Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Kazalo

226. Sklep o uvedbi samoprispevka, stran 226.

Na podlagi 8. in 22. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. in 7. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 34. člena Statuta KS Gorenja vas je ločen zbor krajanov vasi: del Volake (hišne št. 5, 6, 8, 12, 17 in 25, dne 14. 9. 1993 sprejel
SKLEP
o uvedbi samoprispevka
1. člen
Referendum za uvedbo samoprispevka je bil izveden v delu KS Gorenja vas, za vasi: del Volake (hišne št. 5, 6, 8, 12, 17 in 25) in Čabrače (vse hišne številke, razen hišne št. 1), del Jelovice (hišne št. 5 in 6) v nedeljo v stanovanjski hiši Frlic Franca, Volaka 8.
2. člen
Sredstva samoprispevka se namenijo za obnovo krajevne ceste Volaka-Čabrače, in sicer za delno obnovo v makadamski izvedbi in asfaltiranju vozišča v dolžini 2000 m.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 18 mesecev, to je od 1. 2. 1994 do 31. 7, 1995.
4. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati 8.697.025 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka zagotovljeno 2.200.000 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s sredstvi širše družbene skupnosti.
5. člen
Zavezanci plačila za samoprispevek so občani, ki stalno bivajo na območju KS, za katerega je razpisan referendum in lastniki nepremičnin na tem območju, ki tu nimajo stalnega bivališča. Seznam zavezancev je potrdil zbor krajanov dne 14. 9. 1993. Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih merilih:
1. vsi zaposleni v. družbenem in zasebnem sektorju prispevajo 7% od neto OD
2. upokojenci 7% od neto pokojnine
3. kmetje in drugi lastniki zemljišč 40% od letnega katastrskega dohodka, osnova za izračun prispevka je katastrski dohodek iz leta 1993
4. vikendaši in lastniki nepremičnin na tem področju, stanovanjska hiša, lastniki zemljišč za stanovanjsko ali počitniško hišo, ki nimajo stalnega bivališča na tem področju 350 DEM (v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila) z rokom plačila do datuma, ko se izteče rok plačila samoprispevka
5. zaposleni in prejemniki pokojnin v družinah: Miklavčič, Jelovica 5, Hojkar, Jelovica 6, Likar, Čabrače 12 in Možina, Volaka 17 po 3,5% od neto OD ali pokojnin
6. zavezancem, ki ne bodo poravnali pogodbene obveznosti do 20. 12. 1993, se čas plačevanja samoprispevka podaljša skladno z merili, določenimi v tem členu za dobo, ko bodo njihove pogodbene obveznosti v celoti poravnane.
6. člen
Zavezanci iz 6. člena tega sklepa plačujejo samoprispevek takole:
1. zavezancem iz 1., 2., 5. in 6. točke 5, člena obračunavajo in odtegujejo samoprispevek izplačevalci OD oziroma pokojnin
2. zavezancem iz 3. točke 5. člena odteguje in obračunava davčna uprava
3. zavezanci iz 4. točke 5. člena so dolžni samoprispevek skladno s tem sklepom plačati po položnici, ki jo bodo dobili od KS na ŽR KS Gorenja vas št. 51510-645-60452 (namen nakazila: obnova in asfaltiranje ceste Volaka-Čabrače).
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu št. 51510-842-052-82219.
7. člen
Zavezanci samoprispevka postanejo vsi občani, ki se bodo na novo zaposlili od pričetka veljavnosti referenduma do izteka, občani, ki se v času veljavnosti referenduma naselijo na območju KS, kjer je samoprispevek uveden ter občani, ki tu nimajo stalnega bivališča, pa bodo v obdobju plačevanja samoprispevka pridobili nepremičnine (stanovanjska ali počitniška hiša, zemljišče).
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od OD delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska OD, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.
9. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z Zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca oziroma izplačevalca osebnih dohodkov ali pokojnin.
10. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet KS Gorenja vas in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov tega območja o višini in porabi teh sredstev.
11. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Gorenja vas
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti