Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

2491. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem, stran 3095.

Na podlagi 4. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in 184. člena statuta občine Brežice (Uradni list 14/78, 1/80, 16/82, 31/83, 6/86, 4/90) je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na 36. seji dne 3. 11. 1992 sprejel
PRAVILNIK
o oddaji službenih stanovanj v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za dodeljevanje službenih stanovanj, minimalni stanovanjski standardi, ter postopek oddaje službenih stanovanj v najem.
2. člen
Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti občine, ki so namenjena za zadovoljevanje stanovanjskih potreb deficitarnega kadra v upravnih organih, strokovnih službah, upravnih organizacijah občine Brežice in javnih zavodih s področja družbenih in gospodarskih dejavnosti, katerih ustanovitelj je Skupščina občine Brežice.
3. člen
Službena stanovanja se oddaja v najem za določen čas, ki ga je možno podaljšati.
II. OSNOVE IN MERILA ZA DODELJEVANJE SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
4. člen
Službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi naslednjih osnov in meril:
1. Pomembnost del oziroma nalog                točk
– direktor, ravnatelj, predstojnik, funkcionar          35
– višji upravni delavec, vodja oddelka, službe          30
– delavec s posebnimi pooblastili                25
– strokovni delavec                       20
2. Stopnja strokovne izobrazbe
VII/2 stopnja                          15
VII/1 stopnja                          13
VI/2 stopnja                           11
VI/1 stopnja                           10
V stopnja                             8
III. STANOVANJSKI STANDARDI
5. člen
Pri oddaji službenih stanovanj se upoštevajo naslednji minimalni površinski standardi:
+-------------------------+------------------------+
|število družinskih članov|stanovanjska površina m2|
+-------------------------+------------------------+
|      1      |      32      |
+-------------------------+------------------------+
|      2      |      45      |
+-------------------------+------------------------+
|      3      |      58      |
+-------------------------+------------------------+
|      4      |      70      |
+-------------------------+------------------------+
Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča za 15 m2. Stanovanjska površina se nanaša samo na bivalno površino, ki vključuje: sobe, kabinete, kuhinje, shrambe, WC, kopalnice in predsobe.
IV. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ
6. člen
Izvršni svet sprejme v primeru pridobitve ali sprostitve službenega stanovanja sklep o razpisu, ki se javno objavi.
7. člen
Razpis za dodelitev službenih stanovanj mora vsebovati:
– število in vrsto službenih stanovanj
– upravičence do najema službenih stanovanj
– rok, do katerega je treba vložiti prijave
– naslov, na katerega se pošlje prijava
– način objave odločitve o oddaji službenega stanovanja.
8. člen
Obrazloženi vlogi za najem službenega stanovanja je potrebno priložiti v razpisu zahtevana dokazila, sicer se vloga zavrne kot nepopolna.
9. člen
Upravni organ, pristojen za stanovanjsko področje, ki vodi strokovna opravila, na podlagi prispelih vlog pripravi predlog razdelitve službenih stanovanj ob upoštevanju osnov in meril iz 4. in 5. člena tega pravilnika.
10. člen
Sklep o dodelitvi službenega stanovanja sprejme izvršni svet.
11. člen
Na sklep izvršnega sveta je možen ugovor v roku 15 dni od dneva vročitve.
12. člen
Po izteku roka pristojni upravni organ oblikuje dokončen predlog in ga posreduje izvršnemu svetu v sprejem.
13. člen
Po pravnomočnem sklepu o oddaji službenega stanovanja v najem, sklene izvršni svet z najemnikom pogodbo, s katero uredi medsebojne odnose ter pri tem upošteva določila tega pravilnika in določbe stanovanjskega zakona.
14. člen
Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno pogodbo.
Višina najemnine se določi na podlagi metodologije za oblikovanje najemnin za neprofitna stanovanja, objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije.
15. člen
Najemna pogodba se lahko najemniku odpove iz razlogov, navedenih v 53. členu stanovanjskega zakona.
16. člen
Izvršni svet lahko izjemoma odda v najem službeno stanovanje brez razpisa v primeru kadrovskih težav pri upravičencih iz 2. člena tega pravilnika, kadar le-ti zaradi upravičenih razlogov ne morejo izvajati svojega programa.
17. člen
Če upravičenci iz 2. člena nimajo potreb po dodelitvi službenih stanovanj, ostanejo ta nedodeljena. Izvršni svet lahko ta stanovanja ponudi v najem drugim upravičencem za reševanje stanovanjskih potreb deficitarnih kadrov, vendar le za določeno dobo.
Po poteku te dobe so upravičenci dolžni stanovanje vrniti.
V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom, se direktno uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.
19. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-36/92-7
Brežice, dne 3. novembra 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.