Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2663. Pravilnik o razmerjih plač in nagrajevanju funkcionarjev Občine Črnomelj, stran 4623.

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) ter skladno z začasnim sklepom pristojne Komisije DZ o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišjo vrednostno funkcijo v posamezni skupini (št. 020-02/89-2 z dne 6. 4. 1995), upoštevajoč 3. člen zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93), določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) ter 19. člena statuta Občine Črnomelj je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 21. 9. 1995 sprejel
P R A V I L N I K
o razmerjih plač in nagrajevanju funkcionarjev Občine Črnomelj
1. člen
S tem pravilnikom se določijo plača in nadomestila plač ter drugi prejemki funkcionarjev, ki jih na funkcijo voli in imenuje Občinski svet občine Črnomelj (v nadaljevanju: funkcionarji).
2. člen
Plača funkcionarjev je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovne izkušnje in dodatka za delovno uspešnost.
Osnovna plača se določi na podlagi osnove za obračun plače in količnikov določenih v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
3. člen
Osnova za obračun plače je izhodiščna plača za prvi tarifni razred, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
4. člen
Količniki za določitev osnovne plače poklicnim funkcionarjem so:
– župan                           7,50
– tajnik                          5,90
in nepoklicnih funkcionarjev:
– predsednik občinskega sveta                 7
– podžupan                          6,5
– podpredsednik občinskega sveta                5
– predsednik stalnih odborov (ustanov. s statutom)      4,5
– predsednik drugih delovnih teles               4
– člani občinskega sveta                   3,5
5. člen
Osnovni količnik za določitev plače se poklicnim (stalno zaposlenim) funkcionarjem poveča za dodatek na delovne izkušnje.
Delovne izkušnje se vrednotijo tako, da se plača funkcionarja v mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako začeto leto delovne dobe, vendar največ do 20%.
6. člen
Osnovni količnik z dodatkom za delovne izkušnje se lahko vsak mesec poveča za odstotek ovrednotene delovne uspešnosti.
7. člen
Kriteriji za določanje delovne uspešnosti poklicnim funkcionarjem in njihovo ovrednotenje:
a) Zahtevnejša strokovnost od predvidene, potrebna za opravljanje nalog – do 10% osnovne plače
b) Vpliv in prispevek organizacijskih, vodstvenih in drugih sposobnosti k uspešnosti dela:
– pravočasnost                do 5% osnovne plače
– natančnost                 do 5% osnovne plače
– samostojnost                do 5% osnovne plače
– ustvarjalnost               do 5% osnovne plače
– doseganje rezultatov            do 5% osnovne plače
c) Delovna obremenjenost
(nadurno in popoldansko delo) – do 20% osnovne plače.
Ovrednoteni kriteriji se seštevajo.
Višina dela plače za delovno uspešnost znaša največ do 50%.
8. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja določi višino dela plače za delovno uspešnost za župana, za tajnika na predlog župana, najmanj enkrat letno.
9. člen
Funkcionarju, ki opravlja funkcijo nepoklicno in v času rednega delovnega razmerja, se za opravljanje funkcije prizna del plače, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela za katerega funkcionar ni prejel plače iz delovnega razmerja. Nadomestila se izplačujejo, kjer je funkcionar v delovnem razmerju, refundacijo teh sredstev pa izvrši proračun.
Funkcionar, ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim delom ima pravico do nadomestila izgubljenega zaslužka. Za izračun se upošteva osnova od katere funkcionar plačuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
10. člen
Funkcionarju, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno in izven svojega rednega delovnega časa, se mu prizna nagrada, ki glede na obseg opravljenega dela znaša največ do 33% plače po osnovi, določeni v 2. členu drugega odstavka in 4. členu, ki bi pripadala funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije za poln delovni čas.
Pravica do povračila stroškov, kjer ima funkcionar za udeležbo na seji sveta oziroma delovnega telesa izključuje pravico do nagrade za to delo po prvem odstavku tega člena.
Predsedniku sveta pripada nagrada v fiksnem znesku v višini 18 %, glede na obseg in uspešnost opravljenega dela pa tudi v variabilnem delu do višine 15%.
Za ostale nepoklicne funkcionarje iz 4. člena, se denarna nagrada določi trimesečno, polletno ali ob koncu koledarskega leta, upoštevajoč obseg dela in uspešnost dela funkcionarja.
Višino nadomestila variabilnega dela nagrade, ki jo naj bi prejel funkcionar, določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potem, ko na osnovi poročila funkcionarja o obsegu in uspešnosti opravljenega dela presodi vrednost tega dela.
11. člen
Drugi člani delovnih teles prejemajo za svoje delo v teh telesih dnevnico, imajo pa tudi pravico do povračila stroškov, kot to določi občinski svet s posebnim sklepom.
12. člen
Sredstva za izplačilo po navedenem pravilniku se zagotovijo vsakoletno v občinskem proračunu.
13. člen
Ta pravilnik se uporablja od dneva sprejema.
Št. 012-003/95
Črnomelj, dne 21. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost