Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2666. Odlok o načinu opravljanja dimnikarskih storitev na območju Občine Loški Potok, stran 4626.

Na podlagi 4. in 17. člena odloka o gospodarskih javnih službah v občini Loški Potok (Uradni list RS, št. 47/95) v skladu s 3. in 7. členom zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90) ter 96. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Loški Potok dne 14. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja dimnikarskih storitev na območju Občine Loški Potok
1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Loški Potok, ki obsega naselja: Črni Potok pri Dragi, Draga, Glažuta, Hrib - Loški Potok, Lazec, Mali Log, Novi Kot, Podplanina, Podpreska, Pungert, Retje, Srednja vas pri Dragi, Srednja vas - Loški Potok, Stari Kot, Šegova vas, Trava, Travnik določi način opravljanja dimnikarskih storitev. Določijo se pogoji in način oddaje te javne službe v izvajanje, pravice in obveznosti uporabnikov storitev, viri financiranja ter nadzor nad izvajanjem te službe.
2. člen
Opravljanje dimnikarskih storitev je obvezna javna gospodarska služba, ki obsega: čiščenje, pregledovanje kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav, meritve emisije kurišč ter vodenje ustreznih evidenc. Pri opravljanju dejavnosti se upoštevajo zakon ter drugi predpisi, ki urejajo način opravljanja te dejavnosti.
3. člen
Kurilne naprave na trda goriva, dimniki v gostinskih obratih, pekarnah in podobnih obratih, ki te naprave stalno uporabljajo se čistijo najmanj na 14 dni.
Naprave iz prejšnjega odstavka v zasebnih gospodinjstvih se čistijo najmanj vsaka dva meseca v kurilni sezoni.
Dimnikar je dolžan od 1. 6. do 30. 9. opraviti strokovni pregled kurilnih naprav dimnikov in prezračevalnih naprav v objektih.
4. člen
Kurilne naprave na tekoča goriva, dimniki v gostinskih obratih, pekarnah in podobnih obratih, ki te naprave stalno uporabljajo, se čistijo najmanj vsaka dva meseca.
Naprave iz prejšnjega odstavka v zasebnih gospodinjstvih se čistijo najmanj enkrat letno.
5. člen
Dimniki in kurilne naprave upravnih stavb in šol, ki se uporabljajo samo za ogrevanje prostorov se čistijo pri uporabi trdih goriv enkrat mesečno, pri uporabi tekočih goriv pa najmanj enkrat v kurilni sezoni.
6. člen
Sežiganje saj v dimnikih se opravlja, ko dimnikar ali pristojna požarna inšpekcija ugotovi, da je to potrebno.
Pri samem sežiganju saj mora dimnikar poskrbeti za primerno protipožarno zaščito.
7. člen
Dimnikar mora opravljati dimnikarsko storitev vestno, strokovno in z vso obzirnostjo do uporabnika kurilne ali prezračevalne naprave.
Uporabniku mora dimnikar pravočasno sporočiti dan pregleda oziroma čiščenja.
8. člen
Pri opravljanju svojega dela ima dimnikar pravico vstopa v vse prostore, kjer je kurilna naprava, dimni vodi oziroma prezračevalna naprava. Uporabniki morajo dimnikarju omogočiti prost dostop do njih.
9. člen
Dimnikar mora voditi ustrezno evidenco kurilnih naprav, dimnikov in prezračevalnih naprav. Evidenco in njeno spremljanje oziroma ažuriranje mora voditi v skladu z veljavno zakonodajo oziroma pravilniki.
10. člen
Gospodarska javna služba opravljanje dimnikarskih storitev se zagotavlja s podeljevanjem koncesije na podlagi tega odloka, koncesijskega akta in koncesijske pogodbe.
Praviloma se za območje celotne Občine Loški Potok podeli le ena koncesija.
11. člen
Temeljni elementi koncesijskega akta so naslednji:
– koncesionar ne izvaja javnih pooblastil,
– za izvajanje dejavnosti iz 2. člena tega odloka se podeljuje monopol,
– koncesija se podeli za dobo 8 let,
– koncedent za izvananje koncesije ne plačuje, prav tako koncesionar koncedentu ne plačuje koncesije,
– koncedent ne prevzema kakršnihkoli javnih dobrin.
12. člen
Interesent za pridobitev koncesije mora izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:
– da je registriran za opravljanje v tem odloku navedene dejavnosti,
– da ima ustrezno izobrazbo oziroma ustrezno število zaposlenih z ustrezno izobrazbo za opravljanje dejavnosti in ima ustrezno opremo,
– ustrezne reference.
13. člen
Koncesijo za opravljanje dimnikarskih storitev na območju Občine Loški Potok se podeli na podlagi javnega razpisa.
Prva koncesija se za dobo iz 11. člena tega odloka podeli dimnikarju, ki to dejavnost že do sedaj opravlja na območju Krajevne skupnosti Loški Potok.
14. člen
Uporabniki storitev gospodarske javne službe iz 2. člena tega odloka imajo poleg drugih še naslednje pravice in obveznosti:
– pravico uporabe storitev gospodarske javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi,
– pravico do pritožbe na pristojni organ, če so kršene njihove pravice (inšpekcijske službe, občinska uprava, občinski svet),
– obveznost uporabe storitev koncesionara v skladu z določbami tega odloka,
– obveznost plačila storitev.
15. člen
Opravljanje dimnikarskih storitev se financira iz plačila storitve, ki jo plačajo neposredni koristniki.
Cenik storitev, ki mora vsebovati ceno storitve ali ceno pregleda naprave mora koncesionar predložiti pri vsaki spremembi Občini Loški Potok. Soglasje k predloženi ceni da pristojni občinski organ, oziroma drug organ, ki je po zakonu pristojen za potrjevanje cen gospodarskih javnih služb.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna državna inšpekcija in pristojni organ Občine Loški Potok.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-223-3/95
Loški Potok, dne 14. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost