Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Kazalo

223. Odlok o stanovanjskem skladu občine Slovenj Gradec, stran 224.

Na podlagi 99. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in 177. in 241. člena Statuta Občine Slovenj Gradec (MUV, št. 8/78 in 8/82 ter Uradni list SRS, št. 47/87 in 34/89) je Skupščina občine Slovenj Gradec na skupnem zasedanju zborov občinske skupščine dne 23. 12. 1993 sprejela
ODLOK
o stanovanjskem skladu občine Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Skupščina občine Slovenj Gradec ustanavlja Stanovanjski sklad občine Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu sklad) in določa njegovo dejavnost, organiziranost ter način dela.
2. člen
Namen Sklada je financiranje občinskega stanovanjskega programa, pridobivanje socialnih, neprofitnih in službenih stanovanj, izvajanje prenove in vzdrževanje obstoječega fonda v lasti občine, vzpodbujanje gradnje in prenove stanovanj.
3. člen
Sklad je javna pravna oseba s pravicami in obveznostmi, določenimi s stanovanjskih zakonov, tem odlokom in statutom sklada.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Sklad odgovarja za, obveznosti s celotnim premoženjem.
Sklad se vpiše v sodni register.
II. IME IN SEDEŽ SKLADA
4. člen
Ime sklada je: Stanovanjski sklad občine Slovenj Gradec
Sedež sklada: Slovenj Gradec, Meškova ulica 21.
III. SREDSTVA IN DEJAVNOST SKLADA
5. člen
Za začetek dela in poslovanja sklada ustanovitelj zagotavlja in prenaša na sklad:
– stanovanja in stanovanjske hiše ter funkcionalna zemljišča katerih lastnica je občina Slovenj Gradec,
– sredstva za vzdrževanje in sredstva amortizacije namenjenih za prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš.
6. člen
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo:
– iz občinskega proračuna,
– iz dela sredstev, pridobljenih s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti občine,
– iz prihodkov ustvarjenih z lastnim poslovanjem.
– z najemninami stanovanj, ki so last sklada,
– sredstev, refundacij od republiškega stanovanjskega sklada,
– sredstev anuitet kreditov, danih iz solidarnostnih sredstev,
– najemnin fonda za prenovo,
– namenskih dotacij domačih in tujih pravnih fizičnih oseb.
7. člen
Sklad opravlja naslednje naloge:
– gospodari in upravlja s stanovanji sklada.
– financira graditev in nakup stanovanj ter obnovo mestnega jedra Slovenj Gradec in starih stanovanjskih hiš v skladu z občinskim stanovanjskim programom,
– daje posojila za izgradnjo, prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš ter pomoč pri odplačevanju posojil v skladu s pravilnikom,
– zagotavlja kontinuirano gradnjo in pridobivanje socialnih in neprofitnih stanovanj,
– dodeljuje socialna stanovanja po merilih nacionalnega in občinskega stanovanjskega programa,
– upravlja z denarnimi sredstvi sklada skladno s finančnim načrtom,
– zagotavlja ugodnosti neprofitnim organizacijam,
– oblikuje in spremlja višino najemnin za socialna stanovanja,
– subvencionira najemnine za socialna stanovanja,
– izvaja nakup in prodajo stanovanj ter sklepanje najemnin pogodbi
– izvaja naloge za uresničevanje določil 154., 155. in 157. člena stanovanjskega zakona in upravlja druga strokovna dela na področju upravljanja in gospodarjenja z objekti,
– pod pogoji, določeni s posebno pogodbo gospodari in upravlja z drugimi objekti, ki so v lasti Občine Slovenj Gradec,
– opravlja druge naloge določene z zakonom, s tem odlokom ter z akti ustanovitelja.
8. člen
Podrobnejše kriterije za pridobitev sredstev in namen njihove porabe, določi sklad s pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor v skladu z določbami stanovanjskega zakona in tega odloka.
Sredstva posojil se delijo uporabnikom na podlagi javnega razpisa.
IV. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SKLADA
9. člen
Organi sklada so:
– upravni odbor,
– stalna in začasna delovna telesa, ki jih določa statut,
– nadzorni odbor.
10. člen
Sklad upravlja upravni odbor. Upravni odbor ima predsednika in šest članov, ki jih imenuje občinska skupščina.
Predsednik in člani upravnega odbora se imenujejo za dobo štirih let.
11. člen
Upravni odbor je najvišji organ upravljanja sklada in odloča na svojih sejah o bistvenih vprašanjih poslovanja in delovanja sklada.
Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
– sprejema finančni načrt,
– sprejema in objavi pravilnik za razpis posojil,
– sprejema naložbeno politiko,
– sprejema zaključni račun in letno poročilo o poslovanju in rezultatih dela,
– sprejema statut sklada.
– sprejema poslovnik o delu delovnih teles,
– daje navodilo in usmeritve za delo strokovnim delavcem, ki opravljajo delo za sklad,
– opravlja druge naloge, določene v statutu sklada.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Skupščini občine Slovenj Gradec.
Predsednik upravnega odbora:
– zastopa in predstavlja sklad brez omejitev,
– sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
– usklajuje in vodi delo sklada.
12. člen
Nadzorni odbor šteje tri člane.
Nadzorni odbor nadzira delo upravnega odbora ter zakonitost dela in finančnega poslovanja sklada samostojno, ali s pomočjo revizijskih in drugih pooblaščenih strokovnih institucij.
Člane nadzornega odbora imenuje skupščina na predlog Izvršnega sveta SO Slovenj Gradec za dobo štirih let in po izteku mandata ne morejo biti ponovno imenovani.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča Skupščini občine Slovenj Gradec.
13. člen
Člani upravnega odbora in nadzornega odbora ter delovnih teles sklada in njihovi ožji družinski člani ne smejo opravljati dejavnosti, ki bi bile povezane z njihovo funkcijo pri skladu.
14. člen
Finančna in druga strokovna tehnična opravila opravljajo za sklad delavci sklada in upravnih organov občine Slovenj Gradec.
Vrsta in obseg nalog, ki jih opravljajo upravni organi se določijo s posebno pogodbo, med Izvršnim svetom Skupščine občine Slovenj Gradec in skladom.
V pogodbi se določijo tudi osnove in merila za zagotavljanje sredstev za delo, način koordiniranja in druge medsebojne pravice in obveznosti.
15. člen
Sklad z vsakoletnim programom dela opredeli naloge, ki jih bo izvajal v tekočem letu. Plan oblikuje na podlagi sprejetega občinskega stanovanjskega programa. Stanovanjski plan sklada se pripravi ločeno za stanovanjsko gradnjo in ločeno za prenovo stanovanj.
Letni operativen plan sprejme upravni odbor sklada.
16. člen
Na podlagi plana nalog iz prejšnjega člena sprejme sklad finančni načrt, s katerim opredeli potrebna sredstva za izvajanje nalog in višino sredstev za delovanje sklada.
V. KONSTITUIRANJE SKLADA
17. člen
Sklad se konstituira z imenovanjem upravnega odbora in s sprejemom statuta. Statut sklada določa:
– notranjo organizacijo sklada,
– način poslovanja sklada,
– odgovornost za obveznosti, oziroma način pokrivanja izgube,
– naloge in pristojnosti organov sklada ter njegovih delovnih teles,
– postopek za sprejem in spremembo statuta,
– druga vprašanja, ki so pomembna za delovanje sklada.
Statut sprejme upravni odbor s soglasjem skupščine občine.
18. člen
Konstituiranje sklada ugotovi Skupščina občine Slovenj Gradec s sklepom. Na podlagi sklepa priglasi vpis sklada v sodni register predsednik upravnega odbora.
19. člen
K skladu lahko pristopijo in vanj lahko vložijo svoja sredstva tudi druge pravne osebe na način in pod pogoji, določenim s statutom sklada.
Pravice in obveznosti se v skladu s statutom uredijo v posebni pogodbi, ki jo sklene upravni odbor sklada.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem pridobitve statusa pravne osebe sklada prenese Občina Slovenj Gradec na sklad vsa denarna sredstva, pridobljena s prodajo stanovanj v njeni lasti in vse prihodke, pridobljene iz naslova gospodarjenja s temi stanovanji.
S tem dnem Občina Slovenj Gradec prenese na sklad vsa stanovanja, na katerih je pridobila lastninsko pravico.
21. člen
Za vsa sredstva, ki jih občina prenese na sklad se izdela zaključna bilanca po stanju na dan konstituiranja sklada.
Sklad izdela na podlagi zaključne bilance otvoritveno bilanco na dan konstituiranja sklada, ki je osnova za stanovanjski program.
22. člen
Do konstituiranja sklada opravlja prodajo stanovanja in druge naloge iz stanovanjskega programa pristojni upravni organ občine.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-2/93
Slovenj Gradec, dne 23. decembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenj Gradec
Ivan Uršič, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti