Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Kazalo

200. Pravilnik o upepeljevanju, stran 194.

Na podlagi 38. člena Odloka o pokopališkem redu (Uradni list SRS, št. 45/86 in 23/88) izdaja mestni sekretar za komunalno gospodarstvo, promet in zveze v soglasju z mestnim sekretarjem za socialno in zdravstveno varstvo
PRAVILNIK
o upepeljevanju
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje upepelitve, dokumente za upepelitev, sprejem in pripravo mrliča za upepelitev, kontrolni mrliški pregled, postopek upepeljevanja in končne določbe.
Vse določbe tega pravilnika razen določb, ki urejajo sprejem in pripravo mrliča za upepelitev se v enakem besedilu uporabljajo za umrle na območju Mesta Ljubljane, kakor tudi za umrle iz drugih krajev Slovenije in drugih držav.
Upepelitev mrličev iz drugega odstavka tega člena opravlja javno podjetja Žale (v nadaljevanju: izvajalec).
II. POGOJI UPEPELITVE
2. člen
Upepelitev mrliča se opravi v skladu z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS št. 34/84) in s tem pravilnikom. Pred upepelitvijo se obvezno opravi kontrolni mrliški pregled. Preglede opravljajo zdravniki Inštituta za sodno medicino, ki so pooblaščeni za opravljanje mrliških pregledov na območju Mesta Ljubljane (v nadaljevanju: mrliški preglednik).
3. člen
Izvajalec opravi upepelitev mrliča po preteku zakonsko določenega roka od nastopa smrti (36 ur).
III. DOKUMENTI ZA UPEPELITEV
4. člen
Naročilu za upepelitev mrliča se mora priložiti naslednje dokumente:
1. listino o prijavi smrti ali drugo listino, ki je lahko: potrdilo o prijavi smrti ali izpisek iz mrliške matične knjige ali zdravniško poročilo o smrti in vzroku smrti ali spremnico za prevoz mrliča ali dovoljenje za upepelitev; in
2. osebni dokument, izdan od pristojnega organa (osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje); in še po potrebi
3. dovoljenje organa, ki je pristojen za začetek in vodenje kazenskega postopka, kadar pokojni ni umrl naravne smrti ali obstaja kakšen sum za to;
4. izjavo pristojne organizacije, da so iz trupla mrliča odstranjene vse implantirane naprave v telesu;
5. dokument, s katerim se dokazuje indentiteta, ki ga izda pristojni organ.
5. člen
Pred upepelitvijo ni dopustna odstranitev predmetov s trupla. Iz trupla je obvezna odstranitev naprave za uravnavanje srčnega utripa. Odvzem naprav za uravnavanje srčnega utripa se zabeleži na dovoljenju o upepelitvi.
6. člen
Na podlagi dokumentov in naročila naročnika upepelitve, izda izvajalec dokument, ki vsebuje naročilnico za vrsto pogrebnih storitev, pogrebne opreme, pogodbo, račun ter delovni nalog za upepelitev.
Delovni nalog za ureditev mrliča je potreben za vse umrle osebe na območju Mesta Ljubljane.
V primeru, da niso izpolnjeni vsi pogoji za upepelitev, se upepelitev ne opravi in po potrebi odredi obdukcija.
IV. SPREJEM MRLIČA
7. člen
a) Na območju Mesta Ljubljane
Za sprejem mrliča so potrebni naslednji dokumenti:
– dokumentacija mrliškega preglednika in
– odredba preiskovalnega organa za prevoz pri prometni nezgodi in drugo.
Mrliča prevzame delavec izvajalca iz skupine urejanje pokojnih oseb in dežurna služba s prevozi (v nadaljevanju: urejevalci), ki ga položijo v prostor za oskrbo trupel.
8. člen
b) Izven območja Mesta Ljubljane
Za sprejem mrliča so potrebni dokumenti, ki jih mora prevoznik predložiti receptorju:
– prijava smrti ali
– zdravniško poročilo o vzroku smrti in
– osebni dokument, izdan od pristojnega organa (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).
9. člen
Receptor evidentira dokumente pripeljanega mrliča za upepelitev v evidenčno knjigo. Urejevalci morajo na podlagi dokumentov preveriti istovetnost predloženih listin in listin na zgornjem in spodnjem delu krste. Te morajo vsebovati: ime in priimek, rojstne podatke in čas smrti.
10. člen
Krsta za upepelitev mora imeti izvrtane luknje za plombiranje.
V. PRIPRAVA MRLIČA ZA UPEPELITEV
11. člen
Urejevalci opravijo vse storitve na podlagi delovnega naloga za upepelitev.
12. člen
Na spodnji in zgornji del krste se pritrdi listina z naslednjimi podatki: ime in priimek mrliča, številka sprejemnega lista, rojstni podatki; datum in ura upepelitve.
13. člen
Krsta z mrličem za upepelitev se položi v za to določene prostore:
– v hladilnik, kjer so krste za upepelitev, v pritličju ali
– v hladilnik ob upepeljevalnici ali
– hodnik pred hladilnikom v pritličju.
VI. KONTROLNI MRLIŠKI PREGLED
14. člen
Mrliški preglednik opravi mrliški pregled pred upepelitvijo na podlagi dokumentov:
– prijave smrti,
– osebnih dokumentov, izdanih od pristojnih organov (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje).
Za mrliče iz drugih držav se za ustrezno listino šteje mednarodni mrliški list.
15. člen
Pri kontrolnem mrliškem pregledu je prisotna stalna uradna oseba, ki jo določi vodja skupine urejevalcev. Osebje upepeljevalnice ne more biti pooblaščena uradna oseba pri kontrolnem mrliškem pregledu.
16. člen
Ko mrliški preglednik opravi kontrolni mrliški pregled mrliča ugotovi identiteto, zobni status, pregleda oblačila ter morebitne priložene predmete, se podpiše, napiše datum in uro pregleda in da pečat na listino. Sopodpisnik je pooblaščena oseba upravljalca.
17. člen
Po opravljenem pregledu mrliški preglednik krsto zapečati z listino, na kateri so podatki: ime in priimek, številka sprejemnega lista, podatki mrliča, datum in ura, kdaj je dovoljena upepelitev, pečat, podpis mrliškega preglednika, datum in ura pregleda ter izpolni obrazec »dovoljenje za upepelitev«. Dovoljenje se izroči urejevalcu, ki ga vrne v sprejemno pisarno izvajalca, kopijo pa kontrolnemu mrliškemu pregledniku.
18. člen
Krsta z mrličem za upepelitev mora do upepelitve ostati v prostorih, ki so določeni za krste za upepelitev. Za to je odgovoren urejevalec.
VII. POSTOPEK UPEPELJEVANJA
19. člen
Za vsako upepelitev dobi upepeljevalec, proti podpisu v evidenčni knjigi, delovni nalog za upepelitev z vsemi podatki o mrliču, času upepelitve in žarni opremi.
20. člen
Z delovnim nalogom prevzameta upepeljevalca krsto z mrličem v prostoru iz 13. člena tega pravilnika. Mrliča se upepeli v krsti za upepelitev. Krsta mora biti zapečatena in označena z listino iz 17. člena tega pravilnika.
21. člen
Dolžnost vsakega upepeljevalca je, da kontrolira podatke na delovnem nalogu, ki morajo biti istovetni s podatki iz listin iz 14. člena tega pravilnika. Vsako neusklajenost podatkov, ugotovljenih v rednem delovnem času, je potrebno takoj javiti vodji organizacijske enote pogrebna dejavnost, če njega ni vodji sprejemne pisarne. v odsotnosti obeh, referentu za sprejem pogrebov (v nadaljevanju: izredni kontrolorji). V nadaljnjem postopku usklajevanja podatkov je dolžna komisija (dva upepeljevalca in izredni kontrolor) sestaviti zapisnik z ugotovitvijo in končno rešitvijo vsakega spornega primera. Komisija pri vsakem spornem primeru takoj pokliče mrliškega preglednika zaradi ugotovitve identitete mrliča.
22. člen
V odsotnosti oziroma izven določenega časa izrednih kontrolorjev se upepelitev, v primeru neusklajenosti podatkov delovnega naloga in podatkov na krsti mrliča, ne sme opraviti. Z upepelitvijo vsakega spornega primera se počaka do prihoda komisije iz 21. člena tega pravilnika.
23. člen
Ko se ugotovi skladnost podatkov iz delovnega na loga in listine iz 14. člena tega pravilnika, upepeljevalca pripeljeta v upepeljevalnico krsto z mrličem. Upepeljevalec vzame kontrolno samotno ploščico s številkami, ki morajo biti istovetne delovnemu nalogu, jo položi na krsto z mrličem za upepelitev in postopa po navodilih proizvajalca peči, kako se vloži krsta v peč za upepelitev. Krsta z mrličem se upepeli z vsemi označbami: šamotno ploščico in plombami. V upepeljevalnici ostane delovni nalog, na katerega se podpišeta oba upepeljevalca po končani upepelitvi. Na spodnji del delovnega naloga vpišeta datum in uro upepelitve, številko peči za upepelitev, čas končanja upepelitve. čas zaprtja žare, čas oddaje žare, prejemnika in izdajatelja žare v čitljivi pisavi ter podpisom.
24. člen
Po upepelitvi in tehničnem postopku, predvidenem za ravnanje s pepelom mrliča, po navodilu proizvajalca peči Tabo, se kontrolna samotna ploščica s številkami, skupno s pepelom mrliča, vloži v žaro.
25. člen
Žlahtnih kovin in drugih implantiranih naprav ter delov v telesu se po upepelitvi ne sme izločati. Vse, kar ostane poleg pepela po upepelitvi, se položi v žaro.
V žaro gredo tudi vse primesi, razen nezgoreli predmeti, ki so večji in jih zaradi velikosti ni možno položili v žaro. Te primesi se skupinsko pokoplje.
26. člen
Žaro s posmrtnimi ostanki odda izvajalec upravičencu na podlagi potrdila o pokopu žare na pokopališčih, ki niso v upravljanju izvajalca. Evidenco oddanih žar vodi izvajalec v posebni knjigi.
VIII. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse upepelitve v upepeljevalnici izvajalca.
Za izvedbo upepelitev in remont peči za upepeljevanje sprejme izvajalec v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika tehnično navodilo, v soglasju z mestnim upravnim organom, pristojnim za komunalo.
28. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1226/93
Ljubljana, dne 28. decembra 1993.
Mestni sekretariat za
Komunalno
gospodarstvo, promet in zveze
Damijan Dolinar ek. l. r.
Št. 01-603/93
Ljubljana, dne 28. decembra 1993.
Mestni sekretariat za socialno
in zdravstveno varstvo
dr. Jože Golmajer l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti