Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2671. Sklep o uvedbi samoprispevka za Krajevno skupnost Stopiče, stran 4631.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85, 48/86), 56. člena statuta Krajevne skupnosti Stopiče, sklepa zbora krajanov z dne 21. maja 1995 in na podlagi odločitve krajanov na referendumu dne 17. septembra 1995 je svet krajevne skupnosti sprejel
S K L E P
o uvedbi samoprispevka za Krajevno skupnost Stopiče
1. člen
Uvede se samoprispevek v višini 2% v denarju za naslednja dela:
1. izgradnja vodovodne napeljave (25%),
2. izgradnja kanalizacije (20%),
3. izgradnja cest oziroma asfaltiranje cest in pločnikov (25%),
4. napeljava javne razsvetljave (10%),
5. izgradnja mrliških vežic (10%),
6. izgradnja zdravstvene ambulante (10%).
2. člen
Vsa dela, zajeta v 1. členu, bodo potekala po programu, ki ga je sprejel svet Krajevne skupnosti Stopiče.
3. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 4 let, od 1. 11. 1995 do 31. 10. 1999.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki stalno prebivajo na območju Občine Novo mesto, in sicer:
1. delovni ljudje od svojih čistih osebnih dohodkov in drugih prejemkov, od katerih se plačujejo prispevki iz osebnega dohodka, po stopnji 2%, razen tistih, ki prejemajo zajamčene osebne dohodke,
2. delovni ljudje in občani od dohodkov iz kmetijske dejavnosti v višini 2% od katastrskega dohodka negozdnih površin in od vrednosti za posek nakazanega lesa, razen tistih, ki jim je kmetijska dejavnost edini vir preživljanja, njihov KD pa znaša manj kot petkratni najnižji katastrski dohodek, ugotovljen za tekoče leto,
3. upokojenci od pokojnin po stopnji 2%, razen tistih:
– katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– katerih pokojnina ne presega 140% najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, ki plačujejo od pokojnine 0,5%,
4. delovni ljudje in občani, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic:
– če se jim ugotavlja osebni dohodek po stopnji 2% od čistih osebnih dohodkov,
– če se jim ne ugotavlja osebni dohodek (dopolnilna gospodarska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po stopnji 2%.
5. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialno varstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študentov, od nagrad učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in odpravnin.
6. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni organ sveta krajevne skupnosti, ki ga posebej pooblasti in določi. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira pri izplačevalcih osebnega dohodka Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter Uprava za družbene prihodke Mestne občine Novo mesto, v okviru svoje pristojnosti.
7. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
8. člen
Za izvršitev del in uporabo sredstev je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki tudi sestavi zaključni račun.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Stopiče, dne 17. septembra 1995.
Predsednik sveta
Krajevne skupnosti Stopiče
Alojz Golob l. r.

AAA Zlata odličnost