Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Kazalo

222. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu zazidalnega načrta za obrtno cono Lisice, stran 223.

Na podlagi 37., 38., 39., 40. in 43. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 5. člena odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89, Uradni list RS, št. 23/91, 13/93), je Skupščina občine Radovljica na ločenih sejah družbenopolitičnega zbora in zbora združenega dela dne 22. decembra 1993 ter zbora krajevnih skupnosti dne 11. januarja 1994 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu zazidalnega načrta za obrtno cono Lisice
1. člen
2. člen odloka o sprejemu zazidalnega načrta za obrtno cono Lisice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/86, 12/89) se spremeni tako, da se glasi:
Zazidalni načrt je izdelan za območje terase ob obstoječem samskem domu SGP Gorenje.
Vsi obstoječi objekti so sestavni del obrtne cone. Območje je namenjeno razvoju drobnega gospodarstva in obrtne dejavnosti – gradnji proizvodnih objektov, obrtnih delavnic z ali brez stanovanjskega programa.
2. člen
Besedilo 3. člena odloka se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
Na območju obrtne cone se programski tipi novih objektov ne pogojujejo; omejitev je tlorisni gabarit novih objektov, ki ne sme zavzemati več kot 60% razpoložljivega zemljišča. Dodatnih 10% lahko zavzemajo zunanje urejene prometne ali skladiščne površine, najmanj 30% razpoložljivih površin pa morajo biti urejene zelene površine, ki naj ohranjajo čimveč obstoječe hortikulture.
3. člen
V 5. členu odloka se izhodišča za urbanistično arhitektonsko oblikovanje zasnov objektov spremenijo tako, da se glasijo:
a) minimalni tlorisni gabarit novih objektov mora zavzemati 20% razpoložljivega zemljišča, maksimalni tlorisni gabarit novih objektov pa lahko zavzema 60% razpoložljivega zemljišča;
b) urejene zunanje površine – prometnice, parking, manipulativne – odprte skladiščne površine, lahko zavzemajo skupaj z zazidano površino največ 70% razpoložljivega zemljišča;
c) višina slemena novih objektov je največ 11,50 metra iznad nivoja terena oziroma dovozne cestne komunikacije;
d) nagib strešin naj bo 38 stopinj, nagib strešine na tipskih, prefabriciranih proizvodnih halah pa se prilagaja posameznemu tipu konstrukcije.
4. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
Komunalna oprema območja obsega:
a) Izgradnjo nove čistilne naprave, ki jo proporcionalno financirajo vsi uporabniki na celotnem področju; višina finančnega prispevka pa je odvisna od števila uporabnikov – zaposlenih in stanovalcev, kar se urejuje s posebnim pravilnikom;
– vsi objekti Gorenjca, ki so sestavni del območja obrtne cone, se morajo priključiti na čistilno napravo;
– vsa plačila za sofinanciranje nove čistilne naprave se morajo realizirati pred izdajo gradbenega dovoljenja za novogradnje, in sicer 30 dni po dnevu začetka veljavnosti tega odloka;
– za vse novo zaposlene in za objekte Gorenjca pa je obvezno plačilo v roku 30 dni po sprejemu novo zaposlenih oziroma ob spremembi namembnosti objektov;
b) Meteorne vode se vodijo v ponikovalnico ali v Savo; vse meteorne vode cestnih površin se morajo voditi preko lovilcev maščob v ponikovalnico ali v Savo.
Vzdrževanje lovilcev maščob opravlja Komunala Radovljica;
c) Izgradnjo primernega vodovodnega priključka od naselja Dobe do območja zazidalnega načrta ter izgradnjo sekundarnega in hidrantnega omrežja;
d) Razširitev obstoječe transformatorske postaje in izgradnjo elektro razvodnega omrežja;
e) Izgradnjo naročniškega PTT omrežja s priključkom na območje Dob;
f) Ogrevanje obstoječih objektov je predvideno na trda goriva. Vsi novi objekti se ogrevajo na plin. Centralna kotlovnica ni predvidena, je pa dopustna;
g) Eventualne dodatno potrebne naprave za varstvo voda. zraka oziroma okolja si morajo posamezni investitorji zagotoviti sami v lastni režiji.
5. člen
9. člen odloka se dopolni z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
Vsi investitorji so dolžni pred pričetkom gradnje zagotoviti sorazmeren delež stroškov urejanja stavbnega zemljišča na območju prve faze obrtne cone.
Pri odmeri se upoštevajo naslednji kriteriji:
– stanovanjska enota
– z zazidalnim načrtom opredeljena velikost poslovnega prostora in funkcionalnega zemljišča.
6. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
Pred izdajo lokacijskega dovoljenja mora vsak posamezni investitor predložiti upravnemu organu SO Radovljica naslednje dokumente:
– registracijo obrti ali podjetja,
– kratek opis tehnološkega postopka, ki naj bi se realiziral na območju obrtne cone Lisice, s posebej označenimi elementi:
• zvrst in količina tehnoloških odpadkov,
• uporaba tehnološke vode. v tehnološkem proizvodnem procesu,
• kvaliteta odpadnih tehnoloških voda,
• število zaposlenih v začetni fazi in ocena perspektive,
• idejne zasnove vseh predvidenih objektov in zunanjih površin, kompletno z nakazanim programom,
• terminski plan izgradnje in predviden začetek obratovanja.
Vsako spremembo namembnosti objektov ali zunanjih površin mora vsak posamezni investitor pred planirano spremembo javiti upravnemu organu SO Radovljica, kompletno z oznako vsebine planiranih sprememb, vse v okviru in obsegu, ki ga predvideva 10. člen tega odloka za novogradnje.
Upravni organ lahko predvidene spremembe odobri brez posebnih soglasij in novih obveznosti le v primeru, ko so spremembe v skladu s tem odlokom.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-1/93
Radovljica, dne 11. januarja 1994.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti