Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

2484. Zakon o socialnem varstvu
2513. Odlok o uporabi sredstev rezerve Republike Slovenije

Predsedstvo Republike Slovenije

2485. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije na Japonskem

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2486. Odlok o vračilu carinskih, davčnih in drugih dajatev ter o drugih ukrepih za spodbujanje izvoza v letu 1992

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2487. Odredba o določitvi akontacije davka od dobička pravnih oseb za meseca november in december 1992
2488. Pravilnik o oborožitvi in opremi za potrebe državnih organov

BANKA SLOVENIJE

2489. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o izdaji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije

OBČINE

Brežice

2491. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem

Idrija

2492. Sklep o razpisu referenduma za krajevni samoprispevek v denarju na območju KS Črni vrh

Jesenice

2493. Sklep o razpisu referenduma o imenovanju osnovne šole v Mojstrani

Kamnik

2494. Odlok o imenovanju ulic v naselju Kamnik
2495. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Kranj

2496. Sklep o vrednosti točke za I. trimesečje 1992
2497. Sklep o vrednosti točke za II. trimesečje 1992

Ljubljana

2490. Odločba o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin

Ljubljana Moste-Polje

2498. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin

Ljubljana-Šiška

2499. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š1 Spodnja Šiška

Murska Sobota

2500. Sklep o razpisu referenduma za krajevni samoprispevek za območje KS Beltinci

Novo mesto

2501. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Šmarjeta

Sevnica

2502. Odlok o uvedbi postopka za melioracijo kmetijskih zemljišč iz projekta agromelioracij na območju Škocjan-Šmarješke Toplice
2503. Odlok o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v občini Sevnica

Slovenj Gradec

2504. Odlok o zazidalnem načrtu obrtnoindividualne zazidave OC 2 Mislinja
2505. Odlok o poprečni gradbeni ceni stanovanj in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Slovenj Gradec za leto 1992
2506. Odlok o spremembi odloka o javnem redu in miru občine Slovenj Gradec
2507. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Tretje osnovne šole Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

2508. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Konjiška vas
2509. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Vešenik-Brdo

Žalec

2510. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Žalec za leto 1992
2511. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok
2512. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju KS Griže

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

83. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o ukinitvi vizumov
84. Akt o potrditvi nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih sporazumov ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih organizacij
86. Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij mednarodne organizacije dela, konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb

Vlada Republike Slovenije

85. Ustanovni akt Evropske konference civilnega letalstva
87. Sporazum o olajševanju mednarodnega kroženja vizualnih in audio gradiv izobraževalnega, znanstvenega in kulturnega značaja
88. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
89. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Kubo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov