Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2673. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Pivka, stran 4632.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je svet Občine Pivka na predlog župana na 7. redni seji dne 24. 8. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Pivka
1. člen
S tem odlokom se ustanovijo upravni organi in določi organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Pivka (v nadaljevanju: uprava).
2. člen
Upravni organi v okviru svojih pravic in dolžnosti občine opravljajo upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge na področjih, za katere so ustanovljeni.
3. člen
Funkcije, položaj, pravice in obveznosti upravnih organov ter njihove odnose do župana, občinskega sveta, upravne enote, pokrajine ter občanov določa zakon in statut občine.
4. člen
Upravni organi, ki neposredno poslujejo z občani, morajo opravljanje svojega dela organizirati tako, da je občanom omogočeno, da v čim krajšem času uveljavijo svoje pravice in izvršujejo svoje obveznosti.
5. člen
Upravni organi morajo skrbeti za izpolnjevanje strokovne izobrazbe delavcev, racionalizacijo svojega delovanja ter učinkovito notranjo organizacijo. Za izvajanje tega skrbi župan ali tajnik oziroma vodja občinske uprave po pooblastilu župana.
6. člen
Delo upravnih organov je javno. O delu posameznih upravnih organov obvešča javnost po pooblastilu župana tajnik občine.
Upravni organi so dolžni svoje delo opravljati učinkovito, hitro in kvalitetno. V nasprotnem primeru lahko prične postopek za oceno strokovnosti dela župan ali tajnik občine.
7. člen
Upravni organi morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot državna ali uradna tajnost osebnih podatkov občanov.
8. člen
Naloge iz pristojnosti občine opravlja župan, tajnik občine, upravni organi in občinske javne službe.
9. člen
Za opravljanje nalog iz 2. člena tega odloka se ustanovijo naslednji organi:
– oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti,
– oddelek za proračun in finance,
– oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo,
– oddelek za komunalo in urejanje prostora.
10. člen
Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti opravlja naloge na področjih:
– priprave osnutkov odlokov in drugih občinskih aktov s področja dela občinske uprave,
– izvensodne poravnave sporov,
– urejanje premoženjskopravnih zadev,
– upravljanje z občinskim premoženjem,
– upravni nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov,
– volilnih opravil in izvajanje referenduma,
– nudenje pravne pomoči občanom, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim pri uveljavljanju njihovih pravic in obveznosti v upravnem postopku,
– nalog, ki se nanašajo na organizacijo in delovanje občinske uprave, kadrovske zadeve, plače delavcev, upravljanje in vzdrževanje objektov ter varovanje premoženja,
– pisarniškega poslovanja, urejanje dokumentarnega gradiva in ekonomat,
– zagotavljanje vseh organizacijskih, strokovno-tehničnih in administrativnih del za župana in občinsko upravo,
– nalog s področja obrambe in zaščite, reševanja za primer naravnih nesreč, požarne varnosti in organiziranje gasilstva,
– upravnih, strokovnih, razvojnih nalog za predšolsko vzgojo in izobraževanje, socialnega skrbstva in osnovno varstvo otroka in družine, invalidov in ostarelih,
– pospešuje vzgojno, izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno, turistično, kulturno in druge dejavnosti na svojem področju,
– pospešuje razvoj športa in rekreacije,
– sodeluje pri pripravi in izdelavi planskih dokumentov občine s teh področij,
– razpravlja in upravlja s sredstvi, namenjenimi dejavnosti, katero pokriva,
– določa pogoje za gradnjo, oddajo in najem objektov dejavnostim, ki jih pokriva,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi ne spadajo v delovno področje drugih oddelkov.
11. člen
Oddelek za proračun in finance opravlja naloge na področjih:
– spremljanje predpisov s področja javnih in drugih financ,
– priprave odloka o proračunu občine, rebalansa proračuna ter odloka o zaključnem računu proračuna,
– izvrševanje proračuna,
– vodenje knjigovodstva proračuna, analize in poročila o realizaciji proračuna,
– vodenje računov, finančni načrti, analize, poročila, vodenje knjigovodstev in drugo,
– vodenje računa občinske uprave (finančni načrti, poročila, vodenje knjigovodstva, obračun plač in drugih osebnih prejemkov, izdelava periodičnih in zaključnih računov uprave),
– sodelovanje pri vodenju investicij iz komunalnih dejavnosti in ostalih dejavnosti v občini,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
12. člen
Oddelek za komunalo in urejanje prostora:
– vodi investicije iz komunalnih dejavnosti,
– v sodelovanju s pristojnimi upravnimi organi oblikuje najemnine in zakupnine za oddajo zemljišč, objektov, lokalov in drugega občinskega premoženja in sodeluje pri izdaji koncesij,
– ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem občine v sodelovanju z drugimi organi,
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada,
– v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe,
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti s področja varstva okolja,
– ureja in vzdržuje vodovodne, energetske in komunalne objekte,
– gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine in podobno,
– opravlja normativno-pravna, analitična in strokovno tehnična dela in naloge, izvršuje zakone in druge predpise,
– pripravlja planske dokumente in razvojne programe,
– opravlja strokovne in druge naloge na področju družbenega planiranja in urejanja prostora, ki jih opravlja v skladu z zakonom in drugimi predpisi s področja planiranja in urejanja prostora,
– vodi aktivnosti v zvezi z izdelavo planskih aktov občine,
– predlaga pogoje za gradnjo, oddajo in namen objektov in površin občine v sodelovnju z drugimi organi.
13. člen
Oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo:
– pospešuje razvoj kmetijstva, drobne obrti in podjetništva,
– spremlja in analizira tekoča gibanja na področju gospodarstva, kmetijstva, turizma in gozdarstva, ter ugotavlja skladnost teh gibanj v odnosu do sprejetih planskih usmeritev,
– pridobiva predvidena sredstva za subvencioniranje kmetijstva, sredstva za investicije v kmetijstvo in sredstva za razvoj podeželskega turizma,
– določa pogoje in način subvencij, ter tekočih transferjev v gospodarsko podjetniške dejavnosti,
– pospešuje gospodarski razvoj občine,
– pospešuje in razvija turistično dejavnost in skrbi za promocijo občine,
– spodbuja izobraževanje s področja turizma, kmetijstva, obrti in podjetništva,
– pripravlja planske dokumente in razvojne programe, ter sodeluje pri oblikovanju proračuna.
14. člen
Za usklajevanje dela med posameznimi upravnimi organi skrbi župan ali po pooblastilu tajnik občine.
15. člen
Župan vodi občinsko upravo in opravlja druge naloge iz pristojnosti občine, določene v zakonih in statutu občine in je neposredno odgovoren za izvajanje nalog uprave.
16. člen
Delo občinske uprave neposredno vodi, po pooblastilu župana tajnik občine, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet.
Župan pooblasti tajnika za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
17. člen
Upravne organe vodijo načelniki oddelkov, ki opravljajo istočasno tudi dela in naloge kot samostojni strokovni delavci oziroma višji upravni delavci za dela in naloge posameznega upravnega organa.
Načelnik oddelka organizira delo, skrbi za zakonitost dela in opravlja druge naloge v okviru svojih pravic, pooblastil, dolžnosti in odgovornosti, ki jih določajo zakoni, statut občine in drugi akti.
18. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan ali po njegovem pooblastilu tajnik na podlagi načrta delovnih mest.
Načelnike oddelkov in višje upravne delavce imenuje in razrešuje župan. Upravne delavce na predlog načelnika imenuje v naziv in razrešuje župan.
Koeficient za določanje plače višjih upravnih delavcev določi župan ob smiselni uporabi republiških predpisov.
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča župan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija, ko jo imenuje občinski svet.
19. člen
Za vse zaposlene v občinski upravi se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1995 dalje.
Št. VI-1-OS/95
Pivka, dne 24. avgusta 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Pivka
Čančula N. Iztok, d.i.a. l. r.

AAA Zlata odličnost