Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2667. Odlok o uvedbi postopka za ureditev kmetijskih zemljišč na agromelioracijskem kompleksu Retje, stran 4627.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 17/86) in 18. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 32/95) je občinski svet na seji dne 20. 4. 1995 sprejel
O D L O K
o uvedbi postopka za ureditev kmetijskih zemljišč na agromelioracijskem kompleksu Retje
1. člen
S tem odlokom se na predlog Kmetijske svetovalne službe Ribnica uvede postopek za ureditev kmetijskih zemljišč na agromelioracijskem kompleksu Retje, ki obsega urejanje kmetijskih zemljišč na območju katastrske Občine Retje.
2. člen
Pri izdelavi projekta za izvedbo je upoštevati naslednje:
– da so s planom občine Ribnica (kateri je pripadalo sedanje območje Občine Loški Potok) zemljišča v agromelioracijskem kompleksu Retje opredeljena za trajno kmetijsko proizvodnjo,
– da je obseg potrebne ureditve ekonomsko upravičen,
– da z ureditvijo zemljišča soglaša Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Ljubljana.
3. člen
Sestavni deli dokumentacije za sprejem odloka so:
– katastrska pregledna karta v M 1 : 5000 z vrisanim območjem urejanja kmetijskih zemljišč,
– seznam parcel s podatki o lastnikih, površinah in vrsti kulture za posamezno parcelo,
– opis del.
4. člen
Urejanje kmetijskih zemljišč obsega naslednja dela:
– izdelavo potrebne investicijsko-tehnične dokumentacije za izvedbo del, pridobitev ustreznih soglasij in potrebnih finančnih sredstev,
– odstranitev zarasti, ki na kmetijskih površinah ovira obdelavo,
– odstranitev posameznih skalnih samic na obdelovalnih površinah,
– planiranje površin po odstranitvi zarasti in kamenja,
– ureditev poti, ki bodo ustrezale pogojem obdelave s strojno mehanizacijo,
– izvedba založnega gnojenja z mineralnimi gnojili.
5. člen
Pooblaščeni investitor agromelioracijskih del je Mercator - Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica.
V skladu z veljavnim pravilnikom bodo dela financirana na naslednji način:
– Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo Republike Slovenije 75 % celotne vrednosti izvedenih del,
– lastniki, solastniki ali najemniki zemljišč s sredstvi v višini 25 % od celotne vrednosti izvedenih del.
V primeru spremembe pravilnika o načinu financiranja urejanja kmetijskih zemljišč v Republiki Sloveniji, bo potrebno sprejete spremembe upoštevati pri izdelavi projekta za izvedbo in v pogodbeni dokumentaciji z lastniki zemljišč.
6. člen
Lastniki, solastniki ali najemniki zemljišč so poleg plačila lastne udeležbe za dejansko izvedena dela na zemljiščih, ki jih imajo v lasti oziroma najemu dolžni:
– sodelovati pri pripravi dokumentacije s potrebnimi podatki o zemljiščih;
– izvesti vsa potrebna ročna dela pri odstranitvi zarasti, odstranitvi kamenja, finem planiranju zemljišč, zatravitvi travnih površin in izvedbi založnega gnojenja;
– sodelovati pri izvajanju strojnih del z nadziranjem del na zemljiščih lastnika oziroma najemnika.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-352-1/95
Loški Potok, dne 14. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost