Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

2492. Sklep o razpisu referenduma za krajevni samoprispevek v denarju na območju KS Črni vrh, stran 3096.

Svet Krajevne skupnosti Črni vrh je na podlagi 7. in 8. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77 in 25/85), 2. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 87. člen Statuta KS Črni vrh dne 18. 10. 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za krajevni samoprispevek v denarju na območju Krajevne skupnosti Črni vrh
1. člen
Razpiše se referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za:
– izgradnjo vodovodnega omrežja,
– asfaltacijo krajevnih cest,
– izgradnjo telefonskega omrežja,
– javno razsvetljavo.
2. člen
Samoprispevek bo potekal po programu, ki je bil sprejet na sestanku krajanov po posameznih naseljih v času od 5. 10. do 18. 10. 1992.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 6. 12. 1992 od 7. do 19. ure. Na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija KS Črni vrh.
4. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let in sicer od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1997.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo delovni ljudje in krajani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku za KS Črni vrh, lastniki počitniških hiš ter vsi zaposleni krajani, ki še niso vpisani v splošnem volilnem imeniku, so pa zaposleni in prejemajo osebni dohodek.
6. člen
Samoprispevek plačujejo delovni ljudje in krajani po naslednjem:
– delavci od mesečnega neto OD oziroma nadomestil OD ter od plačil po pogodbah o delu – po stopnji 2%,
– delovni ljudje in krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od neto zavarovalne osnove – po stopnji 2%,
– upokojenci od mesečnih pokojnin – po stopnji 2%,
– delovni ljudje in krajani, iz kmetijske dejavnosti, od katastrskega dohodka – po stopnji 5%,
– delovni ljudje in krajani zaposleni y tujini – po stopnji 2% od povprečnega slovenskega neto OD,
– lastniki počitniških hiš – po stopnji 1% od povprečnega slovenskega neto OD,
– delovni ljudje in krajani od posameznega dohodka od avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav – po stopnji 2%.
7. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pravic, od invalidnin in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih ter civilnih invalidih vojne, pokojnin z varstvenim dodatkom, od štipendij študentov ter nagrad, ki jih študentje prejemajo na proizvodnem delu oziroma delovni praksi.
Plačila samoprispevka so oproščeni delovni ljudje, ki prejemajo OD iz delovnega razmerja, ki ne presega 50% povprečnega osebnega dohodka delavca, zaposlenega v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo leto. Upokojenci, katerih pokojninski prejemki ne presegajo zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, ki ga določi SPIZ za tekoče leto.
8. člen
Na podlagi stopenj v 6. členu tega sklepa bo zbranih predvidoma 22,5 mio SIT sredstev, ki se bodo porabila po posebnem programu za namene iz 1. člena tega sklepa.
9. člen
Za pravilno in namensko uporabo sredstev samoprispevka po programu, odgovarja Svet KS Črni vrh, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča krajanom enkrat letno na zboru krajanov.
Sredstva zbrana s samoprispevkom so strogo namenska in se bodo uporabljala izključno za namene iz 1. člena tega sklepa.
Sredstva se bodo zbirala na posebnem računu KS Črni vrh.
10. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka pri izplačevalcih dohodka izvaja finančna služba v podjetjih, SPIZ Republike Slovenije, ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Idrija.
11. člen
Referendum vodi volilna komisija v KS Črni vrh, ki jo imenuje svet KS Črni vrh po predpisih, ki veljajo za volitve.
12. člen
Na referendumu se glasuje z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
   KS Črni vrh
  
                    GLASOVNICA
 
  za referendum dne, 6. 12. 1992 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju
za obdobje od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1997 za območje KS Črni vrh z naslednjim
programom:
  – izgradnja vodovodnega omrežja,
  – asfaltacija krajevnih cest,
  – izgradnja telefonskega omrežja,
  – javna razsvetljava.
  Program je bil sprejet na zborih krajanov v času od 5. 10. do 18. 10.
1992.
 
                   GLASUJEM
ZA                                    PROTI
 
  Glasujete tako, da obkrožite besedo »ZA«, če se strinjate z uvedbo
samoprispevka oziroma besedo »PROTI«, če se s samoprispevkom ne strinjate.
13. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Črni vrh, dne 6. novembra 1992.
Predsednik
Sveta KS Črni vrh
Alojz Rupnik l. r.