Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Kazalo

205. Pravilnik o oddajanju občinskih službenih stanovanj v najem, stran 208.

Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in 153. člena Statuta občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/82 in 1/85) je Izvršni svet Skupščine občine Jesenice na 117. seji dne 23. 11. 1993 sprejel
PRAVILNIK
o oddajanju občinskih službenih stanovanj v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Jesenice skladno z določbami tega pravilnika zagotavlja službena stanovanja za stanovanjske potrebe delavcev upravnih organov in strokovnih služb, javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina Jesenice, ter deficitarnega kadra v občini (v nadaljevanju: občinska službena stanovanja).
2. člen
Delavcem upravnih organov, strokovnih služb in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice, se stanovanja dodeljujejo kot službena.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN NAČIN ODDAJANJA SLUŽBENIH STANOVANJ
3. člen
Občinska službena stanovanja daje v najem za določen čas, to je za čas trajanja delovnega razmerja, vezan na zadovoljevanje službenih potreb občine in javnih zavodov, Izvršni svet občine Jesenice:
– delavcem državnih organov iz pristojnosti občine,
– delavcem v organizacijah s področja družbenih dejavnosti, katerih ustanovitelj je občina.
Če med upravičenci iz prve in druge alinee ni interesa za najem službenih stanovanj, se ta stanovanja oddajo v najem kot profitna ali neprofitna stanovanja za določen čas.
4. člen
Ne glede na določilo iz 3. člena tega pravilnika imajo pri dodelitvi stanovanj, ki bodo na razpolago kot službena stanovanja, prednost prosilci, ki so zaposleni pri tistih pravnih osebah, ki so bile lastniki stanovanj pred uveljavitvijo Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91).
5. člen
Pogoji za pridobitev občinskega službenega stanovanja v najem so:
– da gre za upravičenca iz 3. člena tega pravilnika,
– da gre za potrebo po deficitarnem kadru, ki jo izrazijo zavodi s področja družbenih in gospodarskih dejavnosti, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice, občinski upravni organi ter strokovne službe s planom o potrebah po službenih stanovanjih.
Upravičenec ne more pridobiti službenega stanovanja, če ima sam ali njegov ožji družinski član v lasti ali najemu stanovanje, ki ustreza standardom iz 6. člena tega pravilnika.
III. OSNOVE IN MERILA ZA ODDAJANJE SLUŽBENIH STANOVANJ
6. člen
Službena stanovanja se oddajo v najem na podlagi naslednjih osnov in meril:
a) glede na pomembnost del in nalog točke
– direktor, predstojnik, funkcionar                   35
– višji upravni delavec, vodja oddelka, službe             30
– delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, strokovni delavec  20
b) glede na stopnjo strokovne izobrazbe
– za zahtevano skupino VII/2                      30
– za zahtevano skupino VII/1                      25
– za zahtevano skupino VI/2                       20
– za zahtevano skupino VI/1                       15
– za zahtevano skupino V 10
c) glede na delovno dobo
– do 2 let                               5
– od 2 do 5 let                             10
– od 5 do S let                             15
– od 8 do 12 let                            20
– nad 12 let                              25
Kolikor dva ali več kandidatov dosežejo enako število točk na podlagi zgoraj navedenih kriterijev pod točko a), b), c), se kot dodatni kriterij upošteva število ožjih družinskih članov, ustreznost dosedanjih stanovanjskih razmer, oddaljenost bivanja od službe.
IV. STANOVANJSKI STANDARDI
7. člen
Kot normativi in standardi za dodelitev občinskih službenih stanovanj se štejejo normativi in standardi, predpisani na podlagi prvih sedmih alinej 11. člena Stanovanjskega zakona.
V. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ
8. člen
Upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve, enkrat letno evidentira potrebe po občinskih službenih stanovanjih, ki jih s planskim aktom izrazijo zavodi s področja družbenih in gospodarskih dejavnosti, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice, občinski upravni organi ter strokovne službe.
9. člen
Pri vsaki pridobitvi občinskega službenega stanovanja ali sprostitvi le-tega upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve, objavi razpis za oddajo občinskega službenega stanovanja v najem.
Razpis mora vsebovati:
– število in vrsto službenih stanovanj,
– upravičence do najema službenih stanovanj,
– rok, do katerega je potrebno vložiti prijave,
– zahtevano dokumentacijo, priloženo k prijavi,
– naslov, na katerega se pošlje prijava,
– način objave odločitve o oddaji službenega stanovanja v najem.
Razpis se objavi na oglasni deski občine Jesenice in v zavodih.
Rok za prijavo ne sme biti krajši od 15 dni.
10. člen
Obrazloženi vlogi za najem službenega stanovanja je potrebno priložiti v razpisu zahtevana dokazila, sicer se vloga zavrne kot nepopolna.
11. člen
Sklep o oddaji občinskega službenega stanovanja v najem izda predstojnik pristojnega upravnega organa in o tem obvesti vse prijavljene kandidate.
12. člen
Na sklep upravnega organa je možen ugovor v roku 15 dni od dneva vročitve. O ugovoru odloča Izvršni svet SO Jesenice. Odločitev izvršnega sveta je dokončna.
13. člen
Po pravnomočnem sklepu o oddaji občinskega službenega stanovanja v najem sklene Izvršni svet občine Jesenice z najemnikom pogodbo, s katero uredi medsebojne odnose, upoštevajoč določbe tega pravilnika in druge določbe Stanovanjskega zakona.
14. člen
Najemnina za službena stanovanja se določi z najemno pogodbo. Višino najemnine določi s sklepom Izvršni svet občine Jesenice, upoštevajoč 62. člen Stanovanjskega zakona.
VI. IZGUBA PRAVICE DO NAJEMA SLUŽBENEGA STANOVANJA
15. člen
Najemnik izgubi pravico do najema službenega stanovanja:
– če krši najemno pogodbo,
– po preteku roka, za katerega je bila sklenjena najemna pogodba,
– kadar delavec, ki mu je bilo oddano stanovanje v začasen najem, preneha opravljati službeno dolžnost oziroma delo, določeno v 4. členu tega pravilnika (tudi če se upokoji),
– kadar trajno preneha uporabljali stanovanje,
– v drugih primerih, katere našteva 53. člen Stanovanjskega zakona.
Upravičenec je dolžan v roku 30 dni od prejema pisne odpovedi Izvršnemu svetu občine Jesenice izročiti prazno stanovanje v stanju, kakršnega je prevzel.
V primeru spora je za reševanje pristojno sodišče po sedežu najemodajalca.
16. člen
Pravica do začasnega občinskega službenega stanovanja ni prenosljiva in v nobenem primeru ne preide na ostale uporabnike stanovanja.
Če upravičenec umre, rok za izpraznitev stanovanja uporabnikom ne more biti daljši od 6 mesecev.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Izvršni svet lahko izjemoma odda v najem občinsko službeno stanovanje brez razpisa v primeru kadrovskih težav pri upravičencih iz 3. člena tega pravilnika, kadar le-ti zaradi upravičenih razlogov ne morejo izvajati svojega programa.
18. člen
Če upravičenci iz 3. člena pravilnika nimajo evidentiranih potreb po službenih stanovanjih, se upoštevajo določbe zadnjega odstavka 3. člena tega pravilnika. Izvršni svet lahko ta stanovanja ponudi v najem tudi drugim pravnim in fizičnim osebam, vendar le za določeno dobo.
Upravičenci iz 3. člena pravilnika so dolžni Izvršni svet občine Jesenice obvestiti o vsaki spremembi, ki se nanaša na spremembo zaposlitve najemnika občinskega službenega stanovanja.
19. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe Stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.
20. člen
Ta pravilnik se v objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati osmi dan po objavi.
Št. 362-588/93-2
Jesenice, dne 23. novembra 1993.
Predsednica
Izvršnega sveta
Skupščine občine Jesenice
Rina Klinar, dipl. soc. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti