Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Kazalo

202. Pravilnik o pogojih in postopku za prodajo stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin občanom in civilnim pravnim osebam, stran 199.

Na podlagi 12. člena Ustavnega zakona (Uradni list SRS, št. 32/89), Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, 18/91), Zakona o prometu z nepremičninami (Uradni list SRS, št. 19/76, 42/86) je Izvršni svet Skupščine občine Črnomelj na seji dne 9. 6. 1992 sprejel
PRAVILNIK
o pogojih in postopku za prodajo stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin občanom in civilnim pravnim osebam
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pogoji in postopek za prodajo stanovanjskih hiš, stanovanj, garaž, poslovnih prostorov, stavb in delov stavb (v nadaljevanju: nepremičnin), s katerimi razpolaga občina Črnomelj, občanom in civilno pravnim osebam.
2. člen
Strokovna, tehnična in administrativna dela v zvezi s prodajo nepremičnin opravlja upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve.
II. POGOJI ZA PRODAJO STANOVANJ
3. člen
Zasedeno stanovanje ali stanovanjska hiša se lahko proda:
– najemniku stanovanja ali stanovanjske hiše;
– uporabniku stanovanja oziroma stanovanjske hiše s soglasjem najemnika stanovanja. Izjava o soglasju imetnika stanovanjske pravice o prodaji stanovanjske hiše ali stanovanja uporabniku mora biti sestavljena v pisni obliki in overjena pri sodniku;
– pod pogojem, da kupnina ni nižja od vrednosti nezasedene stanovanjske hiše ali stanovanja na dan prodaje, izračunane na podlagi enotne metodologije za izračun prometne vrednosti stanovanjske hiše in stanovanj;
– da kupec plača kupnino v gotovini najmanj 30% pogodbene vrednosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše in se zaveže ostanek kupnine plačati v roku 5 let, ko potrdi pogodbo javni pravobranilec – Novo mesto;
– da se pri obročnem odplačevanju kupnine neodplačani del kupnine valorizira med letom v skladu z indeksom rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji, ki ga na koncu vsakega meseca objavi Zavod Republike Slovenije za statistiko, če s predpisi o valorizaciji družbenih sredstev ni določen drugačen način valorizacije sredstev za stanovanjsko gradnjo.
V primeru odobritve obročnega plačila mora kupec poleg izjave o odstopu dela OD oziroma pokojnine, v pogodbi o nakupu stanovanja oziroma stanovanjske hiše, podati tudi izjavo s katero dovoljuje vknjižbo zastavne pravice pri kupljenem stanovanju oziroma stanovanjski hiši, za znesek neplačanega dela kupnine.
4. člen
Nezasedeno stanovanje oziroma stanovanjska hiša se proda na javni dražbi.
III. POGOJI ZA PRODAJO POSLOVNIH PROSTOROV, GARAŽ IN DRUGIH NEPREMIČNIN
5. člen
Prodaja poslovnih prostorov je možna pod naslednjimi pogoji:
– da je prodaja družbeno in ekonomsko upravičena;
– da najnižja kupnina ni nižja od prometne vrednosti na dan prodaje, izračunane na podlagi enotne metodologije za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin.
6. člen
Poslovni prostor, garaža in druga nepremičnina se proda na javni dražbi. V primeru, da je poslovni prostor ali garaža zasedena, ima najemnik predkupno pravico ob enakih pogojih.
7. člen
Za prodajo garaž se uporabljajo določbe o prodaji poslovnih prostorov.
IV. POSTOPEK PRODAJE ZASEDENEGA STANOVANJA ALI STANOVANJSKE HIŠE
8. člen
Postopek za odprodajo zasedenega družbenega stanovanja se začne na pobudo:
– najemnika stanovanja;
– uporabnika stanovanja oziroma stanovanjske hiše s soglasjem imetnika stanovanjske pravice;
– občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve.
9. člen
O pobudi za odkup družbenega stanovanja oziroma stanovanjske hiše najemnika stanovanja oziroma stanovanjske hiše poda mnenje občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve.
V primeru pozitivnega mnenja organa iz prejšnjega odstavka tega člena, se pobuda s pozitivnim mnenjem uvrsti v delovni program odprodaje.
10. člen
Upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve, naroči, cenilni elaborat prometne vrednosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše in oceno tržne vrednosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše.
Za stroške cenilca je dolžan založiti bodoči kupec stanovanja oziroma stanovanjske hiše, ki nosi stroške cenitve tudi v primeru, če od nakupa stanovanja oziroma stanovanjske hiše kasneje odstopi.
11. člen
O prodaji stanovanja oziroma stanovanjske hiše odloči na podlagi cenilnega elaborata Izvršni svet občine Črnomelj na seji s sklepom.
12. člen
Vse stroške vezane na sklenitev kupne pogodbe nosi kupec.
V. POSTOPEK PRODAJE NEZASEDENEGA STANOVANJA ALI STANOVANJSKE HIŠE
13. člen
Postopek za odprodajo nezasedenega družbenega stanovanja oziroma stanovanjske hiše se začne na pobudo občinskega upravnega organa za stanovanjske zadeve.
14. člen
O prodaji nezasedenega stanovanja oziroma stanovanjske hiše odloča na podlagi cenilnega elaborata Izvršni svet Skupščine občine Črnomelj na seji s sklepom.
15. člen
Oglas o prodaji nezasedenega stanovanja oziroma stanovanjske hiše se objavi v dnevnem časopisu na krajevno običajen način ali Uradnem listu RS. Med objavo in javno dražbo mora preteči najmanj 15 dni.
16. člen
Pogodba o prodaji stanovanja oziroma stanovanjske hiše mora biti sklenjena v 15 dneh po opravljeni javni dražbi.
VI. POSTOPEK PRODAJE POSLOVNIH PROSTOROV IN GARAŽ TER DRUGIH NEPREMIČNIN
17. člen
Postopek za prodajo zasedenega poslovnega prostora, garaže ali druge nepremičnine se začne na pobudo najemnika poslovnega prostora ali garaže oziroma uporabnika nepremičnine oziroma na pobudo upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve.
18. člen
O prodaji poslovnih prostorov, garaž in drugih nepremičnin odloča na podlagi cenilnega elaborata Izvršni svet Skupščine občine Črnomelj.
VII. JAVNA DRAŽBA
19. člen
Postopek za prodajo nezasedenega stanovanja, poslovnih prostorov in drugih nepremičnin opravi posebna komisija, ki jo imenuje Izvršni svet Skupščine občine Črnomelj in jo sestavljajo trije člani.
20. člen
Javna dražba in družbeni pogoji se razpišejo z objavo na krajevno običajen način v dnevnem časopisju ali Uradnem listu RS. Med objavo razpisa in javno dražbo mora preteči najmanj 15 dni.
21. člen
Razpis javne dražbe mora vsebovati:
– naziv in sedež prodajalca;
– označbo in opis stavbe, oziroma posameznega dela stavbe, naravo in namen stavbe oziroma dela stavbe;
– izklicno ceno;
– višino kavcije, ki jo je treba položiti pred pričetkom javne dražbe in ki ne sme biti manjša od 10% od izklicne cene ter način njenega pologa;
– način plačila kupnine;
– čas, kraj, kjer bo javna dražba;
– navedbo, kje se lahko interesenti pred dražbo seznanijo s podrobnejšimi pogoji.
22. člen
Javna dražba je ustna.
Komisija pred začetkom dražbe ugotovi podatke o dražiteljih in ugotovi, če so vplačali predpisano varščino.
23. člen
Predsednik komisije začne javno dražbo ob napovedanem času tako, da prisotne dražitelje seznani s pogoji dražbe, predvsem pa:
– da lahko draži samo tisti, ki je plačal varščino, kar dokaže komisiji s primernim dokazilom o vplačilu;
– določi najmanjši znesek za katerega lahko dražitelj dviga ceno;
– da bo dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli, povrnjena vplačana varščina, kupcem pa del varščine, ki ostane po odbitku stroškov prodaje, vračunan v kupnino.
24. člen
Nato komisija prebere razpisne podatke ter ostale pogoje in začne z dražbo tako, da član komisije – izklicatelj javno izkliče začetno izklicno ceno in označbo nepremičnine, ki se prodaja na javni dražbi.
V primeru, da nepremičnino draži samo en dražitelj, ki nedvomno izjavi, da se z izklicno ceno strinja, mora izklicatelj glasno ponoviti izklicno ceno, nato pa razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel in doseženo ceno zdražene nepremičnine.
Če nepremičnino draži več dražiteljev, začne izklicatelj dražbo tako, da izkliče začetno ceno in vpraša dražitelje, kdo sprejema izklicno ceno. Nato izklicno ceno prvič ponovi in dražitelje vpraša "kdo da več?". Če kdo od dražiteljev ponudi višjo ceno, nadaljuje izklicatelj dražbo tako, da prvič ponovi višjo ceno in vpraša ostale dražitelje "kdo da več?". To se ponavlja, dokler nobeden od dražiteljev ne ponudi višje cene. Ponudnik je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višje ponudbe. Zadnjo najvišjo ponudbo izklicatelj trikrat ponovi. Uspeli ponudnik, ki odstopi od svoje ponudbe, izgubi pravico do povračila varščine.
Po končani javni dražbi se razglasi dražitelja, ki je uspel na dražbi in doseženo ceno zdražene nepremičnine.
25. člen
O poteku javne dražbe se vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
– kraj in čas dražbe ter razpisne pogoje;
– podatke o komisiji, ki vodi dražbo;
– navedbe o seznanitvi prisotnih dražiteljev o razpisu dražbe in o postopku dražbe;
– poimensko navedbo priglašenih dražiteljev;
– ugotovitve o izpolnitvi razpisnih pogojev;
– izklicno ceno;
– ponudbe dražiteljev;
– najvišjo ponujeno ceno;
– razglasitev zdražitelja, ki je na dražbi uspel in združeno odkupno ceno nepremičnine (kupnino);
– podatke o dražiteljih, ki na dražbi niso uspeli in o vračilu varščine.
Zapisnik o poteku javne dražbe podpišejo člani komisije, zdražitelj, ki je na dražbi uspel in ostali dražitelji.
V zapisnik se vpiše tudi ostale podatke in pripombe, ki bi vplivale na sam potek dražbe.
26. člen
Po končani dražbi se objavi kdo je najboljši ponudnik. Proti opravljenemu postopku je mogoče vložiti ugovor, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Ugovor reši komisija takoj.
27. člen
Zapisnik o javni dražbi je podlaga za sklenitev prodajne pogodbe o nepremičnini.
Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po opravljeni javni dražbi.
28. člen
Kupnina se plača na poseben račun pri občini Črnomelj, in sicer najkasneje v 15, dneh po sklenitvi pogodbe. V kupnino se všteje tudi varščina, ki jo je kupec položil pred začetkom javne dražbe.
Neuspelim ponudnikom se varščina vrne v 15 dneh po končani dražbi.
29. člen
Nepremičnina se lahko proda neposredno samo, če javna dražba ni uspela, in to v roku enega meseca po neuspeli javni dražbi in ne pod izklicno ceno.
30. člen
Če nepremičnina ni bila prodana na javni dražbi, pa je smotrno, da se proda, se lahko javna dražba ponovi, vendar ne pozneje kot v šestih mesecih.
V tem primeru se lahko izklicna cena sorazmerno zniža, vendar ne več kot za eno tretjino.
31. člen
Kupec plača stroške cenitve, stroške za izvedbo javne dražbe, stroške vezane na izvedbo kupoprodajne pogodbe ter prometni davek.
VIII. UGOTAVLJANJE PROMETNE VREDNOSTI NEPREMIČNINE, DOLOČITEV IZKLICNE CENE IN KUPNINE
32. člen
Prometna vrednost nepremičnine se ugotavlja s cenitvijo in predstavlja vrednost nezasedene nepremičnine, izračunane na podlagi pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87).
Na dan javne dražbe se opravi revalorizacija prometne vrednosti od dneva cenitve do dneva plačila kupnine.
Od dneva zapadlosti plačila kupnine tečejo zakonite zamudne obresti.
IX. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Osnutek pogodbe o prodaji stanovanj, stanovanjskih hiš in drugih nepremičnin se mora skupaj s cenitvenim poročilom in tem pravilnikom v roku 30 dni od dneva sestave predložiti javnemu pravobranilcu v Novem mestu, da poda pravno mnenje k osnutku pogodbe.
Dokler javni pravobranilec ne poda pravnega mnenja k osnutku pogodbe, pogodbe ni mogoče izvršiti, jo overiti in ne vpisati prenosa v zemljiško knjigo.
Izvod kupne pogodbe za stanovanje oziroma stanovanjsko hišo se po overitvi podpisov na pogodbi predloži upravnemu organu, pristojnemu za stanovanjske zadeve.
34. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 36200/029/93
Črnomelj, dne 9. junija 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Anton Horvat, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti