Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2855. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret, stran 4004.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret
Objavljam odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 4. julija 1996.
Celje, dne 4. julija 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 4. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret
1. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje Začret (Uradni list SRS, št. 40/89) se spremenijo in dopolnijo po projektu štev. 361/95, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o. iz Celja.
2. člen
5. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret se dopolni z novim odstavkom:
– Spremembe in dopolnitve iz prejšnjega člena se nanašajo na razširitev stavbnih zemljišč v coni 3b na zemlj. parc. štev. 1100/5 k. o. Trnovlje in v coni 8a na zemlj. parc. štev. 1029/1, 1029/6, 1029/8 in 1029/13 k. o. Trnovlje.
V coni 3b je dovoljena gradnja obrtno-stanovanjskih objektov s prizidano delavnico v skladu z zakonom o vrstvu okolja in upoštevanju normativov za varstvo pred hrupom in drugimi škodljivimi emisijami ter gradnja individualnih stanovanjskih objektov kot zapolnitev vrzeli.
V coni 8a je dovoljena dopolnilna stanovanjska gradnja, prizidave, nadzidave in adaptacije obstoječih objektov, nadomestna stanovanjska gradnja in gradnja pomožnih objektov.
3. člen
Navedena sprememba odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-244/95
Celje, dne 4. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.