Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

2508. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Konjiška vas, stran 3112.

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Konjiška vas je Skupščina Krajevne skupnosti Konjiška vas na seji dne 23. 10. 1992 sprejela
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Konjiška vas
1
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Konjiška vas.
2
S samoprispevkom se bo sofinanciral program:
– modernizacija ceste Nova vas – Sp. Pristava v višini 2,500.000
– obnova ceste Konjice – Breg v višini 3,000.000
– sofinanciranje TP Prežigal v višini 800.000
– cestna razsvetljava v naselju Konjiška vas v višini 1,500.000
– sofinanciranje telefonskega omrežja Sp. Pristava v višini 1,000.000
3
S samoprispevkom se bo zbralo 5,460.000 SIT, za izvedbo programa je potrebno 8,800.000 SIT. Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva proračuna občine Slovenske Konjice.
4
Samoprispevek se uvaja za dobo petih let in sicer od 1. januarja 1993 do 31. decembra 1997.
5
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Konjiška vas:
– 2% od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in pogodb o delu,
– 2% od višine katastrskega dohodka,
– 2% od zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost,
– 2% od pokojnin,
– 2% od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
6
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu Zakona o samoprispevku.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali v Svetu Krajevne skupnosti Konjiška vas.
7
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Konjiška vas.
8
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet Krajevne skupnosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
9
Referendum bo v nedeljo, 6. decembra 1992 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skupnosti Konjiška vas skladno z določili Zakona o volitvah. Pravico glasovanja na referendumu imajo poleg občanov, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skupnosti Konjiška vas, tudi tisti, ki so stari nad petnajst let in so v delovnem razmerju.
10
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
   Krajevna skupnost Konjiška vas
 
                  GLASOVNICA
 
  Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Konjiška vas dne 6. 12.
1992 za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1993 do 31.
12. 1997.
  Sredstva samoprispevka se namensko porabi za:
  – modernizacijo ceste Nova vas – Sp. Pristava
  – obnovo ceste Konjice – Breg
  – sofinanciranje TP Prežigal
  – cestno razsvetljavo v naselju Konjiška vas.
  – sofinanciranje telefonskega omrežja v Sp. Pristavi
 
                   GLASUJEM
  "ZA"                               "PROTI"
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da zaokroži besedo " ZA ", če se
strinja, oziroma besedo " PROTI ", če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
11
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet Krajevne skupnosti Konjiška vas, ki je dolžan vsako leto poročati občanom na zboru krajanov o zbranih in porabljenih sredstvih.
12
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Konjiška vas.
13
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Konjiška vas, dne 23. oktobra 1992.
Predsednik
Skupščine Krajevne skupnosti
Konjiška vas
Vili Klančnik l. r.