Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

2488. Pravilnik o oborožitvi in opremi za potrebe državnih organov, stran 3091.

Na podlagi 8. točke drugega odstavka 37. člena zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ter desetega odstavka 2. člena zakona o orožju (Uradni list SRS, št. 17/81 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za obrambo
PRAVILNIK
o oborožitvi in opremi za potrebe državnih organov
1. člen
Oborožitev in opremo nabavlja Ministrstvo za obrambo za potrebe državnih organov v skladu z obrambnimi načrti. Merila za oborožitev in opremo določa minister za obrambo.
2. člen
Ministrstvo za obrambo in upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, hranijo oborožitev in opremo za ostale državne organe.
Državni organi iz prejšnjega odstavka so dolžni oborožitev in opremo hraniti v primernem prostoru, ki je zavarovan pred požarom, tatvino, dostopom nepooblaščenih oseb in pred drugo nevarnostjo ali zlorabo.
3. člen
Upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, vodijo evidenco oborožitve in opreme na obrazcih, ki so sestavni del tega pravilnika (obrazci 1-3).
4. člen
Oborožitev in oprema, ki jo hranijo upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, se izdaja uporabnikom v skladu z obrambnimi načrti.
Orožje in oprema se uporabnikom, v skladu z organizacijo in sistemizacijo za delo v vojni, lahko izroči tudi v miru zaradi varovanja objektov, materialnih sredstev in zaupnih listin ter za izvajanje vaj in urjenja.
5. člen
Ob izročitvi orožja in streliva iz prejšnjega člena izda minister za obrambo oziroma predstojnik upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, pooblastilo za nošenje orožja. Pooblastilo se izda na obrazcu velikosti 75 x 105 mm (obrazec št. 4).
6. člen
Delavci upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve, izjemoma lahko uporabljajo v miru orožje iz 4. člena tega pravilnika kadar varujejo pred uničenjem, izgubo, poškodovanjem, kaznivim dejanjem in drugimi škodljivimi oblikami delovanja objekte, materialna sredstva, listine ali aktivnosti s področja obrambe, ki so označene z vrsto zaupnosti »DRŽAVNA SKRIVNOST«.
Oborožitev in oprema določena s tem pravilnikom se lahko nosi tudi pri izvajanju vaj in urjenju.
7. člen
Oborožitev in pooblastilo za nošenje orožja se lahko izroči samo tistim delavcem upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve in drugih državnih organov, ki jih določijo predstojniki in so opravili preizkus pri območnem ali drugem štabu za teritorialno obrambo, da znajo ravnati z orožjem ter izpolnjujejo pogoje za posest in nošenje orožja po zakonu o orožju.
8. člen
Delavci upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve, lahko med opravljanjem nalog iz 4. člena tega pravilnika uporabijo orožje le izjemoma, če ne morejo drugače:
– zavarovati življenja ljudi,
– odvrniti od sebe neposredni protipravni napad, s katerim je ogroženo njihovo življenje ali
– odvrniti napad na objekt, premoženje oziroma listine ali druge vrednosti, ki jih varujejo.
9. člen
Delavec upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve in drugega državnega organa, ki mu je zaupano orožje, mora skrbeti, da je le-to v brezhibnem stanju ter zavarovano.
10. člen
Delavci upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve, ki jim je zaupano orožje in strelivo za opravljanje nalog iz 4. člena tega pravilnika, so dolžni na zahtevo pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve ali varnostnega organa Ministrstva za obrambo pokazati pooblastilo za nošenje orožja.
Pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve ali varnostnega organa Ministrstva za obrambo, lahko zaseže orožje in strelivo delavcu upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve ali drugega državnega organa, če nima pri sebi pooblastila za nošenje orožja, če je orožje uporabil na javnem mestu in s tem spravil v nevarnost življenje ljudi ali materialne dobrine, če je z orožjem storil prekršek zoper javni red in mir oziroma kaznivo dejanje.
V primeru iz prejšnjega odstavka organi za notranje zadeve oziroma varnostni organ Ministrstva za obrambo obvesti predstojnika upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, oziroma drugega državnega organa, v katerem je zaposlen delavec, ki mu je bilo zaseženo orožje in strelivo.
11. člen
Upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, najmanj enkrat na 2 leti opravijo pregled orožja, ki ga hranijo.
12. člen
Delavci državnih organov v vojni in praktičnih oblikah obrambnega usposabljanja nosijo z merili določeno oborožitev in opremo ter predpisano oznako civilne obrambe.
13. člen
Obrazci št. 1, 2, 3 in 4 so sestavni del tega pravilnika.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o nabavi, hranjenju in uporabi oborožitve ter vojaške opreme, ki jo imajo v posesti upravni organi za ljudsko obrambo (Uradni list RS, št. 15/90).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 806-01/399
Ljubljana, dne 26. oktobra 1992.
Janez Janša l. r.
Minister
za obrambo