Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

2500. Sklep o razpisu referenduma za krajevni samoprispevek za območje KS Beltinci, stran 3103.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77) in 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 14. člena statutarnega sklepa Krajevne skupnosti Beltinci je Svet KS Beltinci dne 8. 11. 1992 po predhodni odločitvi delovnih ljudi in občanov dne 8. 11. 1991 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za krajevni samoprispevek za območje Krajevne skupnosti Beltinci
1. člen
Razpiše se referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za:
– nadaljnjo gradnjo kanalizacije
– gradnjo večnamenskega objekta (kinodvorana in prostori za društveno dejavnost)
– graditev dveh oddelkov jaslic pri otroškem vrtcu
– izkoriščanje termalne vode (toplovod, kopališče, tople grede)
– urejanje naselja (poljske poti in jarki)
– adaptacija zgradb: stare šole, krajevnega urada
– graditev športnorekreacijskega centra
– požarno in prometno varnost
– ulično razsvetljavo – ureditev pokopališča
– asfaltiranje ulic
– za druge dejavnosti v KS
– urejanje gradu in parka.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 6. 12. 1992, od 7. do 19. ure.
3. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1997.
4. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo delovni ljudje in občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Beltinci in vsi zaposleni občani, ki še niso vpisani v splošni volilni imenik, so pa zaposleni in prejemajo osebni dohodek.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani v naslednji višini:
– 2% od neto osebnih dohodkov iz delovnega razmerja
– 4% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti
– 2% od čistega dohodka obrtnikov
– 1% od pokojnin (razen od pokojnin z varstvenim dodatkom in od pokojnin, ki so nižje kot je osnova za upravičenost do varstvenega dodatka)
– 1% od pokojnin iz tujine od povprečnega osebnega dohodka v občini za preteklo leto (razen od pokojnin, ki so nižje kot je osnova za upravičenost do varstvenega dodatka v Republiki Sloveniji).
6. člen
Plačila so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
7. člen
Na podlagi stopenj v 5. členu tega sklepa bo zbranih predvidoma 25,000.000 SIT sredstev, ki se bodo porabila za namene iz 1. člena tega sklepa.
8. člen
Za pravilno in namensko uporabo sredstev samoprispevka odgovarja Svet Krajevne skupnosti Beltinci, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča krajanom 1-krat letno na zboru občanov.
9. člen
Na referendumu se glasuje z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
   Krajevna skupnost
  Beltinci
 
                   GLASOVNICA
 
  za referendum, dne 6. 12. 1992, o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju za obdobje od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1997 za območje Krajevne skupnosti
Beltinci, in sicer za:
  – nadaljnjo gradnjo kanalizacije
  – gradnjo večnamenskega objekta (kinodvorana in prostori za društveno
dejavnost)
  – graditev dveh oddelkov jaslic pri otroškem vrtcu
  – izkoriščanje termalne vode (toplovod, kopališče, tople grede)
  – adaptacija zgradb: stare šole, krajevnega urada
  – graditev športnorekreacijskega centra
  – požarno in prometno varnost – ulično razsvetljavo
  – ureditev pokopališča
  – asfaltiranje ulic
  – za druge dejavnosti v krajevni skupnosti
  – urejanje gradu in parka
  Program je bil sprejet na zboru občanov, dne 8. 11. 1992.
 
                    GLASUJEM
  ZA                                  PROTI
 
  Volilec glasuje tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo krajevnega
samoprispevka oziroma besedo PROTI, če se ne strinja z uvedbo krajevnega
samoprispevka.
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Beltinci, dne 9. novembra 1992.
Predsednik
Sveta KS Beltinci
Jože Kavaš, inž. l. r.