Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2678. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Radeče, stran 4635.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) ter 19. in 68. člena statuta Občine Radeče je Občinski svet občine Radeče na 5. seji dne 8. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Radeče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organizacijo in delovno področje občinske uprave Občine Radeče (v nadaljevanju: občinska uprava) ter ureja druga vprašanja v zvezi z njenim delovanjem.
2. člen
Občinska uprava izvaja sprejeto politiko in izvršuje zakone, odloke in druge predpise ter splošne akte občinskega sveta in župana, izvaja razvojne smernice občinskega svta, spremlja stanje za reševanje problematike na teh področjih, izdaja izvršilne predpise, odloča o upravnih zadevah, pripravlja osnutke predpisov in drugih splošnih aktov iz pristojnosti občinskega sveta in župana ter opravlja druga strokovna in servisna dela za občinski svet in župana.
Občinska uprava sodeluje z organi uprave drugih občin in države, s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in drugimi organizacijami v zadevah lokalnega pomena.
3. člen
Občinska uprava lahko na podlagi predhodno sklenjene pogodbe, ali občinskega predpisa opravlja določene strokovne naloge za javne zavode, javna podjetja, agencije, sklade, zveze, društva in druge organizacije ter uprave drugih občin.
Občinska uprava lahko na podlagi predhodno sklenjene pogodbe v skladu z aktom občinskega sveta oziroma v soglasju z županom naroči izvajanje določenih strokovnih nalog pri zunanjih izvajalcih.
4. člen
Občinska uprava mora skrbeti za racionalno, učinkovito in kvalitetno izvajanje nalog ter za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev državne uprave.
5. člen
Delo občinske uprave je javno.
O delu občinske uprave obvešča javnost župan ali od njega pooblaščena oseba. Delavci občinske uprave morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
6. člen
Občinska uprava Radeče je enovit upravni in strokovni organ Občine Radeče za izvajanje upravnih in strokovnih nalog iz pristojnosti občine.
7. člen
Občinska uprava Radeče ima naslednje notranje organizacijske enote;
– Oddelek za družbene dejavnosti
– Oddelek za gospodarstvo in finance
– Urad župana.
S povečanim obsegom dela in ob spremenjeni zakonodaji se lahko v občinski upravi oblikujejo tudi samostojni oddelek za finance in oddelek za urejanje prostora.
8. člen
Občinska uprava opravlja upravne in strokovne naloge iz pristojnosti občine na delovnih področjih, navedenih v tem odloku, pa tudi vse druge naloge, ki so z zakonom ali drugim aktom določene kot pristojnosti občinske uprave.
Oddelek za družbene javne službe opravlja naloge, ki se nanašajo na;
– zdravstveno in lekarniško dejavnost na primarni ravni, zdravstveno varstvo občanov brez prejemkov, zagotavljanje mrliško pregledne službe;
– socialno varstvo občanov, mrežo javne službe za osebno pomoč in pomoč na domu, osnovno varstvo otroka in družine, subvencioniranje najemnin, programe javnih del;
– oddajo socialnih in službenih stanovanj v najem;
– osnovno in glasbeno šolstvo, ustanoviteljstvo šol, zagotavljanje materialnih pogojev za delo šol in dodatnih dejavnosti šol, splošne in kadrovske zadeve za šole;
– predšolsko vzgojo in varstvo, materialni položaj vrtca;
– šport in rekreacijo;
– kulturo in knjižničarstvo, ustanoviteljstvo in pospeševanje, financiraje dejavnosti in zavodov;
– raziskovalno, spomeniško varstveno in muzejsko dejavnost;
– pomoč KS pri vprašanjih družbenih dejavnosti;
– pripravo splošnih in posamičnih aktov s področja družbenih dejavnosti;
– vse druge naloge s področij družbenih dejavnosti.
Oddelek za gospodarstvo in finance opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– gospodarske javne službe – oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, površine za pešce, zelene površine, pregled, nadzor in čiščenje komunalnih naprav in dimnih vodov, urejanje javnih parkirišč, trgov in ulic, dimnikarsko, pogrebno in pokopališko službo, ceste;
– podjetništvo in obrt, kmetijstvo, turizem in trgovino, razvoj demografsko ogroženih območij, upravljanje občinskega premoženja, stanovanjsko gospodarstvo, ekologijo, komunalno redarstveno službo, nadzor nad krajevnimi prireditvami, zaščito in reševanje, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstvo pred požarom, gasilstvo;
– investicije v infrastrukturo, izvajanje novih investicij, investicijsko in tekoče vzdrževanje občinskega premoženja, dejavnost sklada stavbnih zemljišč, izdelavo lokacijske dokumentacije, načrtovanje in urejanje prostora;
– pripravo proračuna in zaključnega računa občine, finančno računovodske naloge za občinski proračun, sklade, javne zavode in druge organizacije, sestavo premoženjske bilance, občinske davke in takse;
– pomoč KS pri vprašanjih gospodarstva in financ;
– pripravo splošnih in posamičnih aktov s področja gospodarstva in financ;
– vse druge naloge s področja gospodarstva in financ.
Urad župana opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, požarno varstvo in obrambo, ki so v zakonski pristojnosti župana;
– zagotavljanje obveščanja javnosti o delu občinskih organov;
– pripravo splošnih in posamičnih aktov, ki so v okviru pristojnosti župana;
– kadrovske in druge splošne zadeve;
– organizacijo kontaktiranja z Državnim zborom, Državnim svetom, Vlado Republike Slovenije in njenimi organi ter inštitucijami;
– pomoč pri splošnih nalogah krajevnih skupnosti;
– protokularne zadeve;
– naloge organizacijskega in servisnega značaja, za delovanje občinske uprave, vzdrževanje in tehnične dejavnosti;
– druge naloge, ki sodijo v okvir urada župana.
9. člen
Občinska uprava opravlja naloge povezane z lokalnimi volitvami.
10. člen
Strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta, drugih organov, odborov in komisij zagotavlja župan z zaposlenimi v občinski upravi.
III. DELAVCI OBČINSKE UPRAVE
11. člen
Naloge občinske uprave izvajajo predstojniki oddelkov, oziroma služb, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci v skladu z aktom o sistemizaciji.
12. člen
Za urejanje položaja delavcev občinske uprave, notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest se smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za državne organe, za področje plač pa zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti.
13. člen
V tem odloku niso posebej navedena določila statuta, ki se nanašajo, oziroma opredeljujejo organizacijo in delovna področja občinske uprave.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Radeče, dne 8. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radeče
Matjaž Han l. r.

AAA Zlata odličnost