Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2854. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celja, stran 4003.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembi odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celja
Objavljam odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 4. julija 1996.
Celje, dne 4. julija 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS št. 41/95) dne 4. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celja
1. člen
Zazidalni načrt Staro mestno jedro Celja (Razvojni center – TOZD Planiranje proj. št. 9/83) potrjen z odlokom objavljenim v Uradnem listu SRS, št. 42/86 se v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in RS štev. 18/91, 54/94) in srednjeročnim družbenim planom občine Celje za obdobje od leta 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86) dopolni po projektu RC – Planiranje d.o.o., št. 508/95.
2. člen
14. alineja 3. člena odloka o sprejetju zazidalnega načrta Starega mestnega jedra Celja (Uradni list SRS, št. 42/86), ki določa funkcije s pogoji za izrabo in kvaliteto prenove, graditve in drugih posegov v prostor za kare 14, se dopolni:
Predvidena je sprememba namembnosti dela poslovnih prostorov v pritličju poslovno – stanovanjskega objekta ob Ulici XIV. divizije 8 za trgovino s tehničnim blagom in okrepčevalnico.
3. člen
Dopolni se 4. člen odloka z odstavkom:
Za omilitev vplivov emisij hrupa je treba dodatno protihrupno izolirati stropove, ki ločujejo poslovne in stanovanjske prostore, ventilacijo pa tehnično izvesti v skladu z veljavno zakonodajo in z izpustom na streho objekta tako, da ne bo moteča za stanovalce. Parkiranje obiskovalcev lokala mora biti na javnih parkiriščih. Čas obratovanja okrepčevalnice mora biti skladen s pravilnikom o obratovalnem času gostinskih lokalov v stanovanjskem naselju in je od 6.00 – 22.00 ure.
4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-287/91
Celje, dne 4. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost