Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

45. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o uporabi dveh delov slovenskega državnega ozemlja na območju smučišča "Tromeja" (BATUSO), stran 245.

Na podlagi druge alinee pvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O UPORABI DVEH DELOV SLOVENSKEGA DRŽAVNEGA OZEMLJA NA OBMOČJU SMUČIŠČA “TROMEJA” (BATUSO)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o uporabi dveh delov slovenskega državnega ozemlja na območju smučišča “Tromeja” (BATUSO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. julija 1996.
Št. 001-22-80/96
Ljubljana, dne 29. julija 1996
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O UPORABI DVEH DELOV SLOVENSKEGA DRŽAVNEGA OZEMLJA NA OBMOČJU SMUČIŠČA “TROMEJA” (BATUSO)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o uporabi dveh delov slovenskega državnega ozemlja na območju smučišča “Tromeja”, podpisan na Dunaju 21. septembra 1995.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O UPORABI DVEH DELOV SLOVENSKEGA DRŽAVNEGA OZEMLJA NA OBMOČJU SMUČIŠČA “TROMEJA”
Republika Slovenija in Republika Avstrija sta se v prizadevanju, da bi v duhu dobrososedskih odnosov pospeševali zimski šport v območju smučišča “Tromeja” in olajšali prehajanje čez mejo v tem območju, sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Območje veljavnosti
Sporazum zajema naslednja dela slovenskega ozemlja na območju smučišča “Tromeja”:
a) območje med mejnima znakoma 264 in 268 XXVII. mejne sekcije državne meje in
b) območje med mejnima znakoma 273 in 281 XXVII. mejne sekcije državne meje.
Ti območji sta vrisani v priloženem prikazu v obliki načrta, ki je sestavni del tega sporazuma. V nadaljevanju se imenujeta “dela ozemlja”.
2. člen
Veljavni pravni red in pristojnosti
1. Na delih ozemlja velja slovenski pravni red.
2. Za nesreče in incidente na delih ozemlja so pristojni slovenski organi, vendar smejo avstrijski carinski organi in organi javne varnosti, zdravniki, sanitetno in ostalo reševalno osebje ter gasilske službe, tudi z ustreznimi reševalnimi vozili in helikopterji, vstopiti na dela ozemlja brez predhodne najave in brez potnih listin zaradi prevoza ponesrečenih, obolelih ali smrtno ponesrečenih oseb na avstrijsko ozemlje ali zaradi prve pomoči; prav tako smejo ponovno zapustiti to ozemlje brez mejne kontrole.
3. Slovenski organi, pristojni za varovanje državne meje, lahko opravljajo kontrolo istovetnosti oseb, ki prestopajo državno mejo, in kontrolo izpolnjevanja določil tega sporazuma.
3. člen
Ureditev delov ozemlja
1. Vsa vprašanja v zvezi z opremljanjem delov ozemlja (npr. gradnjo žičnic z ustreznimi objekti in napravami in njihovo uporabo ter izvajanjem potrebnih del) se uredijo s posebnimi dogovori med upravljavcem smučišča na eni strani in pristojnimi slovenskimi organi oziroma slovenskimi lastniki zemljišč na drugi strani.
2. Dela ozemlja se od ostalega slovenskega ozemlja razmejita z jasno prepoznavnimi tablami z dvojezičnimi napisi.
4. člen
Uporaba delov ozemlja
1. Uporabniki smučišča, ki so slovenski ali avstrijski državljani, ali državljani tretjih držav, ki niso obvezani imeti vizuma ne za Republiko Slovenijo, ne za Republiko Avstrijo, smejo pri izvajanju zimskošportnih aktivnosti od 15. novembra do 15. aprila od sončnega vzhoda do zahoda prestopati državno mejo med mejnimi znaki XXVII/264 in XXVII/268 ter XXVII/273 in XXVII/281. Pri sebi morajo imeti osebno izkaznico oziroma drug uradno izdan dokument o istovetnosti s fotografijo.
2. Avstrijski državljani in državljani tretjih držav iz prvega odstavka se v ta namen lahko zadržujejo v delih ozemlja; niso pa upravičeni prestopiti razmejitve po drugem odstavku 3. člena in se podati naprej na slovensko državno ozemlje.
3. Zaposleni na smučišču smejo prestopati državno mejo celo leto, če je to potrebno zaradi del na objektih in napravah iz 3. člena. Pri sebi morajo imeti osebno izkaznico oziroma drug uradno izdan dokument o istovetnosti s fotografijo in ga morajo na zahtevo pokazati pristojnim slovenskim organom.
5. člen
Prenašanje predmetov
1. Uporabniki delov ozemlja smejo imeti pri sebi le predmete za svojo osebno uporabo ter običajno zimskošportno opremo. Osebe iz drugega odstavka 2. člena in tretjega odstavka 4. člena smejo imeti s seboj tudi vozila, opremo, orodje in inštrumente, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela.
2. Prepovedano je prenašanje drugih predmetov čez državno mejo. Izjema so službeno orožje carinskih organov in organov javne varnosti, ki pa se ne sme uporabiti, in eksplozivi, ki jih lahko prenašajo za to pooblaščene osebe iz tretjega odstavka 4. člena.
3. Predmeti, ki se smejo prenašati čez mejo, so oproščeni plačila carine ter drugih dajatev in pristojbin držav pogodbenic.
6. člen
Začasna prekinitev sporazuma
Vsaka pogodbenica lahko začasno prekine uporabo tega sporazuma zaradi javnega reda in varnosti ali zaradi nalezljivih bolezni ali epidemij v sosednjih območjih druge države pogodbenice. O tem mora po diplomatski poti takoj obvestiti drugo državo pogodbenico.
7. člen
Reševanje sporov
Razhajanja in spori glede razlage ali izvajanja tega sporazuma se bodo predložili v nadaljnji postopek predsednikoma obeh delegacij mešane komisije, imenovane po 21. členu Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o obmejnem prometu v veljavnem besedilu.
8. člen
Končne določbe
1. Sporazum začne veljati prvi dan tretjega meseca po mesecu, v katerem sta se državi pogodbenici po diplomatski poti pisno obvestili, da so izpolnjeni njuni notranjepravni pogoji, potrebni za uveljavitev sporazuma.
2. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Lahko se pisno odpove po diplomatski poti ob upoštevanju tromesečnega odpovednega roka.
Sestavljeno na Dunaju, dne 21. spetembra 1995 v dveh izvirnikih, v slovenskem in nemškem jeziku; besedili sta enako verodostojni.
Za Republiko Slovenijo:
dr. Katja Boh l. r.
Za Republiko Avstrijo:
dr. Helga Winkler-Campagna l. r.
A B K O M M E N
ZWISCHEN DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER REPUBLIK ÖSTERREICH ÜBER DIE BENÜTZUNG ZWEIER TEILE DES SLOWENISCHEN STAATSGEBIETES IM BEREICH DES SKIGEBIETES “DREILÄNDERECK”
Die Republik Slowenien und die Republik Österreich haben in dem Bestreben, im Geiste der gutnachbarlichen Beziehungen den Wintersport im Bereich des Skigebietes “Dreiländereck” zu fördern sowie den Grenzübertritt in diesem Gebiet zu erleichtern, folgendes vereinbart:
Artikel 1
Örtlicher Geltungsbereich
Das Abkommen erstreckt sich auf die folgenden Teile des slowenischen Staatsgebietes im Bereich des Skigebietes “Dreiländereck”:
a) eine Zone zwischen den Grenzzeichen 264 und 268 des Grenzabschnitts XXVII der Staatsgrenze und
b) eine Zone zwischen den Grenzzeichen 273 und 281 des Grenzabschnitts XXVII der Staatsgrenze.
Diese Zonen sind in der als Anlage beigeschlossenen planlichen Darstellung, die einen Bestandteil dieses Abkommens bildet, ersichtlich gemacht. Sie werden in der Folge als “Gebietsteile” bezeichnet.
Artikel 2
Maßgebliche Rechtsordnung und Befugnisse
(1) In den Gebietsteilen gilt die slowenische Recthsordnung.
(2) Für Unfälle und Zwischenfälle in den Gebietsteilen sind die slowenischen Behörden zuständig, jedoch dürfen österreichische Zollorgane und Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, Ärzte, Sanitäter und sonstige Rettungsmannschaften sowie Feuerwehren auch mit den entsprechenden Fahrzeugen und Hubschraubern die Gebietsteile ohne Voranmeldung und ohne Reisedokumente betreten, um verletzte, erkrankte oder tödlich verunglückte Personen auf österreichisches Staatsgebiet zu befördern sowie erste Hilfe zu leisten, ferner die Gebietsteile ohne Grenzkontrolle wieder verlassen.
(3) Die slowenischen Organe, die für den Schutz der Staatsgrenze zuständig sind, können die Identität von Personen, die die Staatsgrenze überschreiten, überprüfen sowie die Einhaltung der Bestimmungen dieses Abkommens kontrollieren.
Artikel 3
Ausstattung der Gebietsteile
(1) Alle mit der Ausstattung der Gebietsteile zusammenhängenden Fragen (wie z.B. die Errichtung von Drahtseilbahnen samt dazugehörigen Gebäuden und Anlagen und deren Benützung sowie die Durchführung der erforderlichen Arbeiten) werden durch gesonderte Vereinbarungen zwischen dem Betreiber des Skigebietes einerseits und den zuständigen slowenischen Behördern bzw. den slowenischen Grundeigentümern andererseits geregelt.
(2) Die Gebietsteile sind durch deutlich erkennbare Schilder mit zweisprachigen Aufschriften nach der slowenischen Seite hin abzugrenzen.
Artikel 4
Benützung der Gebietsteile
(1) Benützer des Skigebietes, die slowenische oder österreichische Staatsbürger sind oder Staatsangehörige von Drittstaaten, die weder in der Republik Slowenien noch in der Republik Österreich der Sichtvermerkspflicht unterliegen, dürfen zur Ausübung des Wintersports in der Zeit vom 15. November bis 15. April von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang die Staatsgrenze zwischen den Grenzzeichen XXVII/264 und XXVII/268 sowie XXVII/273 und XXVII/281 überschreiten. Sie müssen einen Personalausweis oder ein anderes amtlich ausgestelltes, mit Lichtbild versehenes Identitätsdokument mit sich führen.
(2) Österreichische Staatsbürger und die Staatsangehörigen von Drittstaaten nach Absatz 1 dürfen sich zu diesem Zweck in den Gebietsteilen aufhalten; sie sind jedoch nicht berechtigt, sich über die Abgrenzungen gemäß Artikel 3 Absatz 2 hinaus auf slowenisches Staatsgebiet zu begeben.
(3) Im Skigebiet beschäftigten Personen ist der Übertritt der Staatsgrenze ganzjährig gestattet, falls dies wegen Arbeiten an Gebäuden und Anlagen gemäß Artikel 3 erforderlich ist. Sie müssen dabei einen Personalausweis oder ein anderes amtlich ausgestelltes, mit Lichtbild versehenes Identitätsdokument mit sich führen und diese den zuständigen slowenischen Organen auf deren Verlangen vorweisen.
Artikel 5
Mitnahme von Gegenständen
(1) Die Benützer der Gebietsteile dürfen nur Gegenstände für ihren persönlichen Gebrauch sowie die übliche Wintersportausrüstung mit sich führen. Personen gemäß Artikel 2 Absatz 2 und gemäß Artikel 4 Absatz 3 dürfen auch die für die Ausübung ihrer Funktionen erforderlichen Fahrzeuge, Ausrüstungen, Geräte und Instrumente mitführen.
(2) Die Mitnahme anderer Gegenstände über die Staatsgrenze ist verboten. Ausgenommen hievon sind Dienstwaffen der Zollorgane und der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, deren Gebrauch jedoch untersagt ist, und Sprengmittel, die von hiezu befugten Personen gemäß Artikel 4 Absatz 3 mitgeführt werden dürfen.
(3) Die zulässigerweise mitgeführten Gegenstände bleiben frei von Zöllen, Gebühren und sonstigen Abgaben beider Vertragsstaaten.
Artikel 6
Vorübergehende Aussetzung des Abkommens
Jeder Vertragsstaat kann die Anwendung dieses Abkommens aus Gründen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sowie wegen des Auftretens ansteckender Krankheiten oder Seuchen in benachbarten Gebieten des anderen Vertragsstaates vorübergehend aussetzen. Der andere Vertragsstaat ist hierüber auf diplomatischem Wege unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
Artikel 7
Beilegung von Streitfällen
Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten hinsichtlich der Auslegung oder Durchführung dieses Abkommens sind den Vorsitzenden der beiden Delegationen zu der gemäß Artikel 21 des Abkommens zwischen der Republik Slowenien und der Republik Österreich über den Kleinen Grenzverkehr in der jeweils geltenden Fassung gebildeten Gemischten Kommission zur weiteren Behandlung vorzulegen.
Artikel 8
Schlußbestimmungen
(1) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem die Vertragsstaaten einander auf diplomatischem Wege schriftlich mitteilen, daß die jeweiligen hiefür erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
(2) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es kann unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten auf diplomatischem Wege schriftlich gekündigt werden.
Geschehen zu Wien, am 21. September 1995, in zwei Urschriften in slowenischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.
Für die
Republik Slowenien
Dr. Katja Boh e. h.
Für die
Republik Österreich
Dr. Helga Winkler-Campagna e. h.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-08/95-7/1
Ljubljana, dne 19. julija 1996
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.