Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2853. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju gospodarjenja z javnimi objekti v Mestni občini Celje, stran 4001.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju gospodarjenja z javnimi objekti v Mestni občini Celje
Objavljam odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju gospodarjenja z javnimi objekti v Mestni občini Celje, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 4. julija 1996.
Celje, dne 4. julija 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v občini Celje (Uradni list RS, št. 30/94) ter v skladu s 3. in 7. členom zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), je Občinski svet mestne občine Celje v skladu s 53. členom statuta Mestne občine Celje, na zasedanju dne 4. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju gospodarjenja z javnimi objekti v Mestni občini Celje
1. člen
S tem odlokom se določa lokalna javna infrastruktura, vsebina ter organizacijska in prostorska zasnova izvajanja gospodarske javne službe, ki je splošnega pomena za Mestno občino Celje na področju gospodarjenja z javnimi objekti. Določajo se pogoji in postopek za predajo javne službe v izvajanje, pravice in obveznosti uporabnikov storitev, viri financiranja, nadzor nad izvajanjem ter drugo, kar je za normalno izvajanje te javne službe potrebno.
2. člen
Gospodarjenje z javnimi objekti je organizirana, načrtovana in nadzorovana dejavnost upravljanja, vodenja in vzdrževanja javnih objektov Mestne občine Celje, določenih s tem odlokom.
3. člen
Upravljanje, vodenje in vzdrževanje javnih objektov zajema predvsem naslednje vrste in obseg dejavnosti:
– gospodarjenje z objekti (vzdrževanje,varovanje,oskrbovanje,čiščenje, ... itd.),
– zagotavljanje funkcioniranja objektov,
– dajanje v najem oziroma v zakup dele objektov, ki niso neposredno vezani na osnovno funkcijo objektov (gostinstvo, ...itd.),
– določanje letnih planov rabe in urnik prireditev,
– izvajanje vseh predpisov s sanitarno tehničnega področja, požarnega varstva, varstva pri delu, javne varnos- ti, ... itd.,
– obvezno zavarovanje objektov za primere požara, poškodb zaradi snega, poplav in drugo glede na namen rabe objektov in realnost škodnih primerov in
– druge dejavnosti, povezane s funkcijo gospodarjenja.
4. člen
Gospodarjenje z javnimi objekti po tem odloku zajema javne objekte, ki so našteti v posebnem spisku, ki je sestavni del tega odloka.
Seznam objektov v navedenem spisku se sprejema s posebnim sklepom občinskega sveta, kakor tudi vse dopolnitve oziroma spremembe le-tega.
5. člen
Javna infrastruktura iz 4. člena, je lastnina Mestne občine Celje in je namenjena za izvajanje kulturne ali rekreacijske ali športne dejavnosti.
6. člen
Izvajanje gospodarske javne službe gospodarjenje z javnimi objekti se zagotavlja s podeljevanjem koncesij na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe.
Posamezni objekt ali kompleks objektov in 4. člena tega odloka lahko prevzame v upravljanje le en koncesionar, oziroma se podeli le ena koncesija.
7. člen
Koncesija se podeli za dobo petih let, razen če se zaradi ekonomskega izračuna potrebnih vlaganj v posamezen objekt, v javnem razpisu ne določi daljše obdobje.
Koncesionarji nimajo javnih pooblastil.
8. člen
Koncesionarje za izvajanje posamezne gospodarske javne službe bo mestna občina izbirala z javnim razpisom.
9. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– obseg in vsebino gospodarske javne službe, ki se daje v izvajanje s podeljevanjem koncesije,
– minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje za pridobitev koncesije;
– elaborate in druga gradiva, ki jih mora ponudnik predložiti (poslovni načrt, razvojni načrt, ... ipd.),
– višino in način položitve varščine za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe,
– letno plačilo odškodnine za koncesijo,
– rok in način prijave ter naslov,
– kriterije za izbiro koncesionarjev ter organ, ki jih bo izbral in
– kontaktno osebo in kje so na voljo potrebna gradiva ter informacije.
10. člen
O izbiri med prijavljenimi kandidati, v upravnem postopku odloča Komunalna direkcija Mestne občine Celje.
V postopku izbire koncesionarjev se upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– dokazila o izpolnjevanju minimalnih pogojev v zvezi z opravljanjem ponujene dejavnosti,
– kvaliteta in realnost predloženega poslovnega načrta ter razvojnega programa (ciljev),
– dosedanje reference kandidata in
– višina odškodnine za koncesijo.
Organ, pristojen za izbiro, lahko v postopku izbire odloči, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov. Ob tem lahko določi, da se razpis ponovi, ali, da se s ponovnim razpisom počaka za določen ali nedoločen čas.
11. člen
O eventualnih pritožbah prijavljenih kandidatov odloča v upravnem postopku župan Mestne občine Celje. Njegova odločitev je dokončna.
12. člen
Za podpis koncesijskih pogodb je pooblaščen župan Mestne občine Celje.
13. člen
Za zavarovanje kvalitetnega in popolnega izvajanja gospodarske javne službe mora koncesionar po dokončnosti odločbe o izbiri in pred podpisom koncesijske pogodbe, položiti varščino na žiro račun Mestne občine Celje – podpartija “varščina za koncesije” v višini, ki je bila razpisana. Plačilo varščine je pogoj za sklenitev koncesijske pogodbe.
Rok za položitev varščine določa odločba o izbiri in ne sme biti krajši kot petnajst dni od njene vročitve.
Če izbrani koncesionar v določenem roku ne vplača varščine, je odločba neveljavna. Koncesionar je v tem primeru dolžan Mestni občini Celje poravnati vso povzročeno škodo.
V primerih iz prejšnjega odstavka pooblaščeni upravni organ, pristojen za izbiro, odloči ali bo ponovljen postopek javnega razpisa ali pa bo koncesija podeljena naslednjemu najboljšemu iz že opravljenega razpisa.
14. člen
Varščina se ne vrača koncesionarju.
15. člen
Koncesijsko razmerje preneha na način, ki ga določa zakon.
Odkup in prevzem koncesije sta možna v obsegu, na način in pod pogoji, ki jih določa koncesijska pogodba. O odkupu in prevzemu koncesije odloča Občinski svet mestne občine Celje na predlog pooblaščenega upravnega organa, pristojnega za izbiro, ki tudi določi pogoje za odvzem koncesije.
O odvzemu odloča Komunalna direkcija Mestne občine Celje. O ugovoru zoper odločbo odloča župan Mestne občine Celje.
16. člen
Občina bo izročila koncesionarju objekte v celoti in z vsemi pritiklinami. Koncesionar pa prevzema gospodarjenje s temi objekti v skladu s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar mora zagotoviti normalno rabo objektov v skladu z letnim planom rabe in urnikom prireditev.
V primeru višje sile bo občina pomagala odstranjevati eventuelne posledice v okviru svojih finančnih in drugih možnosti.
17. člen
Kriteriji za izbor za podelitev koncesije so naslednji:
– da so kandidati registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, reference, ... ipd., ki potrjujejo, da imajo potrebno znanje in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,
– da razpolagajo s kadri, ki imajo ustrezna znanja in izkušnje ter izpolnjujejo eventualne druge pogoje (zdravstvene, ... itd.),
– da predložijo ustrezne oblike jamstva (varščino) za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in
– da predložijo programsko zasnovo rabe objekta za obdobje za katerega se podeljuje koncesija.
18. člen
Mestna občina Celje ima kot koncedent, ne glede na določbe koncesijske pogodbe, naslednje posebne pravice:
– pravico veta na programske zasnove,
– pravico veta na letni plan rabe objekta in urnik prireditev,
– pravico soglasja in veta na odločitev koncesionarja, ki se nanašajo na sklenitev najemnih in zakupnih pogodb za dele objektov, ki niso v neposredni zvezi z osnovno dejavnostjo in
– pravico soglasja za vse posege v obnovo, spremembo oziroma v dograditev tega javnega objekta.
Posebne pravice občine, ki so določene s tem členom ni mogoče omejiti ali omiliti s koncesijsko pogodbo ali drugim pravnim dejanjem. Vsaka taka določba je nična.
19. člen
Uporabniki javnih objektov iz 4. člena tega odloka imajo naslednje pravice in obveznosti:
– pravico uporabe javnih objektov glede na njihov namen,
– pravico sodelovanja v organih, ki odločajo o programski zasnovi, letnem planu rabe objektov in urniku prireditev,
– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet uporabnikov gospodarskih javnih služb, ... itd.),
– obveznost plačila uporabe objektov oziroma storitev, če je tako določeno in
– obveznost spoštovanja navodil koncesionarja in druge prisilne predpise, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in druge predpise.
20. člen
Gospodarjenje z javnimi objekti se financira iz naslednjih virov:
– vstopnine za javne prireditve,
– prihodki od posebnih prireditev in dejavnosti,
– prihodki od podnajema objektov v skladu z razpisom koncesije,
– plačilo koncedenta za gospodarjenje z objekti,
– reklame in propagandne akcije,
– dotacije in donacije in
– iz drugih virov.
Vse druge vire, ki niso našteti v tem členu, mora verificirati pristojni organ mestne občine še preden se uporabijo za financiranje javne službe.
21. člen
Višino članarin in vstopnin za javne objekte določa pristojni organ mestne občine na podlagi utemeljenega predloga koncesionarja. Članarine in vstopnine sestavljajo postavke, ki zagotavljajo enostavno reprodukcijo na objektih in izvajanje verificirane programske zasnove.
Cene storitev, ki ne sodijo v osrednjo dejavnost v javnih objektih, določa koncesionar prosto.
22. člen
Mestna občina Celje se lahko plačilu odškodnine za koncesijo odpove v korist vzdrževanja objekta, o čemer odloča pristojen organ.
Mestna občina Celje lahko pokriva eventuelno razliko med lastnimi viri uporabnikov objektov in koncesionarja (članarine, vstopnine, ... itd.) ter dejanskimi stroški gospodarjenja z javnimi objekti.
23. člen
Izvajalec (koncesionar) je dolžan voditi računovodstvo za gospodarsko javno službo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost, vse v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.
Za dejavnost gospodarske javne službe mora izvajalec obvezno zagotoviti letno revizijo poslovanja.
Pristojni organ mestne občine ima ob vsakem času pravico vpogleda v poslovne knjige koncesionarja oziroma zahtevati pisno poročilo o porabi sredstev za gospodarjenje z javnimi objekti.
24. člen
Mestna občina Celje daje v uporabo koncesionarjem vse objekte in vse naprave (nepremičnine in premičnine) s pripadajočo infrastrukturo, ki sodijo v posamezni funkcionalni kompleks. O tem se izdela poseben seznam in prevzemni zapisnik.
25. člen
Obstoječim pravnim subjektom, ki imajo sedež v javnih objektih splošnega pomena na dan veljavnosti tega odloka in niso bili izbrani za izvajanje koncesije, ostajajo vse dosedanje pravice pri oblikovanju programske zasnove izvajanja dejavnosti in letnega plana rabe v teh objektih, kakor tudi nadaljnja pravica do sedeža ter najema prostorov za izvajanje dejavnosti.
26. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka in vseh drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki neposredno ali posredno urejajo področje gospodarjenja in uporabe javnih objektov, izvaja pristojna inšpekcija.
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Celje, dne 4. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.