Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

175. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

176. Uredba o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu
230. Uredba o spremembi uredbe o določitvi najvišjih cen dnevne oskrbe v javnih socialnovarstvenih zavodih
231. Uredba o spremembi uredbe o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila

Sklepi

177. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Varšavi
178. Sklep o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Varšavi
179. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda "Filmski studio Viba film"
180. Sklep o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za invalide

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

181. Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

USTAVNO SODIŠČE

185. Odločba o odločitvi, da določba 81. člena zakona o denacionalizaciji ni v neskladju z ustavo
186. Odločba o ugotovitvi, da 8. člen odloka Skupščine občine Ormož o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v občini Ormož ni v neskladju z ustavo in zakonom in o razveljavitvi določb 12. člena v točki I: izreka navedenega odloka, razen v delu, ki se nanaša na obveznost plačila stroškov hišnega priključka

BANKA SLOVENIJE

182. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
183. Sklep o splošni eskontni meri Banke Slovenije
184. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31. 12. 1993

Drugi upravni organi in organizacije

187. Navodilo za uskladitev računovodskih evidenc po tretjem odstavku 591. člena zakona o gospodarskih družbah
188. Sklep o spremembi tarife o odvetniških storitvah
189. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov
190. Sklep o osnovi za obračun plač sodnikov...
191. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 1994
192. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
193. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
194. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
195. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
196. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
197. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov

OBČINE

Črnomelj

201. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem
202. Pravilnik o pogojih in postopku za prodajo stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin občanom in civilnim pravnim osebam
203. Pravilnik o kreditiranju zasebne stanovanjske gradnje

Jesenice

204. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem
205. Pravilnik o oddajanju občinskih službenih stanovanj v najem
206. Pravilnik o osnovah in merilih za določitev najemnine za poslovne stavbe, poslovne prostore in garaže, ki so v lasti občine Jesenice

Kamnik

207. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega plana občine Kamnik - dopolnitev 1993

Kočevje

208. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Kočevje v letu 1994
209. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov
210. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o sofinanciranju kmetijsko zemljiške skupnosti občine Kočevje
211. Pravilnik o površinskih normativih in dodatnem točkovanju stanovanjskih razmer pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem

Krško

212. Odredba o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1994
213. Pravilnik o pogojih za oddajanju športnih objektov v najem

Ljubljana

198. Sklep o ugotovitvi lastnine Mesta Ljubljane
199. Sklep o soglasju k povečanju cen ogrevne toplote in plina
200. Pravilnik o upepeljevanju

Ljubljana-Bežigrad

214. Odredba o razporeditvi delovnega časa v občinskih upravnih organih in strokovnih službah

Ljubljana-Šiška

215. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 9 - Medvode
216. Programske zasnove za del območja urejanja ŠS 1/1 Stara Šiška med Celovško in Gasilsko cesto, Kavškovo ulico in Ulico Milana Majcna

Mozirje

217. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Mozirje za leto 1994

Novo mesto

218. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Novo mesto

Radovljica

219. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-1990
220. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka - ureditev trajnega nasada - pri Dvorski vasi in Spodnji Dobravi
221. Odlok o nudenju hrane in pijače na kmetijah
222. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu zazidalnega načrta za obrtno cono Lisice

Slovenj Gradec

223. Odlok o stanovanjskem skladu občine Slovenj Gradec

Šentjur pri Celju

224. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šentjur pri Celju za leto 1994
225. Sklep o valorizaciji komunalnih taks v občini Šentjur pri Celju

Škofja Loka

226. Sklep o uvedbi samoprispevka
227. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Gorenja vas, ki je bil izveden 9. 1. 1994 v stanovanjski hiši Franca Frlica, Volaka 8
228. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka o delu KS Gorenja vas, ki je bil izveden 9. 1. 1994 v stanovanjski hiši Franca Jerama, Krnice 5
229. Sklep o uvedbi samoprispevka

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o podatkih in poročilih, ki jih morajo Ministrstvu za finance sporočati določeni javni zavodi, skladi in zavarovalne organizacije
2. Popravek sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
3. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka v delu KS Poljane
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti