Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2689. Odlok o grbu in zastavi Občine Zreče, stran 4644.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter na podlagi 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 14. septembra 1995 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa grb in zastava Občine Zreče ter način uporabe grba in zastave.
2. člen
Grb in zastava se smeta uporabljati le v obliki in z vsebino ter na način, ki je določen s tem odlokom.
3. člen
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave je sestavni del tega odloka.
4. člen
Če se grb in zastava ob uradnih priložnostih uporabljata skupaj z grbi in zastavami drugih občin ali krajevnih skupnosti ter drugimi znamenji, morata biti postavljena na častno mesto, če ni s tem odlokom ali zakonom drugače določeno.
5. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se kvari ugled občine.
6. člen
Grb in zastavo lahko izdelujejo na podlagi dovoljenja občine za njuno uporabo obrtniki in podjetja, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost.
7. člen
Izdelavo in uporabo grba in zastave iz 6. in 11. člena dovoljuje župan občine.
II. GRB
8. člen
Grb občine ima obliko ščita.
V sredini ščita je na zlatorumenem grbovnem polju srce v zeleni barvi. V spodnjem delu srca sta dve valovnici, ki sta zlatorumene barve.
Ščit je ob stranicah zeleno obrobljen.
Podoba in barva grba je določena z grafično prilogo, ki je sestavni del tega odloka in ponazarja geslo “ Zreče, zeleno srce izpod Pohorja”.
9. člen
Grb občine se uporablja:
– v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih občine,
– v pečatu, štampiljki ter oznakah dokumentov krajevnih skupnosti v občini,
– v uradnih prostorih občine Zreče,
– v sejni sobi in poročni dvorani,
– ob prireditvah, ki predstavljajo občino,
– na listinah, ki jih izdaja občina v svečani obliki,
– na drugih svečanih listinah ali priznanjih, ki jih podeljujejo podjetja v občini.
10. člen
Grb občine, odtisnjen na pismu, ovitku ali vizitki lahko uprabljajo župan občine, predsednik in podpredsednik občinskega sveta ter člani občinskega sveta v zadevah, ki se nanašajo na opravljanje njihovih funkcij v občini.
Grb občine se uporablja v obliki, kot je določeno v grafični prilogi.
11. člen
Podjetja in druge pravne ali fizične osebe, ki imajo sedež v Občini Zreče, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba, zlasti pa v:
– zaščitnem znaku njihovega podjetja,
– obliki našitkov in društvenih praporjih,
– obliki spominkov in značk.
12. člen
Če se grb občine uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, razen, kadar se uporablja skupaj z državnim grbom ali grbom druge države in v primerih, določenih z zakonom.
Če se grb občine uporablja skupaj z dvema grboma oziroma znakoma, mora biti grb občine v sredini, razen, kadar se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije in v primerih, določenih z zakonom.
III. ZASTAVA
13. člen
Zastava občine je zeleno zlatorumena. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Vsaka barva zavzema po širini polovico prostora zastave od leve proti desni.
V sredini zastave je grb občine. Širina grba je 2/3 širine zastave.
Zastava je vedno obešena navpično.
14. člen
Zastava občine je stalno izobešena:
1. na poslopju na sedežu občine,
2. v sejni sobi občine,
3. na drugih mestih v skladu z določili tega odloka o uporabi simbolov občine.
15. člen
Zastava Občine Zreče se izobesi v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov, ob komemoracijah ter kulturnih in športnih prireditvah ali ob drugih priložnostih.
Zastava občine se izobesi v teh primerih na javnih zgradbah oziroma na mestih, kjer je prireditev.
16. člen
Če je zastava občine izobešena poleg druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, na levi strani, razen, kadar je izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije in v primerih, določenih z zakonom.
Če je zastava občine izobešena skupaj z dvema drugima zastavama, mora biti v sredini, razen, kadar je izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije in v primerih, določenih z zakonom.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če izdeluje grb ali zastavo v nasprotju z njuno grafično podobo opredeljeno s tem odlokom (3. člen);
2. če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (prvi odstavek 5. člena);
3. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da kvari ugled občine;
4. če izdeluje grb ali zastavo brez dovoljenja občine za njuno uporabo (6. člen);
5. če uporablja grb ali zastavo brez dovoljenja občine (7. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje zasebnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
18. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave skrbi občinska uprava Občine Zreče, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave in vodi evidenco izdanih dovoljenj.
19. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi.
Št. 011-1/95-1
Zreče, dne 28. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec l. r.

AAA Zlata odličnost