Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Kazalo

216. Programske zasnove za del območja urejanja ŠS 1/1 Stara Šiška med Celovško in Gasilsko cesto, Kavškovo ulico in Ulico Milana Majcna, stran 217.

Na podlagi 44. in 82. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) in 3. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 82. člena Statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 25. skupni seji zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 21. 12. 1993 sprejela
PROGRAMSKE ZASNOVE
za del območja urejanja ŠS 1/1 Stara Šiška med Celovško in Gasilsko cesto, Kavškovo ulico in Ulico Milana Majcna kot sestavni del družbenega plana občine Ljubljana-Šiška za obdobje 1986-1990
1. Opredelitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane
Območje urejanja ŠS 1/1 je po dolgoročnem planu občin in mesta Ljubljane namenjeno za stanovanjske in spremljajoče dejavnosti. Osrednji del med Celovško in Gasilsko cesto, Kavškovo ulico in Ulico Milana Majcna je del tega območja in namenjeno pretežno spremljajočim dejavnostim.
Meri 2,94 ha in se ureja z ureditvenim načrtom.
2. Meje ureditvenega območja
Ureditveno območje se nahaja v katastrski občini Spodnja Šiška. Meje potekajo:
– po osi sedanje Celovške ceste med priključkoma z Ulico Milana Majcna in Gasilsko cesto (parc. št. 1446)
– po osi Gasilske ceste od Celovške ceste do Kavškove ulice (parc. št. 1049/1)
– po osi Kavškove ulice od Gasilske ceste do Ulice Milana Majcna (parc. št. 634/1)
– po osi Ulice Milana Majcna od Kavškove ulice do Celovške ceste (parc. št. 1448)
3. Namenska raba prostora
Območje je pretežno pozidano. Zgradbe so stare in večinoma pritlične. Dotrajane zgradbe se odstrani, ohranijo in prenovijo se kvalitetnejši objekti.
Celoten prostor delimo v štiri vsebinsko in prostorsko zaokrožene celote.
a) območje A
Namenjeno je pretežno poslovno trgovsko stanovanjski dejavnosti.
Pritličja bodo zavzemali lokali, nadstropne etaže ob Celovški cesti bodo namenjene javnim mestnim dejavnostim, v ostalem delu kareja pa bodo stanovanja. Podzemne etaže bodo namenjene parkiranju osebnih avtomobilov.
b) območje B
Območje je namenjeno poslovni, trgovski, gostinski, obrtni, servisni dejavnosti. Stanovanjska gradnja je možna le za lastnike dejavnosti znotraj območja.
Prednost pri izrabi prostora imajo dejavnosti, ki so že sedaj na tem območju.
Stare hiše ob Ulici Milana Majcna je treba obnoviti na obstoječih lokacijah ž arhitektonskimi značilnostmi stare vaške pozidave.
c) območje C
Območje C nasproti osnovne šole namenjamo oblikovanju lokalnega središča s poslovno, trgovsko in gostinsko dejavnostjo. V etaži so lahko stanovanja.
d) območje D
Območje je namenjeno stanovanjski dejavnosti z javnim programom v pritličju – poslovno trgovsko servisni program.
4. Kapaciteta predvidene zazidave
Območje A
-------------------------------------------------------
Stanovanja                   4.000 m2
javne dejavnosti               10.000 m2
kletne, etaže (shrambe, garaže)        8.000 m2
-------------------------------------------------------
skupaj                  ca. 22.000 m2
-------------------------------------------------------
Območje B
ohranjena in prenovljene zgradbe        2.000 m2
pritličja in mansarde             2.600 m2
kletne etaže                  1.600 m2
skupaj                   ca. 6.200 m2
-------------------------------------------------------
Območje C
javne dejavnosti in stanovanja        10.000 m2
kletne etaže (shrambe, garaže)         8.000 m2
-------------------------------------------------------
skupaj                  ca. 18.000 m2
-------------------------------------------------------
Območje D
javne dejavnosti in stanovanja         3.000 m2
klet (shrambe garaže)             2.000 m2
skupaj                   ca. 5.000 m2
-------------------------------------------------------
5. Zasnova prometnega omrežja
Motorni promet
Ureditveno območje se po Gasilski cesti navezuje na Celovško cesto v semaforiziranem križišču. Osrednje napajalne ceste v širšem območju so: Gasilska in Medvedova cesta ter Ruska ulica.
Dvosmerni lokalni cesti sta Verovškova (z obojestranskim vzdolžnim parkiranjem) in Ulica Milana Majcna (z enostranskim vzdolžnim parkiranjem). Kavškova ulica je enosmerna.
Mirujoči promet
Parkiranju avtomobilov so namenjena:
– vzdolžna parkirišča ob ulica
– interni parkirni prostori na dvoriščih
– podzemna parkirišča v območjih A, C in D v več etažah, lahko tudi v B
Peščev promet
Prometu pešcev so namenjeni pločniki ob vseh ulicah ureditvenega območja.
6. Zasnova komunalnega omrežja
Kanalizacija
Na obravnavanem območju je mešan sistem javne kanalizacije.
Predvidena zazidava se priključi na sekundarne kanale po Ulici Milana Majcna (0 40) in Gasilski ulici (0 60) ter preko zbiralnika A 3 v Centralno čistilno napravo v Zalogu.
Obstoječe sekundarne kanale je potrebno pregledati in po potrebi rekonstruirati oziroma povečati kapacitete.
Vodovod
Po Ulici Milana Majcna, Kavškovi ulici poteka primarni vodovod (Ø 400). Sekundarne vode, ki obkrožajo obravnavano območje je potrebno sanirati, oziroma zgraditi nov sistem s priključki.
Za potrebe požarne varnosti je potrebno dopolniti hidrantno omrežje.
PTT
Ureditveni kompleks spada na območje RATC Stara Šiška. Območje tangirajo zemeljsko položeni kabli po Verovškovi ulici in Ulici Milana Majcna.
V obstoječi napeljavi ni dovolj rezerv, zato bo potrebna razširitev obstoječega omrežja.
Pri napeljavi novih PTT kablov na ATC je potrebno v čim večji meri upoštevati že obstoječo kabelsko kanalizacijo.
7. Zasnova energetskega omrežja
Elektrika
Na obravnavanem območju je razvejana mreža nizkonapetostne mreže, ki oskrbuje obstoječo zazidavo.
V neposredni okolici je več obstoječih transformatorskih postaj, katerih kapaciteto je potrebno preveriti in po potrebi izvesti zamenjavo transformatorjev ali zgraditi nove trafopostaje.
Vročevod
Na območju ŠS 1/1 je predvideno ogrevanje in priprava tople vode z daljinskim ogrevanjem (vročevod).
Objekti se priključijo na vročevodno omrežje preko vročevoda DN 250, ki poteka po Verovškovi in Gubčevi ulici.
Plin
Na obravnavanem območju je plin predviden za gospodinjstvo (kuhanje) in tehnologijo.
Priklop je možen preko plinovoda DN 225 po Gasilski cesti ter Verovškovi in Gubčevi ulici oziroma preko plinovoda DN 110 po Ulici Milana Majcna.
Javna razsvetljava
Za celotno območje je potrebno preurediti javno razsvetljavo ter zagotoviti zadostno osvetljenost javnih površin.
Nova prižigališča se vklopijo v sistem omrežja javne razsvetljave ter zagotovi daljinsko upravljanje s povratnim impulzom.
8. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
– gabarit novih zgradb med Celovško cesto in Verovškovo ulico bo pritličje in tri nadstropne etaže z mansardo
– gabarit novih zgradb v coni B bo:
– ob Gasilski cesti: pritličje, nadstropje in mansarda
– ob Ulici Milana Majcna: pritličje in mansarda
– gabarit novih zgradb v območjih C in D bo pritličje ter dve etaži z možnostjo izrabe podstrešja
Sedanje gradbene linije ob Celovški in Gasilski cesti, Kavškovi ulici in Ulici Milana Majcna so spremenjene. Nezazidljiv cestni prostor znaša:
– Gasilska cesta min. 15 m
– Verovškova ulica min. 16m
– Ulica Milana Majcna
V zahodnem delu min. 16 m v srednjem delu min. 11 m v vzhodnem delu min. 13,6 m. V območju je treba oblikovati trg nasproti osnovne šole.
9. Usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja
V zgradbah ob Celovški cesti so lahko le poslovni prostori, stanovanja pa v notranjosti ureditvenega kareja.
Vse javne dejavnosti morajo biti tako organizirane, da urejajo parkiranje zaposlenih na svojih parcelah ali v garažnih hišah v neposredni okolici.
Za ogrevanje prostorov, kuho, pripravo sanitarne vode in tehnološko energijo je treba uporabljati mestni toplovodni in plinski sistem.
Pri nobeni dejavnosti v območju ni dovoljeno delo v nočnem času. Vsa hrupnejša dela je treba opravljati v zgradbah s primerno zvočno izolacijo.
Upoštevati je potrebno vse veljavne predpise, ki ščitijo okolje pred prekomernim hrupom.
10. Zasnova zaporednosti gradnje
Gradnja v posameznih območjih se lahko odvija istočasno ali neodvisno ena od druge. Pomembno je le zagotavljanje ustrezne in enotne komunalne opremljenosti območja in pridobitev zadostnega števila potrebnih parkirnih mest v območju.
11. Zasnova prostora za potrebe obrambe in zaščite
Pri načrtovanju je treba upoštevati vse predpise in pogoje pristojnega upravnega organa.
Te programske zasnove začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01/35200-401/93
Ljubljana, dne 21. decembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar I. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti