Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1995 z dne 13. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1995 z dne 13. 10. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2696. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
2697. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju

Odloki

2698. Odlok o imenovanju članice Računskega sodišča Republike Slovenije
2699. Odlok o razrešitvi okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Grosupljem
2700. Odlok o razrešitvi okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Mariboru
2701. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške Republiškega senata za prekrške
2702. Odlok o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega senata za prekrške
2703. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Tržiču - predstojnica organa
2704. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Slovenj Gradcu - predstojnica organa
2705. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Murski Soboti - predstojnica organa
2706. Odlok o razrešitvi sodnice za prekrške s sedežem v Ljubljani
2707. Odlok o razrešitvi sodnice za prekrške s sedežem v Ljubljani
2708. Odlok o razrešitvi sodnice za prekrške s sedežem v Grosupljem
2709. Odlok o razrešitvi sodnice za prekrške s sedežem v Piranu
2710. Odlok o razrešitvi sodnice za prekrške s sedežem na Ptuju
2711. Odlok o razrešitvi sodnice za prekrške s sedežem na Ravnah na Koroškem
2712. Odlok o razrešitvi sodnice za prekrške s sedežem v Novem mestu
2713. Odlok o razrešitvi okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti
2714. Odlok o razrešitvi okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu
2715. Odlok o razrešitvi okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
2716. Odlok o razrešitvi članice in imenovanju člana Upravnega odbora Prešernovega sklada
2717. Odlok o imenovanju treh članov v Statistični svet Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2718. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2719. Sklep o imenovanju stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO)

Drugi akti

2777. Soglasje k cenam prevoza potnikov po železnici v domačem potniškem prometu

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2720. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
2721. Količnik možne rasti plač za obdobje oktober-december 1995

USTAVNO SODIŠČE

2722. Odločba o odpravi sklepa o blagu, ki se ne šteje za carinsko blago
2723. Odločba o razveljavitvi zakona o kmetijskih zemljiščih in navodila za izvajanje komasacije kmetijskih zemljišč

SODNI SVET

2724. Sklep o imenovanju sodnic na sodniški mesti višjih sodnic in okrožnih sodnic
2725. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča

OBČINE

Brežice

2726. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 1995
2727. Odlok o razglasitvi območja Jovsi za naravni spomenik

Gornja Radgona

2728. Odlok o organiziranju in delovanju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Gornja Radgona
2729. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka v delih katastrskih občin Črešnjevci, Plitvički vrh, Zbigovci, Police, Očeslavci, Ivanjševci, Lomanoše, Negova, Stavešinci in Grabe
2730. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Gornja Radgona
2731. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona

Grosuplje

2732. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo prispevka za investicije v šolstvo za območje Občine Grosuplje
2733. Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega samoprispevka za sofinanciranje kanalizacije v vasi Sp. Slivnica
2734. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Hodoš-Šalovci

2735. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu na območju Krajevne skupnosti Čepinci
2736. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Čepinci, ki je bil dne 1. oktobra 1995

Idrija

2737. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Idrija

Kamnik

2738. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B-17 Duplica
2739. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta B-5 Perovo

Kranj

2740. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj
2741. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov SNS in ZLSD v volilni enoti Kranj

Lenart

2742. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Lenart
2743. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Lenart - jugozahod
2744. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi

Litija

2745. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Gabrska gora

Moravske Toplice

2746. Odlok o zazidalnem načrtu "Turistično naselje Podov"
2747. Odlok o delovnih telesih občinskega sveta
2748. Odlok o ureditvenem načrtu za namakalno polje Ivanci
2749. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti
2750. Odlok o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti in vaških skupnosti v Občini Moravske Toplice
2751. Redne volitve v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice

Murska Sobota

2752. Sklep o uvedbi finančnih intervencij za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 1995
2753. Sklep o sofinanciranju obnove javnih površin v mestu Murska Sobota
2754. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje realne obrestne mere iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota

Novo mesto

2755. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega 1990, 1991 in 1992 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta...

Radeče

2756. Odlok o obveščanju javnosti o delu občinskih organov
2757. Imenovanje nadzornega odbora
2758. Sklep o razrešitvi dosedanje komisije za pripravo statuta in poslovnika
2759. Imenovanje predsednikov in članov odborov

Ribnica

2760. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju k.o. Podpoljane in Velike Poljane
2761. Odlok o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ribnica

Sevnica

2762. Odlok o urejanju in varstvu okolja v Občini Sevnica
2763. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
2764. Odlok o komunalnih taksah v Občini Sevnica

Slovenj Gradec

2765. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Mestne občine Slovenj Gradec
2766. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Slovenske Konjice

2767. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice

Šentjernej

2771. Odlok o komunalnih taksah v Občini Šentjernej

Škofljica

2768. Začasni statutarni sklep Občine Škofljica
2769. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995
2770. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Videm

2772. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva, podjetništva, malega gospodarstva in turizma v Občini Videm
2773. Pravilnik o določanju pogojev, načina in kriterijev za pridobivanje sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja podjetništva in drobnega gospodarstva Občine Videm

Vojnik

2774. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti

Vrhnika

2775. Sklep o prenehanju javnega dobra

Zreče

2776. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995

POPRAVKI

1. Popravek statuta Zdravniške zbornice Slovenije
2. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za vaško skupnost Gornja Branica (Komen)
3. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka za vaško skupnost Gornja Branica, ki zajema naselja Koboli, Čehovini, Večkoti, Trebižani, Kodreti in Dolanci (Komen)
4. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka za Krajevno skupnost Tomaj (Sežana)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti