Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Kazalo

215. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 9 - Medvode, stran 216.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) in 82. člena Statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 25. skupni seji zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 21. 12. 1993 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 9 – Medvode
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 9 Medvode (Uradni list SRS, št. 19/89 in RS, št. 58/92).
2. člen
Prvemu členu se na koncu člena pred piko doda naslednje besedilo "ter spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š9 Medvode, ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod – LUZ pod številko 4156 v marcu 1992."
3. člen
V 2. členu se v četrti vrstici črta beseda "del".
4. člen
V 4. členu se v drugem odstavku za drugo vrsto doda vrstica z besedilom "1- območja za blokovno stanovanjsko gradnjo." Tekst v vrstici "6- območja za proizvodne dejavnosti" se dopolni z besedama "in obrt". Za vrstico "B- strjena zazidava" se doda nova vrstica s tekstom "C-svojstvena zazidalna struktura."
5. člen
Doda se novi 7.a člen z naslednjim besedilom:
Območja za blokovno gradnjo
V morfoloških enotah z oznako 1 so dovoljeni naslednji posegi:
– adaptacije in tekoča vzdrževalna dela;
– urejanje odprtih površin kot so zelenice, otroška igrišča, pešpoti, ploščadi;
– postavitev reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij;
– spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih.
Gradnja pomožnih objektov je dovoljena le za skupne potrebe večine prebivalcev območja.
Spremembe namembnosti in dejavnosti v pritličjih obstoječih objektov so dovoljene za potrebe preskrbe, storitev, otroškega varstva in kulturnih dejavnosti pod pogojem, da nova namembnost ne povzroča motenj v bivalnem okolju.
6. člen
V 19. členu se prva dva odstavka črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
"Vsi potoki in njihova poplavna območja (inundacijsko območje stoletnih vod) predstavljajo prostor z varovalnim režimom. Za poseg v tak prostor je potrebno pridobiti posebne pogoje ali soglasje upravnega organa, ki je pristojen za vodno gospodarstvo.
7. člen
V 24. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
Na večjih prostih površinah so v grafičnem delu določene gradbene meje in gradbene linije novogradenj:
– gradbena linija (GL) – gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Dovoljeni so le manjši zamiki delov fasad od gradbene linije;
– gradbena meja (GM) – gradbena meja je linija, ki jo novogradnje ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so odmaknjene od nje v notranjost.
8. člen
Zadnji odstavek 41. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom: "Posebni odpadki se morajo skladiščiti v območju proizvodnih in obrtnih obratov v posebnih namensko zgrajenih skladiščih do njihove končne dispozicije na deponiji posebnih odpadkov."
9. člen
V 42. členu se v prvi vrstici črta beseda "del". Črtajo se tudi vsa določila točke a in se nadomestijo z naslednjim besedilom:
1. posebna merila in pogoji Vrste posegov v prostor
Dovoljeni so naslednji posegi v prostor:
– morfološki enoti 2A/l, 2D/1
V območju so dovoljeni vsi posegi navedeni v 8. členu tega odloka razen gradnje objektov za drobno gospodarstvo, gospodarskih objektov in hlevov.
morfološka enota 8/2
– ureditev otroškega igrišča;
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunalnega in energetskega urejanja, prometa ter zvez:
morfološka enota 9/2
– na območju pokopališča so dovoljeni vsi posegi, ki so vezani na njegovo namembnost
V poglavju pod točko b se črtajo vsa določila za morfološko enoto 9/3.
Na koncu 42. člena se doda naslednje besedilo:
2. Dodatna merila in pogoji
a) Oblikovanje posegov v prostor
– morfološka enota 3C/1
Pri oblikovanju predvidenega objekta je potrebno upoštevati izpostavljeno lego v križišču. Streha je lahko poljubno oblikovana, ravna ali z naklonom maks. 20°, višinski gabarit objekta je maks. P + 1.
– morfološka enota 8/1
– vizualno izpostavljeni vzhodni rob območja je treba ozeleniti s skupinami avtohtonih drevesnih vrst.
– morfološka enota 9/1
– obvezna je zasaditev z drevjem
– morfološki enoti 9/4 in 5C/1
– obvezna je zasaditev plezalk ali grmovnic za ozelenitev opornega zidu pod šolo;
b) Prometno urejanje
V območje ŠS 9/1 Preska so potrebne ureditve naslednjih cest:
– Škofjeloška cesta: dvosmerna cesta, obojestranski pločnik, avtobusno postajališče;
– Barletova cesta: dvosmerna cesta, obojestranski pločnik, obojestranski drevored;
– Bergantova ulica: dvosmerna cesta, enostranski pločnik;
– Preška cesta: dvosmerna cesta, enostranski pločnik:
– Ulica na Čerenu, Trilerjeva ulica, del Iztokove ulice, dovozi oziroma odcepi iz Škofjeloške, Bergantove, Kalanove in Bizantove ulice so stanovanjske dovozne ceste.
c) Komunalno urejanje
– kablirati je potrebno daljnovod, ki prečka območje
V poglavju "c) Varstvo okolja" se zadnji stavek nadaljuje z naslednjim besedilom: ", razen ob Škofjeloški cesti do globine 50 m od sredine zunanjega voznega pasu, kjer je dovoljena IV. stopnja hrupne obremenjenosti."
10. člen
Besedilo 50. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
"V območju urejanja ŠP 9/2 veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
1. Posebna merila in pogoji
Vrste posegov v prostor
Morfološki enoti 6E/l, 2
– dovoljena je gradnja obrtnih delavnic kolikor ustrezajo pogojem varovanja okolja.
2. Dodatna merila in pogoji
a) Prometno urejanje
V območju ŠP 9/2 Preska je potrebna ureditev naslednjih cest:
– Barletova cesta: dvosmerna cesta, obojestranski pločnik, obojestranski drevored.
Dovozna cesta med morfološkima enotama 6E/1 in 6E/2:
– dvosmerna cesta, enostranski pločnik.
b) Komunalno urejanje Morfološka enota 6E/1
– kablirati je potrebno daljnovod, ki prečka območje Morfološka enota 6E/2
– zgraditi je potrebno trafo postajo
c) Varstvo okolja
V morfoloških enotah 2A/1, 2 so dopustne maksimalne ravni hrupa IV. stopnje v morfoloških enotah 6E/1, 2 pa VI. stopnje."
11. člen
Besedilo 66. člena odloka se dopolni z naslednjim besedilom:
"ter Odlok o zazidalnem načrtu za območje zazidalnega otoka MeR 2 – Preska (Uradni list SRS, št. 10/72) in Odlok o dopolnitvi zazidalnega načrta za MeS 7 -Preska (Uradni list SRS, št. 4/75)."
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-35200-402/93
Ljubljana, dne 21. decembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti