Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2681. Odlok o delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta občine Rogašovci, stran 4637.

Na podlagi 31. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločna US RS, št. 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) ter 22. in 44. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogašovci na seji dne 16. septembra 1995 sprejel
O D L O K
o delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta občine Rogašovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom določa Občinski svet občine Rogašovci delovno področje in sestavo delovnih teles občinskega sveta.
Odbori, komisije in sveti občinskega sveta (v nadaljevanju: delovna telesa) v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
2. člen
Občinski svet ima delovna telesa, ki jih določa statut Občine Rogašovci.
3. člen
Predsednika in člane delovnih teles imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed članov občinskega sveta in drugih občanov.
Delovna telesa sprejemajo svoje odločitve z večino glasov prisotnih članov.
4. člen
Predsednika in člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta.
II. DELOVNA TELESA
1. Odbori
5. člen
a) Odbor za urbanizem in urejanje prostora ter komunalno infrastrukturo ima predsednika in 4 člane.
Odbor za urbanizem in urejanje prostora ter komunalno infrastrukturo obravnava akte in opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– urejanje prostora, varstvo okolja ter komunalno infrastrukturo,
– prostorsko planiranje in
– druge naloge, ki mu jih dodeli občinski svet.
b) Odbor za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo in turizem ima predsednika in 4 člane.
Odbor za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo in turizem obravnava akte in opravlja naloge, ki se nanašajo na :
– gospodarski razvoj občine, razvoj podjetništva, drobnega gospodarstva in turizma v občini
– druge naloge, ki mu jih dodeli občinski svet.
c) Odbor za kmetijstvo in prehrano ima predsednika in 5 članov.
Odbor za kmetijstvo in prehrano obravnava akte in opravlja naloge, ki se nanašajo na :
– razvoj kmetijstva in pridelave hrane
– druge naloge, ki mu jih dodeli občinski svet.
d) Odbor za proračun, finance in premoženja ima predsednika in 4 člane.
Odbor za proračun, finance in premoženje obravnava akte in opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– proračun občine in zaključni račun proračuna
– premoženje (pridobivanje – odtujevanje)
– druge naloge, ki mu jih dodeli občinski svet.
e) Odbor za družbene dejavnosti ima predsednika in 5 članov.
Odbor za družbene dejavnosti obravnava akte in opravlja naloge, ki se nanašajo na :
– otroško varstvo in varsto predšolskih otrok,
– vzgojo in izobraževanje,
– zdravstveno varstvo,
– socialno dejavnost,
– zaposlovanje in štipendijsko politiko,
– šport in rekreacijo,
– raziskovalno dejavnost,
– društveno dejavnost in
– druge naloge, ki mu jih dodeli občinski svet.
f) Odbor za civilno zaščito, požarno varnost in redarstvo ima predsednika in 5 članov.
Odbor za civilno zaščito, požarno varnost in redarstvo obravnava akte in opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– področje civilne zaščite, požarnega varstva in redarstva v občini in
– druge naloge, ki mu jih dodeli občinski svet.
2. Komisije
6. člen
a) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima predsednika in 2 člana.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnava akte in opravlja naloge, ki so opredeljene v poslovniku občinskega sveta.
b) Komisija za statut in pravna vprašanja ima predsednika in 4 člane.
Komisija za statut in pravna vprašanja obravnava akte in opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– statut občine in pravna vprašanja v občini ter
– druge naloge, ki mu jih dodeli občinski svet.
c) Komisija za prošnje in pritožbe ima predsednika in 4 člane.
Komisija za prošnje in pritožbe obravnava akte in opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– prošnje in pritožbe občanov v zadevah, ki se nanašajo na odločitve občinskega sveta in
– druge naloge, ki mu jih dodeli občinski svet.
d) Komisija za nagrade in priznanja ima predsednika in 4 člane.
Komisija za nagrade in priznanja obravnava akte in opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– na podelitev nagrad in priznanj občine ter
– druge naloge, ki mu jih dodeli občinski svet.
e) Komisija za izvensodno poravnavo ima predsednika in 2 člana ter namestnika predsednika ter 3 namestnike članov.
Komisija za izvensodno poravnavo obravnava akte in opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– vloge občanov v zadevah, ki se rešujejo izvensodnega postopka in
– druge naloge, ki mu jih dodeli občinski svet.
3. Sveti
7. člen
a) Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ima predsednika in 5 članov.
Svet za varstvno uporabnikov javnih dobrin obravnava akte in opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– varstvo uporabnikov javnih dobrin in
– druge naloge, ki mu jih dodeli občinski svet.
b) Svet potrošnikov oziroma svet za varstvo pravic potrošnikov ima predsednika in 5 članov.
Svet potrošnikov oziroma svet za varstvno pravic potrošnikov obravnava akte in opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– varstvo pravic potrošnikov in
– druge naloge, ki mu jih dodeli občinski svet.
c) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ima predsednik 5 članov.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu obravnava akte in opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter
– druge naloge, ki mu jih dodeli občinski svet.
III. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 92/95
Rogašovci, dne 20. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci
Franc Knaus l. r.

AAA Zlata odličnost