Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2668. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda - Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok, stran 4628.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 11. in 57. člena zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91) ter 18. in 77. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Loški Potok na 8. seji dne 14. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda – Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Loški Potok, s sedežem Hrib 102, 61318 Loški Potok (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojnoizobraževalni zavod Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok, v čigar sestavo sodijo:
– vzgojnovarstvena enota Loški Potok
– podružnična šola Podpreska
– vzgojnovarstvena enota Podpreska.
2. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
Zavod se vpiše v sodni register.
3. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu in nasproti tretjim osebam z imenom: Osnovna šola dr. Antona Debeljaka.
Sedež zavoda je: Hrib 101, 61318 Loški Potok.
S statutom zavoda se določi podrobnejša organizacija zavoda.
4. člen
Šolski (vzgojnovarstveni) okoliš osnovne šole tvorijo naslednja naselja: Črni Potok pri Dragi, Draga, Hrib - Loški Potok, Lazec, Mali Log, Novi Kot, Podplanina, Podpreska, Pungert, Retje, Srednja vas - Loški Potok, Srednja vas pri Dragi, Stari Kot, Šegova vas, Trava in Travnik.
II. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
M/80.101 Dejavnost vrtcev,
M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
M/80.4 Izobraževanje odraslih.
Zavod lahko v okviru dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.
Zavod lahko opusti opravljanje glavne dejavnosti ali prične opravljati novo dejavnost samo s soglasjem Občine Loški Potok.
6. člen
Zavod se lahko v soglasju z ustanoviteljem povezuje v skupnosti zavodov z drugimi zavodi.
III. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s statutom.
1. Svet zavoda
8. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda ter predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljev imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ali občanov posameznih naselij šolskega okoliša.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda, predstavnike staršev pa volijo starši preko sveta staršev zavoda.
Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta.
9. člen
Svet zavoda šteje 7 članov, ki jih sestavljajo:
– 2 predstavnika ustanovitelja,
– 3 predstavniki pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda,
– 2 predstavnika staršev.
Podrobnejšo organizacijo sveta zavoda ureja statut zavoda.
10. člen
Svet zavoda:
– v soglasju z ustanoviteljem sprejema statut zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in program dela zavoda ter poročilo o njegovi uresničitvi,
– obravnava letno in polletno poročilo o izobraževalni (vzgojni) problematiki,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in statutom.
2. Ravnatelj
11. člen
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda ter pedagoško vodi zavod. Pristojnosti ravnatelja opredeljujeta zakon in statut zavoda.
12. člen
Ravnatelja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa in v soglasju z ustanoviteljem po predhodnem mnenju zavoda za šolstvo.
Za ravnatelja je lahko imenovan vsak, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom.
3. Strokovni organi
13. člen
Strokovni organi v zavodu so: učiteljski zbor, učiteljski zbor podružnične šole, vzgojiteljski zbor, vzgojiteljski zbor podružničnega oddelka, oddelčni učiteljski zbor, razrednik oziroma drugi strokovni organi opredeljeni v statutu zavoda.
Strokovni organi zavoda obravnavajo vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odločajo o strokovnih vprašanjih, določajo strokovne podlage za programe dela in razvoj zavoda v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda, dajejo svetu in ravnatelju mnenja in predloge glede organiziranja dela ter razvoja zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge strokovne organe opredeljene v statutu zavoda.
4. Svet staršev
14. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev se oblikuje tudi v podružnični šoli oziroma vzgojnovarstveni enoti.
Število članov sveta staršev zavoda ter način in postopek volitev se določi s statutom zavoda.
IV. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
15. člen
Zavod ima statut, ki ureja:
– statusne zadeve,
– organizacijo zavoda,
– organe zavoda in njihove pristojnosti,
– način odločanja organov,
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte.
V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
16. člen
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda. Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka, ter sredstva in premoženje organizacijskih enot, ki po tem odloku postanejo sestavni del zavoda.
Zavod nadaljuje delo z delavci, ki so bili v zavodu zaposleni do uveljavitve tega odloka ter z delavci, ki so bili zaposleni v drugih zavodih oziroma organizacijskih enotah, ki so po tem odloku postale sestavni del zavoda.
Zavod samostojno opravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
17. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz virov, določenih z zakonom ter s prodajo proizvodov in storitev na trgu.
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki izvira iz lastne realizacije zavoda na trgu (neproračunska sredstva) uporablja zavod za stimulacije k plačam delavcev, ki so s svojim delom prispevali k prihodkom ter za opravljanje in razvoj osnovne dejavnosti po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda krije ustanovitelj.
VII. NASTOPANJE ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
18. člen
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Podružnična šola ter podružnična vzgojnovarstvena enota v pravnem prometu nimata pooblastil.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi zavod upravlja.
VIII. NADZOR
19. člen
Ustanovitelj nadzira zakonitost dela zavoda. Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravlja organ, ki ga določa zakon, nadzor nad zakonitostjo dela in finančnega poslovanja pa organ ustanovitelja, pristojen za vzgojo in izobraževanje ter računsko sodišče.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Dosedanji ravnatelj zavoda nadaljuje svoje delo kot ravnatelj novo oblikovanega zavoda do izteka mandata.
21. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi statut, organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva objave tega odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka zavod preneha uporabljati odlok o ustanovitvi osnovne šole dr. Anton Debeljak Loški Potok št. 03-JM-026-1-92, ki je bil sprejet na Skupščini občine Ribnica dne 30. marca 1992.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-600-4/95
Loški Potok, dne 14. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost