Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2654. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo

Odloki

2655. Odlok o določanju kratic aktov
2656. Odlok o soglasju k statutu javnega zavoda RTV Slovenija

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2693. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev

Sklepi

2694. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za odsek avtoceste Fram-Slivnica in hitre ceste Slivnica-Blagovno distribucijski center in o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana...

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2657. Poročilo o rasti cen življenskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za september 1995
2695. Odredba o obsegu carinskih kvot za uvoz blaga v letu 1995, ki še niso bile razdeljene

BANKA SLOVENIJE

2658. Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok

SODNI SVET

2659. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikom

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2660. Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

OBČINE

Črnomelj

2661. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-1990
2662. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni organizaciji in področjih dela občinske uprave Občine Črnomelj
2663. Pravilnik o razmerjih plač in nagrajevanju funkcionarjev Občine Črnomelj

Krško

2664. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov

Kuzma

2665. Odlok o delovnem področju, sestavi in nalogah delovnih teles Občinskega sveta občine Kuzma

Loški Potok

2666. Odlok o načinu opravljanja dimnikarskih storitev na območju Občine Loški Potok
2667. Odlok o uvedbi postopka za ureditev kmetijskih zemljišč na agromelioracijskem kompleksu Retje
2668. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda - Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok
2669. Sprememba odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Loški Potok

Mozirje

2670. Razpis rednih volitev v Svet Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji in Svet Krajevne skupnosti Mozirje

Novo mesto

2671. Sklep o uvedbi samoprispevka za Krajevno skupnost Stopiče
2672. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 17. septembra 1995

Pivka

2673. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Pivka
2674. Statutarni sklep stavbnih zemljišč Občine Pivka
2675. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka za leto 1995
2676. Sklep o določitvi števila članov odborov občinskega sveta

Radeče

2677. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v svete KS, številu članov svetov KS in o izvolitvi predsednikov in podpredsednikov svetov KS na območju Občine Radeče
2678. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Radeče
2679. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Radeče
2680. Sklep o razrešitvi dosedanje Občinske volilne komisije občine Radeče in sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Radeče

Rogašovci

2681. Odlok o delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta občine Rogašovci

Slovenske Konjice

2682. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za naselje Špitalič
2683. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe dela prostorskih ureditvenih pogojev za območje gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice - za območje Škalce

Turnišče

2684. Sklep o spremembi sestava OVK Turnišče
2685. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah v organe KS Občine Turnišče

Velike Lašče

2686. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velike Lašče

Vojnik

2687. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik

Zreče

2688. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče
2689. Odlok o grbu in zastavi Občine Zreče

Žalec

2690. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 1995
2691. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka v delih katastrskih občin Podvrh in Gotovlje
2692. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Žalec prešel na naslednjega kandidata
AAA Zlata odličnost