Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Kazalo

213. Pravilnik o pogojih za oddajanju športnih objektov v najem, stran 213.

Na podlagi šestega odstavka 65. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in na podlagi 58. člena Odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je Izvršni svet Skupščine občine Krško na seji dne 18. 1. 1994 sprejel
PRAVILNIK
o pogojih za oddajo športnih objektov v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in način oddaje pokritih športnih objektov v najem s prednostno uporabo teh objektov, pogoje za sklepanje pogodb o koriščenju športnih objektov in način določanja cen za najem posameznih športnih objektov.
2. člen
Določbe tega pravilnika se nanašajo samo na koriščenje športnih objektov, ki so v upravljanju osnovnih šol v občini Krško.
Kot uporaba pokritih športnih objektov se smatra uporaba:
a) objekta (športne dvorane, telovadnice)
b) garderobe v sklopu objekta
c) sanitarij, tušev in umivalnikov
d) športnega orodja v objektu.
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE V NAJEM
3. člen
Športni objekti se oddajo v najem naslednjim uporabnikom:
– društva invalidov
– tekmovalnim športnim društvom in klubom
– ostalim športnim društvom, klubom in skupinam.
4. člen
Športni objekt lahko najame vsako športno društvo, klub in skupina, prednost pa imajo uporabniki iz Občine Krško.
Skupina uporabnikov mora obsegati najmanj:
– v športni dvorani – 12 oseb
– v telovadnici – 10 oseb
V primeru, da ne gre za skupine uporabnikov, ki brezplačno koristijo objekt, in bi objekt ostal nezaseden, se ne upošteva minimum, določen v drugem odstavku tega člena.
5. člen
Vsi športni klubi, društva in skupine, ki se ukvarjajo s športom, morajo do 15. avgusta, torej pred pričetkom sezone, poslati pisno prijavo v šolo, z navedbo želenega termina, števila ur tedensko in števila ljudi v skupini.
6. člen
Vodstvo šole pripravi urnik uporabe športnih objektov tako, da je izrabljenost športnega objekta najboljša. Pri sestavi urnika uporabe lahko, zaradi racionalne izrabe vseh športnih objektov v občini Krško, sodeluje tudi Športna zveza Krško.
Prednost pri izbiri terminov se določi na podlagi tega pravilnika, s tem, da imajo prednost naslednji klubi, društva in skupine:
I. prioriteta – društva in klubi (članske ekipe), ki s svojimi uspehi že segajo v vrhunski šport (nastopanje v 1igi)
II. prioriteta – društva invalidov
III. prioriteta – mlajše kategorije ligaških tekmovalnih klubov (mladinci, kadeti, starejši dečki in deklice, mlajši dečki in deklice)
IV. prioriteta – društva in klubi, ki imajo samo priprave za tekmovanja (fizične priprave)
V. prioriteta – ostala športna društva, klubi in skupine.
7. člen
Pri določanju terminov tekmovanj in treningov ligaških klubov (I. prioriteta) imajo pri posameznem terminskem planu prednost društva in klubi:
1. ki imajo tekmovanja v istem športnem objektu
2. ki tekmujejo v višji ligi (kriterij se uporabi, če je več klubov, ki imajo tekmovanja v istem športnem objektu)
3. ki imajo več reprezentantov (kriterij se uporabi, če je več klubov, ki tekmujejo v ligi enakega ranga)
4. ki imajo zajetih v vzgoji več otrok (kriterij se uporabi, če imajo klubi enako število reprezentantov).
Temeljni kriterij je tekmovanje v istem športnem objektu, ostalo pa so korekcijski kriteriji.
8. člen
Pri določanju terminov koriščenja športnega objekta imajo prednost društva invalidov (II. prioriteta), katerih skupina uporabnikov ima večji procent telesne prizadetosti oziroma invalidnosti.
9. člen
Pri določanju terminov tekmovanj oziroma treningov mlajših kategorij tekmovalnih klubov (III. prioriteta) se smiselno uporabljajo kriteriji iz 7. člena tega pravilnika.
10. člen
Prednost pri določanju terminov treningov klubov, ki imajo samo priprave za tekmovanje (IV. prioriteta), imajo klubi:
1. ki imajo več reprezentantov
2. ki imajo zajetih v vzgoji več otrok (kriterij se uporabi, če imajo klubi enako število reprezentantov).
11. člen
Pri društvih, klubih in skupinah, ki se ukvarjajo s športno rekreacijo (V. prioriteta), imajo prednost društva in skupine, ki imajo organiziran tekmovalni sistem.
Pri ostalih društvih, klubih in skupinah, ki se ukvarjajo s športno rekreacijo, pa imajo prednost skupine krajanov iz krajevne skupnosti, kjer objekt stoji, nato skupine, ki imajo več prijavljenih rekreativcev.
12. člen
Pri razdelitvi terminov se upošteva predvsem primernost športnega objekta za posamezno obliko športne dejavnosti.
Ne glede na prioriteto so možna usklajevanja uporabnikov športnih objektov pri določanju terminov oziroma urnikov koriščenja.
13. člen
Pri določanju števila ur se upošteva prednostni red. ki ga določa 6. člen tega pravilnika, s tem da se želeno število ur upošteva v okviru možnosti zasedenosti športnega objekta.
II. NAČIN DOLOČANJA NAJEMNINE
14. člen
Višina najemnine je odvisna od lokacije in kvalitete športnega objekta ter direktnih stroškov, ki bremenijo športni objekt.
15. člen
Direktni stroški, ki se krijejo z najemnino, so stroški elektrike, komunalnih storitev, ogrevanja, čiščenja in nadzora nad uporabo telovadnice. Izračun direktnih stroškov pripravi Sekretariat za gospodarsko infrastrukturo Občine Krško v sodelovanju s šolo.
16. člen
Mesečne najemnine se izračunavajo po naslednjem obrazcu:
Nm = OC x K
Nm = mesečna najemnina
OC = osnovna cena
K = stopnja najemnine
17. člen
Osnovna cena je povprečna cena direktnih stroškov vseh športnih objektov, ki se dajejo v najem in jo s sklepom določi Izvršni svet Skupščine občine.
Sekretariat za gospodarsko infrastrukturo enkrat letno, pred oddajo športnih objektov v najem, pripravi revalorizacijo in preverjanje direktnih stroškov ter izračun predloži Izvršnemu svetu kot osnovo za določitev osnovne cene.
18. člen
Stopnja najemnine za športne objekte je odvisna od lokacije in kvalitete športnega objekta ter od skupine uporabnikov.
Območja, odvisna od lokacije in kvalitete športnega objekta: so naslednja:
1. v območje A spada:
OŠ Leskovec
2. v območje B spada:
OŠ XIV. divizije Senovo
3. v območje C spadajo:
OŠ Jurija Dalmatina Krško
OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško
OŠ Podbočje
OŠ Kostanjevica
OŠ Adama Bohoriča Brestanica
4. v območje D spada:
OŠ Raka
Uporabniki se razvrščajo v naslednje skupine:
– 1. skupina:
– članske ekipe društev in klubov, ki nastopajo v ligah
– članske ekipe društev in klubov, ki imajo v športnem objektu samo priprave za tekmovanja
– druga športna društva, klubi oziroma skupine
– 2. skupina:
– rekreativne skupine krajanov iz krajevne skupnosti, kjer športni objekt stoji
– 3. skupina: – društva invalidov
Stopnja najemnine (K) se določi:
Skupine Območja
------------------------------------------
             Območja
Skupine     A    B   C    D
------------------------------------------
1. skupina   1,3   1,1  0.8   0,6
2. skupina   1,1   0,9  0,7   0,5
3. skupina   0,8   0,6  0,5   0,4
------------------------------------------
V najemni pogodbi se določi izhodiščna najemnina, ki se mesečno usklajuje s stopnjo rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji.
Najemnine za športne objekte so prihodek občinskega proračuna. Direktni stroški uporabe športnih objektov, razvidni iz evidence uporabe športnih objektov, se upravljalcem krijejo iz proračuna.
19. člen
Najemnine za uporabo ne plačujejo skupine, ki redno vadijo vse leto v okviru tekmovalnih športnih društev in klubov občine Krško, razen članskih ekip teh društev in klubov.
Športna društva, klubi in skupine iz drugih občin plačajo 50% višjo najemnino od domačih uporabnikov, določeno po merilih iz 18. člena tega pravilnika.
20. člen
Rok za plačilo najemnine je 21 dni. Če najemnik v roku ne poravna računa, izgubi pravico uporabe športnega objekta do poravnave računa. Zamuda plačila računa več kot dva meseca pomeni razveljavitev pogodbe o najemu športnega objekta.
21. člen
Šole uporabljajo športne objekte do 16. ure za potrebe šole in potrebe šolskih športnih društev.
22. člen
Šole vodijo evidenco uporabe športnih objektov in določijo osebo za nadzor, ki opravi zapisniško primopredajo ob zamenjavi skupin uporabnikov športnih objektov.
Zapisniška primopredaja je osnova za povrnitev škode, ki jo uporabnik eventualno povzroči na objektu:
Škodo mora povzročitelj sanirati v 7 dneh od njenega nastanka, drugače jo mora povrniti na podlagi izstavljenega računa, in sicer v 15 dneh od njegove izstavitve. Posledica zamude plačila več kot 8 dni po pisnem opominu je razveljavitev pogodbe o najemu športnega objekta.
23. člen
Upravljalec objekta mora zagotoviti ogrevanje objekta, in sicer najmanj 15 stopinj, drugače najemnik ni dolžan plačati mesečne najemnine in krije stroške sam upravljalec objekta, razen če je prišlo do motenj v ogrevanju zaradi tehničnih napak v ogrevalnem sistemu.
III. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Vodstvo šole na podlagi določil tega pravilnika sklene z uporabniki pogodbo o najemu športnega objekta. V pogodbi se določi tudi odgovorna oseba športnega kluba, društva oziroma skupine, ki bo odgovarjala za dogovorjeno uporabo športnega objekta, oziroma odgovorno osebo rekreativne skupine, ki bo odgovarjala za dogovorjeno uporabo objekta in za povzročeno škodo.
25. člen
Za reševanje eventualnih sporov in ugovorov v zvezi z izvajanjem določil tega pravilnika je pristojen Izvršni svet Skupščine občine Krško.
26. člen
Pravilnik začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem veljave tega pravilnika preneha veljati sklep Izvršnega sveta SO Krško o določitvi cen za uporabo športnih dvoran in telovadnic z dne 10. 11. 1993.
Št. 7-621-1/94
Krško, dne 19. januarja 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Krško
Herman Kunej, dipl. inž. I. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti