Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2661. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-1990, stran 4619.

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) in prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 21. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 ter prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/90) ter družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe za območje širitve proizvodnega programa podjetja Danfoss Compressors d.o.o. Črnomelj in za območja gradnje objektov in ureditev za potrebe turistične dejavnosti ter nekaterih drugih objektov na zemljiščih 1. in 2. območja kmetijskih zemljišč.
I. DOLGOROČNI PLAN
3. člen
Kartografski del dolgoročnega plana se dopolni z vrisi:
– območja širitve proizvodnega programa podjetja Danfoss Comressors d.o.o. Črnomelj – 1. faza, na:
– karti 1 Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za poselitev,
– karti 15 Zasnova namenske rabe prostora ter
– karti 16 Ureditvena območja naselij;
– območij gradenj objektov in ureditev za potrebe turistične dejavnosti ter nekaterih drugih objektov na naslednjih zemljiščih 1. območja kmetijskih zemljišč (nova stavbna zemljišča oziroma sekundarna raba kmetijskih zemljišč):
del 2773/1, del 2773/2; 1574, 1575 del, 1576/1 del; 971 del, 966; 855, 857, 858, 861, 862, 863, 820/3, 814, 815, 816, 817 del, 807, 808, 809, 810; 974, 975, 976, 977, 978, 979, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988/1, 988/2; 628 del, 629/1 del; 594/2 del, 594/3 del, 594/1 del; 1026/2 del k.o. Griblje;
del 2009, 2010, pot 2738; 2065/1, 2065/2, 2068; 1842 del, 1818 del; 2057/1 del k.o. Krasinec;
2274/8 del, 2268 del; 2262/2 del, 2262/3 del k.o. Bedenj;
548/1 del, 549/1 del; 255, 256, 37/5, 37/1 del; 37/1 del, 37/2 k.o. Vinica;
2090, 2091, 2092, 2093, 2097, 2098, 2099 del, 2101 del, 2100 del, 2102 del; 209, 2084 k.o. Učakovci;
280/2 del, 281/1 del, 275 del, 284/1 del, 284/2 del, 272/3, 272/1, 171/1 del, 270 del, 269/2 del, 169/1 del, 267 del, 266 del; 126, 123, 122, 121, 124, 120, 125 k.o. Stari trg ob Kolpi;
717 del, 714/1 del, 128/2, 128/1, 112/1 del, 113/1 del, 113/2 del, 114 del, 115/2 del, 116 del, 117 del, 118 del, 124/2 del, 124/1 del k.o. Sodevci;
1138/4 del, 15, 136, 1137/2, 141/2 del, 1042 del, 1043 del, 1045/1 del, 1045/2 del, 1046/1 del, 1046/2 del; 1086/1, 1086/2, 1087, 1089, 1090/1, 1091/1, 1091/2, 1093/2, 1093/1, 1100, 1099, 1098, 88/1-5, 1098/2, 1097, 1096, 1094/2, 1094/1; 1090/2, 1091/1, 88/1-5 k.o. Radenci.
– območij za nova stavbna zemljišča na 2. območju kmetijskih zemljišč, prikazanih na kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega plana na kartah PKN v merilu 1:5000 na listih; Ozalj 31, 32, 41 in 42; Črnomelj 30, 40 in 50; Karlovac 2, 3, 11, 12 in 13; Vrbovsko 7, 8, 9, 15,16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 36 in 37.
II. DRUŽBENI PLAN
4. člen
Prostorske sestavine družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87) se spremenijo in dopolnijo v naslednjih poglavjih:
Poglavje 2. NAMENSKA RABA POVRŠIN, točka 2.6 Prostorski razvoj industrije se dopolni tako, da se na koncu doda naslednje besedilo:
“Za potrebe industrijskega kompleksa Danfoss Compressors d.o.o. Črnomelj bomo v 1. fazi zagotovili dodatnih 6,48 ha površin za razširitev proizvodnega programa ob obstoječi lokaciji v Čardaku”.
5. člen
Poglavje 3. NAČINI UREJANJA PROSTORA se v točki 3.1. Območja, za katera se izdelajo prostorski izvedbeni načrti, v tretjem odstavku dopolni z: Zazidalni načrt Danfoss Črnomelj – 1. faza.
V poglavju 3. NAČINI UREJANJA PROSTORA se točki 4. Programske zasnove za prostorske izvedbene načrte doda naslednje besedilo:
B. PROGRAMSKA ZASNOVA ZA ZAZIDALNI NAČRT DANFOSS ČRNOMELJ – 1. FAZA
1. OPREDELITEV OBMOČJA UREJANJA
Območje zazidalnega načrta vključuje zemljišča oziroma dele zemljišč s parc. št.: 1060/2, 1060/3, del 1058/4, del 1058/3, del 1058/2, 1059, 1060/2, 1060/4, 1060/1, del 1058/5, del 1058/7, del 1058/22, del 1058/11, del 1058/12, 1068/2, 1066, 1194/24, 1126/2, 1061/11, 1058/9, 1061/1, 1058/17, 1061/6, 1061/5, 1058/8, 1061/7, 1061/3, 1061/4, 1061/2, 1062/4, 1062/2, 1063/4, 1063/1, 1063/5, del 1068/1, del 1069, del 1070/1 in del 1075/1 vse k.o. Črnomelj.
2. ZASNOVA ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI V PROSTORU IN ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA
Za proizvodnjo kompresorjev se ohranja sedanji objekt, nanj pa se navežejo nove pokrite proizvodne površine. Locirajo se na severozahodni del območja urejanja. Ob predvideni trasi obvozne ceste se umestijo energetski in komunalni objekti ter parkirišča, proti stanovanjski soseski Čardak pa se kmetijske površine ohranijo s funkcijo zelenega pasu z intenzivno zazelenitvijo. Sedanja parkirišča in uvozi v kompleks se ohranijo. Glavni dostop v območje se ohrani, predvidi se dodatni uvoz za tovorni promet z obvozne ceste.
Območje se glede na namensko rabo deli na površine:
----------------------------------------------------------------
– območje proizvodnih objektov:
obstoječe                       12.529 m2
novo                          20.650 m2
– zelene površine                   21.059 m2
– energetska in komunalna infrastruktura        2.150 m2
– manipulativne površine in ceste            8.380 m2
----------------------------------------------------------------
Skupaj:                        64.768 m2
----------------------------------------------------------------
2.1. Območje proizvodnih objektov
Obstoječe območje proizvodnega kompleksa Danfoss se ohrani. Dovoljene so zgostitve pozidave in posodobitve tehnoloških procesov. Sprememba oziroma dopolnitev dejavnosti je dovoljena ob pogoju, da emisije v okolje ne presežejo z zakonom določenih mejnih količin.
Severno od obstoječega se širijo nove proizvodne površine. Prostor se izrabi za postavitev objektov ter potrebno manipulacijo.
2.2. Območje uprave in spremljajočih dejavnosti
Nove pokrite površine za upravo in spremljajoče dejavnosti se predvidijo v 2. fazi, v sklopu ureditvenega načrta Belt Črnomelj.
2.3. Zelene površine in robno območje kompleksa
Na stičnem območju kompleksa se ohranijo kmetijska zemljišča, ki se delno zasadijo z visokoraslim drevjem.
Poseg na te površine se izjemoma dovoli, če se v fazi priprave zazidalnega načrta ne ugotovi racionalnejše izrabe prostora za sam objekt in potrebne manipulativne površine (požarne ceste in podobno).
3. ZASNOVA INFRASTRUKTURNIH OMREŽIJ
3.1. Promet in manipulativne površine
Obstoječi in glavni vhod v območje se ohrani. Glavni vhod za tovornjake se uredi na zahodu, z obvozne ceste.
Za potrebe kompleksa se uporabijo obstoječa parkirišča 100 vozil, nova pa se zagotovijo v območju ureditvenega načrta Belt Črnomelj
Med objekti naj se uredijo potrebne manipulativne površine, ki se asfaltirajo.
3.2. Komunalna infrastruktura
– Vodovod:
Vodovod se priključi na obstoječe javno vodovodno omrežje, ki se rekonstruira.
Požarna voda je glede na predvideno požarno obremenitev predvidena na 12 l/s. Skupaj je poraba vode brez upoštevanja tehnološke vode na 13,74 l/s. Poraba tehnološke vode je ocenjena na 3 l/s. Skupaj je predvidena poraba vode na 17 l/s.
– Kanalizacija:
Vse fekalne in meteorne vode se vodijo v obstoječo industrijsko (interno) čistilno napravo, ki zagotavlja biološko čiščenje vode pred iztokom v reko Dobličico.
3.3. Energetsko omrežje
Obstoječi 20 kV daljnovod se prestavi v novo kabelsko kanalizacijo. Od RTP se po kabelski kanalizaciji izvede napajanje energetskega bloka Danfoss. Potrebna končna priključna moč objektov je 5.000 kW.
3.4. Zveze
Za potrebe tovarniškega kompleksa se predvidi razširitev obstoječih telefonskih linij.
4. USMERITVE ZA ARHITEKTONSKO, URBANISTIČNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
Prostor v urbanistično-oblikovnem smislu določata obstoječa arhitektura industrijskih kompleksov Danfoss in Belt ter stanovanjska pozidava na severu.
4.1. Urbanistično oblikovanje
Ohrani se sedanja proizvodna hala ob cesti, uvoz z vratarnico in parkirne površine. V nadaljevanju parcele se razporedijo novi proizvodni objekt, energetski objekt tako, da se proti naselju ohrani vsaj 50-metrski zeleni pas kot vizualna in zvočna bariera. Čimbolj funkcionalno se izrabijo razpoložljive površine (ob upoštevanju zahtev proizvodnje). Temu se prilagodijo tudi potrebne manipulativne površine, dovozi in parkirišča.
Z območjem novih proizvodnih površin se uskladi potek obvozne ceste Črnomlja.
4.2. Krajinsko oblikovanje
Postavitev objektov naj (kolikor je to mogoče zaradi zahtev proizvodnje) upošteva terenske značilnosti in se jim prilagaja. Vseki in drugi grobi posegi v teren se naj v čimvečji meri omilijo z ustreznimi nakloni brežin, njihovo utrditvijo in zazelenitvijo. Stično območje s stanovanjskim naseljem se ozeleni z gosto drevesno vegetacijo v kombinaciji z leseno ograjo.
4.3. Oblikovanje objektov
Oblikovanje nove proizvodne hale naj bo usklajeno z značilnostmi objekta obstoječe proizvodnje. Fasade objektov naj bodo rastrirane barvno in tudi reliefno. S tem se pri oblikovanju fasad objektov izrednih volumnov doseže vsaj delno prilagoditev na bolj drobno merilo narave in okolice.
Novi proizvodni objekt ne sme presegati višine sedanjega objekta.
5. USMERITVE ZA IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
Varstvo pred hrupom
Sedanja proizvodnja ne povzroča hrupa, ki bi presegal z uredbo o hrupu v naravnem in življenskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) določenih mejnih vrednosti ravni hrupa za III. območje. Nova proizvodnja v stičnem območju s stanovanjskim predelom ne sme presegati mejnih vrednosti ravni hrupa, ki so določene za stanovanjske soseske (II. območje). Vse vire hrupa je potrebno odpravljati z dodatnimi protihrupnimi ukrepi na izvoru.
Varstvo zraka
Emisije v zrak ne smejo presegati mejnih količin snovi, ki jih je dovoljeno spuščati v zrak skladno z uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94).
Iz kurilnih naprav se ne sme izpuščati več snovi v zrak, kot je to dovoljeno z uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94).
Pri lakirnici in postavitvi njene tehnologije se upoštevajo določila uredbe o emisiji snovi v zrak iz lakirnic (Uradni list RS, št. 73/94).
Varstvo voda
V vodotok Dobličico je dovoljeno spuščati le meteorne in prečiščene vode, vsebnost snovi pa mora biti v zakonsko določenih mejah.
Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se zbirajo v posebnih zabojnikih znotraj območja urejanja in odvažajo na komunalno deponijo. Odpadke, ki imajo značaj odpadnih surovin, je potrebno zbirati ločeno in jih odvažati v nadaljnjo predelavo. Če bodo pri proizvodnem procesu nastajali posebni odpadki, je potrebno predhodno določiti njihovo končno dispozicijo.
6. OGROŽENOST ZARADI NARAVNIH NESREČ IN VOJNE
Pri načrtovanju novih objektov je potrebno upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli - Cancan - Seiberg.
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred vojnimi dejstvovanji glede na določbe zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ni potrebno predvideti.
7. ETAPNOST REALIZACIJE POSEGOV V PROSTOR
Realizacija zazidalnega načrta bo potekala v dveh fazah, in sicer:
– 1. faza: gradnja objekta za proizvodnjo ter spremljajoče infrastrukture,
– 2. faza: ureditev priključka na obvozno cesto ter dogradnja manjkajoče infrastrukture (kabliranje daljnovoda, dogradnja energetske infrastrukture)
Izgradnja upravnega objekta ter spremljajočih servisnih objektov se izvede v zadnji fazi, po predvidenem ureditvenem načrtu Belt Črnomelj.
8. POSEGI NA 1. OBMOČJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
Za realizacijo programa izgradnje objektov po tej programski zasnovi bo potrebno poseči na kmetijska zemljišča na severozahodnem delu kompleksa, ki so opredeljena kot 1. območje kmetijskih zemljišč v skupni površini 2,60 ha. V naravi je del teh zemljišč v približni izmeri 0,34 ha že funkcionalno zemljišče tovarne.
Širitev objekta je predvidena na 1,04 ha površin, ki pomenijo funkcionalno zemljišče novega proizvodnega objekta. Zemljišča v površini 1,22 ha se ohranijo kot kmetijske površine in se delno zasadijo z visokoraslo vegetacijo.
Širitev industrijskega kompleksa je predvidena med že urbaniziranim predelom mesta, industrijskim območjem Belta ter planirano obvozno cesto Črnomlja. S tem posegom se zaključuje meja med odprtimi kmetijskimi površinami ter urbano strukturo mesta.
Investitor mora za izgubljena kmetijska zemljišča 1. območja zagotoviti usposodobitev drugih zemljišč za kmetijsko proizvodno vsaj v enakem obsegu in plačati odškodnino za spremembo namembnosti zemljišča, za zemljišča kmetij pa zagotoviti nadomestne kmetijske površine.
6. člen
Grafični prikaz programske zasnove je na strani 4622.
7. člen
Opredelijo se nova stavbna zemljišča na 1. območju kmetijskih zemljišč oziroma sekundarna raba teh zemljišč za naslednje posamezne vrste dejavnosti:
– dopolnilna dejavnost kmetije – stavbno zemljišče: 1574, 1575 del, 1576/1 del k.o. Griblje;
– dopolnilna dejavnost kmetije – sekundarna raba kmetijskih zemljišč: 971 del, 966 k.o. Griblje;
– kopališča in kampi – stavbna zemljišča: del 2773/1, del 2773/2; 855, 857, 858, 861, 862, 863, 820/3, 814, 815, 816, 817 del, 807, 808, 809, 810 k.o. Griblje; 37/1 del, 37/2 k.o. Vinica; 280/2 del, 281/1 del, 275 del, 284/1 del, 284/2 del, 272/3, 272/1, 171/1 del, 270 del, 269/2 del, 169/1 del, 267 del, 266 del k.o. Stari trg ob Kolpi; 1086/1, 1086/2, 1087, 1089, 1090/1, 1091/1, 1091/2, 1093/2, 1093/1, 1100, 1099, 1098, 88/1-5, 1098/2, 1097, 1096, 1094/2, 1094/1 k.o. Radenci;
– kampi – sekundarna raba kmetijskih zemljišč (sadovnjaki): 974, 975, 976, 977, 978, 979, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988/1, 988/2 k.o. Griblje; 126, 123, 122, 121, 124, 120, 125 k.o. Stari trg ob Kolpi;
– širitev pokopališč – stavbna zemljišča: 1026/2 del k.o. Griblje; 548/1 del, 549/1 del k.o. Vinica;
– mejni prehodi – stavbna zemljišča: 2090, 2091, 2092, 2093, 2097, 2098, 2099 del, 2101 del, 2100 del, 2102 del k.o. Učakovci; 717 del, 714/1 del, 128/2, 128/1, 112/1 del, 113/1 del, 113/2 del, 114 del, 115/2 del, 116 del, 117 del, 118 del, 124/2 del, 124/1 del k.o. Sodevci;
– ostala stavbna zemljišča: 2065/1, 2065/2, 2068 k.o. Krasinec;
– vris obstoječega stanja (reambulacije): del 2009, 2010, pot 2738; 1842 del, 1818 del; 2057/1 del k.o. Krasinec, 2274/8 del, 2268 del; 2262/2 del, 2262/3 del k.o. Bedenj, 628 del, 629/1 del; 594/2 del, 594/3 del, 594/1 del k.o. Griblje, 209, 2084 k.o. Učakovci, 255, 256, 37/5, 37/1 del k.o. Vinica, 1138/4 del, 15, 136, 1137/2, 141/2 del, 1042 del, 1043 del, 1045/1 del, 1045/2 del, 1046/1 del, 1046/2 del; 1090/2, 1091/1, 88/1-5 k.o. Radenci.
8. člen
Opredelijo se nova stavbna zemljišča na 2. območju kmetijskih zemljišč, ki so prikazania na kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin družbenega plana na kartahPKN v merilu 1:5000 na listih; Ozalj 31, 32, 41 in 42; Črnomelj 30, 40 in 50; Karlovac 2, 3, 11, 12 in 13; Vrbovsko 7, 8, 9, 15,16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 36 in 37.
9. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-7/95
Črnomelj, dne 21. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek l. r.

AAA Zlata odličnost