Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2665. Odlok o delovnem področju, sestavi in nalogah delovnih teles Občinskega sveta občine Kuzma, stran 4624.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odločba US RS, št. 45/94 - odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in 45. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95) je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 22. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o delovnem področju, sestavi in nalogah delovnih teles Občinskega sveta občine Kuzma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občinski svet lahko ustanovi oziroma ima svoja delovna telesa. Delovna telesa so odbori in komisije občinskega sveta (v nadaljevanju: delovna telesa). Delovna telesa so stalna in občasna. Ustanovijo se s tem odlokom ali s posebnim sklepom.
Svet ustanovi delovna telesa za proučevanje posameznih področij, za pripravo odločitev na teh področjih, za pripravo strokovnih podlag, za odločanje na občinskem svetu in za oblikovanje stališč do posameznih vprašanj ter za pripravo, proučevanje in obravnavo predlogov odlokov in drugih aktov občinskega sveta.
2. člen
Predsednika in člane delovnih teles imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed članov sveta in občanov. Če je kandidatov več se o njih glasuje.
3. člen
Delovno telo šteje najmanj tri člane in največ deset članov. Imenovanje članov delovnih teles traja 4 leta.
Predsednik delovnega telesa organizira in vodi njegovo delo, daje pobude za obravnavanje zadev, sodeluje s funkcionarji občinskega sveta in skrbi za izvajanje sprejetih dogovorov in sklepov.
4. člen
Delovno telo dela na sejah. Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo in na pobudo članov delovnega telesa. Predsednik je dolžan sklicati sejo tudi na zahtevo predsednika občinskega sveta, če to predlaga tretjina članov delovnega telesa ali na predlog župana. Delovno telo sprejema odločitve z večino glasov svojih članov.
II. DELOVNA TELESA
A) Odbori
5. člen
1. Odbor za komunalo, urbanizem in urejanje prostora ima predsednika in pet članov in obravnava problematiko, ki se nanaša na:
– komunalno in stanovanjsko gospodarstvo;
– prostorsko planiranje, urbanistično načrtovanje in druge posege v prostor;
– varstvo in urejanje voda;
– varstvo okolja in ekologijo;
– javno snago in čiščenje javnih površin;
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.
6. člen
2. Odbor za zdravstvo, socialno varstvo, dom in družino ter romsko problematiko ima predsednico in sedem članov in obravnava problematiko, ki se nanaša na:
– zdravstveno dejavnost in zdravstveno varstvo;
– socialno varstvo;
– obravnavo in nadzor dodeljevanja socialnih pomoči;
– položaj, pravice, varstvo, vzgojo in izobraževanje pripadnikov romske skupnosti;
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.
7. člen
3. Odbor za proračun in finance ima predsednika in dva člana in obravnava problematiko, ki se nanaša na:
– proračun občine in zaključni račun proračuna;
– davčno politiko v občini;
– gospodarjenje z občinskim premoženjem;
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.
8. člen
4. Odbor za kmetijstvo in prehrano ima predsednika in tri člane in obravnava problematiko, ki se nanaša na:
– kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano, veterinarstvo, lovstvo in ribištvo;
– varstvo kmetijskih in gozdnih površin;
– celostni razvoj podeželja;
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.
9. člen
5. Odbor za osnovno šolstvo, predšolsko varstvo, šport in kulturo ima predsednika in sedem članov in obravnava problematiko, ki se nanaša na:
– otroško varstvo in varstvo predšolskih otrok;
– vzgojo in izobraževanje;
– kulturno dejavnost;
– športno dejavnost;
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.
10. člen
6. Odbor za gospodarstvo ima predsednika in dva člana in obravnava problematiko, ki se nanaša na:
– gospodarski razvoj občine;
– razvoj podjetništva in drobnega gospodarstva;
– razvoj turizma;
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.
11. člen
7. Odbor za zaščito in reševanje ima predsednika in pet članov in obravnava problematiko, ki se nanaša na:
– področje civilne zaščite in reševanja;
– področje požarne varnosti;
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.
12. člen
8. Nadzorni odbor ima predsednico in dva člana in obravnava problematiko, ki se nanaša na:
– nadzor na tokom sredstev v občinski proračun;
– nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
– smotrnost in namembnost porabe sredstev občinskega proračuna;
– finančno poslovanje porabnikov proračunskih sredstev;
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.
B) Komisije
13. člen
9. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima predsednika in dva člana in obravnava problematiko, ki se nanaša na:
– zbiranje kandidatur za predsednika in podpredsednika občinskega sveta;
– zbiranje kandidatur za člane delovnih teles občinskega sveta;
– opravljanje drugih nalog, ki se nanašajo na kadrovske zadeve;
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.
14. člen
10. Volilna komisija ima predsednika in dva člana.
Naloge: Volilna komisija opravlja naloge določene z zakonom in izvaja volitve v občini Kuzma v skladu in okviru pristojnosti določene z zakonom in s statutom občine.
15. člen
11. Komisija za statut in pravna vprašanja ima predsednika in dva člana in obravnava problematiko, ki se nanaša na:
– pripravo predloga statuta in poslovnika ter priprava sprememb in dopolnitev statuta in poslovnika;
– razlago statutov, poslovnikov in odlokov občinskega sveta;
– opravljanje drugih zadev, določenih z zakonom, statutom in poslovnikom.
– ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.
16. člen
12. Komisijo za vloge in pritožbe sestavljajo vsi člani občinskega sveta in obravnavajo problematiko, ki se nanaša na:
– obravnavanje vlog in pritožb občanov, ki se nanašajo na posamezne zadeve;
– posredovanje pobud in predlogov za rešitve;
– sprejemanje drugih ukrepov v zvezi z vlogami in pritožbami.
III. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati:
– odlok o sestavi, pristojnosti in nalogah komisije za kadrovska in administrativna vprašanja, volitve in imenovanja Skupščine občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 19/82),
– odlok o ustanovitvi in pristojnosti komisije za statutarna in pravna vprašanja (Uradne objave, št. 4/75),
– odlok o pristojnostih in nalogah komisije za prošnje in pritožbe (Uradne objave, št. 18/74).
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 223/95-1
Kuzma, dne 22. septembra 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

AAA Zlata odličnost