Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Kazalo

221. Odlok o nudenju hrane in pijače na kmetijah, stran 221.

Na podlagi 115. člena Obrtnega zakona (Uradni list SRS, št. 35/88, 24/89) in 5. člena Odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89, Uradni list RS, št. 23/91, 13/93) je Skupščina občine Radovljica na ločenih sejah družbenopolitičnega zbora in zbora združenega dela dne 22. 12. 1993 ter zbora krajevnih skupnosti dne 11. 1. 1994 sprejela
ODLOK
o nudenju hrane in pijače na kmetijah
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se opredeljuje:
– osnovne pogoje za priglasitev dejavnosti,
– pristojni organ za priglasitev,
– postopek priglasitve dejavnosti,
– izvajanje dejavnosti.
– nadzor nad izvajanjem dejavnosti,
– prenehanje dejavnosti,
– veljavnost odloka.
2. člen
Nudenje hrane in pijače na kmetiji v skladu z določili tega odloka ne pomeni spremembe osnovne dejavnosti kmetije, ampak le njeno dopolnitev s prodajo viškov kmetijskih pridelkov na domu v obliki prodaje z mize.
3. člen
Ponudba hrane in pijače na kmetiji se z odlokom ureja zaradi:
– zagotavljanja pogojev za neoporečnost hrane in pijače.
– povečanja socialne varnosti kmečke družine,
– razširitve ponudbe pristne domače hrane in pijače.
4. člen
Dejavnost nudenja hrane in pijače na kmetiji se priglasi.
II. OSNOVNI POGOJI ZA PRIGLASITEV DEJAVNOSTI
5. člen
Priglasitelj dejavnosti je kmetijsko zavarovan, ima stalno bivališče v naši občini in dejansko tudi živi na kmetiji.
6. člen
Kmetija mora imeti:
– v primeru dostopnosti z motornimi vozili urejen prostor za parkiranje,
– zgledno urejeno kmečko hišo, gospodarska poslopja in neposredno okolico tako, da je čimbolj ohranjena pristnost kmečkega ambienta in hkrati zagotovljena varnost gostov pred nesrečami zaradi motornih vozil, kmetijskih strojev in domačih živali,
– prostore za pripravo hrane in pogostitev gostov. Navedeni prostori morajo zadoščati minimalnim sanitarnim standardom, oprema pa naj bo odraz krajevnih kmečkih značilnosti,
– sanitarije za obiskovalce urejene po sodobnih standardih, ločeno po spolu. Predprostor je lahko skupen ter opremljen z umivalnikom in tekočo vodo,
– sanitarije za obiskovalce ločene od sanitarij za družino.
7. člen
Priglasitelj dejavnosti mora biti sposoben ponuditi lastno neoporečno hrano in pijačo, zato je dolžan zagotoviti ustrezno kontrolo živil živalskega izvora in se ravnati po navodilih inšpekcijskih organov.
8. člen
Priglasitelj dejavnosti mora imeti opravljen tečaj iz higienskega minimuma in živilski pregled.
9. člen
Ponudba hrane naj bo usmerjena na ponudbo hladne doma pridelane in predelane hrane, tople jedi pa se nudijo le, če predstavljajo hišno ali krajevno posebnost.
10. člen
Pri kupljenih proizvodih, ki se ponudijo v nadaljnjo prodajo, se je potrebno ravnati po navodilih inšpekcijskih organov.
11. člen
Ponudba pijač na gostilniški način ni dovoljena. Dopušča se prodajo kupljenega originalno vstekleničenega vina, piva, sadnih sokov in mineralne vode v količini, ki je vključena v obrok hrane na zahtevo gosta.
III. ORGAN, PRISTOJEN ZA PRIGLASITEV
12. člen
Postopek priglasitve in register priglasitev vodi občinski organ za kmetijstvo pri Upravi za gospodarstvo in družbene dejavnosti.
IV. PRIGLASITEV DEJAVNOSTI
13. člen
Kandidat, ki izpolnjuje pogoje za priglasitev dejavnosti nudenja hrane in pijače na kmetiji, priglasi navedeno dejavnost pristojnemu občinskemu upravnemu organu.
14. člen
V vlogi priglasitelj opredeli obseg in vrsto ponudbe, prostore in njihove zmogljivosti, vezane na dejavnost nudenja hrane in pijače ter časovno trajanje izvajanja v koledarskem letu.
15. člen
Vlogi priloži:
– dokaz, da je kmetijsko zavarovan,
– potrdilo o opravljenem tečaju iz higienskega minimuma,
– potrdilo o živilskem pregledu.
16. člen
Upravni organ, pristojen za kmetijstvo v sodelovanju kmetijskega, sanitarnega in veterinarskega inšpektorja preveri izpolnjevanje postavljenih pogojev in izda odločbo o izpolnjevanju pogojev za prodajo hrane in pijače na kmetiji.
O izdani odločbi obvesti Republiško upravo za javne prihodke izpostavo Radovljica in Upravo inšpekcijskih služb za Gorenjsko.
V. IZVAJANJE DEJAVNOSTI
17. člen
Nosilec dejavnosti lahko prične z dejavnostjo po pridobitvi odločbe iz 16. člena.
18. člen
Gostitelj se mora ravnati po uzancah in dobrih poslovnih običajih, ki veljajo v gostinstvu, pri tem pa obseg storitev ne sme prerasti v gostilniškega.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM DEJAVNOSTI
19. člen
Nadzor nudenja hrane in pijače na kmetiji opravljajo inšpekcijske službe in davčni organ, ki ukrepajo v mejah svoje pristojnosti.
VII. PRENEHANJE DEJAVNOSTI
20. člen
Nosilec dejavnosti lahko dejavnost odjavi, če meni, da ni več razlogov, zaradi katerih je dejavnost priglasil ali ne more več izpolnjevati ostalih pogojev, predpisanih s tem odlokom.
21. člen
Priglasitev se razveljavi, kadar:
– nosilec dejavnosti ne upošteva navodil inšpekcijskih služb,
– prodaja oporečno hrano in pijačo,
– dejavnost preraste v gostilniško.
VIII. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-1/1993
Radovljica, dne 11. januarja 1994.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti