/2, 1723/1, 43/4, 43/5
Električno omrežje visoke napetosti
1287, 1288, 1289/1, 1290, 1292, 1293, 1299/1, 1300/1, 1300/2, 1307/1, 1337, 1338/1, 1355/7, 1355/9, 1356, 1359, 1362, 1364, 1375, 1376, 1476/2, 1496, 1498, 1502, 1504/1, 1504/6, 1505, 1506, 1510, 1612/1, 1668/1, 1669, 1670/1, 1671/1, 1684/2, 1684/3, 34, 36, 37/3, 38/4, 38/5
Električno omrežje v cevi
1289/1, 1502, 1723/1
Električno omrežje–javna razsvetljava
1378, 1476/2, 1496, 1498, 1522/1, 1522/2, 1523/1, 1523/2, 1611/1, 1612/1, 1612/7, 1612/9, 1684/1, 1684/2, 1686/1, 1686/2, 1723/1, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 61
k.o. BREZOVICA
Območje odkupa zemljišč
1000, 1004, 1006, 1007, 1008/1, 1008/2, 1009, 1010/1, 1010/2, 1016, 1017/1, 1017/2, 1018/1, 1019/1, 1019/2, 1020/2, 1022, 1024/1, 1038/9, 1039/4, 1042/3, 1042/5, 1046/2, 1046/3, 1046/4, 1046/6, 1047, 1050, 1051, 1055, 1056/3, 1057/2, 1058, 1059, 1060/2, 1061, 1062, 1063, 1064/1, 1064/2, 1064/3, 1065/1, 1065/2, 1066, 1067/1, 1067/2, 1068/1, 1068/2, 1068/3, 1069, 1070/1, 1070/2, 1070/3, 1070/4, 1071/1, 1071/2, 1071/3, 1073/1, 1073/2, 1073/4, 1082/8, 1085/1, 1086/16, 1087/12, 1087/3, 1087/4, 1088/3, 1089/9, 1122/10, 1122/8, 1123/1, 1124/1, 1125, 1126, 1127/1, 1127/2, 1193, 1196, 1198, 1199, 1201, 1202, 1203, 1205/1, 1205/2, 1206, 1208, 1230, 1231/2, 1231/3, 1231/4, 1231/5, 1232/1, 1232/2, 1239/1, 1239/2, 1239/3, 1240/1, 1241, 1242, 1253, 1275, 1277, 1280, 1281, 1282, 1283/1, 1295, 1321, 1322, 1324, 1326, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343/2, 1346, 1347/2, 1349, 1361, 1362, 1363, 1402/1, 1404/3, 1406, 1407/16, 1407/18, 1407/25, 1416, 2567/3, 719, 722/1, 722/2, 723/2, 724, 726, 727/1, 727/2, 727/3, 733/10, 733/11, 733/13, 733/41, 733/43, 733/44, 733/45, 733/5, 733/6, 733/7, 733/8, 733/9, 766, 767/2, 767/29, 767/3, 768, 770, 852, 853, 890, 891, 892, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 903, 904, 906, 907, 909, 910, 913, 914, 915, 916, 917, 919, 920, 921, 922, 924, 927, 928, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 940, 941/1, 941/2, 942, 946, 949/1, 949/2, 950, 951, 952, 954, 955, 956, 957, 978, 979, 980, 981/1, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991/1, 991/2, 992/1, 992/2, 993/1, 993/2, 994/1, 994/2, 995/1, 995/2, 995/3, 996, 997, 998, 999
Območje začasnega odvzema zemljišč
1198, 1199, 1201, 1202, 1203, 1205/1, 1205/2, 1206, 1208, 1406, 719
Območje rekonstrukcije melioracijskega sistema
696/1, 696/2, 696/3
Kanalizacija–fekalna
719
Vodovod
1070/2, 1071/2, 1073/1, 1122/10, 1122/8, 1123/1, 1125, 723/2, 724
PTT kabel
1022, 1023, 1056/2, 1057/1, 1057/3, 1058, 1060/1, 1062, 1064/2, 1065/2, 1067/1, 1071/2, 1071/3, 1073/1, 1123/1, 1125, 1127/2, 1128/1, 1296, 1321, 1322, 1324, 1326, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1342, 1361, 1402/1, 702/1, 722/1, 723/2, 724, 726
PTT blok
1067/1, 1068/1, 1068/2, 1070/2, 1071/2, 1071/3, 1073/1, 1125, 723/2
Električno omrežje nizke napetosti
1061, 1064/1, 1070/2, 1071/2, 1073/1, 1082/7, 1085/1, 1086/16, 1087/4, 1125
Električno omrežje visoke napetosti
1002, 1004, 1046/2, 1047, 1050, 1051, 1055, 1057/1, 1057/2, 1058, 1059, 1060/2, 1062, 1063, 1064/2, 1065/2, 1066, 1067/1, 1069, 1070/4, 1071/1, 1073/1, 1073/2, 1085/1, 1124/1, 1125, 1252, 1253, 922, 924, 925, 926, 927, 928, 930, 931, 932
Električno omrežje–javna razsvetljava
1057/2, 1060/2, 1061, 1064/1, 1065/1, 1066, 1069, 1070/1, 1070/4, 1071/1, 1072/1, 1073/1, 1073/2, 1085/1, 1086/16, 1087/12, 1087/4, 1127/1, 1230, 1231/2, 1232/1, 1232/2, 1239/1, 1239/2, 1240/1, 1282, 1283/1, 1295, 1321, 1322, 1324, 1326, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1342, 1343/2, 1346, 1347/2, 1349, 1402/1, 1407/16, 1407/18, 1407/25, 1416, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 940, 946, 949/1, 949/2, 980, 981/1, 982, 987, 988, 989, 990, 991/2, 992/2, 993/2, 994/1, 994/2, 995/1, 995/2, 996, 997, 998, 999
Električno omrežje–zaščitna cev
1000, 1008/2, 1009, 1051, 1055, 999
k.o. DOB
Območje odkupa zemljišč
1377, 1378, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386/1, 1387/1, 1392, 1393, 1395, 266, 699, 757, 776/3, 776/6, 776/7, 776/8, 777, 779/1, 779/2, 779/3, 780, 781, 782, 783/1, 783/2, 783/3, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 811, 812, 813, 860, 861, 863/2, 864, 865, 869, 976, 977, 978, 983/1, 986/1, 987, 992
Območje rekonstrukcije melioracijskega sistema
757, 757/3, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 777, 778/1, 778/2, 778/3, 779/1, 779/2, 779/3, 780, 781, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 860, 861, 863/1, 863/2, 977, 978, 983/1, 987
Kanalizacija–fekalna
782, 783/1, 783/2, 783/3, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790
PTT kabel
1377, 983/1
PTT blok
1377, 1378, 783/1, 783/2, 783/3, 784, 785, 786, 787
Električno omrežje visoke napetosti
776/3, 779/1, 783/1, 783/2, 783/3, 784, 785, 786, 787, 788, 803, 807, 861, 977, 986/1
Električno omrežje–javna razsvetljava
1378, 1381, 1382, 1386/1, 1392, 1395
k.o. DOMŽALE
Območje odkupa zemljišč
2407, 2411, 2413, 2414/1, 2414/2, 2414/3, 2414/4, 2415/1, 2415/2, 2416, 2417/1, 2418, 2420/1, 2424/1, 2424/3, 2425/1, 2426/1, 2428/1, 2429/1, 2430/1, 2430/2, 2432/1, 2432/4, 2433/1, 2437, 2438/1, 2439, 2440/1, 2441/1, 2443/1, 2443/2, 2535, 2567/3, 4318, 4322/2, 4339, 4340/1, 4341, 4344/1, 4344/2, 4345, 4346, 4347/1, 4347/2, 4372/1, 4373, 4375, 4380/1, 4380/2, 4403/1, 4405/1, 4405/2, 4407/1, 4407/2, 4407/3, 4407/5, 4407/6, 4408/1, 4408/4, 4408/8, 5387/1, 5404/1, 5407/1, 5418/1, 5439, 5444, 5458/1, 5500/1, 5500/2, 5500/3, 5661
Območje začasnega odvzema zemljišč
4344/1, 4375, 4378/1, 4378/2, 4380/1, 4380/2, 4408/8, 5500/1, 5500/2, 5500/3, 5661
Vodovod
2425/1, 2426/1, 2428/1, 4340/1, 4341, 4344/1, 4345, 4346, 4347/1, 4347/2
PTT kabel
2418, 2420/1, 4340/2, 4380/2, 4407/1, 4408/8, 5500/1, 5500/2, 5661
PTT blok
2414/1, 2414/3, 2415/1, 2416, 2418, 4344/1, 4380/1, 5500/2, 5500/3, 5661
Električno omrežje nizke napetosti
4380/1, 4380/2, 5661
Električno omrežje–javna razsvetljava
2407, 2414/1, 2414/2, 2415/1, 2415/2, 2416, 2417/1, 2424/3, 2425/1, 2430/2, 2438/1, 2439, 2441/1, 2443/1, 5444, 5458/1
k.o. DRAGOMELJ
Območje odkupa zemljišč
100, 101/1, 101/2, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 105/1, 105/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 109/1, 109/2, 110/2, 110/3, 111/2, 111/3, 111/4, 112/1, 112/2, 134/1, 134/2, 138/1, 139/1, 158, 159, 160, 161/1, 161/2, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195/1, 196/1, 203/1, 204, 443/2, 449, 451, 461/10, 462/1, 464, 465, 59/4, 73, 74, 76, 77, 79, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 84, 92, 93, 94, 99
Kanalizacija–fekalna
106/1, 107/1, 108/1, 108/2, 109/1, 110/2, 111/2, 111/3, 112/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/2, 134/1, 134/2, 135, 136/2, 136/3, 138/1, 138/2, 139/1, 443/2, 451, 88, 89
Vodovod
104/1, 104/2, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 108/2, 109/1, 110/2, 111/2, 111/3, 112/1, 112/2
PTT blok
100, 103/1, 103/2, 109/1, 109/2, 443/2, 449, 59/4, 92
Električno omrežje nizke napetosti
104/2, 105/1, 106/1, 107/1, 134/1, 138/1
Električno omrežje visoke napetosti
194, 195/1, 196/1, 197, 75, 76, 77
Električno omrežje–javna razsvetljava
104/1, 104/2, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 108/2, 109/1, 110/3, 111/4, 112/2, 139/1, 140/1, 141/1, 142/1, 142/2, 142/3, 443/2
Električno omrežje–zaščitna cev
134/1
k.o. IHAN
Območje odkupa zemljišč
1/3, 1/4, 1/5, 1/8, 1/9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 12/1, 13/1, 13/2, 13/3, 15/3, 15/4, 15/6, 15/7, 15/8, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 25/1, 25/2, 25/3, 26/1, 26/3, 27/2, 28/2, 28/3, 524, 559/1, 569/5, 585, 6/1, 6/2, 7/1, 9/1, 9/2, 9/3
PTT kabel
13/1, 13/3, 15/6, 17/3, 18/3
PTT blok
13/1, 15/3, 15/6, 17/3, 18/1, 18/3
Električno omrežje visoke napetosti
1/1, 6/2, 7/1
Električno omrežje–javna razsvetljava
10/1, 10/5, 10/6, 13/3, 15/4, 15/6, 15/8, 559/1, 6/1, 6/2, 9/1, 9/3
k.o. KRAŠNJA
Območje odkupa zemljišč
100/1, 101/1, 101/2, 104, 105/1, 105/3, 106, 107, 108, 110/1, 110/3, 117/1, 118, 121, 122/1, 124/1, 125/1, 125/3, 126, 127/3, 127/5, 129, 130/1, 131, 136/1, 137, 138/2, 144, 146, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 151, 152, 155, 156, 158, 19/1, 19/2, 21/1, 345/1, 345/2, 346/1, 347/1, 347/2, 350, 351, 352/1, 355/1, 355/2, 355/3, 372/1, 376, 381, 389/1, 415, 417, 421/1, 437/1, 437/2, 437/3, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 445/1, 446, 447, 452, 453, 454/1, 454/2, 455, 458, 459/1, 459/2, 459/3, 459/4, 461, 463/2, 464/1, 464/2, 465, 466/1, 466/3, 467/1, 467/2, 467/3, 469, 470/2, 470/3, 471/1, 471/2, 472, 474, 476/1, 480/1, 480/3, 481, 482, 483, 484, 489, 494/1, 494/10, 494/4, 494/5, 494/6, 495/2, 495/4, 495/7, 506, 60/1, 60/4, 614/1, 614/13, 614/16, 614/2, 614/20, 614/3, 614/4, 614/8, 614/9, 618, 619, 620, 622, 63/3, 633, 634, 637, 638, 640, 646, 650, 652, 653/2, 653/3, 653/5, 76, 77/2, 77/3, 79/1, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 85/1, 85/3, 86, 88, 89, 90, 92/2
Območje začasnega odvzema zemljišč
100/1, 105/1, 105/3, 106, 107, 109/1, 110/1, 110/4, 117/1, 118, 119, 120, 121, 122/1, 124/1, 125/1, 125/3, 126, 127/1, 127/2, 127/3, 155, 156, 345/1, 347/2, 348, 349, 350, 352/1, 353, 354, 355/1, 355/2, 355/3, 372/1, 374, 375, 376, 377, 380, 381, 389/1, 390/2, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 421/1, 421/2, 439, 440, 441, 60/1, 60/4, 614/2, 622, 633, 634, 650, 84/1, 84/2, 85/3, 90
Vodovod
116/3, 116/4, 126, 132/1, 133, 134, 135, 154/1, 154/2, 155, 156, 157, 158, 17, 18/1, 18/3, 19/2, 20/1, 21/1, 345/1, 345/2, 346/1, 346/2, 350, 351, 352/1, 355/1, 355/2, 355/3, 372/1, 376, 381, 388, 389/2, 416, 417, 421/1, 435, 437/1, 437/2, 439, 463/2, 466/1, 467/1, 467/2, 467/3, 469, 470/2, 471/1, 471/2, 472, 474, 476/1, 480/1, 480/3, 489, 493/1, 494/3, 494/8, 494/9, 506, 526/2, 526/3, 60/1, 614/1, 614/16, 614/20, 619, 63/1, 63/3, 63/4, 633, 634, 638, 64/2, 640, 641, 642, 646, 650, 653/1, 653/2, 653/3, 653/5, 66, 74/1, 74/2, 76, 77/1, 79/1, 79/3, 91/1, 92/11, 92/15, 99/1, 99/4, 99/5
Plinovod
416, 417, 421/1, 435, 437/1, 437/2, 437/3, 466/1, 467/1, 467/2, 467/3, 469, 471/1, 471/2, 472, 474, 476/1, 480/1, 638, 653/2, 653/5
PTT kabel
494/6, 495/2, 495/8, 506, 614/2, 614/9, 646
PTT blok
156, 372/1, 381, 427, 437/1, 437/2, 439, 461, 466/1, 466/3, 467/1, 469, 614/10, 614/13, 614/2, 622, 63/1, 63/3, 63/4, 638, 650, 79/1
Električno omrežje nizke napetosti
372/1, 381, 439, 465, 469, 471/1, 472, 614/8, 633, 653/5
Električno omrežje visoke napetosti
126, 155, 156, 334/1, 334/2, 334/3, 345/1, 345/2, 346/1, 350, 351, 352/1, 355/1, 355/2, 355/3, 372/1, 376, 381, 389/2, 417, 421/1, 435, 437/1, 437/2, 439, 480/1, 480/3, 481, 489, 494/1, 494/10, 495/2, 495/7, 614/2, 614/5, 618, 622, 63/3, 633, 634, 64/1, 646, 76, 77/1, 77/2, 77/4, 79/1, 80, 82, 84/4, 90
Električno omrežje–javna razsvetljava
438, 439, 442, 443
k.o. KRTINA
Območje odkupa zemljišč
100, 134, 135, 136, 137, 141, 142, 173/1, 173/2, 173/3, 175, 217, 218/1, 218/2, 219/2, 220, 221, 222, 223, 224/4, 224/5, 227/2, 228/1, 229/1, 230/1, 230/2, 231, 293, 294, 301, 302, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 336, 337, 338/1, 338/2, 338/3, 339/2, 346/1, 346/2, 662/1, 663, 666/4, 673/4, 673/5, 674/2, 675/1, 675/2, 676, 69/1, 69/2, 70/2, 71/1, 71/2, 71/4, 711/1, 73/1, 74/1, 74/2, 74/3, 75/1, 92, 93, 95, 96/1, 96/2, 97, 98/1, 98/2, 99
Območje začasnega odvzema zemljišč
101, 663, 666/4, 73/1, 74/1, 74/2, 74/3, 75/1, 91, 92, 93, 95, 97, 98/1, 99
Območje rekonstrukcije melioracijskega sistema
220, 222, 223, 224/5, 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 228/4, 228/5, 229/1, 229/2, 230/1, 230/2, 285/2, 286/2, 286/3, 287/1, 287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 289, 290/1, 293, 294, 297/1, 297/4, 297/7, 298/1, 298/2, 300/1, 300/2, 300/3, 301, 302, 303/1, 303/2, 323, 324, 325, 326, 334/2, 335/2, 336, 337, 338/1, 338/3, 339/1, 673/5, 676, 711/1
Kanalizacija–fekalna
231
Vodovod
100, 322, 674/2, 96/1, 96/2, 98/1, 99
PTT kabel
173/2, 173/3, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 338/2, 346/1, 675/1
PTT blok
338/2, 339/2, 711/1
Električno omrežje visoke napetosti
70/2, 71/4
Električno omrežje v cevi
311, 313
Električno omrežje–javna razsvetljava
136, 142, 173/1, 175, 218/1, 218/2, 219/2, 223, 300/1, 300/2, 300/3, 303/2, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 320, 325, 338/3, 346/2, 351, 673/5, 711/1
k.o. LUKOVICA
Območje odkupa zemljišč
344/2, 351/1, 351/2, 351/3, 351/4, 351/5, 351/6, 351/7, 351/8, 352/1, 352/3, 353, 354/1, 354/2, 355/1, 355/2, 356/1, 357/1, 357/10, 357/11, 357/5, 357/6, 357/7, 363/1, 363/6, 368/2, 368/5, 369, 370, 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 372, 373, 374, 375, 376/1, 376/2, 377, 379, 380, 381/3, 39/1, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 40/1, 40/2, 400/1, 41, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438/1, 438/2, 439/1, 439/2, 439/3, 440/1, 440/2, 440/3, 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 442, 443/1, 443/2, 444, 445/1, 445/3, 445/4, 445/6, 445/7, 446/1, 446/4, 446/5, 447/1, 447/5, 449, 450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 453/1, 454/1, 454/2, 455/1, 455/11, 455/2, 455/3, 455/4, 455/5, 455/8, 455/9, 456, 457, 461, 467/1, 468, 469/1, 469/2, 470, 471/1, 471/2, 471/3, 472/1, 472/2, 475/1, 475/2, 475/3, 477, 547, 549/4, 551, 552, 553, 655/6, 657/1, 677/1, 677/3, 678/1, 678/2, 681/1, 681/2, 682/1, 682/4, 698, 699/1, 699/4
Območje začasnega odvzema zemljišč
357/6, 373, 374, 375, 377, 379, 381/3, 392, 394, 699/1
Območje rekonstrukcije melioracijskega sistema
357/1, 357/3, 357/4, 357/5, 357/6, 359/2, 359/3, 360/1, 360/3, 362, 363/1, 363/2, 363/3, 363/5, 363/6, 364/1, 364/2, 364/3, 365/1, 367, 368/1, 368/3, 368/4, 440/2, 440/3, 441/3, 442, 444, 445/1, 445/3, 445/5, 445/6, 445/7, 448/2, 450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 451, 452/1, 454/1, 454/3, 455/2, 455/3, 455/4, 455/5, 456, 472/1, 475/2, 475/4, 477, 478, 479, 657/1, 657/4, 677/1, 682/4, 698
Vodovod
344/2, 351/1, 351/2, 351/4, 351/6, 352/1, 352/3, 353, 356/1, 357/1, 357/6, 357/7, 359/2, 359/3, 360/3, 362, 363/6, 365/1, 365/2, 366, 367, 368/3, 370, 373, 375, 39/1, 392, 40/1, 441/2, 442, 445/1, 445/6, 445/7, 446/1, 447/1, 450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 451, 452/1, 453/1, 454/1, 454/3, 677/1, 677/3, 681/1, 699/1, 699/4
Plinovod
40/1, 40/2, 41, 442, 454/1, 454/2, 455/1, 655/6, 699/4
PTT kabel
344/2, 351/1, 351/2, 351/4, 351/6, 352/1, 352/3, 353, 356/1, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 436, 437, 438/2, 439/1, 439/2, 439/3, 456, 457, 547, 551, 553, 657/1, 677/1, 677/3, 682/1, 682/4, 699/1
PTT blok
351/1, 352/1, 354/2, 355/2, 356/1, 357/6, 357/7, 373, 380, 381/1, 381/4, 392, 394, 397, 399, 434, 439/1, 439/2, 439/3, 440/2, 440/3, 441/2, 444, 445/1, 446/1, 447/1, 450/2, 657/1, 657/5, 677/3, 678/1, 678/2, 681/1, 682/4, 699/1, 699/4
Električno omrežje nizke napetosti
375, 432, 434, 436, 441/3, 442, 443/2, 444, 445/1, 449, 681/1, 699/1, 699/4
Električno omrežje visoke napetosti
336/2, 344/2, 351/1, 351/2, 351/4, 351/6, 352/1, 352/3, 353, 354/2, 355/2, 356/1, 356/2, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 359/2, 359/3, 360/3, 363/2, 363/6, 364/2, 367, 368/3, 39/1, 397, 398, 40/1, 400/1, 442, 443/2, 445/1, 445/7, 449, 450/1, 451, 453/1, 454/1, 454/2, 471/1, 472/1, 472/2, 473/1, 475/1, 475/3, 475/5, 476/1, 655/6, 657/1, 657/5, 677/1, 677/3, 681/1, 698, 699/4
Električno omrežje–javna razsvetljava
363/6, 370, 371/1, 372, 373, 374, 375, 376/2, 40/2, 41, 432, 434, 435, 436, 437, 438/2, 439/1, 439/2, 439/3, 440/1, 440/2, 440/3, 441/3, 441/4, 442, 443/1, 443/2, 444, 445/1, 445/3, 445/7, 446/1, 447/1, 449, 450/1, 450/2, 450/3, 454/1, 455/1, 455/11, 455/2, 455/8, 455/9, 456, 469/2, 471/2, 551, 553, 655/6, 657/1, 681/1, 682/1, 682/4, 699/1, 699/4
k.o. NEGASTRN
Območje odkupa zemljišč na območju zadrževalnika Drtijščica
1000, 1001, 1002, 1003, 1029, 1031, 1032, 1036, 1037, 1038, 1040, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046/1, 1046/2, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053/1, 1053/2, 1054, 1055/1, 1055/2, 1055/3, 1056/1, 1056/2, 1057, 1058, 1059, 1060, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1093/1, 1093/3, 1094, 1095, 1105, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1338, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1351/1, 1351/2, 1351/3, 1352, 1353/1, 1353/2, 1354/1, 1354/2, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1378, 1379, 1380, 1439, 1440, 1441, 1444, 1445, 1446/1, 1465/1, 1465/2, 815, 816, 885, 886, 887/1, 887/2, 887/3, 889/2, 890, 893, 895/1, 896/1, 896/2, 897, 900, 927, 928, 931, 932, 933, 935, 937, 946, 950, 951, 952, 953, 954, 955/1, 955/2, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 965/1, 965/2, 966, 968, 969, 970, 971, 976, 977/1, 977/2, 979, 980, 981, 982, 997, 998, 999
Območje začasnega odvzema zemljišč na območju zadrževalnika Drtijščica
1000, 1002, 1003, 1029, 1035, 1036, 1037, 1047, 1059, 1068, 1081, 1086, 1093/1, 1093/2, 1093/3, 1094, 1095, 1096, 1103, 1105, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1336, 1338, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1351/1, 1351/2, 1353/1, 1353/2, 1358, 1361, 1364, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1378, 1379, 1426, 1435, 1437, 1439, 1444, 1445, 1446/1, 1465/1, 418, 419, 420, 421, 425, 428, 813, 814, 815, 816, 817/1, 817/2, 837, 838, 884, 885, 886, 887/2, 889/1, 889/2, 890, 891, 892, 893, 894, 895/1, 895/2, 896/1, 896/2, 897, 899, 900, 901, 903, 927, 928, 931, 932, 933, 935, 937, 938, 940, 950, 951, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 977/1, 980, 981, 982, 997, 999
k.o. PREVOJE
Območje odkupa zemljišč
565/6, 565/7, 566, 567/8, 567/9, 652/2, 653/1, 653/2, 653/4, 669/1, 669/3, 669/4, 670, 671, 672, 673, 674/1, 674/2, 675, 681, 682, 683/1, 683/2, 683/3, 683/4, 684, 685/2, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 704/1, 704/2, 704/3, 704/4, 704/5, 704/6, 705/1, 706, 707, 708, 716, 717, 718, 719, 721, 809/1, 815/2, 815/4, 820/3, 840, 847, 848, 850, 851, 854/3, 855, 893/2, 894, 895, 896, 897, 899, 900, 901, 902, 903/2, 905/2, 906/1, 906/3, 907/2, 907/3, 909, 910, 913, 914, 918, 919, 920, 923, 924, 925, 927, 939/1, 939/2, 940, 942/1, 948, 953, 954, 955/1, 955/2, 990/5, 991/2, 992/2, 994/1, 994/2, 994/3, 995
Območje začasnega odvzema zemljišč
672, 673, 674/2, 683/3, 692, 693, 704/6, 848, 910, 954, 994/1
Območje rekonstrukcije melioracijskega sistema
565/7, 566, 567/8, 567/9, 576, 577, 578, 613/4, 614, 615/2, 669/1, 669/3, 669/4, 673, 674/1, 674/2, 675, 677, 683/1, 683/2, 683/3, 683/4, 684, 685/2, 686/1, 686/2, 689, 690, 704/5, 704/6, 705/1, 705/3, 705/4, 706, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728/1, 728/2, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 857, 860, 878, 879, 881, 882, 883, 885/1, 885/2, 885/3, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893/1, 893/2, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 907/3, 909, 910, 911/1, 911/2, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922/1, 922/2, 923, 924, 925, 926, 940, 942/1, 953, 990/5, 991/2, 994/1, 994/3, 995
Vodovod
681, 682, 694, 704/1, 704/2, 704/6, 809/1, 815/2, 954, 994/1
PTT blok
652/2, 653/1, 653/2, 653/4, 670, 672, 673, 674/1, 849, 854/3, 855, 942/1, 955/1, 955/2, 994/1, 994/3, 995
Električno omrežje nizke napetosti
669/1, 903/2, 955/2
Električno omrežje visoke napetosti
669/1, 669/3, 670, 672, 673, 674/1, 714/1, 845/1, 848, 849, 850, 851, 893/1, 893/2, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903/2, 918, 919, 920, 925, 940, 955/2, 994/1, 994/2, 994/3
k.o. PŠATA
Območje odkupa zemljišč
381, 382, 383, 384, 393, 394, 408
PTT kabel
381, 383, 393, 394
Električno omrežje visoke napetosti
407
k.o. SPODNJE KOSEZE
Območje odkupa zemljišč
1128, 950, 955, 956
Območje odkupa zemljišč na območju zadrževalnika Drtijščica
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014/1, 1014/2, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020/1, 1020/2, 1021, 1022/1, 1022/2, 1022/3, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030/1, 1030/2, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037/1, 1037/2, 1037/3, 1037/4, 1037/5, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051/1, 1051/2, 1052/3, 1052/4, 1052/5, 1052/6, 1052/7, 1052/8, 1056/1, 1056/2, 1057/1, 1057/2, 1058, 1059, 1060, 1063, 1109, 1113, 1121/1, 1121/2, 1122, 1129, 1130, 1131, 570/1, 599, 600, 601, 602, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 649/1, 649/2, 650, 651, 652, 654, 656, 686, 687, 691, 694, 695, 696, 789, 790, 791, 792, 793, 796, 801, 802, 803
Območje začasnega odvzema zemljišč na območju zadrževalnika Drtijščica
1000, 1001, 1002, 1006/1, 1006/2, 1007, 1008, 1009, 1010, 1012, 1013, 1026, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1052/6, 1052/8, 1056/1, 1059, 1060, 1062, 1063, 1109, 1125/1, 1129, 570/1, 576, 577, 578, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 607, 608, 609, 610, 648, 649/1, 649/2, 650, 651, 652, 654, 655, 656, 682, 683, 686, 687, 697, 698, 700, 704/1, 708, 789, 790, 882, 985, 987, 996/1, 997, 998, 999
k.o. ŠTUDA
Območje odkupa zemljišč
100/1, 101/1, 102/1, 103, 104, 106, 107, 115, 116, 117, 132/1, 133/1, 134/1, 135, 136, 137, 138, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 141, 142, 143, 144, 153/1, 153/2, 154/1, 154/2, 154/3, 155, 156, 157, 158, 183/25, 183/26, 183/27, 183/28, 183/29, 183/30, 183/31, 183/32, 183/33, 183/34, 183/35, 183/36, 183/37, 183/38, 183/39, 183/41, 183/59, 183/61, 183/62, 183/63, 183/64, 183/65, 183/66, 183/67, 183/68, 184/1, 184/4, 185/1, 187/10, 187/11, 187/12, 187/13, 187/17, 187/18, 187/19, 187/20, 187/21, 187/22, 187/23, 187/24, 187/25, 187/26, 187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 187/31, 187/32, 187/33, 187/34, 187/35, 187/36, 187/37, 187/38, 187/42, 187/43, 187/44, 187/45, 187/46, 187/47, 187/48, 187/49, 187/50, 187/79, 187/80, 187/81, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196/1, 196/10, 196/12, 196/2, 196/4, 196/5, 196/6, 196/7, 196/8, 196/9, 197, 198, 200/1, 203/2, 204, 205, 221/1, 221/3, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 302/1, 303/1, 303/5, 304, 309, 310, 311, 312/1, 312/2, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 413, 414/1, 414/2, 417/2, 419/2, 420/1, 420/2, 421/1, 421/2, 422/1, 422/2, 423/3, 423/4, 426/1, 427/1, 427/2, 484, 488/1, 497/1, 497/2, 497/4, 497/5, 498, 499, 500, 501, 506, 516, 518/3, 519, 521/2, 522, 523, 526, 528, 78/10, 79/15, 88, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 93/4, 94/1, 94/2, 95, 96, 99/4
Območje začasnega odvzema zemljišč
342, 343, 414/1, 414/2, 417/1, 417/2, 418/1, 418/2, 419/1, 419/2, 420/1, 420/2, 422/1, 422/2, 423/1, 423/2, 423/3, 423/4, 484
Kanalizacija–meteorna
129/1, 131/1, 136, 137, 138, 139/2, 140/2, 183/25, 187/12, 187/13, 187/14, 187/15, 187/16, 187/17, 187/50, 516, 518/3, 519, 522, 523
Kanalizacija–fekalna
100/1, 101/1, 102/1, 138, 139/2, 140/1, 140/2, 141, 142, 144, 187/11, 187/12, 90, 94/1, 95, 99/4
Vodovod
183/39, 183/41, 340, 341, 342, 343, 498, 528
PTT blok
104, 183/36, 183/38, 183/41, 183/59, 183/67, 184/1, 184/4, 185/1, 198, 200/1, 497/5, 528, 87, 88, 89, 97/1, 97/3, 98
Električno omrežje nizke napetosti
196/7, 198, 200/1
Električno omrežje visoke napetosti
183/39, 183/41, 183/67, 184/1, 187/18, 187/19, 187/20, 187/21, 187/22, 187/36, 187/43, 198, 200/1, 204, 205, 292, 296, 497/5, 506, 519, 528
Električno omrežje–javna razsvetljava
187/29, 187/30, 187/31, 187/32, 187/33, 187/34, 187/35, 187/36, 187/43, 187/44, 187/45, 187/46, 187/47, 187/48, 187/49, 187/50, 290, 291, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 303/5, 304, 309, 310, 311, 312/1, 335, 336, 338, 340, 341, 342, 343, 420/2, 421/2, 484, 498, 499, 500, 516, 519
k.o. ŽIROVŠE
Območje odkupa zemljišč
114/1, 114/2, 115, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128/3, 130, 134, 138, 139, 140/1, 143, 145, 146, 147/2, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 149/1, 151/2, 152/3, 156, 158, 159/1, 159/2, 159/3, 160, 192, 193, 194/1, 196/2, 196/4, 197/1, 197/2, 198, 199, 200, 204/1, 204/10, 204/8, 208/1, 208/2, 209/1, 209/2, 209/3, 209/4, 21/1, 210/1, 210/5, 210/6, 210/8, 211, 212/1, 212/2, 22/1, 22/2, 23, 63/3, 69, 72, 73, 75/1, 75/2, 75/3
Vodovod
115, 118, 123, 124, 125, 128/3, 139, 140/1, 143, 149/1, 15/2, 152/3, 158, 159/2, 161, 197/1, 197/2, 204/1, 204/3, 207/2, 208/1, 209/2, 210/1, 210/6, 210/8, 211, 212/1, 212/2, 22/1, 22/2, 23, 67/1, 67/2, 68, 69, 71, 72, 73, 74/4, 75/1, 75/2, 75/4
PTT kabel
198, 199, 211
PTT blok
114/2, 115, 118, 128/3, 139, 140/1, 143, 146, 147/2, 148/2, 148/4, 148/5, 150, 152/3, 154/2, 158, 204/10, 209/3, 210/1, 210/5, 211, 23, 75/3
Električno omrežje nizke napetosti
105/1, 108, 114/1, 114/2, 118, 125, 128/3, 139, 140/1, 141, 143,
145, 147/2, 204/1, 204/10, 209/4, 210/1, 211
Električno omrežje visoke napetosti
105/1, 105/2, 107, 108, 114/1, 124, 143, 197/1, 197/2, 198, 204/1, 94
Električno omrežje v cevi
125, 128/3, 143, 145, 147/2, 210/1, 211
Električno omrežje–javna razsvetljava
114/1, 115, 118, 123, 124, 138, 143, 204/1, 204/10, 211,
III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO TEHNIČNIMI POGOJI UREJANJA OBMOČJA
4. člen
Ureditveno območje iz 3. člena te uredbe obsega:
– območje izključne rabe avtoceste z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami (cestno telo avtoceste, deviacije cest in poti, nadvozi, podvozi, mostovi, propusti, priključki, zidovi, cestninska postaja, oskrbna postaja),
– območje vodnogospodarskih ureditev (regulacije vodotokov, nasipi ipd.),
– območje rekonstrukcije melioracijskih sistemov,
– območje ureditev obcestnega prostora, vključno z rekultivacijo zemljišč,
– območje mokrega zadrževalnika Drtijščica in dovodnega rova (območje pregrade, stalne ojezeritve, poplavno območje stoletne visoke vode, območje vtoka in iztoka dovodnega rova),
– območje prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav,
– območje ureditve nadomestnih biotopov,
– območja ukrepov in ureditev za preprečitev prekomernih vplivov na okolje.
5. člen
Odsek avtoceste Blagovica–Šentjakob dolžine 20,260 km, je sestavljen iz pododseka Blagovica–Lukovica od km 0,311 do km 8,851 in pododseka Lukovica–Šentjakob od km 0,000 do km 11,720.
Trasa avtoceste poteka od Blagovice proti zahodu po dolini Črnega grabna. V manjšem delu poteka po severnem, v večjem delu pa po južnem robu doline, kjer se prepleta s strugo Radomlje. Po izstopu iz doline zavije južno od Lukovice, med Vrbo in Imovico, prečka v vkopu Krtinski hrib severno od Krtine, poteka dalje med Dobom in Gorjušo in se nato vkoplje v gričevnat svet vzhodno od Domžal. Kamniško Bistrico prečka južno od Zaboršta ter zavije dalje proti jugu mimo naselij Mačkovci, Študa, Šentpavel, ki jih obide po vzhodni strani. Poteka med naselji Dragomelj in Pšata in se južno od Dragomlja, na meji občin Domžale in Ljubljana, naveže na traso vzhodne avtoceste v Ljubljani.
Polni priključki na avtocesto so pri Blagovici,Lukovici, Kritini, Domžalah in Študi.
6. člen
V kombinaciji s priključkom Lukovica se ob avtocesti, med km 8.6 pododseka Blagovica–Lukovica in km 0.8 pododseka Lukovica–Šentjakob, izvede obojestranska oskrbna postaja. Severni plato oskrbne postaje leži jugozahodno od Lukovice, južni plato pa na ostanku ravninskega sveta med avtocesto in gričevnatim svetom naselij Zgornje in Spodnje Prapreče.Oskrbna postaja obsega parkirne in rekreacijske površine ter oskrbno–gostinski program.
7. člen
Med Trnjavo in Kompoljem se v km 6,460 pododseka Blagovica–Lukovica izvede čelna cestninska postaja za odprt cestninski sistem. Postaja je organizirana tako, da ima v vsaki smeri po štiri vstopne steze, na katerih je glede na smer prometnih obremenitev možno usmerjati vozila v eno ali drugo smer. Največja širina platoja cestninske postaje, na mestu glavnega objekta, je 60 m. Za uslužbence je urejen dovoz z ceste M 10 zahodno od objekta.
V območju priključka Blagovica se izvedeta cestninski postaji na izvozni rampi iz smeri Celja ter na uvozni rampi v smeri Celja.
8. člen
Za zmanjšanje pretočnih količin vodotoka Radomlja se na največjem pritoku Drtijščici uredi zadrževalnik visokih voda. Pregrada je locirana ca. 1,150 km gorvodno od izliva Drtijščice v Radomljo, dimenzionirana je za zadrževanje stoletnih visokih voda v dolini Drtijščice. Z dovodnim rovom med Krašnjo in Vinjami se omogoči pretok visokih voda iz zgornjega toka Radomlje v dolino Drtijščice.
9. člen
Trasa avtoceste je zasnovana kot štiripasovnica s po dvema voznima in enim odstavnim pasom v vsaki smeri in vmesnim ločilnim pasom ter izvennivojskimi prehodi regionalnih in lokalnih cest, poljskih in gozdnih poti. Avtocesta je omejena z varovalno ograjo.
Projektirani normalni prečni profil je 26.00 m in sicer:
– vozni pasovi po 3.75 m,
– dva odstavna pasova po 2.5 m,
– dva robna pasova ob prehitevalnem pasu po 0.5 m,
– dve bankini po 1.0 m in
– srednji ločilni pas širine 3.0 m.
V območju priključkov je projektiran pospeševalni oziroma zaviralni pas širine 3.0 m, z robnim pasom 0.3 m.
Vertikalni in horizontalni elementi odseka Blagovica–Šentjakob so projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 120 km/h.
10. člen
PRIKLJUČKI
(Pododsek Blagovica–Lukovica )
Priključek “Blagovica” se izvede v obliki polovične , nesimetrične deteljice, tvorita jo dva razmaknjena para izvoznih ramp. En par ramp, izvoz iz smeri Ljubljana in uvoz za smer Celje je na km 0,420. Drug par ramp, izvoz iz smeri Celja in uvoz za smer Ljubljana je na km 2,040.
(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
Priključek “Lukovica” v km 0.288 se izvede v obliki polovične nesimetrične deteljice, kombinirane z izvozno rampo za oskrbno postajo. Navezan je na glavno križišče v Lukovici na magistralno cesto M 10 in na deviacijo lokalne ceste Lukovica–Sp. Prapreče.
Priključek “Krtina” v km 3.920 se izvede v obliki polovične nesimetrične deteljice. Navezan je na regionalno cesto R 336 Želodnik–Moravče.
Priključek “Domžale” v km 7.430 se izvede v obliki polovične deteljice. Z novo cesto priključek Domžale–Vir je navezan na magistralno cesto M 10, z novo cesto priključek Domžale–most čez Kamniško Bistrico v Zaborštu pa na lokalno cesto Domžale–Ihan.
Priključek “Študa” v km 9,245 se izvede v kombinaciji polovične deteljice in trobente. S priključno cesto je navezan na regionalno cesto R 371 Domžale–Šentjakob, križišče obeh cest se izvede v obliki rondoja.
Začasni priključek avtoceste na magistralno cesto M 10 se izvede v km 0.520 pododseka Blagovica–Lukovica. Območje začasnega priključka se po izgradnji odseka avtoceste Vransko–Blagovica rekultivira.
11. člen
DEVIACIJE
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, se izvedejo naslednje deviacije obstoječih cest in poti ter nove ceste in poti kot navezave na obstoječe cestno omrežje oziroma dostopne poti do zemljišč:
(Pododsek Blagovica–Lukovica)
Deviacija magistralne ceste M–10 Celje–Ljubljana v Zgornjih Lokah križa avtocesto v km 1.051. Od obstoječe magistralne ceste zavije v levo z radijem R = 800 ter se v desni krivini z R = 150 približuje križanju z avtocesto. Zadnji del deviacije poteka v levi krivini z R = 300. Dolžina ceste je 700 m, širina 7,7+1,55+1,0 m, utrditev je asfaltna.
Deviacija povezovalne ceste med km 0,300 in 1,260 služi za povezavo naselij Zgornje Loke in Blagovica (šolska pot) ter dostopu do zemljišč. Poteka po desni strani avtoceste ter vzporedno z njo. Dolžina ceste je 1140 m, širina je 4+2x0,5 m, utrditev je asfaltna.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste med km 1,070 in km 2,215. Dolžina ceste je 1170 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste med km 2,110 in km 2,895. Dolžina ceste je 815 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Deviacija dostopne ceste služi za navezavo kmetije v km 2,330 na Žirovše ter dostopu do nekaterih gozdnih in kmetijskih parcel. Dolžina ceste je 180 m, širina 4 m, utrditev je makadamska.
Deviacija krajevne ceste v Žirovše služi navezavi naselja Žirovše na magistralno cesto. Preko avtoceste je speljana z nadvozom v km 2.405. Dolžina ceste je 320 m, širina 5,0+2x1,0 m, utrditev je asfaltna.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste med km 2,450 in km 2,935. Dolžina ceste je 500 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste v km 2,970. Dolžina ceste je 70 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste med km 3,120 in km 3,805. Dolžina ceste je 720 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste med km 3,050 in km 3,275. Dolžina ceste je 230 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste med km 3,460 in km 3,630. Dolžina ceste je 160 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Deviacija krajevne ceste Spodnje Loke–Negastrn povezuje naselje Negastrn z dolino Črnega grabna ter omogoča dostop do parcel na levi strani avtoceste. Preko avtoceste je speljana z nadvozom v km 3,770. Dolžina ceste je 330 m, širina 5.0+2x1.0 m, utrditev je asfaltna.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 3,710 do km 4,080. Dolžina ceste je 380 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 3,730 do km 4,220. Dolžina ceste je 500 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 4,180 do km 4,420. Dolžina ceste je 240 m, širina 3 m, utrditev makadamska.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 4,520 do km 4,570. Dolžina 250 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 4,560 do km 5,030. Dolžina ceste je 500 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Deviacija poljske poti pri Krašnji z nadvozom v km 5,215 omogoča povezavo parcel na levi strani AC ter nadaljevanje prekinjene gozdne ceste do magistralne ceste M–10. Dolžina ceste je 385 m, širina 5+2x0,5 m, utrditev je asfaltna.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 5,305 do km 5,900. Dolžina ceste je 580 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 5,650 do km 5,885. Dolžina ceste je 230 m, širina 3m, utrditev je makadamska.
Deviacija dostopne ceste pri Kompolju povezuje kmetijo Kompolje 1 ter kmetijske in gozdne površine na levi strani avtoceste z naseljem Kompolje. Deviacija prečka avtocesto s podaljšanim nadvozom na desni strani v km 5.850. Dolžina ceste je 440 m, širina 4.0+2x1.0 m, utrditev je asfaltna.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 6,080 do km 6,330. Dolžina ceste je 250 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta služi dostopu do cestninske postaje “Kompolje” z magistralne ceste M–10, v km avtoceste 6,365. Dolžina ceste je 125 m, širina 4.0+2x0.5 m, utrditev je asfaltna.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 6,225 do km 6,400. Dolžina ceste je 175 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 6,500 do km 6,810. Dolžina ceste je 310 m, širina 3m, utrditev je makadamska.
Deviacija krajevne ceste v Trnjavi omogoča povezavo med severnim in južnim delom naselja Trnjava ter navezavi doline Drtijščice na dolino Črnega grabna. Deviacija prečka avtocesto z nadvozom v km 7.203. Dolžina ceste je 440m, širina 5.0+2x1.0 m, utrditev je asfaltna.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 6,730 do km 7,250, z navezavo na deviacijo lokalne ceste v Trnjavi. Dolžina ceste je 630 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Deviacija dovozne ceste desno od avtoceste od km 7,190 do km 7,240 ceste omogoča dostop do individualne hiše z deviacije lokalne ceste v Trnjavi. Dolžina ceste je 50 m, širina 3+2x0.5 m, utrditev je asfaltna.
Deviacija krajevne ceste desno od avtoceste od km 7,310 do km 7,380 pomeni prestavitev dela ceste, ki povezuje Trnjavo z zaselki severno od nje. Dolžina ceste je 80 m, širina ceste je 4.0+2x0.5 m, utrditev je v asfaltna.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 7,565 do km 7,975. Dolžina ceste je 400 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 8,240 do km 8,415. Dolžina ceste je 210 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 8,450 do km 8,750. Dolžina ceste je 360 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 8,510 do km 8,645. Dolžina ceste je 150 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Deviacija krajevne ceste Lukovica–Zg. Prapreče prečka avtocesto z nadvozom v km 8.470 in omogoča navezavo Zg.Prapreč na M 10. Dolžina ceste je 400 m, širina 5.0+1.55+0.5 m, utrditev je asfaltna.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 8,490 do km 8,851. Dolžina ceste je 370 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Pot okrog stalne ojezeritve zadrževalnika Drtijščica. Dolžina poti je 3700 m, širina 4 m, utrditev je makadamska.
(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 0,000 do km 0,210. Dolžina ceste je 250 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Deviacija krajevne ceste Lukovica–Prapreče poteka vzhodno od obstoječe ceste in z nadvozom prečka avtocesto na km 0.260 ter z mostom potok Radomljo. Dolžina deviacije je 570 m, širina 6.6+2x1.0 m. Nanjo se navezujejo rampe priključka Lukovica. Utrditev je v asfaltna.
Dostopne ceste do parcel levo od avtoceste od km 0,350 do km 0,480. Dolžina cest je 260 m, širina 3 m, utrditev je makadamska. Ceste se navežejo na deviacijo Lukovica–Sp. Prapreče.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 0,550 do km 1,000. Dolžina ceste je 520 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 0,540 do km 0,840. Dolžina ceste je 300 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 0,950 do km 1,900. Dolžina ceste je 960 m, širina 3m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 1,100 do km 1,700. Dolžina ceste je 750 m, širina 3m, utrditev je makadamska.
Deviacija krajevne ceste Šentvid–Imovica poteka po trasi obstoječe ceste in z nadvozom prečka avtocesto na km 1.731. Dolžina deviacije je 420 m, širina 5.0+1.55+1.0 m, utrditev je asfaltna.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 1,960 do km 2,220. Dolžina ceste je 320 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Deviacija krajevne ceste Vrba–Imovica, z nadvozom prečka avtocesto v km 2,208. Dolžina ceste je 423 m, širina 5,0+1,55+1,0 m, utrditev je asfaltna.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 2,,280 do km 2,890. Dolžina ceste je 630 m, širina 3m, utrditev makadamska.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste v km 2,700 . Dolžina 100 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 2,870 do km 3,160. Dolžina ceste je 290 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 2,960 do km 3,160. Dolžina ceste je 200 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Deviacija poljske poti, ki poteka skozi podvoz avtocesto v km 3.159. Dolžina ceste je 200 m, širina 5 m, utrditev je makadamska.
Deviacija poljske poti, ki poteka skozi podvoz avtocesto v km 3.557. Dolžina ceste je 240 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Deviacija regionalne ceste Želodnik–Moravče poteka po trasi obstoječe ceste in s podvozom prečka avtocesto v km 3.920. Dolžina deviacije je 438 m, širina 6.6+2x1.0 m. Nanjo se navezujejo rampe priključka Krtina. Utrditev je asfaltna.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 4,050 do km 4,320. Dolžina ceste je 270 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 4,640 do km 5,040. Dolžina ceste je 400 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 4,670 do km 5,080. Dolžina ceste je 470 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Deviacija krajevne ceste Krtina–Dob poteka ob trasi obstoječe ceste in z nadvozom prečka AC na km 4.903. Dolžina deviacije je 630 m, širina 5.0+1,55+1.0 m, utrditev je asfaltna.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 5,365 do km 5,615. Dolžina ceste je 250 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 5,365 do km 5,650. Dolžina ceste je 285 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 5,650 do km 5,774. Dolžina ceste je 220 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Deviacija krajevne ceste Gorjuša–Dob poteka po trasi obstoječe ceste in z nadvozom prečka avtocesto na km 5.774. Dolžina deviacije je 456 m, širina 5.0+1,55+1.0 m, utrditev je asfaltna.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 5,774 do km 6,130. Dolžina ceste je 480 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Deviacija gozdne poti pri Boštanju poteka skozi podvoz avtoceste na km 6.384. Dolžina deviacije je 375 m, širina 5.0 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 6,384 do km 6,550. Dolžina ceste je 166 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 6,520 do km 6,570. Dolžina ceste je 50 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 6,790 do km 7,380. Dolžina ceste je 700 m, širina 3 m, utrditev makadamska.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 6,830 do km 7,410. Dolžina 610 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Deviacija krajevne ceste Vir–Krumperk povezuje obstoječo cesto Zaboršt–Krumperk in novo cesto Vir–Zaboršt. Deviacija prečka avtocesto z nadvozom na km 7.430. Dolžina deviacije je 634 m, širina 6.6+1,55+1.0 m. Nanjo se navezujejo rampe priključka Domžale. Utrditev je asfaltna.
Povezovalna cesta center Domžal–priključek Domžale povezuje priključek Domžale z lokalno cesto L 2615 Domžale–Ihan pri mostu čez Kamniško Bistrico. Dolžina ceste je 815 m, širina 6.6+1.55+1.0+0.5 m, utrditev je asfaltna.
Povezovalna cesta priključek Domžale–Vir povezuje priključek Domžale z magistralno cesto M 10 na Viru. Cesta ima dolžino 1897 m, širine 6.6+2x1.0 m, utrditev je asfaltna.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 7,515 do km 7,590. Dolžina ceste je 75 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 7,810 do km 7,960. Dolžina ceste je 330 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Deviacija lokalne ceste Domžale–Ihan se naveže na lokalno cesto L 2615 in z nadvozom prečka avtocesto v km 7.950. Dolžina deviacije je 554 m, širina 6.60 + 1.55 + 3.0 + 2x0.5 m, utrditev je asfaltna.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 8,550 do km 9,060. Dolžina ceste je 560 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 8,560 do km 8,710. Dolžina ceste je 120 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Deviacija krajevne ceste Študa–Ihan z nadvozom prečka avtocesto v km 9,026. Dolžina ceste je 415 m, širina 5.0+1,55+1.0 m, utrditev je asfaltna.
Deviacija krajevne ceste Študa–čistilna naprava, poteka levo od avtoceste od km 8,940 do km 9,150, navezuje se na deviacijo ceste Študa–Ihan. Dolžina ceste je 220 m, širina 5,0+2x1,0 m , utrditev je asfaltna.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 9,100 do km 9,190. Dolžina ceste je 90 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Deviacija krajevne ceste Študa–Mala Loka poteka ob priključku Študa, z nadvozom prečka avtocesto v km 9,233. V nivojskem križišču prečka deviacijo ceste Študa–Ihan in deviacijo priključek Študa–Študa. Dolžina ceste je 612 m, širina 5,0+1,55+1,0 m, utrditev je asfaltna.
Povezovalna cesta priključka Študa z regionalno cesto R 371 Domžale–Šentjakob, kjer se priključi v rondojsko križišče. Dolžina ceste je 977 m, širina 6,60+2x1.0 m, utrditev je asfaltna.
Deviacija povezovalne ceste od priključka Študa proti Študi desno od avtoceste od km 9,100 do km 9,220. Dolžina ceste je 135 m, širina 5,0+2x1,0 m, utrditev je asfaltna.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 9,280 do km 9,830. Dolžina ceste je 600 m, širina 3m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 9,465 do km 9,900. Dolžina ceste je 450 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Deviacija krajevne ceste pri Šentpavlu se navezuje na krajevno cesto Šentpavel–Dragomelj. Deviacija prečka avtocesto z nadvozom v km 10.114. Dolžina ceste je 355 m, širina 5.0+2x1.0 m, utrditev je asfaltna.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 10,050 do km 10,100. Priključi se na deviacijo krajevne ceste pri Šentpavlu. Dolžina ceste je 100 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste v km 10,420. Dolžina ceste je 30 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 10,620 do km 10,956. Dolžina ceste je 336 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 10,660 do km 10,960. Dolžina ceste je 320 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Deviacija krajevne ceste Dragomelj–Mala Loka levo od avtoceste od km 10,956 do km 11,100. Naveže se na deviacijo lokalne ceste Dragomelj–Pšata. Dolžina ceste je 210 m, širina 4,0+2x0.5 m, utrditev je asfaltna.
Deviacija lokalne ceste Dragomelj–Pšata prečka avtocesto s podvozom na km 11.045. Dolžina deviacije je 290 m, širine 5.0+1.55+1.0+0.5 m, utrditev je asfaltna.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 10,980 do km 11,020. Dolžina ceste je 50 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 11,100 do km 11,330. Dolžina ceste je 360 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 11,380 do km 11,690. Dolžina ceste je 310 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 11,380 do km 11,730. Dolžina ceste je 350 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.
12. člen
OBJEKTI
Nadvozi
(Pododsek Blagovica–Lukovica)
Nadvoz magistralne ceste M 10 v km 1.050, dolžine 212 m in širine 2x3.85 +1.55+0.75 m, razširitev v krivini levo 0.60 m,
nadvoz Žirovše v km 2.405, dolžine 101 m in širine 5.90+1.55+0.75 m,
nadvoz Spodnje Loke–Negastrn v km 3.770, dolžine 97 m in širine 5.90+1.55 +0.75 m,
nadvoz Krašnja v km 5.212, dolžine 85 m in širine 3.50+2x0.5 m,
nadvoz Kompolje v km 5.850, dolžine 103 m in širine 3.50+2x0.5 m,
nadvoz Trnjava v km 7.203, dolžine 151 m in širine 5.90+1.55+0.75 m,
nadvoz Lukovica–Zgornje Prapreče v km 8.470, dolžine 116 m in širine 5.90+1.55 +0.75 m.
(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
Nadvoz Lukovica–Spodnje Prapreče v km 0.260, dolžine 110 m in širine 9.60+1.55+ 0.75 m,
nadvoz Šentvid–Imovica v km 1.731, dolžine 103 m in širine 5.50+1.55+0.75 m,
nadvoz Vrba–Imovica v km 2.208, dolžine 151 m in širine 5.90+1.55+0.75 m,
nadvoz Dob–Krtina v km 4,903, dolžine 135 m in širine 5.90+1.55+0.75 m,
nadvoz Dob–Gorjuša v km 5.774, dolžine 93 m in širine 5.90+1.55+0.75 m,
nadvoz Vir–Krumperk v km 7.430, dolžine 73 m in širine 7.70+1.55+0.75 m,
nadvoz Domžale–Ihan v km 7.950, dolžine 73 m in širine 6.60+1.55+3.0 m,
nadvoz Študa–Ihan v km 9.026, dolžine 74 m in širine 5.90+1.55+0.75 m,
nadvoz Študa–Mala Loka v km 9.233, dolžine 65 m in širine 5.90+1.55+0.75 m,
nadvoz priključka Študa v km 9.247,dolžine 73 m in širine 6.60+2x0.75 m,
nadvoz ceste v Šentpavel v km 10.114, dolžine 73 m in širine 5.90+1.55+0.75 m.
Podvozi, podhodi
(Pododsek Blagovica–Lukovica)
Podhod za divjad v km 1,950 dolžine 27 m, širine 13 m, višine 3 m,
podhod za divjad v km 4,504, dolžine 27 m, širine 16 m, višine 3 m,
podhod za divjad v km 6.823, dolžine 27 m, širine 12 m, višine 3 m.
(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
Podvoz za poljsko pot in podhod za divjad v km 3.159, dolžine 27 m, širine 12 m, višine 3,5 m,
podvoz za poljsko pot in podhod za divjad v km 3.556, dolžine 27 m, širine 12 m, višine 3,5 m,
podvoz za cesto Želodnik–Moravče v km 3.920, dolžine 34 m, širine 6.60 2x1.0m, višine 4,5 m,
podvoz za gozdno pot in podhod za divjad v km 6.384, dolžine 27 m, širine 12 m, višine 4,5 m,
podvoz za deviacijo ceste Dragomelj–Pšata v km 11.045, dolžine 30 m in širine 9.90 m, višine 4,5 m.
Mostovi
(Pododsek Blagovica–Lukovica)
V km 0,420, most čez Radomljo na priključni rampi priključka Blagovica, svetle širine 16 m, kota visoke vode 401,60 m,
v km 0,870, most čez Radomljo, svetle širine 15 m, kota visoke vode 397,69 m,
v km 2,042, most čez Radomljo, svetle širine 12 m, kota visoke vode 386.20 m,
v km 2,698, most čez Radomljo, svetle širine 15 m, kota visoke vode 379,05 m,
v km 3,095, most čez Radomljo, svetle širine 15 m, kota visoke vode 375,45 m,
v km 3,936, most čez Radomljo, svetle širine 15 m, kota visoke vode 369,88 m,
v km 5,071, most čez Radomljo, svetle širine 12 m, kota visoke vode 357,90 m,
v km 5,484, most čez Radomljo, svetle širine 15 m, kota visoke vode 354,08 m,
v km 7,442, most čez Zlatopoljščico, svetle širine 6 m, kota visoke vode 340,00 m.
(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
V km 0,220 most čez Mlinščico na deviaciji ceste Sp. Prapreče–Lukovica, svetle širine 6 m, kota visoke vode 328,90 m,
v km 0,320, mostova čez Mlinščico na dovoznih rampah priključka Lukovica, svetle širine 6 m, kota visoke vode 328,90 m,
v km 0,430 most čez Radomljo na deviaciji ceste Sp. Prapreče–Lukovica, svetle širine 15 m,
v km 1,969, most čez Vrševnik, svetle širine 7 m, kota visoke vode 320,20 m,
v km 2,509, most čez Radomljo, svetle širine 21 m, kota visoke vode 317,50 m,
v km 2.883, most čez Radomljo, svetle širine 18 m, kota visoke vode 316,60 m,
v km 5.352, most čez Radomljo, svetle širine 21 m, kota visoke vode 307.20 m,
v km 5.642, most čez Račo, svetle širine 16 m, kota visoke vode 305,90 m; v sklopu mostu se izvedejo zapornice za zadrževanje visokih voda,
v km 4.903 most čez potok Krumperk na deviaci- ji Dob–Gorjuša, svetle širine 10 m, kota visoke vode 305,90 m,
v km 5.904, most čez potok Krumperk, svetle širine 13 m, kota visoke vode 305,90; v sklopu mostu se izvedejo zapornice za zadrževanje visokih voda,
v km 1.150 ceste Zaboršt–Vir, most čez Račo svetle širine 18 m, kota visoke vode 302,90,
v km 8.114, inundacijski propust, svetle širine 8 m, kota visoke vode 293,50 m.
v km 8.248, most čez Kamniško Bistrico, svetle širine 76 m, kota visoke vode 292,70 m, dopustni spodnji rob konstrukcije je na koti 293,70 m,
v km 8.412, inundacijski propust, svetle širine 11 m, kota visoke vode 292,60 m,
v km 8.552, inundacijski propust, svetle širine 18 m, kota visoke vode 292,50 m,
ob km 9,080, most čez Mlinščico na deviaciji Študa–Ihan, svetle širine 6 m,
v km 9.145, most čez Mlinščico, svetle širine 6 m, sp. rob konstrukcije je na koti 289,40 m,
v km 10.445, most čez Gobovšek IV, svetle širine 9 m, kota visoke vode 283,60 m,
v km 11.361, most čez Pšato, svetle širine 30 m, kota visoke vode 284,10 m.
Propusti
(Pododsek Blagovica–Lukovica)
V km 0.437 ploščati propust 2x2 m,
ob km 0,970 ploščati propust na dovozni cesti, 2x2 m,
v km 1,062 ploščati propust 2x2 m,
ob km 1.250 ploščati propust na deviaciji magistralne ceste M 10 in na dostopni poti ob M 10, 2x2 m,
ob km 1,260 ploščati propust na obstoječi poti, f 120 cm,
v km 1,301 ploščati propust 2x2 m,
v km 1,404 cevni propust f 100 cm,
ob km 1,445 ploščati propust na deviaciji magistralne ceste M 10, 2x2 m,
v km 1,553 ploščati propust 2x2 m,
v km 1,697 ploščati propust 2x2 m,
ob km 2,050 ploščati propust na deviaciji magistralne ceste M 10, 2x2 m,
v km 2,120 ploščati propust 2x2 m,
v km 2.420 ploščati propust 2x2 m,
v km 2.971 ploščati propust 2x2 m,
v km 3.492 ploščati propust 2x2 m,
v km 5.226 ploščati propust 2x2 m,
v km 5.567 ploščati propust 2x2 m,
v km 5.966 ploščati propust 2x2 m,
v km 6.382 ploščati propust 2x2 m,
v km 7.571 ploščati propust 2x2 m,
v km 7.951 ploščati propust 2x2 m,
v km 8.300 ploščati propust 2x2 m,
v km 8.496 ploščati propust 2x2 m.
(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
V km 1,700 cevni propust f 100 cm,
v km 3.024 cevni propust, f 100 cm,.
v km 4.645 cevni propust, f 100 cm,
v km 5.037 cevni propust, f 140 cm,
v km 6.008 cevni propust f 100 cm,
v km 7.050 ploščati propust Mlake I, 7x3 m,
ob km 7.320 ploščati propust Mlake I na južnem kraku priključka Domžale, 4x2 m,
ob km 7.380 ploščati propust Mlake II na severnem kraku priključka Domžale, 4x2 m,
v km 7.410 ploščati propust Mlake II, širine 4x2 m,
v km 0.455 na deviaciji ceste Vir–Krumperk, ploščati propust Mlake II, 4x2 m,
v km 9.856 cevni propust Gobovšek I, f 100 cm,
v km 10.070 ploščati propust Gobovšek II, 3x2,3 m,
v km 10.224 ploščati propust Gobovšek III, 3x1,8 m,
v km 10.657 ploščati propust Gobovšek V, 4x2 m,
v km 11.205 inundacijski propust širine 4x2 m.
Zidovi
(Pododsek Blagovica–Lukovica)
oporni zid med km 1,097 in km 1,200, dolžine 103 m, višine 8 m,
oporni zid med km 1,200 in km 1,300, dolžine 100 m, višine 10 m,
dodatni zgornji oporni zid med km 1,255 in km 1,295, dolžine 40 m, višine 10 m,
oporni zid med km 1,300 in km 1,385, dolžine 85 m, višine 9 m,
dodatni zgornji oporni zid med km 1,315 in km 1,345 dolžine 30 m, višine 4 m,
oporni zid med km 1,420 in km 1,560, dolžine 140 m, višine 7 m,
oporni zid med km 1,750 in km 1,806, dolžine 56 m, višine 2,5 m,
oporni zid med km 2,040 in km 2,140, dolžine 100 m, višine 4,7 m,
podporni zid avtoceste zaradi odmika od plinovoda med km 8,035 in km 8,240, dolžine 205 m, višine 4 m.
(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
Podporni zid deviacije ceste Študa–Ihan med km 8,930 in km 8,990, dolžine 80 m, višine 1–4 m.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
13. člen
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev avtoceste mora vsebovati tudi krajinsko ureditveni načrt in mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:
Trasa avtoceste
Vse odbojne ograje na avtocesti so v kovinski izvedbi in ne presegajo višine 0.75 m; izjemoma je na območju podtalnice dopustna izvedba betonskih odbojnih ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami. Srednja varnostna ograja na avtocesti med km 8,640 in km 8,851 pododseka Blagovica–Lukovica in km 0,000 in km 1,850 pododseka Lukovica–Šentjakob se izvede v demontažni izvedbi.
Ločilni pas je zatravljen ali zasajen z grmovnicami, razen na delu avtoceste med km 8,640 in km 8,851 pododseka Blagovica–Lukovica in km 0,000 in km 1,850 pododseka Lukovica–Šentjakob, kjer je vmesni ločilni pas asfaltiran.
Objekti na avtocesti (nadvozi, podvozi, mostovi)
Vsi objekti na avtocesti morajo biti arhitekturno oblikovani in usklajeni z urbano in krajinsko podobo prostora.
Z namenom, da se v največji možni meri ohrani odprtost prostora in pogledi na prostorske dominante, se z daljšo konstrukcijo izvedejo nadvozi na deviacijah cest :
– magistralna cesta M 10, desno od avtoceste,
– Kompolje, levo in desno od avtoceste,
– Trnjava, levo in desno od avtoceste,
– Lukovica–Zg. Prapreče , desno od avtoceste,
– Šentvid–Imovica, levo in desno od avtoceste,
– Vrba–Imovica, levo od avtoceste,
– Dob–Krtina, desno od avtoceste,
– Dob–Gorjuša, levo od avtoceste.
Oporni zidovi morajo biti oblikovani tako, da se čimbolj vključujejo v urbano in krajinsko podobo prostora. Niveleta mostov na poljskih poteh se izvede v konkavnih zaokrožitvah, tako da se niveleta poljske poti čimprej spusti na okoliški teren in nasip poti ne zapira pretočnega profila poplavnih vod.
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev mostu čez Kamniško Bistrico mora vsebovati tudi arhitekturni projekt.
Priključki
Območja priključkov morajo biti arhitekturno in krajinsko oblikovana; ureditev celotnega območja posameznega priključka mora biti izdelana v krajinsko ureditvenem načrtu.
Protihrupne zaščite
Možni načini izvedbe protihrupnih zaščit so: protihrupne ograje iz različnih materialov (les, beton ipd.), transparentne protihrupne ograje, obsajene protihrupne ograje, ozelenjene protihrupne ograje in ozelenjen protihrupni nasip (načini so smiselno opredeljeni v grafičnem delu lokacijskega načrta).
Tip protihrupne zaščite je treba prilagajati urbani in krajinski podobi prostora in ga zaradi percepcije voznika na avtocesti spreminjati na ustrezni razdalji. Na mestih, kjer je zaradi drugih ureditev (nadvozi) predviden nasip, se le-ta izvede tako, da prevzame funkcijo protihrupne zaščite in ozeleni z ustrezno vegetacijo.
Na mestih, kjer se odpirajo zanimivi pogledi z avtoceste na okoliški prostor in prostorske dominante (kulturna krajina v okolici Pšate, Kamniške Alpe, Krumperk, Limbarska gora, južna pobočja Črnega grabna) se izvede transparentna protihrupna ograja.
Posegi v obcestni prostor
Vsi posegi v relief, nasipi in vkopi, se morajo v največji možni meri prilagajati obstoječemu reliefu. Brežine vkopov in nasipov morajo biti mehko izpeljane v obstoječi teren in ustrezno biotehnično utrjene, zavarovane in zasajene z ustrezno vegetacijo.
Med gradnjo se vegetacijo odstrani samo tam, kjer je to nujno potrebno; nove zasaditve morajo temeljiti na obstoječi vrstni sestavi in v prostoru značilnih oblikah vegetacije (živice, posamezne skupine dreves, razgiban gozdni rob, obvodna vegetacija).
Gozdni robovi morajo biti sanirani, s primerno višinsko in vrstno strukturo avtohtone vegetacije. Detajlna reliefna in vegetacijska obdelava obcestnega prostora, kakor tudi razporeditev transparentnih protihrupnih zaščit, mora biti prilagojena ohranjanju zanimivih pogledov v prostoru in krajinski značilnosti prostora.
Na stikih avtoceste s kmetijskimi zemljišči mora biti med zunanjim robom voznega pasu in kmetijskimi zemljišči območje široko najmanj 10 m. Kjer niso izvedeni protihrupni ukrepi se med avtocesto in kmetijskimi zemljišči izvede gosta ozelenitev z ustrezno avtohtono grmovno vegetacijo.
Regulacije vodotokov se izvedejo sonaravno, s povzemanjem oblik naravnih vodotokov in zasaditvijo avtohtone, drevesne in grmovne, obvodne vegetacije. Dele vodotokov, ki po izvedbi regulacijskih del izgubijo pretočno funkcijo, je treba rekultivirati v skladu na rabo sosednjih zemljišč ali urediti nadomestni biotop z vsemi potrebnimi objekti, da bo kljub regulacijskim delom pretok vode stalen.
Vse odseke obstoječih cest, ki po izgradnji avtoceste in drugih ureditev ostanejo brez funkcije, je treba rekultivirati v skladu z rabo sosednjih zemljišč (v kmetijska zemljišča, vegetacijske sestoje); kjer ostanejo v funkciji ceste, pa morajo biti njihovi profili ustrezno prilagojeni novim obremenitvam, ostanki pa prav tako rekultivirani.
Cestninska postaja
Območje in objekti cestninske postaje morajo biti arhitekturno in krajinsko oblikovani in prilagojeni urbanistični in krajinski podobi prostora.
Mokri zadrževalnik Drtijščica
Pregrada zadrževalnika Drtijščica se mora prilagoditi obstoječemu reliefu. Vegetacija na njej se mora prilagoditi avtohtoni vegetaciji; na dolvodni strani se brežina nasipa zasadi z grmovnicami, na gorvodni se zatravi.
14. člen
OSKRBNA POSTAJA LUKOVICA
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev oskrbne postaje Lukovica mora vsebovati urbanistični, arhitekturni in krajinsko ureditveni projekt, ki mora upoštevati določila te uredbe.
Program in obseg
Program na severnem in južnem platoju oskrbne postaje je enak in v največjem možnem obsegu vsebuje:
– bencinski servis s sanitarijami, trgovino, bife s 40 sedeži znotraj in 40 sedeži zunaj ter informacijskim centrom, gabarita P, max. površine 480 m2,
– restavracijo z 200 sedeži znotraj in 100 sedeži zunaj; gabarita K+P, max. površine pritlične etaže 800m2, gabarit kletne etaže ne sme presegati gabarita pritlične etaže,
– parkirne površine za 72 osebnih vozil, 27 tovornjakov in 7 avtobusov,
– proste površine za oddih in rekreacijo.
Oskrbna postaja mora biti ustrezno ozelenjena, zlasti v delu ob avtocesti in zaščiteno pred vplivi avtoceste.
Prometna ureditev
Izvozna rampa z avtoceste se razcepi v dovoz k oskrbni postaji in na izvozno rampo priključka Lukovica. Uvozna rampa priključka na avtocesto je podaljšana okrog območja oskrbne postaje, nanjo je navezan izvoz z oskrbne postaje. Interni prometni sistem na oskrbni postaji se določi v sklopu izdelave projekta za pridobitev dovoljenja za graditev oskrbne postaje.
Pogoji za komunalno urejanje
Vsi objekti na oskrbni postaji se navežejo na kanalizacijski kolektor, ki se zgradi vzdolž magistralne ceste M 10 in je navezan na novo čistilno napravo v Vrbi. Kanalizacijski kolektor in centralna čistilna naprava v Vrbi nista vključena v ureditveno območje tega lokacijskega načrta. Zanju se mora izdelati ustrezna prostorska dokumentacija in pridobiti dovoljenje za poseg v prostor.
Vsa tehnološka kanalizacija za odvodnjo potencialno onesnaženih meteornih voda z manipulacijskih površin bencinskega servisa in parkirišč za tovornjake in avtobuse mora biti vodoneprepustna, oljetesna in speljana preko ustrezno dimenzioniranega oljnega lovilca, vodotesne in oljetesne izvedbe.
Vsi objekti na oskrbni postaji so oskrbovani z vodo z magistralnega vodovoda, ki se zgradi vzdolž magistralne ceste M 10. Količina vode mora zagotavljati ustrezno požarno varnost.
Območje oskrbne postaje se oskrbi z električno energijo, javno razsvetljavo in TT zvezami.
Ostali pogoji glede urejanja počivališča
V območju oskrbne postaje mora biti izvedeno informacijsko mesto s podatki o objektih in območjih kulturne dediščine v bližini avtoceste.
V območju oskrbne postaje mora biti zagotovljenih 60 m2 površin za deponijo sredstev za oviranje.
Objekti na oskrbni postaji, nad višino nivelete avtoceste, morajo biti oddaljeni od roba vozišča najmanj 20 m.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
15. člen
ELEKTRIKA
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, se izvedejo naslednji posegi na elektro omrežju :
Na pododseku Blagovica–Lukovica se prestavijo daljnovodi:
– DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 0.39 do km 2.44,
– DV 20 kV odcep Zgornje Loke v km 1.50,
– DV 20 kV odcep Žirovše v km 2.44 (pokablitev),
– DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 3.19 do km 3.34,
– DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 3.62 do km 3.86,
– DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 5.28 do km 6.57,
– DV 20 kV odcep Kompolje v km 5.96,
– DV 20 kV odcep Stara pošta v km 8.36,
– DV 20 kV odcep Mojca v km 8.52,
– DV 20 kV odcep Gradišče v km 8.52,
– DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 7.63 do km 0.86 (na pododseku Lukovica-Šentjakob).
Na pododseku Lukovica–Šentjakob se prestavijo daljnovodi:
– DV 20 kV odcep Prapreče v km 0.86 (pokablitev),
– DV 20 kV odcep Moravče od km 2.11 do km 2.22 (pokablitev križanja v km 2.22),
– DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 2.16 do km 2.23 (pokablitev),
– DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 2.23 do km 2.86,
– DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 4.66 do km 4.98,
– DV 110 kV Kleče-Domžale od km 7.75 do km 8.10,
– DV 20 kV odcep Perutnina v km 9.09 (pokablitev),
– DV 20 kV Domžale-Črnuče od km 10.30 do km 10.53,
– DV 20 kV odcep Dragomelj-Vas v km 10.44,
– DV 20 kV odcep Pšata v km 11.47 (pokablitev v prečenju avtoceste).
Na pododseku Blagovica–Lukovica se višinsko korigirajo daljnovodi:
– DV 20 kV odcep Negastrn v km 4.38,
– DV 20 kV Domžale-Tuhinj v km 5.21,
– DV 20 kV odcep Koreno v km 5.21,
– DV 20 kV Domžale-Tuhinj v km 7.30.
Na pododseku Lukovica–Šentjakob se višinsko korigirajo daljnovodi:
– DV 20 kV nad nadvozom Šentvid–Imovica v km 1.70,
– DV 2x20 kV Črnuče-Moravče v km 2.20,
– DV 20 kV odcep Prevoje v km 3.10,
– DV 20 kV odcep Krumperk v km 5.38,
– DV 2x20 kV Moravče-Senožeti-Domžale v km 7.27,
– DV 2x20 kV Reaktor-Belinka-Domžale v km 7.29,
– DV 110 kV Beričevo-Kleče v km 7.68,
– DV 2x20 kV Domžale–Črnuče v km 7.73,
– DV 20 kV odcep Perutnina v km 9.22,
– DV 20 kV odcep RTV v km 9.79.
Na pododseku Lukovica–Šentjakob je traba preveriti višine naslednjih daljnovodov:
– DV 20 kV Domžale–Tuhinj v km 4.40,
– DV 110 kV Beričevo–Domžale v km 7.23,
– DV 110 kV Kleče–Domžale v km 7.25,
– DV 20 kV Domžale–Črnuče v km 7.41,
– DV 20 kV Domžale–Črnuče v km 7.90,
– DV 110 kV Beričevo–Kleče v km 7.40 in km 7.90,
– DV 110 kV Kleče–Mlake v km 7.40, km 7.54 in km 7.86.
Na istem pododseku je treba preveriti tudi višine naslednjih daljnovodov, ki prečkajo priključno cesto priključek Domžale–M 10:
– DV 2x20 kV Domžale–Črnuče v km 0.65 stacionaže priključne ceste,
– DV 20 kV Domžale–Moravče v km 0.70 stacionaže priključne ceste,
– DV 110 kV Kleče–Domžale v km 0.73 stacionaže priključne ceste,
– DV 110 kV Beričevo–Domžale v km 0.76 stacionaže priključne ceste.
Vsa križanja nizkonapetostnih električnih vodov z avtocesto se izvedejo z ustreznim električnim kablom, položenim pravokotno pod telesom avtoceste, v zato pripravljenih ceveh. Izven cestnega prostora se namestijo leseni drogovi, s katerih se izpelje kabel v zemljo.
Na pododseku Blagovica–Lukovica se zgradi nova transformatorska postaja v Podsmrečju v km 0.86 z 20 kV priključkom in nizkonapetostnim razvodom. Prečenje 20 kV priključka z avtocesto v km 0.92 se izvede s pokablitvijo.
Cestninski postaji na priključku Blagovica se priključita na obstoječe oziroma predvideno nizkonapetostno omrežje.
V Zgornjih Lokah, Žirovšah in Kompoljah se ukinejo obstoječe transformatorske postaje in izvedejo nove transformatorske postaje v km 1.52, v km 2.43 in v km 5.96.
Elektroenergetsko napajanje za potrebe cestninske postaje Kompolje se zagotovi iz nove transformatorske postaje v km 6.42.
Na pododseku Lukovica–Šentjakob se zgradi novo transformatorsko postajo za napajanje oskrbne postaje Lukovica v km 0.24.
Zaradi razsvetlitve priključka Študa se v km 9.17 zgradi nova transformatorska postaja.
Za potrebe napajanja zaporničnega objekta na pregradi zadrževalnika Drtijščica se izvede nizkonapetostno povezavo iz obstoječega omrežja v Gradišču.
Visokonapetostna daljnovodne povezava za potrebe napajanja predorov na odseku avtoceste Vransko–Blagovica bo potekala po obstoječi trasi 20 kV daljnovoda po dolini Črnega grabna.
16. člen
VODOVOD
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, se izvedejo naslednji posegi na vodovodnem omrežju :
(Pododsek Blagovica–Lukovica)
Ob magistralni cesti se namesto obstoječega izvede nov magistralni cevovod, ki se navezuje na vodohran v Blagovici. Nov cevovod poteka od km 1.1 naprej po severni strani avtoceste.
Na magistralni cevovod DN 150 mm se priključujejo:
– dvojni priključek do zajetja Kamrca v km 0.88,
– obstoječi vodovod za Zg. Loke v km 1.65,
– priključek Ř 110 v km 2.28,
– dvojni priključek do zajetja Žirovše v km 2.41.
Magistralni cevovod se v km 2.41 poveča na DN 250 mm, nanj pa se priključujejo:
– obstoječi vodovod skozi Krašnjo v km 4.51 in km 5.22,
– nov priključek DN 250 mm za vodohran Negastrn v km 4.46,
– priključek Ř 110 v km 5.76,
– priključek DN 63-10 za potrebe cestninske postaje v km 6.44,
– priključek Ř 150 v km 7.25,
– vodovod DN 100 za napajanje naselja Trnjava v km 7.42,
– priključek DN 150 mm za Gradišče in Zg. Prapreče v km 8.59, kjer se po prečenju avtoceste izvede tudi priključek DN 100 mm za počivališče Lukovica.
V Žirovšah se izvede prevezava hišnih priključkov. Med km 5.23 in km 8.85 se izvede preureditev obstoječega vodovoda na severni strani avtoceste ter prevezava sekundarnih vodovodov in hišnih priključkov.
Avtocesta prečka naslednje vodovode:
– vodovod DN 150 mm v zaščitni betonski cevi Ř 40 v km 1.08,
– priključek Ř 110 v zaščitni betonski cevi Ř 30 v km 2.28,
– odvodna cev DN 250 mm in dovodna cev DN 150 mm v pohodni kineti Ř 180 v km 2.43,
– priključek DN 250 mm v zaščitni betonski cevi Ř 50 v km 4.56,
– priključek Ř 110 v zaščitni betonski cevi Ř 30 v km 5.76,
– priključek Ř 150 v zaščitni betonski cevi Ř 30 v km 7.25,
– priključek DN 150 mm za Gradišče in Zg. Prapreče v zaščitni betonski cevi Ř 30 v km 8.59.
(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
Na magistralni cevovod DN 250 mm se v km 0.29 priključi obstoječi vodovod iz vodohrana Brdo pri Lukovici.
Magistralni cevovod se v km 0.29 zmanjša na DN 200 in izvede do novega jaška v km 0.70. Nadaljevanje vodovoda do Prevoj, kjer se priključi na obstoječi vodovod, je treba izvesti na podlagi ločenega projekta in dovoljenja za poseg v prostor.
Na magistralni cevovod DN 200 mm se v km 0.43 izvede priključek DN 100 mm za oskrbno postajo Lukovica.
V km 1.70 se obstoječi vodovod, ki prečka avtocesto, nadomesti z novim cevovodom DN 150 mm na vzhodni strani deviacije Šentvid–Imovica.
V km 3.55 se uredita cevovoda DN 200 mm in DN 150 mm, ki se na obeh koncih navezujeta na obstoječa vodovoda proti Krtini.
Obstoječo vodovodno cev v km 5.75 se zamenja s cevmi DN 110 mm.
Obstoječo cev v km 7.62 (deviacija povezovalne ceste Center–priključek Domžale) se zamenja s cevmi DN 110 mm.
Obstoječo cev v km 7.83 (deviacija ceste Domžale–Ihan v naselju Zaboršt) se zamenja s cevmi f 200 mm. Na območju naselja Zaboršt se izvede prevezava prekinjenih hišnih priključkov.
Obstoječo vodovodno cev v km 7.87 se zamenja s cevmi DN 110 mm.
Obstoječo vodovodno cev, ki pri tovarni Tosama prečka priključno cesto priključek Domžale–M 10, se zamenja s cevmi DN 150 mm.
Obstoječo vodovodno cev v km 9.09 se zamenja s cevmi DN 150 mm.
Obstoječo vodovodno cev v rondojskem križišču povezovalne ceste Študa–priključek Študa se zamenja s cevmi DN 150 mm in na mestih križanja s cesto zaščiti v zaščitnih ceveh f 30.
Vodovod f 100 ob cesti Dragomelj–Pšata se prestavi in zamenja s cevmi DN 150 mm, na obeh koncih pa se navezuje na obstoječi vodovod.
Za potrebe prevezav obstoječih priključkov je treba izvesti naslednje (rezervne) zaščitne cevi:
– zaščitno cev f 30 v km 2.23,
– zaščitno cev f 30 v km 2.90,
– zaščitno cev f 20 v km 7.64,
– zaščitno cev f 20 v km 10.30.
Avtocesta prečka naslednje vodovode:
– vodovod DN 150 mm v zaščitni betonski cevi f 30 v km 1.70,
– vodovoda DN 200 mm in DN 150 mm v prehodu za divjad v km 3.55,
– vodovod DN 110 mm v zaščitni betonski cevi f 30 v km 5.75,
– vodovod DN 110 mm v zaščitni betonski cevi f 30 v km 7.87,
– vodovod DN 150 mm v betonski zaščitni cevi f 30 v km 9.09,
– vodovod DN 150 mm v zaščitni betonski cevi f 30 v km 11.03.
Prečkanja vodovodov z avtocesto se izvedejo z zaščitnimi cevmi, ki so dvojne za vsako križanje z avtocesto (ne velja za pohodne kinete)–prva cev je “polna” z vodovodno cevjo, druga pa služi za rezervo.
17. člen
KANALIZACIJA
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, se izvedejo naslednji posegi na kanalizacijskem omrežju:
Na pododseku Lukovica–Šentjakob se izvede in ustrezno zaščiti naslednja prečkanja avtoceste:
– predvideni kanal f 40 Dob–Lukovica v km 4.83,
– razbremenilni kanal f 70 v km 8.50, ki se ga v primeru, da je nepoškodovan, obbetonira, sicer se ga na mestu križanja nadomesti z novim cevovodom,
– zbiralnik f 110 v km 8.66, ki se ga na mestu križanja odstrani in nadomesti z novim kanalom f 160 na km 8.63,
Kanal f 60 iz Štude v km 9.01 se od križanja z avtocesto do priključitve na kolektor f 110 ukine in prestavi na novo traso severno od nadvoza ceste Študa–Ihan v km 9.00. Kanal se pri prečkanju avtoceste ustrezno zaščiti.
Od km 6.11 do km 6.32 se uredi sistem zajemanja izcednih vod iz deponije. Zgradi se novo cev f 20, ki poteka ob desnem robu avtoceste.
Zaradi gradnje novega kanalizacijskega kolektorja vzdolž magistralne ceste M10 je treba izvesti cevne prepuste f 100 pod telesom avtoceste v pododseku Blagovica–Lukovica v km 0.95, km 2.50, km 6.01, km 7.22 in km 8.50 ter na pododseku Lukovica–Šentjakob v km 2.22 in km 10.96.
Kanalizacijske cevi se pod avtocesto polno obbetonirajo, na obeh straneh pa se izvede revizijski jašek.
Obstoječo kanalizacijo je treba pred izvajanjem del prekontrolirati. Če cevi niso brezhibne, jih je treba najmanj na mestu križanja z avtocesto zamenjati.
18. člen
OMREŽJE ZVEZ
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, se izvedejo naslednji posegi na omrežju zvez:
(Pododsek Blagovica–Lukovica)
Po trasi obstoječega koaksialnega kabla se izvede polaganje večparnega kabla ter vpihovanje
optičnega kabla, ki bo del magistralnega kabla Ljubljana–Celje–Maribor.
Na področju Blagovice, Podsmrečja in Zgornjih Lok je treba zgraditi novo kabelsko kanalizacijo in položiti ter ustrezno zaščititi nove kable.
Prestavitve, ureditve in zaščita TT vodov oziroma kablov se izvedejo:
– na povezavi pod magistralno cesto Ljubljana–Celje v km 1.59,
– na priključku na avtocesto v Zgornjih Lokah v km 2.05,
– na področju Žirovš v km 2.40,
– na področju Spodnjih Lok v km 3.64 pri deviaciji lokalne ceste,
– na področju Krašnje v km 5.18 pri deviaciji poljske poti,
– od km 5.82 do km 5.95, s predvideno povezavo pod avtocesto v km 5.99,
– preko dovozne poti v km 6.38,
– pri deviaciji lokalne ceste v Trnjavi v km 7.22,
– na območju kamnoloma Lukovica v km 8.1,
– v območju priključka Lukovica v km 8.59,
– polaganje kabelske kanalizacije ob cesto Lukovica–Moravče v km 8.47,
– nov samonosilni vod od km 8.46 do km 8.65.
Izvede se povezava TT vodov pod:
– avtocesto, magistralno cesto in reguliranim potokom Radomljo v km 1.01,
– avtocesto pri Žirovšah na km 2.48,
– avtocesto na km 5.99,
– avtocesto in potokom Radomljo na km 7.23.
Izvede se telefonski priključek za cestninske postaje Blagovica, Zg. Loke in Kompolje.
Na področju med Lukovico in Zg. Praprečami v km 8.50 je treba položiti TT traso.
Vse naštete TT napeljave morajo upoštevati križanje predvidenega magistralnega optičnega kabla Ljubljana–Maribor.
(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
Prestavitve, ureditve in zaščita TT vodov oziroma kablov se izvedejo:
– v križišču Lukovica 2, ob cesti Lukovica- Moravče s prečenjem avtoceste v km 0.31,
– ob cesti Vrba–Imovica v km 2.23,
– v priključku Krtina v km 3.94,
– v km 4.87 iz KR Kidričeva 9,
– ob cesti Dob–Gorjuša v km 5.75 pri deviaciji ceste,
– v križišču Krumperske ulice in ceste Vir-Prelog,
– na območju križišča Ul. 3. septembra in Ihanske ceste,
– v km 7.87,
– na južnem in severnem delu deviacije ceste Domžale-Dolsko v km 7.87 in km 8.00,
– pri prečkanju servisnih cest s TT omrežjem na območju priključka Domžale–Mlake,
– v km 9.09 pri tovarni Jata z opustitvijo samonosilnega voda,
– v km 10.28,
– v km 11.07, kjer se uredi tudi odcep za KO Osnovna šola.
TT vodi tangirajo priključno cesto priključek Domžale–M10, zato je treba:
– prestaviti vod od km 0.365 do km 0.666,
– prestaviti vod od km 1.45 do km 1.50,
– izvesti prečkanje priključne ceste v km 1.793 in km 1.885.
Zgradi se telefonski priključek za počivališče Lukovica.
Vse TT vode je treba na območju dovozov na gradbišča in izgradnje viaduktov ustrezno zaščititi.
19. člen
PLIN
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, se izvedejo naslednji posegi na omrežju plinovoda:
(Pododsek Blagovica–Lukovica)
Prestavi se obstoječi magistralni plinovod na območju Podsmrečja od km 0.67 do km 1.17 in v Kompoljah od km 6.09 do km 7.60.
Izvede in ustrezno zaščiti se prečkanja obstoječega plinovoda na naslednjih mestih:
– priključek Blagovica v Podsmrečju v km 0.42,
– regulacija pritoka Radomlje v km 2.04,
– rekonstrukcija magistralne ceste v km 2.10,
– deviacija lokalne ceste v Žirovše v km 2.40,
– dostopna cesta v km 2.96,
– regulacija pritoka Radomlje v km 3.40,
– deviacija ceste Sp. Loke–Negastrn v km 3.65,
– trasa avtoceste v km 4.28 (odcep plinovoda za Kresnice),
– dostopna cesta v km 4.53,
– deviacija poljske poti pri Krašnji v km 5.19,
– deviacija dostopne ceste pri Kompolju v km 5.85,
– inundacijski nasip v km 5.96,
– odvodni jarek in odvodni nasip v km 7.94,
– inundacijski nasip v km 8.30,
– deviacija ceste Lukovica–Zg. Prapreče v km8.45.
Izvede in ustrezno zaščiti se prečkanja prestavljenega plinovoda na naslednjih mestih:
– trasa avtoceste v km 0.90,
– regulacija Radomlje v km 0.92,
– deviacija dostopne ceste do cestninske postaje Kompolje v km 6.36,
– odvodni jarek in odvodni nasip v km 6.81,
(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
Prestavi se obstoječi magistralni plinovod na območju počivališča Lukovica od km 0.39 do km 0.69.
Izvede in ustrezno zaščiti se prečkanje obstoječega plinovoda na priključku Lukovica v km 0.21.
Izvede in ustrezno zaščiti se prečkanje prestavljenega plinovoda preko odvodnega jarka v km 0.54.
Vsa križanja z avtocesto in vsemi ostalimi objekti in vodi je treba zaščititi v skladu s predpisi.
Na mestu odcepa plinovoda za Kresnice v km 4.26 je treba razširiti plato odcepnega mesta na 8 m x 11 m in vgraditi blokirni ventil.
Na pododseku Blagovica–Lukovica od km 8.04 do km 8.24, kjer je razdalja med plinovodom in avtocesto manjša od 20 m, se namesto cestnega nasipa izdela oporni zid.
Na celotnem poteku trase avtoceste je treba v času gradbenih del dodatno zaščititi tangirani plinovod na vseh dostopnih cestah, gradbiščih in začasnih platojih.
20. člen
JAVNA RAZSVETLJAVA
Vsi priključki na avtocesti: Blagovica, Lukovica, Krtina, Domžale in Študa se razsvetlijo. Razsvetlita se tudi priključka na magistralno cesto v Lukovici in na Viru, rondojsko križišče priključka Študa s Savsko cesto, cestninska postaja Kompolje, oskrbna postaja Lukovica, deviacija nadvoza Domžale–Ihan in podvoz ceste Dragomelj Pšata.
21. člen
KLIC V SILI
Ob celotni trasi avtoceste se na ustreznih razdaljah namestijo javljalniki klica v sili. Javljalniki se povežejo s sosednjimi odseki avtoceste.
22. člen
SEMAFORIZACIJA
Izvede se semaforizacija križišča povezovalne ceste priključek Domžale–M10 z magistralno cesto na Viru in križišča povezovalnih cest iz centra Domžal in Vira na priključku Domžale.
VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
23. člen
VODNOGOSPODARSKE UREDITVE IN VAROVANJE VODNIH VIROV
Regulacije in vzdrževalna dela
(Pododsek Blagovica in Lukovica)
Trasa avtoceste poteka po poplavnem območju potoka Radomlja. Na celotnem odseku se izvede ureditev struge v širini dna 4 do 6 m.
Izvedejo se regulacije Radomlje s prestavitvijo trase in nivelete struge na naslednjih odsekih (stacionaže avtoceste):
od km 0,311 do km 7,300,
od km 7,430 do km 7,520,
od km 7,900 do km 8,000,
od km 8,250 do km 8,851.
Vzdrževalna dela se izvedejo:
od km 7,300 do km 7,430,
– od km 7,520 do km 7,900,
– od km 8,000 do km 8,250.
Izvedejo se regulacije pritokov Radomlje:
– v km 0,435, dolžina 115 m, širina dna 0,8 m,
– od km 0,522 do km 0,880, dolžina 375 m, širina dna 1,0 m,
– v km 1,062, dolžina 180 m, širina dna 0,8 m,
– v km 1,115, dolžina 120 m, širina dna 0,8 m,
– v km 1,301, dolžina 64 m, širina dna 0,8 m,
– v km 1,440, dolžina 50 m, širina dna 1,0 m,
– v km 1,553, dolžina 76 m, širina dna 0,8 m
– v km 1,697, dolžina 169 m, širina dna 0,8 m,
– v km 1,700, dolžina 44 m, širina dna 0,8 m,
– v km 1,928, dolžina 52 m, širina dna 0,8 m
– v km 1,954, dolžina 73 m, širina dna 0,8 m,
– v km 2,050, dolžina 105 m, širina dna 1,0 m,
– v km 2,120, dolžina 80 m, širina dna 0,8 m,
– v km 2,420, dolžina 103 m, širina dna 0,8 m,
– v km 2,971, dolžina 130 m, širina dna 0,8 m,
– od km 3,400 do km 3,435, dolžina 44 m, širina dna 2,0 m,
– v km 3,490, dolžina 93 m, širina dna 0,8 m,
– v km 4,502, dolžina 210m, širina dna 0,8 m,
– od km 4,615 do km 5,093, dolžina 480 m, širina dna 1,0 m,
– v km 5,199, dolžina 144 m, širina dna 0,8 m,
– v km 5,569, dolžina 100 m, širina dna 0,8 m,
– v km 5,966, dolžina 150 m, širina dna 1,0 m,
– v km 6,382, dolžina 250 m, širina dna 0,8 m,
– v km 6,820, dolžina 120 m, širina dna 1,0 m,
– v od km 7,270 do km 7,406, dolžina 135 m, širina dna 0,8 m,
– v km 7,442, dolžina 123 m, širina dna 3,0 m,
– v km 7,571, dolžina 60 m, širina dna 0,8 m,
– v km 7,951, dolžina 100 m, širina dna 0,8 m,
– v km 8,300, dolžina 118 m, širina dna 1,0 m,
– v km 8,500, dolžina 161 m, širina dna 1,0 m.
(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
Izvedejo se regulacije:
– od km 0,210 do km 0,710, regulacija Mlinščice, dolžina 520 m, širina dna 1,5 m,
– v km 0,490, poglobitev Radomlje, dolžina 97 m, širina dna 6,0 m,
– od km 1,500 do km 1,750, ureditev struge Radomlje z nadvišanjem poljske poti za 0,6 m, dolžina 250 m,
– od km 1,607 do km 1,950, regulacija Mlinščice, dolžina 350 m, širina dna 1,5 m,
– v km 1,969, regulacija Vrševnika, dolžina 90 m, širina dna 2,0 m,
– od km 1,700 do km 2,912, ureditev struge Radomlje, dolžina 1460 m, širina dna 6,0 m,
– od km 4,110 do km 4,658, melioracijski jarek, dolžina 540 m, širina dna 0,5 m,
– od km 4,987 do km 5,039, melioracijski jarek, dolžina 52 m, širina dna 0,5 m,
– v km 5,352, regulacija Radomlje, dolžina 135 m, širina dna 5,0 m,
– od km 5,503 do km 5,625 , melioracijski jarek, dolžina 122 m, širina dna 0,5 m,
– v km 5,642, regulacija Rače, dolžina 87 m, širina dna 4,0 m,
– v km 5,904, regulacija Mlinščice, dolžina 88 m, širina dna 3,0 m,
– v km 1,150 povezovalne ceste Vir–Domžale, regulacija Rače, dolžina 100 m,
– v km 7,029, regulacija Mlake I, dolžina 90 m, širina dna 1,0 m,
– v km 7,330, regulacija Mlake I, dolžina 85 m, širina dna 1,0 m,
– v km 7,410, regulacija Mlake II, dolžina 410 m, širina dna 1,0 m,
– v km 8,248, Kamniška Bistrica, poglobitev stranskih berm v dolžini 200 m,
– v km 8,413, regulacija Mlinščice I, dolžina 145 m, širina dna 4,0 m,
– v km 9,145, regulacija Mlinščice II, dolžina 410 m, širina dna 3,0 m,
– v km 10,445, regulacija Gobovška IV, dolžina 174 m, širina dna 3,0 m,
– v km 10,656, regulacija Gobovška V, dolžina 84 m, širina dna 1,5 m,
– v km 11,361, regulacija Pšate, dolžina 100 m, širina dna 8,0 m.
Investitor gradnje avtoceste je dolžan v času gradnje avtoceste in do izdaje uporabnega dovoljenja izvajati vzdrževalna dela tudi na delih Radomlje izven ureditvenega območja tega lokacijskega načrta, v takšnem obsegu, da se pretočne razmere zaradi spremenjenega vodnega režima, zaradi gradnje avtoceste, ne bodo poslabšale.
Prečkanja vodotokov z avtocesto
Zaradi prečkanja vodotokov z avtocesto in deviacijami cest in poti se izvedejo mostovi, ploščati oziroma cevni propusti in inundacijski propusti. Objekti in naprave so določeni v 12. členu te uredbe. V okviru deviacij cest in poti se poleg premostitvenih objektov izvedejo tudi vodnogospodarske ureditve, potrebne zaradi zmanjšanja vpliva gradnje na vodni režim (zadostni pretočni profil na mostovih in propustih, regulacijska dela v območju posega ceste v vodno zemljišče).
Črpališče za ribogojnico
Zaradi prečkanja avtoceste s strugo Gobovška V in črpališčem, ki napaja ribogojnico, je treba zagotoviti dotok vode v ribogojnico v nespremenjeni količini in kvaliteti.
Mokri zadrževalnik Drtijščica
Na potoku Drtijščica se 1,150 km gorvodno od izliva v Radomljo izvede pregrada za zadrževanje visokih voda. Stalna ojezeritev je na koti 344,80 m, poplavna površina 18 ha, volumen vode 0,83 mio m3. Pri 100–letni visoki vodi je gladina na koti 354,60 m, poplavna površina 115 ha, volumen pa 5,83 mio m3. Vrh pregrade je na koti 357,50 m, višina pregrade je 18 m. Talni izpust z vtočnim objektom s koto prelivnega roba 344,80 omogoča odtok nizkih pretokov.
Za dovod visoke vode iz doline Radomlje v dolino Drtijščice se izvede med Krašnjo in Vinjami dovodni rov. Dolžina rova je 913 m, podkvast profil 3,2 m omogoča maksimalni pretok 30 m3/s, kota vtoka je na koti 359,21 m, iztoka na koti 353,73 m.
Struga Drtijščice se med iztokom dovodnega rova in mejo odkupa zemljišč, v dolžini cca 400m, uredi tako, da bo omogočen povečan pretok. Razširitev korita se izvede enostransko, en breg se ohrani nespremenjen. Ureditev korita se izvede sonaravno. Ohranijo se vsi obstoječi meandri, ki prevajajo nizke pretoke.
Dolvodno od pregrade se mora na območju ob Drtijščici v obsegu cca 5 ha, ohraniti nespremenjene naravne razmere. Območje ima funkcijo nadomestnega biotopa.
Namembnost in gospodarjenje z zemljišči v območju zadrževalnika, ki ne bodo zasedena z gradnjo objektov, stalno ojezeritvijo oziroma razširitvijo Drtijščice, se ne spreminja.
Rekonstrukcija melioracijskih sistemov
Med Dobom in Lukovico posega avtocesta v štiri izgrajene melioracijske komplekse. Zato se izvede prilagoditev jarkov in polaganje cevne drenažne mreže v rastru 20 m. Pri rekonstrukciji melioracijskega sistema na območju Krtine se spremenjen odvodni sistem, melioracijske jarke in cevno drenažo izvede v takem obsegu, da ta sistem odvaja tudi talne vode z območja Krtine.
Odvodnjavanje cestnega telesa
Na celotnem odseku avtoceste se v struge naravnih odvodnikov ali podtalje spušča le čista meteorna voda oziroma voda, ki po kvaliteti ustreza določilom strokovnega navodila o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustni temperaturi vode (Uradni list SRS, št. 18/85). Na sistem odvodnje ne smejo biti priključeni nobeni iztoki sanitarno–fekalnih ali drugih onesnaženih (tehnoloških) vod. Padavinska voda z avtoceste se zbira v odtočnih jarkih, pred izlivom v odvodnike se izvedejo tipski zadrževalniki vode z zbiralci olj in usedalniki nesnage. Pri dimenzioniranju zadrževalnikov se upošteva 15 minutni kritični naliv 170 l s/ha. Koristni prostornini objekta se doda dodatnih 10 m3 za zadrževanje iztekajočih olj v primeru razlitij.
Varovanje podtalnice
Na pododseku Lukovica–Šentjakob, od km 8.2 do km 11.7+20, poteka avtocesta preko območja podtalnice, ki ni zavarovana kot sedanji ali potencialni vir pitne vode. Zaradi zaščite podtalnice, se poleg ukrepov, navedenih v poglavju “Odvodnjavanje cestnega telesa” tega člena, izvedejo še naslednji zaščitni ukrepi:
– cestišče, brežine nasipov in odvodni jarki se izvedejo z nepropustno plastjo (glinen naboj, PVC folije ipd.), tako da je onemogočeno kakršnokoli pronicanje naftnih derivatov in drugih nevarnih snovi v podtalnico,
– padavinska voda s ceste se v območju potoka Gobovška ne vodi vanj, temveč dalje v Pšato,
– zunanje odbojne ograje se izvedejo tako, da je onemogočena prevrnitev vozil izven cestišča; odbojne ograje so praviloma ojačane kovinske odbojne ograje, le izjemoma, v kombinaciji s protihrupno ograjo, se lahko izvede betonska odbojna ograja tipa new jersey.
Ostali pogoji glede vodnogospodarskih ureditev in varovanja podtalnice
Med gradnjo ni dovoljeno zasipavanje strug odvodnikov s kakršnim koli materialom ali preusmerjanje vode iz ustaljenih strug brez soglasja upravljalca vodotokov.
Vse vodnogospodarske ureditve se načrtujejo in izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjski pogoji živih bitij v in ob vodotokih.
Vse regulacije in ureditve vodotokov se izvedejo sonaravno, z obsaditvijo vodotokov.
24. člen
GOZDNOGOSPODARSKE UREDITVE IN VAROVANJE GOZDOV
Gradnja v gozdnih območjih mora čim manj posegati v prostor izven samega cestnega telesa (minimalna sečnja zaradi gradbenih dovozov, gradnje objektov). Sekanje mora omogočiti predvsem učinkovito sanacijsko obsaditev in novo oblikovanje gozdnega roba.
Novo urejeni godni rob se izvede z avtohtono vegetacijo.
Preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti.
Poseki gozda morajo biti izvedeni strokovno, na podlagi detajlnega načrta.
Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno saniran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti (pogozditev z ustreznimi vrstami, utrjevanje brežin vkopov in nasipov).
Gospodarjenje z gozdovi ob trasi avtoceste mora biti sonaravno v skladu z gozdnogojitvenimi načrti.
25. člen
UREDITVE V OBMOČJIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
Investitor gradnje avtoceste je po končani gradnji dolžan plačati stroške, ki nastanejo v zvezi s prostorsko ureditvenimi operacijami, ki so posledica posega avtoceste na večje zaokrožene komplekse kmetijskih zemljišč.
Na mestih, kjer avtocesta prizadene trajne nasade in njihovo infrastrukturo, se le-ti rekonstruirajo.
Na območju, kjer avtocesta preseka izgrajene melioracijske komplekse Rače, Radomlje in Čudne se izvedejo delne rekonstrukcije oziroma prilagoditve melioracijskih sistemov, tako da je zagotovljeno nadaljnje funkcioniranje teh sistemov.
V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati projekt o uporabi rodovitnega dela prsti. Projekt mora vsebovati količinske podatke o odstranjeni prsti, način odstranjevanja po globinah, mesto začasnega zavarovanega skladiščenja in predvideno nadaljno uporabo. Prst se odstrani in deponira tako, da se ohrani njena plodnost in količina; pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice. Vodi se evidenca o mestih in količinah odstranjene prsti in lokacijah za deponiranje ter nadaljni uporabi za sanacijo.
Plodna zemlja, ki se ne porabi za ureditve obcestnega prostora na odseku avtoceste Blagovica–Šentjakob se preda v uporabo občini za izboljšanje kmetijskih zemljišč in ureditve zelenih površin, če ni s predpisom občine določeno drugače.
26. člen
VAROVANJE OBJEKTOV IN OBMOČIJ KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE
Kulturna dediščina
Za varovanje objektov in območij kulturne dediščine, se morajo izvesti naslednji ukrepi:
– pred pridobitvijo dovoljenja za graditev je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave,
– med gradnjo se zagotovi stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli in izvedba zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč,
– arheološka območja Dragomelj, Šentpavel, Krtina in Žirovše, ugotovljena z ekstenzivnimi arheološkimi raziskavami, morajo biti pregledane in zemljišča sproščena pred pričetkom gradnje avtoceste,
– pred pridobitvijo dovoljenja za graditev je potrebno tehnično dokumentirati stanje prostora s kulturno dediščino (meritve, foto in video posnetki), za potrebe arhivskega varstva in morebitne rekonstrukcije, na območju trase in dostopov do trase avtoceste,
– v primeru odstranitve znamenj in kozolcev je potrebno v sodelovanju s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine določiti nove lokacije in izvesti prestavitev,
– krajinska ureditev obcestnega prostora mora zagotavljati čimboljšo vpetost posega v prostor v smislu ohranjanje integritete kulturne krajine; v največji možni meri je potrebno zagotavljati poglede s ceste na kulturne spomenike in prostorske dominante ter ohranjati kontinuiteto prostora,
– nadvozi cest Gorjuša–Dob, Dob–Krtina, Vrba–Imovica, Šentvid–Imovica, Lukovica–Zg. Prapreče, Trnjava, Kompolje ter magistralne ceste Ljubljana–Celje se izvedejo v podaljšani mostni konstrukciji,
– v območju Krumperka, se protihrupna zaščita na južni strani avtoceste ozeleni,
– na območju oskrbne postaje Lukovica se izvede informacijsko mesto s podatki o objektih in območjih kulturne dediščine v bližini avtoceste.
Naravna dediščina
Za varovanje objektov in območij naravne dediščine, se morajo izvesti naslednji ukrepi:
– pred izdajo dovoljenja za graditev je treba izdelati botanično ekspertizo, glede načina zavarovanja habitata ogroženih rastlinskih vrst močvirske krpače in močvirske kukavice pri Mlakah pri Zaborštu,
– traso avtoceste je treba pred pričetkom gradnje fotodokumentirati, s poudarkom na območjih naravne in kulturne dediščine in značilne krajinske strukture, ki bodo zaradi posega spremenjeni,
– pred izdajo dovoljenja za graditev je treba izdelati popis flore in favne na območju stalne ojezeritve zadrževalnika Drtijščica.
27. člen
UKREPI ZA VAROVANJE FAVNE
Vsem živalskim vrstam, ki jim bo z izgradnjo avtoceste prekinjena migracijska pot, je treba zagotoviti varno prehajanje preko avtoceste; zato se na določenih mestih urede prehodi za visoko divjad in prepusti za dvoživke.
Uničena življenjska okolja posameznih vrst se nadomesti na ustreznih drugih lokacijah z nadomestnimi habitati.
Na določenih mestih se izvede gostejši poplet varovalne ograje oziroma ograja za preprečevanje prehajanja dvoživk tik ob varovalni ograji, da je onemogočeno prehajanje živali v območje avtoceste.
Prehodi za visoko divjad
(Pododsek Blagovica in Lukovica)
– podhod med Žirovšami in Zgornjimi Lokami v km 1.950, dolžine 27 m, širine 13 m, višine 3 m,
– podhod pri Krašnji v km 4.504, dolžine 32 m, širine 16 m, višina 3 m,
– podhod med Trnjavo in Kompoljami v km 6.823, dolžine 27 m, širine 9 m, višine 3 m.
(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
– podvoz poljske poti vzhodno od Krtinskega hriba v km 3.159, dolžine 27 m, širine 12 m, višine 3.5 m,
– podvoz poljske poti zahodno od Krtinskega hriba v km 3.556, dolžine 27 m, širine 12 m, višine 3.5 m,
– podvoz gozdne poti pri Sp. Boštanju v km 6.384, dolžine 27 m, širine 12 m, višine 4,5 m.
Vsi podhodi se izvedejo z vmesnim svetlobnim oknom.
Mostovi preko vodotokov (Pšata, Mlinščica, Gobovšek, Radomlja) so namenjeni tudi prehodom manjših živali. Pod mostovi mora biti ob strugi tudi 2–4 m širok pas kopne površine. Predeli pod mostovi se morajo urediti v prostor, ki bo živalim prijeten (pogozditev, varovalni vegetacijski pasovi do vstopa pod most, preprečevanje druge oblike rabe prostora, ipd.).
Ureditve za zavarovanja dvoživk
(Pododsek Blagovica–Lukovica)
Izvedejo se prehodi in nadomestni habitati:
– med km 0,150 in 0,200 se v delu opuščene struge Radomlje uredi mrestišče,
– propusti v km 1,301, 1,404, in 1,553 se uredijo za prehajanje dvoživk,
– propust v km 1,700 se uredi za prehajanje dvoživk,
– v km 1,550 se ob južni strani avtoceste uredi mrestišče.
Izvede se gostejši poplet varovalne ograje oziroma ločena ograja za preprečevanje prehajanja dvoživk:
– med km 0.200 in km 0.450 na severni strani avtocest,
– med km 1.280 in 1.700 na južni strani avtoceste.
(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
Izvedejo se prehodi in nadomestni habitati:
– na območju med južnim delom počivališča Lukovica in potokom Radomljo, na južni strani Radomlje, ob km 1.700, se uredi nadomestno mrestišče velikosti 10x10m,
– podvoza poljskih poti v km 3.150 in 3.550 služita tudi prehajanju dvoživk,
– južno od avtoceste, ob km 6.050 je opredeljena lokacija za nadomestno mrestišče, dejansko potrebo po nadomestnem mrestišču se opredeli na podlagi spomladanskega monitoringa,
– propust v km 5.900 se uredi za prehajanje dvoživk,
– podvoz gozdne poti v km 6.400 služi tudi prehajanju dvoživk,
– propusti pod rampami priključka se uredijo tudi za prehajanje dvoživk,
– med km 7.050 in 7.250 se izvedejo propusti pod avtocesto za prehajanje dvoživk na razdalji 30 m.
Izvede se gostejši poplet varovalne ograje oziroma ločena ograja za preprečevanje prehajanja dvoživk :
– med km 3.150 in 3.550 ob obeh straneh avtoceste,
– med km 5.80 in 6.150 ob obeh straneh avtoceste,
– med km 6.280 in 6.500 ob obeh straneh avtoceste,
– med km 6.750 in km 7.450 na južni strani in 7.580 na severni strani avtoceste (območje Mlak).
Prepusti za dvoživke morajo imeti premer najmanj 1 m s “poličko na strani” in vmesnim svetlobnim oknom. Pred vhodom v prepust se izvede usmerjevalna ograja.
Pred pričetkom gradnje avtoceste je treba v pomladanskem času izvesti opazovanje prehajanja dvoživk preko trase avtoceste:
– na območju sotočja Radomlje in Drtijščice (med km 7.100 in 7.500 pododseka Blagovica– Lukovica),
– med Lukovico in Imovico (med km 0.000 in 1.300 pododseka Lukovica–Šentjakob),
– med priključkom Krtina in nadvozom ceste Gorjuša–Dob.
in na podlagi rezultatov opredeliti ustrezne omilitvene ukrepe (gostejši poplet varovalne ograje, dodatni propusti, nadomestna mrestišča).
28. člen
VARSTVO PRED HRUPOM
Glede na izračunano emisijo hrupa se izvedejo naslednji ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom ob trasi avtoceste:
(Pododsek Blagovica–Lukovica)
-----------------------------------------------------------------------
stacionaža  stran ceste dolžina   višina    vrsta ograje
(začetek)  (v smeri   (m)     (m)
       stacionaže)
-----------------------------------------------------------------------
0,437    L      100     3,3     nasip
0,535    L      295     2,0     OAPO / obsajena
0,830    L      150     3,3     OAPO / obsajena
0,980    L      115     4,0–4,5   APO / navadna
0,770    D      380     2,8     APO / zelena
1,150    D      420     3,3     OAPO / obsajena
1,570    D      100     3,3     nasip
1,670    D      220     2,0     APO / obsajena
2,170    L      90      2,5     APO / obsajena
2,260    L      300     4,0     APO / navadna
2,560    L      130     3,0     APO / navadna
2,415    D      293     2,2     APO / zelena
2,708    D      207     3,3     nasip
2,915    D      58      2,0     APO / navadna
2,973    D      107     3,3     nasip
3,080    D      590     2,0     APO / obsajena
4,195    D      200     3,3     nasip
4,395    D      357     2,8     APO / navadna
4,752    D      195     3,3     nasip
4,947    D      673     2,5     APO / navadna
5,850    D      150     2,0     APO / zelena
6,000    D      198     3,3     nasip
6,970    D      110     2,5     APO / zelena
7,080    D      200     4,0     APO / zelena
7,280    D      400     2,5     APO / zelena
7,000    L      110     2,5     APO / zelena
7,110    L      180     4,0     APO / navadna
7,290    L      60      2,5     APO / navadna
8,198    D      300     2,2     APO / zelena
8,498    D      619     3,3     nasip
8,48     L      390     2,5–3,6   APO / transparentna
-----------------------------------------------------------------------
(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
-----------------------------------------------------------------------
stacionaža  stran ceste dolžina   višina    vrsta ograje
(začetek)  (v smeri   (m)     (m)
       stacionaže)
-----------------------------------------------------------------------
0,285    D      270     2,0     APO / obsajena
0,310    L      430     2,4     nasip
0,865    D      870     2,0     APO / zelena
1,550    L      200     2,5     APO / zelena
1,750    L      160     3,5     APO / zelena
1,910    L      90      2,5     APO / zelena
1,980    D      222     3,3     nasip
2,202    D      100     2,0     APO / navadna
2,302    D      156     3,3     nasip
3,760    L      330     2,0     APO / transparentna
4,090    L      509     3,3     nasip
4,599    L      140     2,2     APO / navadna
5,630    L      530     2,0     APO / zelena
5,630    D      130     2,0     APO / navadna
5,785    D      85      3,3     nasip
5,870    D      35      2,0     APO / navadna
5,905    D      150     3,3     nasip
6,770    L      170     2,5     APO / obsajena
7,437    D      143     3,3     nasip
7,580    D      130     4,0     APO / navadna
7,710    D      600     2,2     nasip + APO
8,310    D      350     2,6     APO / obsajena
8,660    D      580     2,0     nasip + APO
7,670    L      80      2,5     APO / navadna
7,750    L      210     4,0     nasip + APO
7,960    L      230     2,0     nasip + APO
9,900    D      950     2,5     nasip + APO
10,850    D      250     3,0     APO / zelena
10,170    L      90      2,0     APO / navadna
10,260    L      100     2,8     APO / navadna
10,360    L      60      2,0     APO / navadna
11,560    D      240     2,0     APO / zelena
-----------------------------------------------------------------------
OAPO: obojestranska absorbcijska protihrupna ograja
APO: absorbcijska protihrupna ograja
nasip + APO: kombinacija protihrupnega nasipa in absorbcijske protihrupne ograje
Osamljeni stanovanjski objekti ob magistralni cesti M 10 ob km 2,200, ob km 3,800, ob 6,400 in ob km 7,300 pododseka Blagovica–Lukovica ter ob km 1,900 pododseka Lukovica–Šentjakob se protihrupno zaščitijo s pasivno protihrupno zaščito.
Glede na izračunano emisijo hrupa se izvedejo naslednji ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom ob cesti priključek Domžale–Vir:
– od km 0,144 do km 0,350, na levi strani ceste, protihrupna ograja dolžine 206 m in višine 1,6-2,0m (območje kinološkega društva),
– od km 0,575 do km 0,612, na desni strani ceste, absorbcijska protihrupna ograja v kombinaciji z usekom dolžine 40 m in višine 2,00-2,5,
Stanovanjski objekt desno od ceste priključeke Domžale–Vir v km 1,770 se zaščiti s pasivno protihrupno zaščito, ker aktivna ni možna iz prometno varnostnih razlogov
29. člen
VARSTVO ZRAKA
Vsi protihrupni ukrepi imajo hkrati tudi funkcijo varovanja pred emisijami plinov. Ustrezna zasaditev vegetacije dodatno izboljšuje stanje, saj kot ovira v turbulentnem toku zraka zvišuje plast mešanja in s tem redčenje škodljivih snovi.
30. člen
VARSTVO PRED POŽAROM
Požarna varnost objektov ob cesti se ne bo spremenila. Povsod so zagotovljeni dovozi za intervencijska vozila, tangirani vodovodi se prestavijo, preskrba s požarno vodo ne bo okrnjena. Posebno protipožarno ureditev je treba predvideti na območju oskrbne postaje Lukovica v fazi, projektiranja detaljne ureditve le-tega.
31. člen
RUŠENJE OBJEKTOV
Zaradi gradnje avtoceste je treba odstraniti naslednje stanovanjske in gospodarske objekte, ki se nahajajo v območju izkjučne rabe avtoceste:
– stanovanjski objekti s pripadajočimi gospodarskimi objekti:
parc. št. 1474/1, 147/2, k.o. Blagovica,
parc. št. 1501/1, 1501/2, 1501/3, 1502, k.o. Blagovica,
parc. št. 1399/2, 1401/2, k.o. Blagovica,
parc. št. 1399/1, 1400/2, k.o. Blagovica,
parc. št. 1399/1, k.o. Blagovica,
parc. št. 1305, k.o. Blagovica,
parc. št. 1303, k.o. Blagovica,
parc. št. 1395, 1396, 1397, k.o. Blagovica,
parc. št. 1412/1, 1412/2, 1411/1, 1411/2, k.o. Blagovica,
parc. št. 1338/3, 1338/2, k.o. Blagovica,
parc. št. 87, 88, k.o. Krašnja,
parc. št. 84/1, 84/2, k.o. Krašnja,
parc. št. 438/1, 438/2, k.o. Lukovica,
parc. št. 905/2, 906/1, k.o. Prevoje,
parc. št. 905/1, 904, 903/2, k.o. Prevoje,
parc št. 1351/3, k.o. Negastrn,
parc. št. 1046/4, k.o. Brezovica,
parc. št. 1005/2, 1006, k.o. Brezovica,
parc. št. 1067/1, 1068/3, k.o. Brezovica,
parc. št. 1070/3, 1071/1, k.o. Brezovica,
parc. št. 4341, k.o. Domžale,
parc. št. 2416, k.o. Domžale,
– Samostojni gospodarski objekti :
parc. št. 37/1, k.o. Blagovica,
parc. št. 1504/6, k.o. Blagovica,
parc. št. 159/1, k.o. Žirovše,
parc. št. 472 , k.o. Krašnja,
parc. št. 1037/4, k.o. Sp. Koseze,
parc. št. 1038/3, k.o. Brezovica,
parc. št. 1042/2, 1042/3, k.o. Brezovica,
parc. št. 196/2, k.o. Študa,
parc. št. 134/2, k.o. Dragomelj.
Zaradi gradnje avtoceste se za dosedanji namen ne morejo uporabljati objekti navedeni v nadaljevanju, ki se nahajajo neposredno ob območju izključne rabe avtoceste tako, da cestno telo posega v funkcionalno zemljišče objektov, oziroma je onemogočena raba objektov glede na sedanjo namembnost in jih je investitor dolžan odkupiti:
– stanovanjski objekti s pripadajočimi gospodarskimi objekti:
parc. št. 1356, 1358, k.o. Blagovica,
parc. št. 151/1, k.o. Žirovše,
parc. št. 373/1, 373/2, 372/2, k.o. Krašnja,
parc. št. 476, 475/1, k.o. Krašnja.
– Osnovna šola Dragomelj, parc. št. 111/2,111/3, k.o. Dragomelj.
Za nadomestitev navedenih nepremičnin se, ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov, poiščejo ustrezne nadomestne nepremičnine v skladu s predpisi ter v skladu s pogoji, določenimi v občinskih prostorskih aktih.
Investitor mora zagotoviti izgradnjo nadomestnega objekta podružnične osnovne šole Dragomelj v skladu z navodili in standardi Ministrstva za šolstvo in šport. Namembnost opuščene podružnične osnovne šole Dragomelj se določi v dogovoru z lokalno skupnostjo v skladu s predpisi.
32. člen
DEPONIJE VIŠKOV MATERIALA
Idejni projekt avtoceste predvideva do 300.000 m3 viškov nenosilnega materiala. Ta se delno porabi za gradnjo protihrupnih nasipov, inundacijskih pregrad v ureditvenem območju tega lokacijskega načrta. Ostanek se porabi za sanacijo peskokopa Tomc pri Moravčah.
Pogoji glede urejanja deponij:
– začasne in stalne deponije materiala ne smejo ovirati odtoka voda, biti morajo ustrezno zavarovane pred erozijo ter imeti urejen odtok padavinskih voda,
– z nenosilnim materialom se ne sme zasipavati vodotokov ter močvirnih zemljišč.
Deponiranje nenosilnega materiala, izven ureditvenega območja tega lokacijskega načrta, se mora izvajati na podlagi ustrezne prostorske dokumentacije in dovoljenj za poseg v prostor. Investitor gradnje avtoceste mora zahtevku za posamezno enotno dovoljenje predložiti bilanco mas in dokazilo o zagotovljenih deponijah.
33. člen
PRIDOBIVANJE KAMNITEGA MATERIALA
Kamniti material, potreben za gradnjo avtoceste in drugih ureditev določenih s to uredbo, se pridobi v okviru razpoložljivih kapacitete obstoječih kamnolomov, predvsem v kamnolomu Lukovica. Transport materiala mora potekati brez obremenjevanja obstoječega magistralnega cestnega omrežja.
34. člen
OSTALE UREDITVE
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, je treba izvesti naslednje ureditve:
– zgraditi dvopasovno obvozno cesto naselja Vir od magistralne ceste M-10 do Koliške ceste v dolžini 600 m,
– urediti sotočje Rače in Radomlje vključno z visokovodnimi nasipi,
– zgraditi dovozno cesta od Sp. Prapreč do pregrade zadrževalnika Drtijščica,
– zgraditi primarni vodovod od Lukovice do Prevoj,
– zgraditi kanalizacijski kolektor odpadne vode od Blagovice do Vrbe, s centralno čistilno napravo v Vrbi,
– zgraditi cesto od deviacije Šentvid–Imovica do Šentvida,
– nadomestiti lokalno cesto Pšata -Šentjakob do Zasavske ceste do vzhodni strani avtoceste.
Cesta iz prve alinee prejšnjega odstavka mora biti zgrajena do dokončanja izgradnje avtoceste.
Te ureditve niso vključene v ureditveno območje tega lokacijskega načrta. Zanje mora investitor pridobiti ustrezno prostorsko dokumentacijo in dovoljenje za poseg v prostor.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
35. člen
Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov,
– deli trase avtoceste,
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja,
– objekti na trasi avtoceste,
– priprava zemljišča na območju počivališča,
– obkekti in zunanja ureditev na območju počivališča,
– objekti na območju cestninske postaje.
Priključek Študa se izvede potem, ko je zgrajena avtocesta na odseku Blagovica–Šentajokb z vsemi ostalimi priključki in prometnimi ureditvami, rekonstruirana magistralna cesta M 10 na delu med Ljubljano in Depalo vasjo ter na podlagi novega stanja izdelana analiza prometnih tokov, ki utemeljuje potrebo po izgradnji priključka ter pridobljeno soglasje občine Domžale. Raba in gospodarjenje z zemljišči, namenjenimi izgradnji priključka Študa se do pričetka njegove realizacije ne spreminja.
Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne celote.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
36. člen
MONITORING
Investitor gradnje avtoceste mora zagotoviti podrobnejši načrt izvajanja monitoringa in izvajanje monitoringa z namenom nadzorovanja vplivov, ki bi v času gradnje ali obratovanja v posebnih pogojih lahko presegli pragove sprejemljivosti, najmanj v naslednjem obsegu:
Površinske vode
V času gradnje, v odvisnosti od organizacije gradbišča, na mestih odvzema vode in vnosa odpadnih snovi v vodotoke, spremljati pretok in kakovost vode ter zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok.
Dve leti po izgradnji avtoceste izvesti kvartalne meritve temperature vode in vsebnost škodljivih snovi skladno s Strokovnim navodilom o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive in o dopustni temperaturi vode, (Uradni list SRS, št. 18/85) na dveh lokacijah betonskih in dveh lokacijah zemeljskih zadrževalnikov. Meritve se morajo izvajati tritočkovno–na izpustu, gorvodno in dolvodno. V nadaljevanju obratovanja se skladno z rezultati meritev, v soglasju s pristojnim organom za varstvo okolja, pripravi načrt nadaljnjega monitoringa. V primeru prekoračitve dopustnih vrednosti je treba izvesti dodatne zaščitne ukrepe.
V času gradnje in poskusnega obratovanja, oziroma najkasneje do izdaje uporabnega dovoljenja, spremljati stabilizacijo vodnega režima in v primeru poškodb vodno- gospodarskih ureditev in objektov izvesti sanacijo v skladu z navodili upravljalca vodotoka.
Živali
Pred pričetkom gradnje, v pomladanskem času, izvesti monitoring prehajanja dvoživk preko trase avtoceste med km 7.1 in 7.5 pododseka Blagovica–Lukovica (sotočje Radomlje in Drtijščice), med km 0.0 in 1.3 pododseka Lukovica–Šentjakob (med Lukovico in Imovico) in med priključkom Krtina in nadvozom ceste Gorjuša–Dob ter opredeliti končne omilitvene ukrepe.
V času gradnje opazovati selitvene poti dvoživk na lokacijah le-teh med km 7.1 in 7.5 (sotočje Radomlje in Drtijščice) in km 0.0 in 1.3 (med Lukovico in Imovico) in po potrebi izvesti ustrezne ukrepe, ki so: postavitev začasnih zadrževalnih ograj, prenašanje dvoživk.
Eno leto po pričetku obratovanja avtoceste, z obhodi vseh vodotokov na območju regulacij (Radomlje med Blagovico in Lukovico) in ureditev (prečkanja Pšate, Mlinščice in Gobovška) ter nadomestnih habitatov za dvoživke preveriti ustreznost izvedenih rešitev z vidika bivalnih pogojev za vodne živali. V primeru ugotovitve odstopanj od načrtovanih sonaravnih rešitev je treba izvesti dodatne ukrepe za zaščito vodnih živali.
Štiri leta po pričetku obratovanja spremjati novo nastale razmere na lokalitetah Blagovica, Zg. Loke, sotočje Drtijščica in Radomlje, Lukovica–Imovica, Krtinski hrib, Krtina–Gorjuša in Mlake ter izvesti ustrezne dodatne ukrepe, ki so: izvedba gostejšega popleta varovalne ograje, vzdrževanje prepustov, vzdrževanje in urejanje nadomestnih habitatov,
Dve leti po pričetku obratovanja spremljati prehode živali preko premostitvenih objektov in v primeru ugotovitve odstopanj od pričakovanj izvesti ustrezne dodatne ukrepe.
Tla
V času gradnje, v odvisnosti od organizacije gradbišča, odvzemati vzorce tal ter izvajati meritve koncentracije alifatskih oglikovodikov, PAH, maščob in olj, v zadnjem odvzetem vzorcu tudi koncentracije težkih kovin. V primeru prekoračitve dopustnih vrednosti je treba izvesti dodatne zaščitne ukrepe.
V prvem letu obratovanja izvesti kvartalne analize težkih kovin v tleh ter enkratne meritve PAH, alifatskih oglikovodikov, olj in maščob. Odvzemna mesta so na lokacijah kmetijskih zemljišč, oddaljenih od roba vozišča avtoceste do 40 m, na katerih je bilo izmerjeno ničelno stanje. Skladno z rezultati meritev se v soglasju s pristojnim organom za varstvo okolja pripravi načrt nadajnega monitoringa. V primeru prekoračitve dopustnih vrednosti je treba izvesti dodatne zaščitne ukrepe.
Ozračje
V prvem letu obratovanja se v štirimesečnih intervalih izvedejo meritve koncentracij CO, NOx in dima na lokacijah, kjer je bilo izmerjeno ničelno stanje. Skladno z rezultati meritev se v soglasju s pristojnim organom za varstvo okolja pripravi načrt nadajnega monitoringa. V primeru prekoračitve dopustnih vrednosti je treba izvesti dodatne zaščitne ukrepe.
Hrup
V času gradnje spremljati imisijske ravni hrupa in v primeru prekoračenih dopustnih vrednosti izvesti ustrezne ukrepe, ki so: ustrezna organizacija gradbišča, uporaba kompresorjev in drugih hrupnih strojev z ustreznimi protihrupnimi okrovi, montaža začasnih protihrupnih zaslonov.
Takoj po začetku obratovanja avtoceste začeti z izvajanjem monitoringa hrupa in preverjanja ustreznosti izvedenih protihrupnih ukrepov. V primeru prekoračitve dopustnih vrednosti je treba izvesti dodatne zaščitne ukrepe.
V primerih prekoračitve dopustnih meja obremenitve okolja je investitor dolžan izvesti dodatne sanacijske ali omilitene ukrepe, ki so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
– sprememba rabe prostora,
– sprememba rabe objekta,
– omejevanje v prometu in
– drugi ustrezni ukrepi.
(Vse navedbe lokacij, kjer je bilo izmerjeno ničelno stanje, se nanašajo na Poročilo o vplivih na okolje za avtocestni odsek Šentjakob–Blagovica, Univerza v Ljubljani, Inštitut Jožef Štefan, št. IJS-DP-7261, oktober 1995.)
37. člen
Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalcev v času gradnje in po izgradnji tudi:
– zagotovitev ukrepov na magistralni cesti M 10, regionalni cesti R 336 na relaciji Želodnik– Moravče in na regionalni cesti R 371 na relaciji Domžale–Šentjakob v takšnem obsegu, da se prometna varnost in pretočnost zaradi gradnje avtoceste ne bosta bistveno poslabšali,
– zagotovitev ukrepov tudi na ostalem obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve avtoceste ne bo poslabšala,
– vsi ukrepi iz prve in druge alinee tega člena se morajo izvajati na podlagi ustreznih dovoljenj za poseg v prostor ter v soglasju z lokalno skupnostjo in upravljalcem ceste, pred pričetkom gradnje avtoceste,
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja avtoceste,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju,
– urediti in protiprašno zaščititi pred pričetkom del vse lokalne ceste in javne poti v naseljih, ki bodo služile kot poti na gradbišče,
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pričetkom gradnje,
– omogočiti dostope do kmetijskih in gozdnih zemljišč in objektov v času gradnje in po izgradnji ter zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev,
– v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske ureditve, ki so bile zgrajene za potrebe avtoceste do prenosa v upravljanje upravljalcu vodotokov,
– vzdrževati protihrupne ograje in vegatacijo na ali ob njih,
– reševati odkup zemljišč na komasacijskem območju v sodelovanju z vsemi prizadetimi.
IX. TOLERANCE
38. člen
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega, ekonomskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski ali okoljski pogoji.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
Investitor mora z odstopanji predhodno seznaniti pristojno občino.
X. NADZOR
39. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
40. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor–Uradu Republike Slovenije za prostorsko planiranje in na občinah Domžale, Lukovica in Moravče.
41. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/96-12/1-8
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Podpredsednik