Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Kazalo

179. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda "Filmski studio Viba film", stran 182.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 5. in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list, RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 64. seji 13. januarja 1994 sprejela
SKLEP
o ustanovitvi javnega zavoda "Filmski studio Viba film"
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom ustanavlja Republika Slovenija javni zavod Filmski studio Viba film (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Ime zavoda je: Filmski studio Viba film, Ljubljana. Skrajšano ime zavoda je: FS Viba film, Ljubljana. Sedež zavoda je: Ljubljana, Zrinjskega cesta 9. Zavod je pravna oseba.
II. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– filmsko tehnične in organizacijske storitve pri izdelovanju celovečernih in kratkih ter TV filmov in iger vseh zvrsti;
– organizacijske, infrastrukturne in prostorske storitve producentom in koproducentom neposredno med realizacijo posameznega filmskega projekta;
– prodaja in promet z materiali in tehničnimi sredstvi, potrebnimi za filmsko produkcijo;
– uvoz reprodukcijskega materiala in tehnične opreme za lastne potrebe.
4. člen
Naloge zavoda so:
– zagotavljanje filmske snemalne tehnike ter ustreznega svetlobnega parka;
– zagotavljanje ustreznih prostorskih kapacitet za snemanje v ateljeju;
– zagotavljanje ustreznega tehničnega servisa za montažo, tonsko obdelavo in projekcije;
– zagotavljanje minimalne scenske tehnike in gradbenoscenskega servisa;
– zagotavljanje storitev filmskega laboratorija, kopiranje in presnemavanje filmskega gradiva;
– nudenje osnovnih organizacijskih, infrastrukturnih in prostorskih uslug producentom neposredno med realizacijo posameznega filmskega projekta;
– vzdrževanje, obnavljanje in posodabljanje filmske ter ostale tehnike, s katero razpolaga;
– prodaja in promet ž materialnimi tehničnimi sredstvi, potrebnimi za filmsko produkcijo.
III. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet,
– direktor zavoda.
1. Svet zavoda
6. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima pet članov. Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja (trije člani), ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, predstavnik delavcev (en član), ki opravlja dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen, ter predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga imenujejo poklicna društva na področju produktivne kinematografije in Akademija za gledališče, film, radio in televizijo.
2. Strokovni svet
7. člen
Sestavo, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta določi statut zavoda.
3. Direktor
8. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi mnenja sveta zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba ustrezne usmeritve,
– najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj in poznavanje filmskega področja,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– znanje najmanj enega tujega jezika. Dodatni pogoji se lahko določijo s statutom.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
9. člen
Sredstva, potrebna za ustanovitev in začetek dela zavoda, bo ustanovitelj zagotovil po zaključku likvidacijskega postopka Viba film.
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz sredstev državnega proračuna za kulturo za tisti del dejavnosti zavoda, ki se nanaša na filmsko produkcijo, ki jo sofinancira Republika Slovenija;
– s prodajo storitev drugim uporabnikom;
– z dotacijami, darili in iz drugih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
10. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja zavod za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
11. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.
12. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja.
Z vsem premoženjem upravlja zavod. Zavod samostojno razpolaga s premičnim premoženjem in stanovanjskim skladom, z ostalimi nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
13. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornosti za obveznosti zavoda do višine vrednosti nepremičnega premoženja, s katerim upravlja zavod.
VII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Zavod prične delo z dnem, ko se zaključi likvidacijski postopek Viba film na Temeljnem sodišču v Ljubljani, enota Ljubljana.
15. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki opravi vse potrebno za začetek dela zavoda.
16. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 640-04/93-4/1-8
Ljubljana, dne 13. januarja 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti