Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2693. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev, stran 4648.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
1. člen
Cene proizvodov in storitev v dejavnostih proizvodnje in distribucije vode, odvajanja in prečiščevanja odplak, proizvodnje, prenosa in distribucije plina, proizvodnje in distribucije toplote ter odvažanja in odlaganja odpadkov (v nadaljnjem besedilu: cene komunalnih storitev), ki so bile oblikovane v skladu z uredbo o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 32/95) in so se uporabljale na tržišču na dan 8. oktobra 1995, smejo pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) oblikovati na način, določen s to uredbo.
2. člen
Zavezanci, ki so v času trajanja uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 32/95) z zahtevkom Vladi Republike Slovenije predlagali odreditev višje stopnje povišanja cen, lahko povišajo cene v času trajanja te uredbe v skladu s sprejetim sklepom Vlade Republike Slovenije.
3. člen
Cene proizvodnje in distribucije vode, odvajanje in prečiščevanje odplak in odvažanja in odlaganja odpadkov, se od 1. novembra 1995 dalje lahko povečajo največ za 1,1 odstotka.
4. člen
Cene proizvodnje in distribucije plina in proizvodnje in distribucije toplote se ne spremenijo.
5. člen
V primeru, da cene, oblikovane na podlagi 2. in 3. člena ne pokrivajo stroškov za odplačilo zapadlih anuitet kreditov mednarodnih finančnih institucij, ki se v skladu s pogodbo odplačujejo iz cene komunalnih storitev in za katere, na podlagi predpisov, jamči Republika Slovenija, lahko zavezanec z zahtevkom predlaga Vladi Republike Slovenije, da ta odredi višjo stopnjo povišanja cen.
Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.
Zahtevku mora biti priložena analiza cen in stroškov, kot vsi podatki, iz katerih je razvidno, da dosežena cena ne vsebuje deleža, potrebnega za odplačilo anuitet. Če zahtevek ne vsebuje vseh, za izdelavo analize potrebnih podatkov se šteje, da zahtevek ni popoln. Zavezanec ga je dolžan dopolniti v roku in na način, ki ga določi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pripravi predlog Vladi Republike Slovenije za odreditev višje stopnje povišanja cen na podlagi analize podatkov, mnenja župana občine in soglasja Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za finance.
6. člen
Za opravljanje osnovne komunalne storitve, ki jo zavezanec opravlja prvič, se cena lahko oblikuje tako, da ne presega ravni cene, ki je že uporabljena na tržišču za enako storitev in vrsto uporabnika, opravljeno s podobno ali enako tehnologijo.
Najmanj osem dni pred uporabo cene komunalne storitve iz prejšnjega odstavka, morajo zavezanci o tem obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstvo za okolje in prostor. Obvestilo mora vsebovati:
– naziv in firmo zavezanca,
– območje na katerem se bo storitev izvajala,
– predvideno razčlenitev stroškov za opravljeno storitev,
– opis tehnologije opravljanja storitve in predviden obseg na enoto storitve,
– datum predvidenega pričetka opravljanja storitve,
– raven cene komunalne storitve z navedbo primerljive cene za enako komunalno storitev, ki se na tržišču že uporablja ter navedbo območja na katerem se ta storitev opravlja.
7. člen
V primeru spremembe obračuna opravljene storitve iz akontativnega načina obračuna na obračun po dejanski porabi, lahko zavezanec z zahtevkom predlaga Vladi Republike Slovenije, da izda soglasje k ceni. Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.
Zahtevku mora biti priložena analiza cen in stroškov, iz katere je razvidno, da se zaradi spremembe načina obračuna ne poveča prihodek pri opravljanju storitve.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pripravi predlog Vladi Republike Slovenije za izdajo soglasja k predlaganim cenam na podlagi analize podatkov, mnenja župana občine in soglasja Ministrstva za gospodarske dejavnosti oziroma Ministrstva za okolje in prostor.
8. člen
Zavezanci, ki oblikujejo cene komunalnih storitev v skladu s to uredbo, morajo najkasneje pet dni po uveljavitvi cen o tem obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
Obvestilo mora vsebovati podatke o doseženih ravneh cen posameznih vrst storitev po vrstah uporabnikov in doseženih povprečnih cenah po posameznih vrstah storitev po in pred izvršenim povišanjem.
9. člen
Zavezanci, ki oblikujejo cene komunalnih storitev v skladu z 2. členom te uredbe, v času trajanja te uredbe ne smejo spreminjati dobavnih in drugih plačilnih pogojev.
10. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 32/95).
11. člen
Uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 10. oktobra 1995.
Št. 380-05/93-14/7-8
Ljubljana, dne 5. oktobra 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost