Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2844. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Izola, stran 3990.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91, ter odločb ustavnega sodišča, št. 46/92 in 58/95) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95), ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Izola
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Izola.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na naslednjih kmetijskih zemljiščih
v k.o. Izola:
parc.št. 3848/2, 4974/1, 4974/2, 4970/2, 4970/5, 4973, 4971, 4972, 4982-del, 4983/1-del, 4983/2-del, 5090/2, 5091, 5092, 5090/1, 5129/2, 5129/3, 5129/4, 5122, 5088/3, 5088/2-del, 5089-del, 2388/1, 2388/2, 6242-del, 6185/1, 6185/2-del, 6184/1, 6184/2, 6262/2, 6262/3-del, 6165/1, 6265/2-del, 185/1, 3187, 3188, 3172/1, 3172/2, 3170/2, 3190, 3189/1, 4366/1, 4367, 4380, 46/2, 38/1, 2605, 2609/2, 2609/3, 8039/1, 8039/2, 111/2, 9151, 7438/7, 9178/8, 9178/9, 3456, 3451/2, 3451/6, 3457, 3451/10, 3454, 2609/2-del, 2609/3-del, 8296, 8297/1, 8297/2, 8297/3, 8297/4, 8302, 8271/4, 8271/1, 8270/2, 8300, 8273, 8274, 6818/1, 7461/2, 7471, 9288/5, 9289/6, 4066/1, 4066/2, 4084, 3190, 3185, 3186, 3173, 24, 31/1, 4610/1, 4610/2, 4609/1, 9108/3, 9116/2, 9116/1, 9108/2, 2254/3, 1559, 1558/1, 1558/2, 8912/35, 8912/13, 8912/14, 8912/27, 2222/2, 2218/4, 2218/3, 240/1, 3165/1, 3165/2, 3143/1, 192/3, 193/2, 193/3, 191/1, 191/2, 204, 205/3-del, 3760/1-del, 3760/2, 3761-del, 3763/3-del, 3763/2-del, 274, 283, 293, 286/2, 299/1, 303, 304/1, 301, 302, 319/1, 319/2, 328/3, 320, 328/4, 329/4, 297/3, 321/1, 328/5, 328/6, 329/1, 329/3, 327/3, 327/2, 327/1, 327/5, 354/2, 354/1, 353/1, 353/5, 353/3, 353/7, 353/2, 353/6, 285,
v k.o. Izola II.:
parc.št. 8860/3, 5831, 2416, 2414/3, 2458/1, 2458/2,
v k.o. Lazaret:
parc.št. 4517/4, 4516, 4531/6-del, 4479, 4480/1, 4442, 4451/1, 4460, 4441/3, 4459, 4443, 4444, 4445, 4446, 4456, 4461, 4490/2, 4457, 4455/1, 4455/2, 4455/3, 4458, 4447/2, 4447/3, 4447/4, 4453, 4448/1, 4452/1, 4452/2,
v k.o. Lazaret III:
parc.št. 4526/1, 4526/2, 4527/2, 4527/3, 4527/1,
v k.o. Dvori nad Izolo:
parc.št. 1567, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1565/1, 1800, 1795/1, 1796, 2664, 2488.
Meje območij agromelioracije so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju Kmetijski Izola.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na obravnavanem območju agromelioracij.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec, ali
– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracije po tej odredbi obsegajo ureditev kmetijskih površin za obnovo trajnih nasadov po investicijskem programu, ki zajema:
– čiščenje zaraslih površin,
– planiranje zemljišč,
– založno gnojenje po gnojitvenem načrtu,
– globoka obdelava tal.
Vsa agromelioracijska dela na agromelioracijskih območjih so dolžni opraviti lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč, in sicer v rokih kot so določeni v investicijskih programih za posamezno investicijo.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo predvidenih del v določenih rokih, ki izhajajo iz investicijskga programa, odredi Upravna enota Izola, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo teh del na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
Investitorji morajo vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter morajo zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03-076/96
Ljubljana, dne 7. avgusta 1996.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.