Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

2501. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Šmarjeta, stran 3104.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77) in 38. člena statuta Krajevne skupnosti Šmarjeta je Svet Krajevne skupnosti Šmarjeta na seji 12. 10. 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Šmarjeta
1. člen
Razpiše se referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka za realizacijo srednjeročnega programa 1993-97 kot sledi:
1. Asfaltiranje krajših makadamskih odsekov, širitve in prevleke krajevnih cest v dolžini 30 km.
2. Gradnja vodovoda Orešje, Vinji vrh, Cerovec.
3. Kanalizacija in čistilne naprave.
4. Izgradnja mrliške vežice v Slapih.
5. Napeljava javne razsvetljave.
6. Izgradnja avtobusnih postajališč.
7. Financiranje tekočega in zimskega vzdrževanja cest.
2. člen
Skupna predračunska vrednost programa v 1. členu znaša 70,000.000 SIT, s samoprispevkom pa naj bi se zbralo 18,000.000 SIT.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 5 let in sicer od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1997.
4. člen
Referendum bo 6. 12. 1992 od 7. do 19. ure na običajnih volilnih mestih.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Šmarjeta in so vpisani v volilni imenik, ter občani, ki še nimajo splošne volilne pravice, so pa v delovnem razmerju in sicer:
– 2% od neto OD iz delovnega razmerja in vključno z nagradami, dopolnilnim delom in delom na domu,
– 2% upokojenci od mesečne pokojnine,
– 3% od neto zavarovalne osnove do samostojnega opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti,
– 3% dobička v enkratnem letnem znesku občani, ki imajo dohodek od obrti in drugih gospodarskih dejavnosti,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 100 DEM, SIT protivrednosti letno plačujejo delavci, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, kateri niso prijavljeni v naši KS in imajo zgrajene hiše ali počitniške hišice na območju naše krajevne skupnosti.
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
6. člen
Glasuje se neposredno in tajno z glasovnicami naslednje vsebine:
   Krajevna skupnost Šmarjeta
 
                 Glasovnica
 
  za glasovanje na referendumu, dne 6. 12. 1992 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za financiranje srednjeročnega programa 1993-1997.
 
                 glasujem
 
  ZA                                 PROTI
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA«, če se strinja
z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo »PROTI«, če se z uvedbo ne strinja.
7. člen
Za izvedbo predhodnega sklepa skrbi volilna komisija, ki jo imenuje Svet KS Šmarjeta. Za postopek na referendumu se uporabljajo in veljajo določila Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja.
8. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet KS Šmarjeta in je dolžan vsako leto poročati občanom zbora o zbranih in porabljenih sredstvih.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šmarjeta, dne 5. novembra 1992.
Predsednik
Sveta KS Šmarjeta
Janez Kermc l. r.