Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2688. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče, stran 4642.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93 in 7/94) in 29. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95), je Občinski svet občine Zreče na seji dne 14. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Zreče ustanavlja svoja delovna telesa, določa njihovo sestavo, pristojnosti ter način imenovanja.
Občinski svet lahko ustanovi občasna ali stalna delovna telesa.
2. člen
Občinski svet ustanovi kot stalna delovna telesa:
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
2. Statutarno pravna komisija;
3. Komisija za premoženje, finance in gospodarjenje;
4. Komisija za varstvo okolja, urbanizem in infrastrukturo;
5. Komisija za družbene in društvene zadeve;
6. Komisija za usklajevanje razvoja turizma, gostinstva, kmetijstva in obrti;
7. Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo, veterino in lovstvo;
8. Odbor za požarno varnost;
9. Komisija za obrt in podjetništvo;
10. Občinski svet za varstvo cestnega prometa;
11. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
3. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom občine, poslovnikom občinskega sveta in drugimi predpisi obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
4. člen
Za obravnavo in proučitev posameznih vprašanj lahko občinski svet s sklepom ustanovi začasne komisije in odbore. V sklepu o ustanovitvi občinski svet določi naloge komisije ali odbora.
5. člen
Komisije in odbori imajo predsednika in določeno število članov, ki jih imenuje svet izmed članov občinskega sveta in izmed drugih občanov.
6. člen
Predlog za imenovanje predsednika in članov delovnih teles pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na predlog župana po predhodni uskladitvi s političnimi strankami.
Predsednik in člani se imenujejo za štiri leta.
Predsednik in člani občasnih delovnih teles se imenujejo za čas, določen s sklepom o ustanovitvi.
7. člen
Seje delovnih teles sklicuje predsednik na lastno pobudo, na zahtevo občinskega sveta ali župana.
Delovno telo sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.
8. člen
Predsednik delovnega telesa:
– sklicuje in vodi seje, predlaga dnevni red;
– organizira in vodi delo delovnega telesa;
– sodeluje s predsednikom občinskega sveta, županom in občinskimi funkcionarji;
– sodeluje na sejah občinskega sveta;
– skrbi za izvajanje sprejetih sklepov;
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom.
9. člen
Pri delu komisij in odborov lahko sodelujejo strokovnjaki, da bi dali svoja mnenja in predloge o zadevah, ki se obravnavajo na seji.
10. člen
Komisije in odbori imajo pravico zahtevati od občinske uprave podatke in pojasnila, ki jih potrebujejo pri delu.
11. člen
Strokovna in administrativna opravila za komisije in odbore opravlja tajnik, ki ga izmed delavcev občinske uprave določi župan. Tajnik je lahko član delovnega telesa.
II. SESTAVA IN PRISTOJNOSTI DELOVNIH TELES
12. člen
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
– pripravlja predloge, ki se nanašajo na volitve, imenovanja in razrešitve, razen če statut občine in poslovnik občinskega sveta ne določata drugače;
– pripravlja predloge za imenovanja, ki se nanašajo na izvajanje ustanoviteljskih pravic občine v javnih zavodih in gospodarskih službah lokalnega pomena;
– v skladu z zakonom predlaga nadomestila, povračila in uspešnost občinskim funkcionarjem, predsednikom in članom delovnih teles in delavcem, ki opravljajo strokovna, administrativna in tajniška opravila za delovna telesa občinskega sveta;
– opravlja druge naloge določene s statutom, poslovnikom občinskega sveta in tem odlokom.
13. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta.
Kandidata za predsednika in člane komisije lahko predlaga vsak član občinskega sveta.
14. člen
2. Statutarno pravna komisija:
– pripravlja statut občine, njegove spremembe in dopolnitve in daje obvezno razlago posameznih določb statuta;
– pripravlja poslovnik občinskega sveta, njegove spremembe in dopolnitve in daje obvezno razlago posameznih določb poslovnika;
– spremlja uporabo predpisov občine;
– obravnava s stališča zakonitosti in pravnega oblikovanja ter skladnosti s statutom občine predloge predpisov in drugih aktov, ki jih sprejema, daje k njim svoja mnenja, soglasja in o katerih razpravlja občinski svet.
Statutarno pravna komisija ima predsednika in tri člane, ki jih imenuje občinski svet.
15. člen
3. Komisija za premoženje, finance in gospodarjenje:
– obravnava proračun in zaključni račun občine;
– spremlja in daje mnenje k izvrševanju proračuna;
– obravnava letni načrt razvoja občine in spremlja gospodarjenje z občinskim premoženjem;
– ureja premoženjsko pravna razmerja po zakonu o lokalni samoupravi;
– na zahtevo občinskega sveta daje mnenje glede vprašanj s področja javnih financ iz pristojnosti občine.
– obravnava vprašanja glede upravljanja in urejanja lokalnih gospodarskih služb in daje mnenje k izbiri koncesionarja.
Komisija ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje občinski svet. Najmanj en član se imenuje izmed članov občinskega sveta.
16. člen
4. Komisija za varstvo okolja, urbanizem in infrastrukturo:
– obravnava prostorske plane občine;
– predlaga politiko prostorskega razvoja občine in spremlja njeno izvrševanje;
– obravnava vprašanja načrtovanja s področja urbanizma, gradbeništva, infrastrukture in drugih posegov v prostor;
– obravnava vprašanja razvoja stanovanjskega gospdarstva;
– daje mnenja k poročilu o delu in programu dela sklada stavbnih zemljišč;
– obravnava vprašanja izgradnje in vzdrževanja lokalnih in gozdnih cest in izgradnje komunalne infrastrukture (vodovod, odlagališče odpadkov, kanalizacija..)
– obravnava vprašanja ekologije, varstva naravne in kulturne dediščine;
– obravnava druga vprašanja v okviru svojega delovnega področja, ki mu jih naloži občinski svet.
Komisija ima predsednika in šest članov najmanj en član se imenuje izmed članov občinskega sveta.
17. člen
5. Komisija za družbene in društvene zadeve:
– obravnava vprašanja v zvezi s šolstvom, zdravstvom, kulturo, otroškim varstvom, športom, rekreacijo, raziskovalno dejavnostjo in društvenimi dejavnostmi;
– daje mnenje k ustanovitvenim aktom javnih zavodov in služb lokalnega pomena;
– pripravlja program socialne politike občine in ga predlaga občinskemu svetu;
– skrbi za smotrno uporabo in povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj v občini;
– opravlja druge zadeve s področja družbenih dejavnosti, družine in mladine.
Komisija ima predsednika in štiri člane, najmanj en član se imenuje izmed članov občinskega sveta.
18. člen
6. Komisija za usklajevanje razvoja turizma, gostinstva, kmetijstva in obrti:
– obravnava vprašanja razvoja turizma in skrbi za povezavo z gostinstvom, kmetijstvom, obrtjo in drugimi spremljajočimi dejavnostmi, ki so pomembne za razvoj turizma;
– skrbi za turistično promocijo občine;
– daje mnenje v zvezi z razvojem posameznih dejavnosti,ki vplivajo na razvoj turizma;
– oblikuje politiko turizma in jo predlaga občinskemu svetu;
– opravlja druge zadeve s področja turizma in spremljajočih dejavnosti.
Komisija ima predsednika in osem članov, najmanj en član se imenuje izmed članov občinskega sveta.
19. člen
7. Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo, veterino in lovstvo:
– obravnava vprašanja razvoja kmetijstva, gozdarstva, veterine, lovstva in ribištva;
– spremlja in daje mnenje v zvezi z organiziranostjo in razvojem posamezne dejavnosti;
– skrbi za varstvo in rabo kmetijskih površin;
– obravnava vprašanja razvoja kmetijskih dopolnilnih dejavnosti;
– skrbi za celostni razvoj podeželja;
– opravlja druge zadeve s področja kmetijstva, gozdarstva, veterine in lovstva;
Komisija ima predsednika in štiri člane, najmanj en član se imenuje izmed članov občinskega sveta.
20. člen
8. Odbor za požarno varnost:
– pripravlja predlog razporeditve sredstev požarnega sklada;
– predlaga občinskemu svetu razporeditve sredstev požarnega sklada;
– opravlja druge naloge s področja delovanja požarnega sklada.
– opravlja naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi elementarnimi nezgodami;
Odbor ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje občinski svet, pri čemer se predsednik odbora imenuje izmed članov občinskega sveta, enega člana imenuje občinski svet na predlog zavarovalništva in enega na predlog gasilcev.
21. člen
9. Komisija za obrt in podjetništvo:
– obravnava politiko obrti in podjetništva vseh dejavnosti v Občini Zreče;
– sodeluje pri pripravi prostorsko ureditvenih pogojev za dejavnosti obrti in podjetništva;
– daje mnenje v zvezi z razvojem posameznih prioritetnih dejavnosti v občini;
– obravnava druge zadeve s področja obrti in podjetništva.
Komisija ima predsednika in štiri člane, najmanj en član komisije se imenuje izmed članov občinskega sveta.
22. člen
10. Občinski svet za varnost cestnega prometa:
– skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu;
– skrbi za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu.
– izvaja preventivne akcije;
– sodeluje pri urejanju prometa v občini.
Svet ima predsednika in šest članov, ki jih imenuje občinski svet.
23. člen
11. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin:
– daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb v občini;
– obravnava druga vprašanja v okviru svojega delovnega področja, ki mu jih naloži občinski svet.
– varuje in zastopa interese uporabnikov javnih dobrin.
Svet ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje občinski svet.
III. NAČIN IMENOVANJA
24. člen
Delovna telesa sveta voli svet na podlagi liste kandidatov.
Listo kandidatov določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti seji volijo člani posamično. Če na ta način niso izvoljeni vsi člani, se lahko predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji sveta.
Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do izvolitve vseh članov delovnega telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov delovnega telesa.
25. člen
Komisije in odbori, ki so bile z začasnim statutarnim aktom občine ustanovljene kot delovna telesa, nadaljujejo po sprejemu statuta in tega odloka z nalogami in pristojnostmi, ki jih določa ta odlok, ter v sestavi, kot so bile imenovane s sklepom občinskega sveta.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-10/95-1
Zreče, dne 14. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost