Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2690. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 1995, stran 4646.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 14. septembra 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žalec za leto 1995
1. člen
S proračunom Občine Žalec za leto 1995 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Žalec v letu 1995.
2. člen
Proračun za leto 1995 se določa v naslednjih zneskih:
.                          v tolarjih
---------------------------------------------------------------
           Bilanca prihodkov          Račun
           in odhod.           Financiranja
---------------------------------------------------------------
Prihodki       1.956,100.000         134,900.000
Odhodki       1.966,000.000         125,000.000
Primanjkljaj     9,900.000                –
Presežek       –                9,900.000
---------------------------------------------------------------
3. člen
V rezerve Občine Žalec se izloči 0,5% skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
4. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovani odhodki.
V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine.
5. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po natančnejših namenih.
6. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
7. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za investicijske izdatke,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva za delo uporabnikov se uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnove za obračun plač, ki jih določi Vlada Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
10. člen
Sredstva za materialne stroške, investicijske izdatke, druge odhodke in amortizacijo se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.
Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom dodeljujejo sredstva za prehrano med delom, prevoz na delo, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev šolske izobrazbe in druge namene po merilih, ki jih določi župan.
11. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
Če se med letom ustanovi nov uporabnik, se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče pororačunske rezerve.
Če se uporabnik med letom ukine, se neporabljena sredstva za njegovo delovanje prenesejo v tekočo proračunsko rezervo, oziroma na uporabnika, ki prevzame naloge ukinjenega uporabnika.
12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanje prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov:
1. uporabijo sredstva rezerve občine,
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju kratkoročnih posojil iz 2. točke prejšnjega odstavka odloča župan občine ter o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
14. člen
Uporabniki so dolžni odseku za finance predložiti predračune in finančne načrte za leto 1995 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. Zaključne račune za leto 1994 pa najpozneje do 31. marca 1995.
15. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil.
16. člen
Občina se lahko zadolžuje le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
O zadolžitvi iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
17. člen
Občina se lahko zadolži le v obsegu, ki ne presega 10% zagotovljene porabe občine v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
18. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
19. člen
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar največ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1995.
Št. 401-003/95-01
Žalec, dne 14. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost