Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Kazalo

229. Sklep o uvedbi samoprispevka, stran 227.

Na podlagi 8. in 22. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. in 7. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 34. člena Statuta KS Gorenja vas, je ločen zbor krajanov vasi: Leskovica, Robidnica, Laze, Lajše, Krnice in Studor (3 hišne številke) dne 27. 11. 1993 sprejel
SKLEP
o uvedbi samoprispevka
1. člen
Referendum za uvedbo samoprispevka je bil izveden v delu KS Gorenja vas, za vasi: Leskovica, Robidnica, Laze, Lajše, Krnice in Studor (3 hišne številke) v nedeljo 9. 1. 1994 v prostorih OŠ v Leskovici in stanovanjski hiši Franca Jerama, Krnice 5.
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za obnovo lokalne ceste Kopačnica – Leskovica in krajevne ceste Leskovica-Robidnica in to za delno obnovo v makadamski izvedbi in asfaltiranje vozišča v dolžini 3700 m in delno ureditev krajevne ceste v Krnice v makadamu (s sredstvi iz samoprispevka v višini 4% od bruto OD, 2% od pokojnin in 32% od katastrskega dohodka, ki bo zbran od plačnikov samoprispevka v vasi Krnice).
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje treh let, to je od 1. 2. 1994 do 31. 1. 1997.
4. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati 20,157.800 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka zagotovljeno 7,130.000 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s sredstvi širše družbene skupnosti in dodatnih virov.
5. člen
Zavezanci plačila za samoprispevek so občani, ki stalno bivajo na območju KS, za katerega je razpisan referendum in lastniki nepremičnin na tem območju, ki tu nimajo stalnega bivališča. Seznani zavezancev je potrdil zbor krajanov dne 27. 11. 1993. Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih merilih:
1. vsi zaposleni v družbenem in zasebnem sektorju prispevajo 6% od bruto OD, in sicer tako, da ne plačujejo samoprispevka od olajšav za otroke. Temu kriteriju ne zapade h. št. 8 v Studorju, kjer zaposleni plača 3% od bruto OD in upokojenec 1,5% od pokojnine,
2. upokojenci 3% od pokojnine,
3. kmetje prispevajo 50% od katastrskega dohodka, izračunanega za vsako leto trajanja samoprispevka.
4. vikendaši in lastniki nepremičnin na tem področju, stanovanjska hiša, lastniki zemljišč za stanovanjsko ali počitniško hišo, ki nimajo stalnega bivališča na tem področju 600 DEM (v času trajanja samoprispevka 200 DEM letno v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila),
5. zavezanec iz Studorja h. št. 8 plačuje samoprispevek po merilih, ki so določena v 1., 2. in 3. točki 6. člena, pa po naslednjih merilih: 3% od bruto OD, 1,5% od pokojnine in 25% od katastrskega dohodka.
6. člen
Zavezanci iz 6. člena tega sklepa plačujejo samoprispevek takole:
1. zavezancem iz 1., 2. in 5. točke 5. člena obračunavajo in odtegujejo samoprispevek izplačevalci OD oziroma pokojnin,
2. zavezancem iz 3. točke 5. člena obračunava in odteguje samoprispevek Davčna uprava,
3. zavezanci iz 4. točke 5. člena so dolžni samoprispevek skladno s tem sklepom plačati po položnici, ki jo bodo dobili od KS na ŽR KS Gorenja vas št. 51510-645-60452 (namen nakazila: obnova in asfaltiranje ceste Kopačnica-Leskovica-Robidnica).
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu št. 51510-842-052-82203.
7. člen
Zavezanci samoprispevka postanejo vsi občani, ki se bodo na novo zaposlili od pričetka veljavnosti referenduma do izteka, občani, ki se v času veljavnosti referenduma naselijo na območju KS, kjer je samoprispevek uveden ter občani, ki tu nimajo stalnega bivališča, pa bodo v obdobju plačevanja samoprispevka pridobili nepremičnine (stanovanjska ali počitniška hiša, zemljišče).
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od OD delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska OD, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.
9. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z Zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca oziroma izplačevalca osebnih dohodkov in pokojnin.
10. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet KS Gorenja vas in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov, ki so plačevali samoprispevek o višini in porabi teh sredstev.
11. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Gorenja vas
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti