Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2860. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Sela pri Kamniku, stran 4006.

S K L EP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Sela pri Kamniku
1. člen
Za območje KS Sela pri Kamniku, Občina Kamnik se po odločitvi volivcev na referendumu, dne 23. 6. 1996, uvede krajevni prispevek v denarju za obdobje petih let, in sicer od 1. 8. 1996 do 31. 7. 2001.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala za:
– dokončanje ceste Sela–Sovinja peč do Černivca,
– cesta Markovo–Studenca–Černivec,
– oskrba z zdravo pitno vodo,
– kabelska televizija,
– ureditev prevozov otrok v šolo,
– javna razsvetljava.
3. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Sela pri Kamniku, in sicer:
1. vsi zaposleni občani po stopnji 2% mesečno od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnega dohodka,
2. upokojenci po stopnji 2% od pokojnine mesečno, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 2% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
6. lastniki zemljišč v Krajevni skupnosti Sela, ki imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stopnji 8%.
Samoprispevek se ne plačuje od dohodka, za katere je oprostitev po 12. in 13. členu zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu KS Sela pri Kamniku št. 50140-842-043-82-196.
5. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na žiro računu KS Sela pri Kamniku, bo upravljal svet KS Sela pri Kamniku, ki je tudi odgovoren za zbiranje, pravilno in namensko uporabo sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstev najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
6. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Kamnik, v okviru svojih pristojnosti.
7. člen
Zavezancem se plačilni zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS in se tudi izvaja od tega dne dalje.
Sela pri Kamniku, dne 12. julija 1996.
Predsednik
sveta KS Sela pri Kamniku
Milan Hribar l. r.