Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Kazalo

187. Navodilo za uskladitev računovodskih evidenc po tretjem odstavku 591. člena zakona o gospodarskih družbah, stran 189.

Na podlagi 591. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93) ter sklepa odbora za računovodstvo Slovenskega inštituta za revizijo pri Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije z dne 18. 11. 1993 objavlja Slovenski inštitut za revizijo
NAVODILO
za uskladitev računovodskih evidenc po tretjem odstavku 591. člena zakona o gospodarskih družbah
I. LETNI OBRAČUN ZA LETO 1993 PO ZAKONU O RAČUNOVODSTVU
Pravne osebe, za katere velja zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93), sestavijo letni obračun za leto 1993 v skladu z zakonom o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89. 3/90, 42/90 in 61/90, ter Uradni list RS, št. 42/90, 30/93 in 32/93) in predpisane obrazce do 28. 2. 1994 predložijo službi družbenega knjigovodstva. Na podlagi podatkov iz tega obračuna in v skladu z zakonom o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 48/90. 3/91, 31/91, 4/92 in 14/92) ugotovijo podjetja svojo obveznost za plačilo davka od dobička za leto 1993.
II. USKLADITEV RAČUNOVODSKIH EVIDENC Z ZAKONOM O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
1. V podjetjih, ki sestavljajo otvoritveno bilanco po stanju na dan 1. 1. 1993
Podjetja, ki so dolžna sestaviti otvoritveno bilanco po stanju na dan 1. 1. 1993 v skladu s prvim odstavkom 4. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) oziroma v skladu s tretjim odstavkom 28. člena uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS, št. 24/93, 25/93. 62/93 in 67/93 – odslej uredba o metodologiji), preračunajo postavke, izkazane v bilanci stanja na dan 31. 12. 1993, sestavljeni po zakonu o računovodstvu, v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi (odslej SRS). Pri preračunavanju posameznih postavk aktive in pasive po stanju na dan 31. 12. 1993 upoštevajo vrednosti, kot so bile izkazane v otvoritveni bilanci po stanju na dan 1. 1. 1993. sestavljeni na podlagi uredbe o metodologiji.
V zvezi s preračunavanjem posameznih postavk v bilanci stanja na dan 31. 12. 1993 podjetja obračunajo amortizacijo in revalorizacijo sredstev ter revalorizacijo trajnega kapitala in dolgoročnih rezervacij za leto 1993 v skladu s SRS. Pri obračunu amortizacije lahko upoštevajo stopnje, določene z uredbo o nomenklaturi sredstev za amortizacijo z letnimi amortizacijskimi stopnjami (Uradni list SFRJ, št. 21/89 in 5/90), s popravki, kot jih določa tretji odstavek 21. člena uredbe o metodologiji.
2. V podjetjih, ki ne sestavljajo otvoritvene bilance po stanju na dan 1. 1. 1993
Podjetja, ki ne sestavljajo otvoritvene bilance, ovrednotijo postavke, izkazane v bilanci stanja na dan 31. 12. 1993, sestavljeni po zakonu o računovodstvu, v skladu s SRS.
V zvezi s preračunavanjem posameznih postavk v bilanci stanja na dan 31. 12. 1993 podjetja obračunajo amortizacijo in revalorizacijo sredstev ter revalorizacijo trajnega kapitala in dolgoročnih rezervacij za leto 1993 v skladu s SRS. Pri obračunu amortizacije lahko upoštevajo stopnje, določene z uredbo o nomenklaturi sredstev za amortizacijo z letnimi amortizacijskimi stopnjami (Uradni list SFRJ, št. 21/89 in 5/90), s popravki, kot jih določa tretji odstavek 21. člena uredbe o metodologiji.
3. Ugotovitev dobička oziroma izgube za leto 1993
Razlika med preračunanimi oziroma prevrednotenimi postavkami aktive in pasive po stanju na dan 31. 12. 1993 brez upoštevanja zneska dobička po obdavčenju oziroma izgube, ugotovljenega po letnem obračunu, sestavljenem v skladu z zakonom o računovodstvu, je dobiček oziroma izguba, ugotovljena po SRS.
III. LETNI OBRAČUN ZA LETO 1993 PO USKLADITVI RAČUNOVODSKIH EVIDENC S SRS
Na podlagi podatkov, ugotovljenih v skladu z II. poglavjem tega navodila, sestavijo podjetja na obrazcih, predpisanih z zakonom o računovodstvu, novo bilanco uspeha in novo razporeditev rezultatov, in sicer tako da
– za razliko med zneskoma amortizacije in revalorizacije amortizacije, izračunanima po zakonu o računovodstvu, ter zneskoma amortizacije in revalorizacije amortizacije, izračunanima v skladu z drugim odstavkom I. točke II. poglavja tega navodila, popravijo v obrazcu bilanca uspeha, sestavljenem v skladu s I. poglavjem tega navodila, stroške amortizacije in revalorizacije amortizacije:
– za preostalo razliko do zneska dobička oziroma izgube, ugotovljenega v skladu s 3. točko II. poglavja tega navodila, pa popravijo znesek drugih finančnih prihodkov oziroma odhodkov.
Uskladitev postavk aktive in pasive izkažejo podjetja na posebnem obrazcu bilance stanja, ki je predpisan z zakonom o računovodstvu. Podjetja, ki sestavljajo otvoritveno bilanco, vpišejo v stolpec 4 podatke iz stolpca 6 bilančnega obrazca otvoritvene bilance, v stolpce 5, 6 in 7 pa s SRS in otvoritveno bilanco usklajene postavke iz bilance stanja, sestavljene po zakonu o računovodstvu. Podjetja, ki ne sestavljajo otvoritvene bilance, vpišejo v stolpec 4 podatke iz istega stolpca bilance stanja, sestavljene po zakonu o računovodstvu, v stolpce 5. 6 in 7 pa s SRS usklajene postavke iz bilance stanja, sestavljene po zakonu o računovodstvu.
Zaradi zagotavljanja javnosti podatkov v skladu s 70. in 71. členom zakona o gospodarskih družbah predložijo podjetja obrazce iz tega poglavja tega navodila službi družbenega knjigovodstva najkasneje do 15. 4. 1994.
Št. II-001/93
Ljubljana, dne 18. novembra 1993.
Direktor
Marjan Odar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti